Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift 1939 - 1977

Register

INNHOLD BIND 1
Hedmark Slektshistorielag 1939-1944. Ved Leif BurullI-VI
Vedtekter, statutter, biblioteket. Ved sekretærenVII-XIII
Tokstadætten fra Veldre. Av Christian Spangen.40787
En utbredt slekt fra Romedal. (Tollef og Anne Lauritsdtr Hornes etterslekt. En oversikt). Av fabrikkeier Jakob Kjus13424
Hedemarkinger falt under kampene våren 194037-38
Nøttestadsiekten. Av krigskomm. M. Veflingstad43-76
Hedemarksbønder og Sørlandsredere. Familien Thommesen i Arendal. Av 0. A. Aalholm81-93
Peder Nøttestad, urmaker i Christiania. Av Arno Berg94-98
Litt om stadshauptmann Ytteborg og hans slekt Av Christian Spangen99-105, 113-119
Sande og Slagsvold i Romedal. En tilføielse106-109
Organist Peder Jenssen Schyberg og hustru Kari Jensdatters slekt. Av Sigurd Røse110-111
Sogneprest Reinert Svendsen. In memoriam. Ved Leif Midthaug112
Tale over Peder Rasmussen Hemstad. Ved C. S120-121
De første handels- og håndverksborgere i Hamar.
Av Arvid Østby (Fortsettelsen utgitt som "Hamar Borgerbok"122-131, 145-163
Ole Stensrud 1893-1942. Ved Christian Spangen132
Odelsjordeboken av 1615137-144
Ole Hersaug. Minneord ved Christian Spangen177-179
En Skaktavlbibel. Av Christian Spangen180-188
Lokalt diplomatarium for Hedmark. Av C. S189-193
Skiftet mellom biskop Olav av Bergen og hans bror ridderen hr. Benkt Harniktson 10. juli 1442. Ved C. S194-199
Odelsjordeboken av 1624200-207, 244-262
Et par gamle slektstavler. Ved Leif Midthaug209-214
Dyre Sevaldsons slekt og dens ætlinger pa Store Ree i Stange og Gaustad i Romedal. Ved Asbjørn Hagen-Bergseng215-235
Litt om Berg-slekten i Lesja. Av Engebret Hougen241-243
Litt om slektforskning og eldre kirkelig lovgivning. Ved Christian Spangen263-283
Rettelser og tilføyelser285
Spørsmål og svar36, 105. 110, 133-134 236-240, 284
Laget, styret, medlemmene38-41, 77
Anmeldelser79-80, 134-136, 176. 208
INNHOLD BIND 2
Vedtekter, statutter, bibliotek. Ved sekretærenI-X
Medlemsfortegnelse 1948. Ved sekretærenX-XVI
En uekte Skaktavl og hans mor. Av Christian Spangen40725
S. H. Finne-Grønn8
Hedemarkens gjengjerd 15149
Hedemarkens gjengjerd 152843009
Sakefall 1528-152918-19
Litt om Brattslektens genealogi. Av Engebret Hougen.20-32, 68-85
Frangætten. Av Christian Spangen33-39
Litt om Oluf Thorstensen Nøttestads etterslekt. Av M. Veflingstad41-48
Anetavle for Lars Storlien og søsken. Av C. S.49-67
Minneord om professor dr. theol. Oluf Kolsrud. Ved L. M86
