Stange bygdebok-del 5

Frisvold
Gnr. 80, bnr. 1
I 1520 Frysoll, Frodisvoldt. Navnet kommer av Fridriksvoll av mannsnavnet Fridrikr og voll.
Gården var halvgård. I 1528 var den krongods. I 1600-tallet var lagmannen i Kristiania eier og rådde bygselen. 1612-24 er Svend oppsitter. Karen eier 1624 odel 1 fjerd. i Myckelbye. 1625-62 Engebret. I odelsjordboken 1615 eier Svend 1 fjerding byggmel i Møckelbye og i odelsjordboken 1624 eier Embret odel i Hestnes 4½ skinn, i Regstad 2½ skinn, i Harstad 3 skinn. Ved folketellingen 1664 er Laurits Engebretsen (f. o. 1628) og enken oppsitter.
Ved matrikuleringen 1668 er skylden 2 huder, oppsitter Laurits Engebretsen, den er Kristiania lagstols gods og det heter da om gården: Engene er gode, udengen meget forgrod, kan oprøddes og forbedres. En liden hage til gården. Sommerbed i Bersjøen på Morskogen."
1695 er Børger fritatt for odelsskatt av Kristiania lagstols 2 huder. I 1697 er Børre oppsitter, f. o. 1627, d. 1724-97 år). I 1718 betaler Børre 4 rdr. i krigsstyr.
13/11 1715 får soldat Jens Børresen bygsel på 1 hud.
Ved matrikuleringen i 1723 er skylden 2 huder, den er Kristiania lagstols og oppsitter er Arne Børresen (f. o. 1687, d. 1770).
17/11 1752 bygsel til Jens Halvorsen (f. o. 1719, d. 25/3 1755).
Enken Anne Hansdtr. blir gift igjen med Ole Oudensen Skjerpen, og 14/11 1755 blir det tinglest bygsel for Ole Oudensen. Den 9/5 1783 får Anders Eriksen Råe bygselen etter Ole Oudensen.
Den 12/2 1796 blir bygselen gitt til Dyre Olsen Stor Ree og kone Ingeborg Olsdtr. for livstid og ved skjøte 19/8 1801 kjøper Dyre Olsen gården (2 huder) av kongen for 1000 rdr. d. c.
Ved skjøte 29/12 1830 selger Dyre Olsen til Ole Dyresen, (f. 1798) for 800 spd. og føderåd til foreldrene.
Ved skjøte 1/4 1837 selger Ole Dyresen til snekker Jon Eriksen (1777-1856) for 1950 spd. Den 5/5 1827 gjensidig testamente mellom ektefolkene Jon Eriksen og Anne Evensdtr. (Rekstad) til fordel for den lengst levende. Den 3/3 1856 husmannskontrakt fra Anne Evensdtr. til Anders Jørgensen og kone Marte Kjelsdtr. på plassen Murmesterløkken for livstid.
Den 28/10 1858 gir Anne Evensdtr. skjøte til arkitekt Fredrik Benkard på Frisvold og endel løsøre for 1500 spd. pluss føderåd.
Ved testamente 28/10 1858 bestemmer enken Anne Evensdtr. Frisvold at 400 spd. skal tilfalle som særeie madam Eline Eckhardt og resten av hennes formue som særeie madam Anne Benkard på Frisvold (f. Rekstad), som døde 5/1 1862- 51 år. I 1873 solgte Georg Fredrik Benkard (f. 1809) til Ole Olsen Dieseth på Gillund, og gården har senere vært drevet sammen med Gillund (Stor Gillund).
I 1645 hadde Engebret 2 kvinnfolk til hjelp.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1668 1723 1866
Korn sådd 5 7 15
Korn avlet 22½ 33 92
I 1723 ble dessuten avlet 26 lass høy og endel lin. I 1866 80 skpd. høy og 200 t. poteter (satt 21).
I 1723 ble sådd: 3 skjep. rug, 4 t. bygg, 2 t. havre og 6 skjep. erter. Areal i 1866: 81 mål dyrket, 100 mål nat. eng, 65 mål havn, 12 mål skog, 16 mål strandhavn og 1 setervoll, takst 2563 spd.
Til forskjellige tider hadde den disse husdyr:
1657 1669 1723 1866
Hester 1 1 2 3
Kuer 10 12 12 14
Svin 2 - - -
Sauer 8 - 8 18
1/10 1802 var Dyre Olsen eier. Skyld 2 huder, takst 1200 rdr. 1816 er også Dyre Olsen eier. Gårdens takst 2000 spd., løsørets 50 spd., gjelden 50 spd. og han betaler i sølvskatt 39 spd. 1818/19 fikk den sammenligningstallet 18. Ved matrikuleringen 1838 er Jon Eriksen eier, og gården fikk skylden 7 daler 14 skill.
Kort slektstavle.
Engebret Frisvold er oppsitter 1625-61. Hans sønn er Laurits Engebretsen, f. o. 1628, skifte 21/11 1667 g. m. Anne Tronsdtr., søster av Morten Frang. Barn: 1) Tron, f. o. 1662, 2) Siver, f. o. 1664, 3) Anne, 4) Kari, 5) Sidsel, 6) Kirsti. - Anne Tronsdtr. ble g. m. 2. Børger Jensen (1627 -1724). Av hans barn kjennes: 1) Jens, f. o. 1689, begr. 21/2 1773, bruker av 1 hud fra 1715, Hommerstad? Han er i 1729 verge for Alis Børresdtr. Berg ø.,s barn. 2) Arne, f. o. 1687, begr. 2/11 1770, oppsitter 1723. 3) Inger, f. o. 1692, begr. 28/2 1742, 26/1 1718 g. m. Hans Nilsen Vethammer. 4) Ales, f. o. 1685, 31/7 1729 g. m. Johannes Olsen Ringnes på Berg ø. (1670-27/6 1721), g. m. 2. Waljur Olsen, ø. Dælin.
Jens Halvorsen, f. o. 1719, begr. 25/3 1755, 10/10 1752 g. m. Anne Hansdtr. Frisvold. Barn: 1) Arne, dp. 22/9 1754, d. 1756. - Anne Hansdtr. ble g. m. 2. Ole Ougdensen Skjerpen. Om deres barn se s. Råe.
Anders Eriksen Råe, dp. 1/1 1734, begr. 8/5 1797, g. m. Dordi (Tordis)
Kristensen Vasåsen (Ekeberg), (1720-4/12 1813). Skifte 10/1 1814. Barnløse.
