Leilighetsfunn - også kalt strays

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) har på sine nettsider, www.genealogi.no, igangsatt et prosjekt som kalles "Strays". "Strays" er en engelsk betegnelse, som ikke kan oversettes med ett enkelt ord. Man kan kalle dem "omstreifere", "villfarne", "forsvunne", "bortrømte" eller "leilighetsfunn" eller rett og slett langveisfarne. Når den engelske betegnelse er valgt, er det fordi det allerede internasjonalt er en veldefinert og anerkjent genealogisk betegnelse. Søker man på Internet på ordet "Strays", får man flere hundre henvisninger - ikke alltid genealogiske ("Strays" kan bl.a. også dekke over forsvunne hunder og katter!), men det finnes mange genealogiske websider med "Strays"!

"Strays" er enklest definert som personer, som i kilder finnes omtalt fjernt fra deres opprinnelsessted. F. eks. en nordmann som dør i Argentina, eller en hallingdøl som gifter seg på Helgeland.

Litt videre kan "Strays" defineres som en registrert begivenhet, hvor en person er oppgitt å komme fra eller ha forbindelse til et sted utenfor det området, der begivenheten skjedde. Det kan være, at man i en kirkebok finner vielse eller begravelse av en person, som kommer fra helt et annet sted. Det finnes også mange andre eksempler.

Vi viser for øvrig til omtalen av Strays-prosjektet på NSF’s nettsider.

 

Hva har et "strays"-prosjekt å gjøre med Hedmark Slektshistorielag?

På landsbygda vil NSF’s definisjon av "Strays" ikke inkludere vanlige flyttinger innenfor fogderiene eller flytting til/fra naboprestegjeld. Dersom disse skulle inkluderes vil det nasjonale prosjektet bli altfor omfattende. Innenfor Hedmarken Fogderi og nabosognene vil derimot Hedmark Slektshistorielag ha plass til å ta vare på alle "leilighetsfunn". Ideen til å organisere dette i laget vårt kommer fra arbeidet med kirkebokregistreringen. Der dukker det stadig opp "fremmede" i listene over døpt, gift og begravde.

For hendelser innenlands etter 1865 er det ikke naturlig å ta med "Strays," men det er også her rom for unntak. Grunnlaget for denne grensen, er enkelt - fra 1865 finnes det gode folketellinger for Norge med jevne mellomrom.

Byene representerer et større problem, og NSF har kommet til at det ikke er riktig å inkludere bybefolkningen i dette prosjektet. Grunnen til det er enkel: flytting til/fra byene er utstrakt og folk kom ofte langveisfra. For oss vil dette bety at folk som "dukker opp" i Hamar fra etableringen i 1849 ikke omfattes av prosjektet.

Nordmenn som utvandret til USA/Canada vil heller ikke være naturlig innenfor dette prosjektet.

 

Litt om prosjektet

Inntil videre vil NSF offentliggjøre "Strays" som kronologiske lister fordelt på geografiske områder. Hvis (når!?) idéen tar seg opp, og antallet "Strays" vokser, vil de se på andre måter å offentliggjøre dem. I Hedmark Slektshistorielag vil vi i tillegg til her på nettsidene forsøke oss på å offentliggjøre våre "leilighetsfunn" i listeform i bladet. Vi vil oppfordre våre medlemmer til å sende inn slike funn til lagets adresse, Hovedsakelig fra andre kilder enn kirkebøkene. Fra disse er det nok mest praktisk å plukke "strays" etter hvert som de blir dataregistrert. Det er viktig at alle bidragsytere er nøye med å påføre hvor de har opplysningene fra.

 

Formålet med prosjektet

Formålet med innsamling og offentliggjøring av "Strays" er at langveisfarne/for­svunne personer kan "komme hjem".

Alle kjenner til de mange timers (forgjeves) arbeid med å finne en ane, som plutselig forsvinner ut av sognet - og ingen opplysninger forteller hvor vedkommende ble av!

Ved felles hjelp kan slekts- og lokalhistorikere bygge opp en oversikt, ved å innsende alle "Strays" de finner under deres arbeid med kildene. I en slik oversikt kan det søkes etter forsvunne aner, langveisfarne personer kan hentes "hjem" og kanskje kan historien om forsvunne familiemedlemmer finnes der: Hva skjedde med dem? Hvorfor dro de ut i verden?

 

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011