Protokoll fra årsmøtet i 2016

Årsmøte i Hedmark Slektshistorielag på Statsarkivet på Hamar 14.04.2016 kl 18.00

Leder Thor Bøhmer ønsket velkommen.

1.Innkallng. Ble annonsert Hamar Arbederblad, Stangeavisa og Ringsaker Blad. Det har også vært publisert på vår hjemmeside. Godkjent.
2.Saksliste. Godkjent.
3.Valg av møteleder: Forslag på Thor Bøhmer. Valgt.
Valg av referent. Forslag på Gustav Amb. Valgt.
4.Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
Forslag på Inge Bakken og Hans Myhre. Valgt.
5.Årsmeldinga ble opplest av leder Thor Bøhmer.
Årsmeldinga godkjent uten annmerkninger.
6.Regnskapet ble lest opp av kasserer Sverre Søgaard. Det viste ett underskudd på 10.339,10 og en egenkapital pr. 31/12-2015 på 105734,92. Det ble bemerket at kontingenten bør kreves inn uansett om det blir gitt ut hefte eller ei. Regnskapet er revidert av Stein Enger og Anton Tøsti.
Regnskapet godkjent.
Det ble stemt over om kontingenten for 2015 skal sendes ut nå, men ble nedstemt.
7.Fastsettelse av medlemskontingent. Forslag om uforandret (kr. 300,-) kontingent.
Godkjent.
8.Valg. Valget ble ledet av leder av valgkomiteen Ole Rud.
Leder: Forslag på Thor Bøhmer Gjenvalg for 1 år.Valgt.
Styremedlemmer:Forslag på Sverre Søgaard Gjenvalg for 2 år.Valgt.
Forslag på Gustav Amb Gjenvalg for 2 år.Valgt.
Forslag på Arnfinn Houmb Ny for 2 år. Valgt.
Ole Kristian Sveen Ikke på valg.
Magne Olav Henriksen Ikke på valg.
Nils-Kristian Møller Ikke på valg.
Varamedlem: Forslag på Anne Myhre Gjenvalg for 2 år.Valgt.
Inge Bakken Ikke på valg.
Revisorer: Forslag på Anton Tøsti Gjenvalg for 1 år.Valgt.
Forslag på Stein Enger Gjenvalg for 1 år.Valgt.
Valgkomite: Ragnar Myhre (Leder)Opprykk i h.t. vedtektene.På valg i 2017.
Ole Gjerlaug Ikke på valg. På valg i 2018
Hans Myhre Ny På valg i 2019
9.Andre saker.
- Samarbeid med andre foreninger.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å fortsette arbeidet ang. å slå oss sammen med DIS.
10.Lederen takket Inger Martinsen på Statsarkivet for all velvillighet.
11.Årsmøtet hevet ca. kl. 19.00. Det var 15 frammøtte.
Inge Bakkken
(sign)
Hans Myhre
(sign)
Gustav Amb
(sign)

Protokoll fra årsmøtet i 2015

Årsmøte i Hedmark Slektshistorielag på Statsarkivet på Hamar 12.03.2015 kl 18.00

Leder Thor Bøhmer ønsket velkommen.

