Vedtekter for Hedmark Slektshistorielag

Disse vedtekter er vedtatt av lagets årsmøte 14.3.2013 og gjelder fra samme dato.

§1

Hedmark Slektshistorielag har som formål å fremme interessen for slektsgranskning og biografisk arbeid.

§2

Laget skal være et forum for personer som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål og på beste måte rasjonalisere det slektshistoriske arbeidet på Hedmarken. Laget skal også formidle hjelp til personer og institusjoner med interesse for lagets arbeidsområde.

§3

Alle som betaler gjeldende kontingent, er medlemmer av laget.

§4

Lagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned. Innkalling skjer ved annonse på lagets hjemmeside, annonse i Hamar Arbeiderblad og ved e-post til medlemmene etter oppgitte e-postadresser senest 2 uker før møtet.

Lagets leder gjennomfører konstituering av årsmøtet ved å;
  kontrollere vedtaksdyktigheten,
  besørge valg av møteleder, referent og to personer til å godkjenne og
  underskrive protokollen.

Årsmøtet skal behandle:

1   Innkalling
2   Saksliste, vedtektsfestede saker og eventuelle innkomne saker
3   Styrets forslag til årsmelding
4   Styrets forslag til årsregnskap, med revisorberetning
5   Fastsettelse av medlemskontingent for inneværende år
6   Valg etter innstilling fra valgkomiteen
7   Andre saker som skal behandles skal være styret i hende
     senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er tilstede.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes dersom styret gjør vedtak om det, eller dersom minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som framgår av innkallingen. Ekstra-ordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer.

§5

Styret består av 7 årsmøtevalgte medlemmer. Det er ønskelig at styremedlemmer velges fra ulike deler av regionen.

Lederen velges av årsmøtet for 1 år, og de øvrige 6 styremedlemmer velges for 2 år, slik at 3 er på valg hvert årsmøte. 2 varamedlemmer til styret velges også for 2 år. 2 revisorer velges for 1 år.

Valgene gjennomføres etter innstilling fra en valgkomite bestående av 3 medlemmer hvorav velges 1 ny på hvert årsmøte. Det medlemmet som har sittet lengst i komiteen, er komiteens leder.

Valg på styremedlemmer foregår skriftlig dersom årsmøtet krever det. Styret velger sjøl innen rimelig tid etter årsmøtet nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede.

§6

Laget gir ut et medlemsblad, ”Hedmark Slektshistorielags tidsskrift” i størrelse og omfang som styret til enhver tid finner hensiktsmessig. Styret utnevner en redaksjonskomité med 3 medlem-mer, hvorav 2 skal være av styremedlemmene. Bladet bør inneholde meldinger til medlemmene samt slektshistorisk og biografisk fagstoff.

§7

Hedmark Slektshistorielags vedtekter kan besluttes endret av årsmøtet. Endringsvedtak krever 2/3 av godkjente stemmer. Forslag til vedtektsendringer må være framlagt for styret innen samme frist som for øvrige forslag.

§8

Hedmark slektshistorielag kan besluttes oppløst av årsmøtet. Oppløsningsvedtak krever 2/3 av godkjente stemmer. Hvis forslag om oppløsning ikke oppnår tilstrekkelig flertall ved første gangs behandling, skal saken behandles av neste årsmøte som avgjør saken med simpelt flertall av godkjente stemmer. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal lagets eiendeler og midler tilfalle en institusjon med liknende formål. Nærmere bestemmelser fastsettes av samme årsmøte som behandler oppløsningsforslaget.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2013