Dyre Olsen Stor Ree, dp. 23/6 1754, d. 16/1 1837, 27/4 1795 g. m. Ingeborg Olsdtr. Såstad, (dp. 3/3 1776). Barn: 1) Lisbet, f. 1795, d. 28/4 1867, 6/4 1821 g. m. 1. Ole Kristensen Vasåsen (1790-1830). 20/10 1831 g. m. 2. Jon Halvorsen, f. 1795. 2) Ole, dp. 26/8 1798, neste eier.
Ole Dyresen, dp. 26/8 1798, 18/11 1831 g. m. Sara Olsdtr., f. 1806. Barn: 1) Dyre, f. 18/4 1830, Ekeberg, 2) Ole, f. 5/10 1832, 3) Even, f. 29/9 1834, 4) Martinus, f. 9/5 1844 på Ekeberg. Ole Dyresen var eier av Ekeberg 1843-45.
Jon Eriksen (Elisenberg) (1776-24/1 1856), 18/7 1826 g. m. Anne Evensdtr. Rekstad (1776-18/2 1864). Jon Eriksen var en meget flink møbelsnekker. Han har laget mange vakre møbler som ennå finnes i bygda. Således laget han mange vakre skap på Hverven, møbler på Vik, Grimerud og Sande i Romedal.
Arkitekt Georg Fredrik Benkard, f. 1809, g. m. Anne Jonsdtr. Rekstad, f. 20/9 1810, d. på Frisvold 5/1 1862. Barnløse.
Ven
Gnr. 81, bnr. 1
Navnet opprinnelig Vin = havnegang.
Jordfunn: 1. Tve-egget sverd av jern, økseblad av jern (gravfunn). 2. Skjoldbuler, stykker av jernkjel, terning av ben fra yngre jernalder. 3. Tveegget sverd - yngre jernalder. En gravhaug 50 m n.ø. for hovedbygningen, 16 m i diameter, 2 m høy. Det har vært gravd i den.
I 1528 er Bottolf på Ven oppsitter. 1612-20 heter også oppsitteren Botolf. 1615 eier Botolf Ven odel 1 hud i Vestad, ½ hud i Kåtorp, 4 skinn i Lundgård og 3 skinn i Pinnerud, Furnes. 1616 rådde Botolf Ven bygselen på Pinnerud.
1623-54 er Erik oppsitter (sønn av Oluf Thorstensen Nøttestad), antagelig g. m. enken etter Botolf. Erik Olsen var odelsbonde og eier 1624-29 1½ pd. i Veflen, ½ pd. i Rå, 1 pd. i Væstad, ½ hud i Kåtorp, Vang 1 hud 2½ skinn i Svenneby, Solør. 4 skinn i Lundgård, 1 skinn i lil. Benningstad, Løten, 1½ hud i Berg.
1645 er Henrik Botolfsen (f. o. 1597), og Erik Olsen opsittere og de har da 4 kvinnfolk til hjelp på gården. Gården er prostigods 1647-61, senere krongods.
Ved skjøte 1/9 1663, konfirmert 14/6 1665, selger Kongen gården til Christofer Evertsen Hiort, sogneprest i Stange. Han døde snart etter, og hans enke Maren Lauritsdtr. ble gift igjen med Morten Nielsen, en tid fogd i Østerdalen, senere skifteforvalter på Oplandene, men avskjediget fra begge stillinger. Maren Lauritsdtr. var datter av sogneprest i Grue, Laurits Olufsen, som eide meget jordegods på Hedemarken. Morten Nilsen ble ved sitt giftermål eier av både Ven og Stor Hverven. Henrik Botolfsen ble således husvill, og ved tinget 3/4 1666 ble Iver Eskildsen Såstad pålagt å avstå halve Såstad til Henrik. Det er skifte etter Henrik på Såstad 9/2 1671.
Ved matrikuleringen 1669 er Morten Nielsen eier. Skyld 3 skpd. tg. Det heter da: "Jordisengene er gode, udengen skren, en hage til gården, hvorudi findes nogle støkker til brådeland, ingen nøtig skov uden til gjerdefang og brendeved." - Ved tinget 21/12 1668 var Henrik Botolfsen stevnet for å forklare seg om hvilke setrer hører Ven til. Han oplyser at hans foreldre kjøpte husene i Borkebuen, som nå kalles Venseter og brukte den så lenge de levde, og han selv har brukt seteren i 34 år. Morten Nielsen var ikke lenge i besittelse av Ven. Nicolaus Helvaderus, g. m. general G. Reichweins enke, Aker gård, er blitt eier og ved skjøte dat. Kristiania 28/3 1670, tgl. 28/7 1670, selger han gården (3 skpd. tg.) til Ole Jacobsen Wevling (Atlungstad). Ole Jacobsen var bruker av Veflingstad til 1675. 1678 er Ven utlagt til rytter. 1678/79 betaler Ole Ven i tiende: ½ t. rug, 4 t. bygg 1½ t. havre og 1 settg. erter. I jordeboken 1688 er Ole oppsitter, gården er oppsitteren assignert. 1695 betaler Ole Jacobsen odelsskatt av 3 skpd. tg. i Ven. Det er skifte etter Ole Jacobsen 14/12 1701, brt. 1656, net. 1590 rdr. og etter hans kone Ales Torstensdtr. (Nøttestad), 18/4 1693, brt. 2296, netto 700 rdr. Ved skifte etter Ole Jacobsen var boets faste gods: i Ven 3 skpd. tg., i Korsødegården 5 lispd., i Skrepperud ½ hud (pantegods), taksert for 700 rdr.
Svigersønn Ole Halvorsen Væstad fikk 73 rdr. i bryllupsgjerd likesom de andre svigersønner. Erik Olsen Rekstad g. m. Eli Olsdtr. og Ole Olsen Hemstad, g. m. Ingeborg Olsdtr. hadde dessuten fått hver 300 rdr. til innløsning av sine gårder.
Datteren Mari Olsdtr. ble g. m. Christofer Christofersen Næsten og de overtok Ven. Begge døde i 1711. 18/5 1711 er det skifte etter Mari for brt. 1907, netto 1826 rdr. og 12/11 1711 etter Christofer, brutto 1143, netto 1075 rdr., her tatt med pant i Ven for 150 rdr. samt endel pante- og kjøpegods i Næsten og Skrepperud.