1.Innkallng. Ble annonsert Hamar Arbederblad 14.02.2015
Og det har stått på vår hjemmesde i lang tid. Godkjent.
2.Saksliste. Godkjent.
3.Valg av møteleder: Forslag på Thor Bøhmer. Valgt.
Valg av referent. Forslag på Gustav Amb. Valgt.
4.Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
Forslag på Stein Enger og Hans Myhre. Valgt.
5.Årsmeldinga ble opplest av leder Thor Bøhmer.
Årsmeldinga godkjent uten kommentarer.
6.Regnskapet ble lest opp av kasserer Sverre Søgaard. Det Viste ett overskudd på 9529,90 og en egenkapital pr. 31/12-2014 På 116074,02. Regnskapet er revidert av Stein Enger og Anton Tøsti.
Regnskapet enstemming godkjent.
7.Fastsettelse av medlemskontingent. Forslag om uforandret kontingent. Godkjent.
8.Valg. Det er ikke kommet noen frasigelser. Da det ikke var noen fra valgkomiteen tilstede, ble valget ledet av Thor Bøhmer.
Leder: Forslag på Thor Bøhmer Gjenvalg for 1 år.Valgt.
Styremedlemmer:Forslag på Ole Kristian Sveen Gjenvalg for 2 år.Valgt.
Forslag på Magne Olav HenriksenGjenvalg for 2 år.Valgt.
Forslag på Nils-Kristian MøllerGjenvalg for 2 år.Valgt.
Sverre Søgaard Ikke på valg.
Gustav Amb Ikke på valg.
Roy Helge Skaug Ikke på valg.
Varamedlem: Forslag på Inge Bakken Gjenvalg for 2 år.Valgt.
Anne Myhre Ikke på valg.
Revisorer: Forslag på Anton Tøsti Gjenvalg for 1 år.Valgt.
Forslag på Stein Enger Gjenvalg for 1 år.Valgt
Valgkomite: Ole Rud (Leder)Opprykk i h.t. vedtektene.På valg i 2016.
Ragnar Myhre Ikke på valg. På valg i 2017
Ole Gjerlaug Ny På valg i 2018
9.Andre saker.
- Vi satser på busstur rundt på Hedmarken til sommeren med forskjellige guider.
- Kurs i slektsgransking.
10.Lederen takket Inger Martinsen på Statsarkivet for all velvillighet med en påskjønnelse.
11.Årsmøtet hevet ca. kl. 19.00. Det var 10 frammøtte.
Stein Enger
(sign)
Hans Myhre
(sign)
Gustav Amb
(sign)

Protokoller fra årsmøtene i 2014

Protokoll fra Hedmark slektshistorielags årsmøte
på Statsarkivet 20. februar 2014 kl 1800

Innkalling

Innkallingen har stått i Hamar Arbeiderblad 18. januar og vært annonsert på lagets hjemmeside siden 15. januar. Det møtte bare 7 medlemmer. Lagets vedtekter krever imidlertid minst 15 medlemmer tilstedet for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Årsmøtet kunne derfor ikke settes og ble derfor avsluttet umiddelbart.

Protokoll fra Hedmark Slektshistorielags ekstraordinære årsmøte på Statsarkivet i Hamar 20. februar 2014 kl 1815

1 Innkalling

Innkallingen har stått i Hamar Arbeiderblad 18. januar og vært annonsert på lagets hjemmeside siden 15. januar. Det møtte 7 medlemmer. Lagets vedtekter sier at et ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer.

Innkallingen ble godkjent og møtet ble gyldig satt med 7 tilstedeværende medlemmer.

2 Konstituering og saksliste

Thor Bøhmer ble valgt til møteleder.
Nils-Kristian Møller ble valgt til referent.
Den fremlagte sakslisten ble godkjent.
Hans-Mikael S. Nomerstad og Ole Kristian Sveen ble valgt til å underskrive protokollen.

3 Årsmelding

Lagets leder leste styrets forslag til årsmelding. Det ble påpekt noen få skrivefeil. Ut over disse var det ingen kommentarer og årsmeldingen ble godkjent.

4 Årsregnskap

Kassereren la fram og gikk gjennom årsregnskapet, og leste revisors beretning. Regnskapet ble godkjent.

5 Fastsettelse av medlemskontingent

Årskontingenten for 2014 ble fastsatt til kr 300 som er det samme som foregående år.

6 Valg etter innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Ove Lysgaard, la fram valgkomiteens innstilling. Lagets leder ønsket i utgangspunktet ikke gjenvalg, men valgkomiteen hadde ikke funnet noen ny lederkandidat. Etter litt diskusjon ble lederen likevel foreslått gjenvalgt.