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. Ved Sverre Mo Skrede97-111
Røbergslekten. Ved Leif Midthaug112-118
Kongelig ombudsmann Clemetr Tordsen, hans samtid og litt av hans etterslekt. Av Jakob Kjus119-126
Et gammelt notat vedk. slekten Steen. Ved L. M127
Litt om sorenskriver Nils Rasmussen Muus's etterslekt i Søndre Hedemarken.Ved M. Veflingstad133-149
Landsskatten av Hedemarken 1612150-166
Andrew Furuseth. Av Bernt Søsveen173-193
Noen opplysninger om slekten Leich i Nes, Hedmark. Ved Leif Midthaug194-202
Bumerker fra Hedmark203-205
Slektshistorisk litteratur utk. i 1946206
Mælum søndre i Brøttum. Ved overlærer Gudbrand E. Mæhium. Innledning ved Leif Midthaug209-224
«Fram»-mannen Hjalmar Johansens slekt. Ved Leif Midthaug225-228
Skaktavlproblemer. - Utspring. Av arkitekt Leif Løberg237-244
Gulbrand Olsen Bolstads slektsopptegnelser. Ved Christian Spangen245-261
INNHOLD BIND 3
Vedtekter, statutter, bibliotek. Ved Arvid ØstbyVI-XV
MedlemsfortegnelseXVI-XXIV
En slekt fra Harstad i Romedal. Ved Leif Midthaug40756
Klokkeren Peder Jensen Hoffs opptegnelser. Ved Leif Midthaug40886
Skaktavlproblemer. Av arkitekt Leif Løberg22-26
Hedmark Slektshistorielag 10 år31-32
Hvordan tradisjonen kan bringe en på spor under ættegransking. Av Leif Midthaug33-36
Skaktavlproblemer. Av Christian Spangen60-61
Litt mer om Nøttestadslekten. Av M. Veflingstad65-67
Litt omkring Nashaug i Vang, Nesten i Stange og Lille Gålås i Fumes. Av Christian Spangen67-72
Hansten Halstensen Sjølis (Tjernes) arvinger. Ved Leif Midthaug72-80
Hedemarkskunstneren, lensmannen i Ringsaker, Ole Nielsens ætt. Ved 0. A. Aalholm97-104
Det gamle gjestgiveri på Morskogen. Av Sven Moestue104-114
Fortsettelse av Hamar borgerbok. Av Arvid Østby135-156, 225-241.
Ringsakerlensmannen Ole Nielsens slekt. Suppl. Av B. A. Søsveen129-131
Alis Lauritzdatter Bratts etterkommere157-159
En hedmarksætt med pentagramseglmerke. Av Kåre Kveseth161-177, 193-208, 242-255, 268-284.
Romedalsslekter. Ved B. A. Søsveen209-220
Tollef Tjøstelsen Horne. Rettelse. Ved B. A. Søsveen256
Sju søsken Oftedal stammer på spinnesiden fra Stange. Av Signy Helgevold Romenstad257-264
Et soldatbrev fra 1814. Ved B. A. Søsveen265-267
Aalstadslekten. Av H. Ramm-Schmidt289-312
Heramb. En opprinnelig norsk slekt overført til Danmark. Ved Christian Spangen321-328
Første Tage, Gaardebøxel eller Stedtzmaal for Hedemarken13-21, 37-59, 81-92, 178-182.
Manntallene 1664-1666 for Hedemarken183-191, 313-320
Årsmøter, årsberetninger og regnskap27-30, 93-96, 131-134, 221-224, 285-288, 329-332.