Ingeborg Olsdtr. Ven, var g. m. 1. Ole Olsen Hemstad (sønn av Ole Mogensen Leene og Ales Lauritsdtr. Bratt på By, Veldre). Det er skifte etter Ole Olsen 4/6 1695.
Ingeborg Olsdtr. ble g. m. 2. Ole Gulbrandsen Mæhlum, Ringsaker. Det er skifte etter Ole Gulbrandsen 27/4 1733, brt. 2768, netto 2661 rdr., her tatt med jord i Ven 3 skpd. tg., takst 1000 rdr., i Hemstad 1¼ skpd. tg. takst 330 rdr. - Etter Ingeborg Olsdtr. er det skifte 15/4 1739, brt. 1608, netto 1295 rdr., her tatt med 1½ skpd. i Ven, takst 500 rdr., i ø. Hemstad 12½ lispd., takst 165 rdr.
Ved matrikuleringen 1723 er oppsitteren Ole Gulbrandsen eier av 2 skpd. 3 lispd. og Jacob Kristofersen (Næsten, Virsrud) av 17 lispd. i Ven. Gården har da seter. 1 husmann. - Ingeborg Olsdtr. har i begge sin ekteskaper en sønn,Ole, i 1. ekteskap, Ole Olsen Hemstad, i 2. ekteskap Ole Olsen Ven.
Den 4/4 1736 får Ole Olsen Ven skjøte på 15 lispd. i Ven fra sine svogre Bent Olsen Remmen og Ole Olsen Hannestad (Toten). Ved skifte 14/4 1736 var Ole Olsen Hemstad tilstede, og som eldste sønn av Ingeborg Olsdtr. anså han seg da berettiget til gården Ven.
Ved skjøte 21/7 1739 overdras Ven fra Ole Olsen d. y. til Ole Olsen d. e. og samtidig får Ole Olsen (Hemstad) avkall for morsarven fra Ole Olsen Ven og svogrene Bent Olsen Remmen og Ole Olsen Hannestad. Ole Olsen Hemstads sønn, Ole Olsen Ven, er død 1742 - 25 år gammel.
Ved skjøte 21/7 1762 selger Ole Olsen Hemstad gården Ven til eldste sønn, Knud Olsen, for 1400 rdr., og Knud får avkall fra sine søsken. Knud Olsen har vært bruker på Hemstad ø. fra 1744, og Hemstad overdras i 1762 til Ole Olsens yngste sønn, Ole Olsen (1733-1813).
Det er skifte etter Knut Olsen 17/9 1769, tgl. 27/3 1770 for 1400 rdr. Hans enke, Marte Olsdtr. (Nødsle), selger ved skjøte 9/10 1780 gården Ven til eldste sønn, Jens Knudsen og tilkommende hustru, 3 skpd. tg. for 2500 rdr. og 9/10 1788 får Marte opprettet føderådskontrakt med Jens. Ved skjøte 31/1 1824 selger Jens Knudsen til sønnen Knud Jensen (1796-1884) for 4000 spd. og føderåd til foreldrene. I 1866 er hans sønn, Jens Knudsen, eier. Han var ugift og i 1895 solgte han Ven til Mikkel Olsen Finstad (Løten), kjøpmann på Hamar, og i 1899 kjøpte gullsmed Anton Evensen av Finstads dødsbo, og A. Evensen solgte den igjen i 1901 til Ole H. Bækkedal fra Feiring, og fra 1920 er dennes sønn, Gustav Bækkedal eier.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Korn sådd 18 18 33 51 ½
Korn avlet 80 84 382
I 1723 ble dessuten avlet 77 lass høy og en del lin, i 1866 200 lass høy og 200 tønner poteter (satt 30). I 1723 ble sådd: 1 t. rug, 11 t. bygg, 9 t. havre og 2 t. erter. Det heter da at gården ligger i sollien, er lettbrukt og jorden god. Den har da seter, 1 husmann.
I 1866 ble sådd følgende antall tønner: 2 rug, 12 bygg, 16 blandkorn, 18½ havre, 3 erter, 30 t. poteter samt 40 skålpd. gressfrø og 0,2 mål rotfrukter.
Areal i 1866: 222 mål aker, 220 mål nat. eng, 214 mål havn og skog og 1 setervoll, samt 70 mål skog og 18 mål strandhavn. Takst 8244 spd. Gården oppmålt i 1877. Areal i 1930 var: 408 dek. dyrket, 10 dek. udyrket og 330 dek. skog og havn.
Til forskjellige tider hadde gården disse husdyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Hester 7 6 5+2 u. 10 10+2 u. 7
Kuer 24 30 32 38 26+6 u. 35+6 u.
Svin 7 - - - 5 12
Sauer 20 - 26 12 5
Okser 5
I 1875 var det 3 husmannsplasser: Sydstranden, Nystuen og Stranden og 2 inderstplasser: Støen og Engen med ialt 4 kuer, 1 svin og 4 sauer og med utsæd 9 3/16 tønner korn og 7 tønner poteter. I 1939 er det disse plassene: Nystuen, Stranden, Bakken, Venstøen og inderstboligen Granlien. Dessuten Vensvangen ved Espa. Ca. 80 mål er kulturbeite.
Det er 2 hovedbygninger, den ene er o. 200 år gammel, restaurert i 1909, den annen bygd ca. 1855. Fjøs bygd i 1850, låve 1897, svinhus 1915, stallåve 1918, stabburet er ca. 200 år gammelt, restaurert 1905. Det har vært en del lagsildfiske på gården.
1/10 1802 er Jens Knudsen eier. Skyld 3 skpd. tg., takst 3600 rdr. 1816 er Jens eier, gårdens takst 6600 spd., løsørets 300 spd. Han eier dessuten 400 spd. og betaler i sølvskatt 142 spd. 42 skill. 1818/19 får den sammenligningstallet 58. 1838 er Knud Jensen eier, skyld 22 dlr. 4 ort 15 skill. 1886 er Jens Knudsen eier, skyld mrk. 39,46. 1939 skyld mk. 39.46.
Kort slektstavle.
1612-20 er Botolf Ven oppsitter. Hans datter er antagelig gift med Torger Halvorsen Væstad. 1623-54 er Erik Olufsen (Nøttestad) oppsitter, formentlig gift med Botolfs enke.