Følgende ble valgt:

Leder:Thor Bøhmer 2014-2015 (gjenvalg)
 
StyremedlemmerSverre Søgaard2014 – 2016 (gjenvalg)
Ole Kristian Sveen2013 – 2015 (ikke på valg)
Magne Olav Henriksen2013 – 2015 (ikke på valg)
Nils Kristian Møller2013 – 2015 (ikke på valg)
Gustav Amb2014 – 2016 (tidligere vararepresentant)
Roy Helge Skaug2014 – 2016 (ny)
 
VararepresentanterInge Bakken2013 – 2015 (ikke på valg)
Anne Myhre2014 – 2016 (ny)
 
RevisorerAnton Tøsti2014 – 2015 (gjenvalg)
Stein Enger2014 – 2015 (gjenvalg)
 
ValgkomiteJo Lundsbakken2013 – 2015 (ikke på valg)
Ole Ruud2013 – 2016 (ikke på valg)
Ragnar Myhre2014 – 2017 (ny)
Hans-Mikael S. Nomerstad
(sign)
Ole Kristian Sveen
(sign)
Nils-Kristian Møller
(sign)

 

Protokoller fra årsmøtene i 2013

Protokoll fra Hedmark slektshistorielags årsmøte
på Statsarkivet 14. mars 2013

Konstituering

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.

Med 15 frammøtte medlemmer ble møtet konstatert å være beslutningsdyktig.

Vedtektsfestet saksliste tillagt sak om vedtektsendring som sak under vedtektenes bokstav e ble enstemmig vedtatt.

Thor Bøhmer ble valgt til møteleder.
Helge Lillemæhlum ble valgt til referent.
Til å underskrive protokollen ble Odd Hemma og Hans Myhre valgt.

Årsmøtet ble deretter erklært lovlig satt.

a)

Årsmelding

Utdelt årsmelding ble gjennomgått av leder, og enstemmig vedtatt uten kommentarer.

b)

Årsregnskap

Utdelt revidert årsregnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer, og etter enkelte kommentarer vedtatt enstemmig.

c)

Fastsettelse av årskontingent

Styrets forslag til at årskontingenten for 2013 holdes uendret, kr 300,-, ble vedtatt enstemmig.

d)

Vedtektsendringer

Styrets forslag til nye vedtekter ble gjennomgått av Helge Lillemæhlum. Tekstene ble i varierende grad kommentert og forklart.

e)

Valg

Valget måtte pga manglende villige kandidater utsettes til ekstraordinært årsmøte, som innkalles når valgkomiteen har gjort nye forsøk på å bemanne styret. Sittende styre fortsetter i de respektive funksjoner til ekstraordinært årsmøte er gjennom­ført.

Med etterfølgende underskrifter er denne protokoll gjeldende for årsmøtet 14.3.2013.

Odd Hemma
(sign)
Hans Myhre
(sign)

Protokoll fra Hedmark Slektshistorielags ekstraordinære årsmøte
på Statsarkivet 13. juni 2013 kl 1800

Konstituering

Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.

Det var 10 frammøtte medlemmer.

Thor Bøhmer ble valgt til møteleder.
Nils-Kristian Møller ble valgt til referent.
Hans Myhre og Tor Mathisen ble valgt til å underskrive protokollen.

1: Valg

Valgkomiteens leder, Otto Frerik Sund, refererte de gamle vedtektenes § 4 om valg og leste valgkomiteens innstilling:

Leder:Thor Bøhmer (gjenvalg for ett år)
Styret:Ole Kristian Sveen (gjenvalg for to år)
Magne Olav Henriksen (ny for to år)
Nils-Kristian Møller (gjenvalg for to år)
Vara:Inge Bakken (gjenvalg for to år)
Revisorer:Anton Tøsti (gjenvalg for ett år)
Stein Enger (gjenvalg for ett år)
Valgkomite:Jo Lundsbakken (ny for to år*)
Ole Ruud (ny for tre år)
*) Erstatter Gunn Fjogstad
 
Etter valget gjelder følgende:
 
LederThor Bøhmer2013 – 2014
 
StyremedlemmerSverre Søgaard2012 – 2014
Ole Kristian Sveen2013 – 2015
Magne Olav Henriksen2013 – 2015
Nils Kristian Møller2013 – 2015
Tor Håkon Moen2012 – 2014
Ragnar Myhre2012 – 2014
 
VararepresentanterGustav Amb2012 – 2014
Inge Bakken2013 – 2015
 
RevisorerAnton Tøsti2013 – 2014
Stein Enger2013 – 2014
 
ValgkomiteOve Lysgaard2011 – 2014
Jo Lundsbakken2013 – 2015
Ole Ruud2013 – 2016
Hans Myhre
(sign)
Tor Mathisen
(sign)
Nils-Kristian Møller
(sign)
Hedmark slektshistorielag © since 2003