Spørsmål og svar30, 64, 96, 128, 160, 192, 288
Bokmelding62-64
Hedmark Slektshistorielag 1944-1949333-334
Register335-364
INNHOLD BIND 4
Vedtekter, statutter, bibliotektet, medlemsfortegnelse
En hedmarkslekt med pentagrammerke (avslutning). Ved Kåre Kveseth42005
Er «Nostad» i 1412 Nøttestad eller Norstad? Ved Johan Garder16-18
Smedevisen om Kreuts. Ved Anne-Cathrine Piro19-21
Nyboåsen og slekta der. Ved B. A. Søsveen22-27
Manntallene 1664-6628-32, 161-164, 207-221, 277-293
Martin Veflingstad. Minneord ved Christian Spangen33-34
Gårdsnavnet Nøttestad. Ved Christian Spangen38-39
Romedalslektene Tomter, Stenberg, Hørsand, Sæter m. m. Ved Bj. Morthoff40-58
Gjestgiver Christen Iversen Morstuens herkomst. Ved Sven Moestue59-62
Bumerker fra Hedmark III63-64
Herlog Hudfat og kongsfrenden på Ringnes i Stange Ved 0. A. Aatholm65-74
Tollaug Horne. Ved Kåre Kveseth75-97
Romedøler i det fremmede. Meddelt ved Christian Spangen98-100
Thollef Horne og hans slektsforhold. Ved Christian Spangen101-111
Roald Hanssen Storløkens slekt i Løten. Ved B. A. Søsveen112-132
Vendelbotradisjonen på Bjørge. Ved Christian Spangen133-137
Løytnanten på Kise. Ved Kåre Kveseth138-147
Slekt skal følge slekters gang. Ved Randi Krohn148-156
Kong Olav V. Ved Christian Spangen165-171
Leif Midthaug 1897-1957. Minneord ved Christian Spangen172-174
Leif Midthaugs forfatterskap. Bibliografi ved Arvid Østby174-182
Arkivar Leif Midthaugs avskjedsord, foredrag på årsmøtet 1957182-189
Omkring Hundskjoldætten i Brøttum. Ved Ivar Skappel190-197
Likpreken over Hans Mogenssen Handingmann 1701. Meddelt med anmerkninger ved Christian Spangen198-206
Om avdelingsmerker for Hæren. Meddelt efter førstearkivar Hallvard Trætteberg222-224
Ingerd Amundsdotter, Tord Bondes, och Samsalsläkten. Ved overlege. J. A. Nordstrøm, Visby233-238
Litt omkring middelalderslekten på Samsal i Ringsaker og dens forekomst i litteraturen. Et resyme ved Christian Spangen239-246
Hedemarksregisteret246-263
«Hedmarks Historie»264-269
Tokstad på Veldre i 600 år270-271
Litt mer om offiserene ved bondeoppbudet. Ved Christian Spangen272-276
Hedemarkslekten Hummer. Ved B. 0. Stuve301-316
I Hanna Winsnes' fotspor. Ved Anne-Chatrine Piro317-334
En Skaktavlfrende. Ved arkitekt Leif Løberg334-337
"Slekten Oudenstad"337-339
Konsul N. J. Ytteborg. Minneord345
Spørsmål og svar160, 228-231, 299-300, 340-343
Årsberetninger, årsmøter og regnskap35-38, 157-160, 224-227, 294-298, 343-348.
Navneregister til bind IV.
INNHOLD BIND 5
Ivar Skappel: Povel Hovin på Nes1
Manntallene 1664-16667, 229
Spørsmål og svar12, 38, 82, 86, 142, 205, 248, 284
Foreningssaker16, 67, 150, 206, 281
B. 0. Stuve: Hummer17, 73
A. C. Piro: Da farfar bodde i Løten41
Norske Heraldiske Horn - kommentar51
Stochmands skrivelse 171455
Aalstadslekten63
B. A. Søsveen: Aalstadætlinger87
Bokomtaler114, 114, 243, 266
Jakob Kjus: Våre Forgjengere121
Niels Moen: Fjelstad - Berg - Lier126
Ivar Skappel: Fjerdrum148
A. C. Piro: Kommersråden153
B. 0. Stuve: Byting - Pyting166
C. Spangen: En gammel stamtavle170
L. Løberg: Topp172
C. Spangen: Et sørgedikt178
Christian Spangen: Lierslekten185
Fra Ringsaker Kirkestol201
B. A. Søsveen: Håndverkere i Løten 1793204
Inger Cathrine Spangen: Om Hamarkrøniken210