1654-66 er Henrik Botolfsen (f. o. 1597, d. o. 1670) oppsitter, g. m. Birgitte Kristofersdtr. Næsten. Barn: 1) Kristofer, f. o. 1655,2) Erik, f. o. 1658. 3) Kjersti. - 9/2 1671 er det skifte etter Henrik på Såstad, brt. 125, netto 62 rdr.
Ole Jakobsen Weflingstad (fra Atlungstad), g. m. Ales Tostensdtr. Nøttestad. Barn: 1) Marte, g. m. Ole Halvorsen Busvold på Væstad, d. 1699. 2) Elen (skifte 5/6 1695), g. m. Erik Olsen Rekstad (1662-10/4 1741). 3) Ingeborg (skifte 15/4 1739), g. m. 1. Ole Olsen Hemstad ø. (skifte 4/6 1695), g. m. 2. Ole Gulbrandsen Mæhlum, Brøttum (skifte 27/4 1733). 4) Mari (skifte 18/5 1711), g. m. Kristofer Kristofersen Næsten (skifte 12/11 1711), eier av Ven 1701-1711- se Næsten. Det er skifte etter Ole Jakobsen 14/12 1701 og etter Ales Tostensdtr. 18/4 1693.
Ingeborg Olsdtr. hadde i sitt 1. ekteskap med Ole Olsen Hemstad barna: 1) Ole Olsen Hemstad (1690-1768), 2) Ales (d. ung). Ingeborg hadde i sitt 2. ekteskap med Ole Gulbrandsen barna: 3) Ole Olsen Ven, myndig ved skiftet 15/4 1739. 4) Eli (1698-1768), 27/11 1729 g. m. Bent Olsen Hoff (Remmen) (1705-23/12 1784). 5) Ales, 1726 g. m. Ole Olsen Hannestad, Toten, sønn av Ole Andersen Balke (1673-1739) og Eli Hermandsdtr. Hanestad. Ved skifte etter Ingeborg Olsdtr. 15/4 1739 finnes: 2 sølvskjeer mrk. L.M.S. E.I.D. 1727, 2 sølvskjeer mrk. A.I.S. D.A.D., 2 skjeer mrk. 1714, 2 tinntallerkener mrk. O.G.S.I.O.D.
Ole Olsen Hemstad (1690-1768) g. m. Berte Olsdtr. Fjeldstad, Ringsaker (1686-9/10 1764), datter av Ole Knudsen og Eli Sjursdtr. Barn: 1) Ales, dp. 3/1 1715, d. 1740. 2) Ole, dp. 31/1 1717, begr. 7/12 1742. 3) Knud, dp. 26/12 1718, eier av Ven. 4) Elen, dp. 4/12 1720, begr. 6/9 1773, 27/10 1746 g. m. Nils Jørgensen Huseby (1710-1800). 5) Ole, (1724-68), 6) Mari, dp. 21/2 1725, 1748 g. m. 1. Ole Thommesen Bjørnstad. 12/4 1753 g. m. 2. Jon Kristiansen Moestue, f. 1723. 7) Ingeborg, dp. 18/4 1728, begr. 10/8 1803, 20/1 1754 g. m. Ole Mikkelsen Stør (1715-93) . 8) Ole, dp. 23/8 1733, d. 14/4 1813, eier av Hemstad ø. fra 1762., g. m. Mari Larsdtr. Lalum 1730-1819. 9) Berte, dp. 14/4 1727, 10) Kari, dp. 23/9 1731.
Knud Olsen Ven (dp. 26/12 1718, d. 16/4 1769), (skifte 17/9 1769, tgl. 27/3 1770), 15/6 1746 g. m. Marte Olsdtr. Nødsle (24/3 1720-16/12 1796). Barn: 1) Jens (1748-1830), neste eier, 2) Ole (1751-25/3 1790). 3) Kjeld (1753-20/9 1832), eier mel. Skjerden, 1789 g. m. Pernille Kristofersdtr. Gaustad, (dp. 22/7 1764). 4) Henrik, dp. 15/5 1756, d. 1/7 1833, 12/11 1783 g. m. Mari Rasmusdtr. Remmen (1760-1832), eier av Remmen, 5) Berte, dp. 18/1 1761, d. 21/6 1845, 4/12 1782 g. m. Paul Hansen Vik (1750-1803). 6) Mons, dp. 2/10 1763, g. m. enken på Dal, Romedal, Randi Pedersdtr. Jens Knudsen, dp 26/12 1748, d. 27/11 1830, 29/12 1789 g. m. Mari Evensdtr. Regstad (1763-24/8 1845). Barn: 1) Even, dp. 19/2 1792, d. 1823, 25/2 1817 g. m. Helene Paulsdtr. Vik, dp. 22/5 1791. Se Stor Gillund. Barn f. på Ven a) Jens, f. 3/31820, b) Paul (1822-38). - 2) Knud, dp. 28/31796, neste eier. 3) Marte, dp. 16/2 1794, d. 7/12 1876, 26/11 1824 g. m. Ole Olsen Hemstad (1796-1875). 4) Inger, dp. 2/12 1798, 9/12 1823 g. m. Anders Kristofersen lil. Skjelve (Lindstad), f. 1794. 5) Berte, dp. 25/1 1801, d. 24/3 1877, 2/5 1827 g. m. Johan Didrik Osterhaus (1792-1860). Kjøpmann i Kristiania, gbr. Tønsaker.
Knud Jensen (1796-30/5 1884), 1/5 1838 g. m. Mari Andersdtr. (Musli), (enke etter Mikkel Arstad), f. 2/3 1808, skifte 23/12 1841. Barn: 1) Jens Knudsen Ven, f. 19/12 1839, neste eier, død ugift. 2) Anne Matea, f. 13/12 1840, g. m. Even Kristofersen Haug, gbr. Ile, f. 14/10 1834, d. 4/3 1891.
Ole Hansen Bækkedal, Feiring, f. 6/12 1854, d. 23/6 1939. 25/8 1879 g. m. Marte Olea Almli, f. 20/9 1856, d. 30/3 1908. Barn: 1) Oskar, f. 16/12 1882, utv. U.S.A. 1901. 2) Martin Gustav, f. 21/8 1884, eier fra 1920. 3) David, f. 24/9 1886, eier av Lindstad. 4) August, f. 22/7 1888, d. 17/9 1911. 5) Ole, f. 15/11 1890, eier av Lindstad, 1920 g. m. Ragna Hagastuen. 6) Andreas, f. 11/2 1893, d. liten. 7) Anna, f. 5/9 1894, 1920 g. m. Jens Johnsrud, Østmarken, Vinger. 8) Helge, f. 16/8 1897, landbr.skolebestyrer, 24/9 1930 g. m. Jenny Brodshaug, Feiring.
Martin Gustav Bækkedal, f. 21/8 1884, 16/7 1916 g. m. Marie Brodshaug, f. 21/7 1887, d. 16/2 1934, datter av Daniel Melby og Dina Kornelia Brodshaug. Barn: 1) Marte Olea, f. 27/7 1917, 2) Dina Kornelia, f. 21/7 1919, 3) Ole Martin, f. 23/12 1923, 4) Gina Marie, f. 23/3 1930.
Rekstad
Gnr. 82, bnr. 1
Navnet kan opprinnelig være Rikulfstadir ay mannsnavnet Rikulfr, men kan også være Refstadir av mannsnavnet Refr (fs er blitt til ks).
2/11 1523 er Anders Rekstad lagrettemann. Antagelig av adel. Se D. N. I nr. 1064. Anders og 9 andre "gode herrer" og menige almue "tingede kong Fredrik landet til". I 1528 er Andres oppsitter.
Gården var opprinnelig 1 gård, men har 2 brukere allerede i midten av 1600-tallet, og blir kjøpt sammen til en gård i 1741 av løytnant Halvor Holm.
I slutten av 1500-tallet har det bodd en Gudbrand (Andersen) på Rekstad. Det er skifte etter ham på Rekstad 3/1 1613.
I 1612 er Oluf Rekstad oppsitter og odelsbonde. Han eier da 1 hud 3 skinn i Rekstad, 3 huder i Harstad ødegård med Hestnæs seter.
I odelsjordboken 1615 eier Oluf odel 4½ hud ½ skinn i Rekstad, 2 huder 4½ skinn i Harstad med Hestenes seter, og Anders odel 2½ hud i Rekstad. Hans 2 søstre eier i Rekstad 2½ skinn, i Elstad (Eidsvoll) 1 hud, i Hestnes 4½ skinn, i Harstad 3 skinn. I 1624 eier Oluf 6 huder i Elstad, 1 hud i
Hestnes, ½ hud i Harstad. I 1625 eier Maren Rekstad odel 1 hud i Elstad og Helge Rekstad odel 11 skinn i Rekstad.
1634 er Anders og Karin nevnt som oppsittere, i 1635 eier Anders og Oluf 6 huder, 5 skinn i Rekstad, 3 skinn i Harstad, 1 hud i Hestnes og 1 hud i Elstad.
1641 eier Anders og Karin 5½ hud 3 skinn i Rekstad, 1½ hud 2 skinn i Elstad, ½ skpd. tg. i Ljøsen, 1½ skpd. i Rinsvold, ½ hud i Hestnes, 3 skinn i Harstad ødegård.
1654 står Anders og Sjøne som eiere av 8 huder 3 skinn i Rekstad, medeier er Stange kirke 1 hud og Stange prestebord 1 hud. 1653 er Sjøne Rekstad lagrettemann.
Ved folketellingen 1664 er disse ført under Rekstad: Anders Alfsen, 32 år, Ole Sjønnesen 10 år, Arne Andersen 28 år, Anders Arnesen 2 år, Mari Olsdtr. og Karen Halvorsdtr. (skifte 24/1 1671, brt. 84 netto 25 rdr., dessuten jord s. Rekstad en part i gården. Hun hadde vært gift med Anders).
Ved matrikuleringen 1669 er Kjersti, Karen og Arne oppsittere. Generalmajor Reichwein er da eier av 1 skpd. 2 ½ lispd. tg. med bygsel over 7½ lispd. kirkens. Oppsitteren Arne eier 15 lispd. med bygsel over 7 ½ lispd. Knud Iles og 7½ lispd. Stange prestebords. Det heter da: "Jordisengene er gode, er til gården 2 enger og 2 hager, hvorudi findes ingen tjenlig skaug uden til gjerdesfang og brendeved. Torve sæter på Morskogen. En hornmelhage."
21/2 1663 er det skifte etter Karen Engebretsdtr. (g. m. Ole), brt. 60, netto 8 rdr., dessuten jord i Rekstad 3 huder, i Hestnes 6½ skinn, Harstad 3 skinn, Elstad 1 hud. 1678/79 gir Arne i tiende: 3 settg. rug, 9 kvarter bygg, 3 kvarter havre og Anders: 7 settg. rug, 3 tønner bygg og 1 tønne havre.
23/11 1674 pantsetter Arne gården til Mads Nilsen Frangstøen for 36 rdr. mot pant i 2 huder i Rekstad og 29/3 1675 tgl. 3/6 1675 pantsetter Arne 3 huder i Rekstad mot 150 rdr. 26/4 1675, tgl. 23/10 1675 pantsetter Anders Olsen Rekstad til Halvor Atlungstad for 200 rdr. mot 2 huder i Rekstad. Ved tinget 23/10 1677 forlangte Hans Hetshel tingsvidne om utbetaling av Anders Thoresens og Amund Gillunds arveparter i Rekstad - på hustruers vegne.

I jordeboken 1688 er Anders oppsitter - skyld 8 huder. Oppsitteren eier 3 huder med bygsel over 1 hud (Stange kirkes) og Erik Engebretsen Grønstad (1644-16/7 1727) eier 3 huder med bygsel over 1 hud (Stange prestebords).
1695 betaler Erik (Olsen) odelskatt av 6 huder, og 1697 er Erik Rekstad og Anders (Thoresen) Rekstad ført som oppsittere.
5/6 1695 er det skifte etter Erik Olsens kone Elen Olsdtr. (Ven), brt. 534, netto 504 rdr., her tatt med jord 3 huder med bygsel i Rekstad (takst 300 rdr.) og 25 ½ lodd sølv. For barna møter deres morfar Ole Jacobsen Ven.
8/7 1700 er det skifte etter Anne Andersdtr. (g. m. Anders Thoresen), brt. 446, netto 377 rdr., her tatt med 3 huder i Rekstad med bygsel over 1 hud, takst 320 rdr., pantsatt for 200 rdr.
Ved tinget 9/7 1703 overdrar Ole Sjønnesen, født på Rekstad og Siver Olsen Haugen på kone Kari Sjønnesdtr.s vegne, Rekstad (skyld 3 huder med bygsel over 1 hud kirkegods) i 9 åremål (27 år) til Erik Olsen og Mari Dyresdtr., fordi Erik Olsen har lånt de rette brukere 581 rdr. 6 skill. Erik skal også ha igjen alle sine til gårdens drift gjennom årene utlagte penger med renter.