Per Seland: Aalstadætlinger217
Hans Krag: Seglmerker220
B. 0. Stuve: Sem i Biri239, 258
C. S.: Reidar Omang. Minneord249
A. Ø.: Bernt A. Søsveen in memoriam250
B. A. Søsveen: Håndverkere 1793251
Christian Spangen: Hr. Oluf Thommessens døtre260
C. S.: Et slektsstevne262
Hedmark Historielag276
Det lokalhistoriske arbeide i Hedmarksbygdene277
Rettelser284
Medlemsfortegnelse 1965286
Register294
INNHOLD BIND 6
Per Seland: Nils Thorsen Opstad i Vang1
Ada Eriksen: Slekten på Mengshol på Nes13
Christian Spangen: Anmeldelser23, 256, 275, 314
Foreningssaker27, 80, 251, 319
Spørsmål og svar30, 53, 83, 250
Arne Bretten: Litt om de første finner på Hedemarken33
Christian Spangen: Hvem var den ukjente Amund?51
Christian Spangen: Et skifte på Åsen Øvre i Ringsaker54
Arvid Østby: En bok som har tilhørt Hamar domkirke i middelalderen65
B. 0. Stuve: Omkring Øvre Alm i Brøttum72
Legdsrulle for Hedemarken 1697. Ved Odd Stensrud85, 278
Christian Spangen: En hedemarkisk slektskrets i middelalderen med tilknytning til Nes109
Statsarkivet i Hamar120
Sakefallsregnskap for Hedemarken 1610-1660121
Ada Eriksen: Peder Drogset i Snertingdal257
T. Dehli Laurantzon: En familie knyttet til Ljøstad i Romedal264
B. 0. Stuve: En husmannsfamilie på Ring267
Rettelser277, 322
Christian Spangen: Omkring striden mellem Nils Sadel og Thure Hummer om Lindstad sogn305
Navneregister323
INNHOLD BIND 7
I. Skappel: To Børresonner som ikke var brødre1
C. Spangen: Et bruddstykke fra en slekt2
I. Skappel: Noe mer om Povel Hovins etterkommere6
B. 0. Stuve: Fra Biri i gamle dager9
S. Barth-Heyerdahl: Kongsfrenden på Ringnes i Stange15
C. Spangen: Slekten von Kampen17,37
Foreningssaker25, 93, 156, 210
A. Østby: Fortsettelse av Hamar borgerbok29, 38, 114, 214, 254, 267
To hekseprosesser fra 1600-tallet33
Ada Eriksen: Major Ouden von Schiønsbyes slekt79
C. Spangen: Et skifte på Vestre Disen i Vang 171197
C. Spangen: Litt om slekten Handingmann106
I. Skappel: Nyhus i Ringsaker107
I. Skappel: Kolstad store i Ringsaker111
Manntallene 1664-66 for Hedmarksbygdene120
T. Dehli Laurantzon: Familien Leich på Nes146
I. Skappel: Sterud Østre på Nes147
I. Skappel: Hveberg i Vang149
T. Dehli Laurantzon: Bygdebokarbeidet151
T. Dehli Laurantzon: Et tidsbilde fra syttenhundretallet152
A. Østby: Slektshistorie i Hedmarksmuseet161
[T. D. L.]: Besøk på Nes 1834168
B. 0. Stuve: Hauknes i Brøttum169
I. Skappel: Anders Ingbergs etterslekt175
T. D. L.: Karl Johan og Tolline Harstad179
Bokanmeldelser181, 208, 253
K. Sveen: Slekten Holm fra Hovinshoim183
T. Dehli Laurantzon: Stavnsbånd i Norge206
Arvid Østby til minne225
C. S. Schilbred: Om å skrive slektshistorie og å anmelde den226
A. Bretten: De første Hedemarkinger i Texas228
H. Oudenstad: Litt om den gamle slekt på Hov i Biri250
A. Bretten: T. Dehli Laurantzon til minne257
B. 0. Stuve: Skomsrud i Biri259
T. Søgaard: Herset-slekt (Vang)263
P. Ø. Sandberg: Sjæleregister over Wangs præstegjeld 1732279, 330
A. Bretten: Christian Dag Spangen til minne321
Ada Eriksen: Ole Amundsen Bratberg i Biri323
T. Solbraa: Litt om aner og gamle mestere325
A. Bretten: Hedmarksregistret329
A. Bretten: Register til bind VII357
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011