Ved tinget 19/12 1705 kvitterer Anders Andersen Rekstad for mottatt arv etter sine foreldre 40 rdr., som hans bror Peder har betalt.
23/3 1706 pantsetter Peder Andersen Rekstad (3 huder + 1 hud til Stange prestebord) til Kristofer Kristofersen Ven for 270 rdr og 11/10 1709 overdrar Peder Andersen sin gård til Kristofer Kristofersen Ven til bruk i 6 år. I leien følger bl. a. med: 2 kuer, en 4-års kvige, 3 3-års, 2 2-års og 11 1-års kviger. Dessuten har Kristofer bygd 1 stue til 70 rdr. som Peder Rekstad skal betale.
11/6 1712 makeskifter Svend Olsen n. Remmen sin gård Mosebekken (1 fjerd. tg.) med Arne Andersens del av Rekstad, men 16/7 1712 protesterer Peder Andersen Rekstad mot dette makeskifte. Ved tinget 19/6 1714 stevner Svend Olsen Remmen til svekkelse av sorenskriver Blichfeldts dom av 12.-13/11 1708 angående Rekstads innløsning.
Ved dom av 15/9 1714 får Svend Remmen rett til å innløse 3 huder i Rekstad med bygsel og bygselrett for 1 hud (Stange prestebords) for 217 rdr. 18/7 1714 forlanger Peder Andersen tingsvitne om sin fattigdom og at han ikke kan fullføre sin sak mot Svend Remmen og Arne Rekstad uten at han fører sin sak på slett papir.
Ved tinget 9/7 1715 stevner Peder Rekstad Svend Olsen Remmen for at han med sitt bohave har flyttet inn på Rekstad (søndre). Dom: Hvis de ikke blir forlikte, skal Svend flytte fra gården. - Ved tinget 15/6 1715 stevnes Peder Andersen av Svend Remmen til utlevering av gården Rekstads (søndre) avling og avgrøde. Dom: Innstevnte bør beholde og bruke gården til dom er falt ved høyesterett. Ved tinget 16/9 1715 stevner Svend Remmen til underkjennelse sorenskriver Jensens dom av 15/6 1715 om citantens frakjennelse av inneværende års bruk av søndre Rekstad til fordel for Peder Rekstad. Dommen av 15/6 1715 stadfestes.
I 1718 betaler i krigsstyr: Erik Rekstad (nordre) 6 rdr. og Kjeld (søndre) 3 rdr. 1 mrk.
Ved matrikuleringen 1723 er Erik Olsen (nordre) og Peder Andersen (søndre) oppsittere, og hver av dem er eier av 3 huder med bygsel over 1 hud Stange kirkes og 1 hud Stange prestebords.
28/4 1722 pantsetter Peder Andersen søndre Rekstad til Jens Halvorsen Biskoplien for 580 rdr. og 17/4 1724 til foged Erik Lange.
Ved skjøte 13/4 1726 selger Peder Andersen søndre Rekstad til Lars Pedersen (Arnkvern, Furnes) - med protest fra Peder Andersens søster, Ingeborg, og ved tinget 5/2 1728 stevner Ingeborg Andersdtr. tambur Lars Pedersen til fravikelse av søndre Rekstad, og ved skjøte 29/3 1729 selger Lars Pedersen igjen til Peder Andersen, fremdeles med protest fra Ingeborg Andersdtr. Ved tinget 14/7 1729 overdrar Peder Andersen søndre Rekstad til Lars Pedersen som brukelig pant i 6 år. Lars Pedersen døde 1732, begr. 2/6. Det er skifte etter Lars 15/10 1732, brt. 1131, netto 439 rdr., her tatt med pantegods i Rekstad 3 huder med bygselrett over 1 hud, Stange prestebords. Takst 858 rdr.
Ved tinget 19/7 1730 stevner Peder Andersen Anders Arnesen (f. o. 1663), fordi han har bemektiget seg bruken av Rekstad ødegård, som tilhører citanten. Ved tinget 23/7 1731 stevnes Peder Andersen av Anders Arnesen for odelsrett til Rekstad.
Ole Eriksen Rekstad (d. 1742, 57 år) er kommet i besittelse av søndre Rekstad, og ved tinget 18/7 1736 stevner Ingeborg Andersdtr. Ole Eriksen til fravikelse av s. Rekstad, da hun mener at hun er 1. odelsberettiget, og dommen går ut på at han skal fravike Rekstad mot 858 rdr., og 22/6 1737 og 14/4 1738 innløser Ingeborg gården fra Ole Eriksen.
14/4 1740 pantsetter Ingeborg gården, og ved skjøte 14/4 1741 selger hun til capt. des armes Halvor Jensen Holm (fra Hovindsholm). Ved skjøte 22/12 1754 selger løytnant Holm igjen til Ingeborg Andersdtr., som samme dag igjen gir skjøte til Holm.
Erik Olsen, nordre Rekstad selger ved skjøte 3/3 1736 til sønn Dyre Eriksen, som ved skjøte 14/4 1741 selger til capt. des armes Halvor Holm. Begge Rekstadgårdene er således slått sammen til en gård igjen, og det har siden vært en gård. Ved tinget 25/4 1754 stevner Jens Olsen Temmen (sønn av Ole Eriksen (Råe), løytnant Holm til fravikelse av n. Rekstad. Dommen går ut på at innstevnte skal fravike nordre Rekstad innen neste faredag mot 1712 rdr. Jens Olsen overtar ikke gården, men 7/4 1755 selger han sin odelsrett til Rekstad n.
Ved skjøte 10/4 1762 selger løytnant Halvor Holm halvdelen av Rekstad til Gunnor Nilsdtr., Løten (enke etter Jon Norderhaug), og samme dag den annen halvdel til hennes sønn Even Jonsen, for 1650 rdr. for hver del. Løytnant Holm kjøpte samme år gården Saxlund. Tidligere hadde han eid Vardeberg. Ved skjøte 29/10 1765 selger Gunnor Nilsdtr. sin halvpart (nordre) til sønn Even Jonsen for 1400 rdr., han er således eier av hele Rekstad. 23/7 1753 ble tinglyst odelslysning på gården Rekstad fra Kristen Josefsen.
Ved skjøte 18/3 1794 selger Even Jonsen og kone Inger Gulbrandsdtr. til eldste sønn Jon Evensen (8 huder) for 3999 rdr. d. c. Det holdes skifte etter Even Jonsen 13/12 1802 (formue 98, gjeld 215 rdr.), og etter Inger Gulbrandsdtr. 19/11 1816.
24/5 1803 holdtes takst på Rekstad (eier Jon Evensen). Den før 12 hester og 38 a 40 kuer. Utsæd 36 tønner. Jorden ble taksert for 7000 rdr., husene for 2000 rdr. Jon Rekstad kjøpte Korsødegården ved skjøte 1/5 1822 for 3250 spd. Jon Evensen døde 22/3 1840.
Gården Skrepperud hadde også tilhørt Jon Rekstad (kjøpt 14/4 1819), og den ble 17/11 1825 solgt til Borger Larsen Mostuvangen for 1000 spd. Ved samfrendeskifte 24/10 og 23/12 1840 ble gården Rekstad (gammel skyld 4 skpd. tg., ny skyld 24 dlr. 4 ort 12 skill.) - med anpart i seteren Blikfjeldet eller nordre Sørby i Trysil - overdradd til sønn Jon Rikard Rekstad for 5500 spd. og føderåd til mor Randi Frantsdtr. Seteren var kjøpt av Nils Gaustad og Jon Rekstad ved skjøte 10/12 1810 fra Peder Ilsås. Ved auksjon 10/11 1840 ble enkens eiendom, Korsødegården, med Halstensrud, solgt til Amund Arnesen Nøttestad. Jon Rekstad døde 14/4 1845, skifte 22/12 1845.
Rekstad ble overdradd hans søster Eline Jonsdtr. (f. 1803). Eline ble 29/12 1856 g. m. frisør Johan Martin Eckhardt, f. 1807 i Frankfurt am Main. Eckhardt pantsatte gården 2/5 1857 for 6000 spd. og 9/8 1858 for 5000 spd. Eline døde 15/11 1861. - Eckhardt solgte Rekstad i 1873 til Bernt Paulsen, (f. 3/11 1821 på Vik, d. 4/1 1896). Bernt Paulsen var eier av Bye i Løten før han kjøpte Rekstad. - Etter Bernt Paulsens død overtok hans eneste sønn, Knut Paulsen, (f. 13/1 1847, d. 11/11 1942).
Hans eldste sønn, Bernt Paulsen, overtok Rekstad i 1904 og driver den fremdeles.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Korn sådd 18 23 43 ½ 44
Korn avlet 80 107 ½ 398
I 1723 ble dessuten avlet 79 lass høy og endel lin, i 1866 350 skpd. høy og 400 t. poteter (satt 50). I 1723 ble sådd: 1 t. rug, 15 t. bygg, 5 t. havre og 2 t. erter. Det heter da at gården ligger i sollia, er lettbrukt og jorden god. - I 1875 ble sådd: 2 5/8 t. rug, 10 2/8 t. bygg, 21 t. blandkorn, 6¾ t. havre, 2¾ t. erter, 6/8 t. grønnfor, satt 48 t. poteter og hadde ¼ mål rotfrukter.
Husmannsplasser i 1875: Stranden, Støen og Rønningen med utsæd ialt 4¾ tønner korn og 3 tønner poteter og med dyr: 3 kuer, 2 sauer og 1 svin. I 1723 var det 2 husmenn.
Areal i 1866: 265 mål aker, 287 mål nat. eng, 140 mål havn og 318 mål skog. Takst 9588 spd. I 1939 er arealet 420 dek. dyrket på gården og 30 dek. på husmannsplassene, av nat. eng. er det 22 dek. på gården og 20 dek. på husmannsplassene, dessuten 350 dek. skog. 50 mål er dyrket i den senere tid. Plassen Rønningen er nå utlagt. Nystua og Ødegården er inderstboliger.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1668 1723 1866 1875 1939
Anders Sjøne
Hester 3 5 6 6 13 7+2 u. 8
Kuer 20 20 34 36 40 27+3 u. 40+6 u.
Svin 5 5 - - - 5 15
Sauer 21 20 - 28 30 8 6
+ 1 okse
I 1777 var det 8 hester, 36 kuer, 12 småkreaturer, med utsæd 34 tønner. 4 husmannsplasser.
Det er 2 hovedbygninger, den ene, føderådsbygningen, fra 1750. Hovedbygningen er bygd i 1820-årene som Østerdalsstue. Jon Evensen fikk tømmeret til denne av eieren på Grunset, Elverum, for å bygge i Østerdalsstil, men hans sønn Rikard lot denne bygning i 1840-årene påbygge en etasje, og bygningen er senere uforandret. Tidligere var det 3 tømmerlåver. I 1888 er bygd låve med stall, drengestue, vedskjul og rullebu. Gråstensfjøs bygd i 1820, ominnredet i 1860. Stabbur med matklokke, som i sin tid er kommet fra Vik.
Ved branntakst 17/11 1859 var det disse hus: 1) Våningshus (på vestre side) i 2 etasjer med 28 fag vinduer. 2) Våningshus (på nordre side) i 2 etasjer med 29 fag vinduer. 3) Stabbur (på østre side) med 1 rum i 1. etasje, 3 rum i 2. etasje og 2 rum på loftet - med matklokke. 4) Vedskur på østre side. 5) Låve på østre side (av tømmer), 6) Stabbur (på østre side). 7) Fjøs (på søndre side). av grunnmur med grunnmuret gjødselkjeller - med loft. 8) Stall og låve på vestre side (av tømmer) og et maskinhus med treskemaskin. 9) Smie. 10) Badstue (øst for gården). Branntakst ialt 7090 spd.
Hovedbygningen brente o. 1819. Det fortelles at Jon Rekstad drev tømmerhandel på Kristiania sammen med Nils Jønsberg på Gaustad, Romedal og med Knut Omang. Dessuten byttet de kornvarer og brennevin med gull- og sølvsaker. Disse gull- og sølvsaker oppbevartes hos Jon Rekstad og brente sammen med bygningen på Rekstad. Da disse ikke var assurert, led de så stort tap at Knut Omang måtte selge sin gård 14/4 1819.
Hagen er anlagt o. 1820 og senere utvidet og fornyet. Fra 1820 skriver seg også alleen og lætrærne av poppel, løn, ek og kastanje.
1/10 1802 var skylden 8 huder, hvorav Stange kirkes 1 hud og Stange prestebords 1 hud. Eier Jon Evensen. Takst 4800 rdr. - I 1816 er Jon Evensen eier, gårdens takst 7600 spd., løsørets 500 spd., han eier dessuten 2500 spd. og betaler i sølvskatt 206 spd. 84 skill. 1818/19 er skylden 4 skpd. tg. og den får sammenligningstall 63. 1838 får den ny skyld 24 daler 4 ort 12 skill. 1886 er Bernt Paulsen eier, skyld mk. 45,05. Seteren Blikfjellseteren i Trysil er solgt i de senere år. Av gården er intet frasolgt. Skyld 1939 mk. 45,05.
Kort slektstavle.
I 1520-årene er Andres (Anders) oppsitter. Han var antagelig av adel. Se D. N. I nr. 1064. 2/11 1523. Denne Anders er muligens den Anders Styrson som kjøpte Busvold, og dennes sønn er nok Gulbrand Andersen Rekstad. Anders Rekstad (g. m. Helga Halvorsdtr.) opptrær ved skifte på Nøttestad i 1556. Det er skifte etter Gulbrand Andersen på Rekstad 3/1 1613. Hans datter, Eline, (g. m. Oluf Håkonsen på Tokstad, Veldre), arvet gods på Eiker, parter i Harstad, Skjøll, Skott og Spæren.
1612-35 er Oluf Rekstad oppsitter. 1636 er Anders og Karen (g. m. Oluf) nevnt som oppsittere. Anders for søndre, Karen for nordre. 21/2 1663 er det skifte etter Karen Engebretsdtr. g. m. Oluf. Barn: 1) Arne, 2) Engebret, 3) Gulbrand. 4) Sjøne, 5) Ragnhild, 6) Live, 7) Helga, 8) Maren, 9) Åse. Arne og Sjøne Rekstad var på grensevakt 1644-45. Iflg. sakefallslistene 1632-33 ble Gulbrand Olsen botlagt for leiermål 6 dlr. 21/1 1671 er det skifte etter Kari Halvorsdtr., g. m. Anders. Barn: 1) Arne, f. o. 1636, bruker 1664, 1 sønn, Anders, f. o. 1663. 2) Anne (skifte 8/7 1700), g. m. Anders Thoresen, som ble gift igjen med enken Malene Olsdtr. Hemstad v. Skifte etter Anders Thoresen på Rekstad 13/4 1701. 3) Alis (skifte 8/12 1697), g. m. Amund Olsen Gillund s., f. o. 1654. På Anne og Alis' vegne møter ved skiftet i 1671 deres søskenbarn Knud Jonsen Ile (f. o. 1624).
Sjøne (Olsen?), oppsitter 1645, lagrettemann 1653, død før 1664. (Hans enke antagelig gift igjen med Anders Alfsen). Av Sjønes barn kjennes: 1) Ole, f. o. 1655, bor på Skrepperud 19/7 1703 da han overdrar Rekstad n. i 27 år til Erik Olsen og kone Mari Dyresdtr. 2) Kari, g. m. Siver Olsen Haugen.
Anders Thoresen (d. 1701), g. m. Anne Andersdtr. Rekstad (d. 1700). Barn: 1) Anders, f. o.1676, 2) Peder (1679-4/7 1738), bruker 1706. 3) Ingeborg, f. o.1677, begr. 11/1 1755, eier 1737-41. 4) Gjertrud (1684-26/4 1739). Ved skiftet etter Anne 8/7 1700 møter for barna som de nærmeste Erik Rekstad og Ole Hemstad.
Lars Pedersen, f. o. 1692, begr. 2/6 1732 (skifte 15/10 1732), (sønn av Peder Bjørnsen Arnkvern, Furnes (1658-95), og Anne Larsdtr. Opsal lille, f. o.1665). 13/7 1724 g. m. Berte Olsdtr. Barn: 1) Lars, dp. 15/6 1727, 2) Pernille, dp. 27/11 1729, 3) Lisbet, dp. 2/11 1732. Ved skiftet etter Lars i 1732 møter for barna farbror Mikkel Pedersen Diesen, Vang og for enken Siver Olsen Grindahl. Enken Berte Olsdtr. ble 5/5 1733 g. m. 2. Ole Eriksen, d. 1742, 57 år. Av barna kjennes: Ole, dp. 18/3 1736. Ved skiftet 1732 var det på gården 2 sølvbegere mrk. L.P.S.B.O.D. 1713.
Erik Olsen n. Rekstad, f. o. 1662, begr. 10/4 1741, g. m. 1. Elen Olsdtr. Ven (skifte 5/6 1695). (datter av Ole Jakobsen Atlungstad (Veflingstad) og Ales Tostensdtr. Nøttestad). Barn: 1) Ole (1685-7/7 1742), eier av n. Råe, g. m. Lisbet Jensdtr. Stor Ree (1690-8/9 1728). 2) Marte, 1/1 1714 g. m. Kjeld Olsen, v. Dælin. Barn: a) Elen, dp. 4/10 1716, b) Anne, dp. 26/6 1719 (se v. Dælin). - 3) Lisabet (1692-18/11 1750), 6/1 1721 g. m. Andreas Eriksen Grønstad -(1685-21/8 1742) . 4) Alis.
Erik Olsen Rekstad, g. m. 2. Mari Dyresdtr. Stor Ree. Barn: 1) Pernille, dp. 6/2 1715. 2) Dyre, (1699-1772), 17/4 1736 g. m. Live Clemetsdtr. Ryen.
Halvor Jensen Holm (Hovindsholm), løytnant, g. m. Catarine Grinder, d. 1752. Barn: 1) Johanne, dp. 23/12 1742. 2) Jens Kristian, dp. 3/9 1744, d. 1807, g. m. Sidsel Eriksdtr. Ringnes. Se Sakslund. Halvor Holm g, m. 2. Sara Werner (1727-1805). Barnløse.
Gunnor Nilsdtr. fra Helstad, Vang, g. m. Jon Evensen Skillingstad på Norderhaug, Løten. Barn: 1) Elen, f. 29/12 1732, d. 14/1 1812, g. m. 1. Kjeld Olsen Stor Ree (1740-73). 17/4 1781 g. m. 2. Morten Eriksen Vardeberg (Mageli, Øyer), 1743-21/7 1830. 2) Even Jonsen, f. 1730, begr. 2/11 1801, g. m. Inger Gulbrandsdtr. (1733-20/10 1816).
Even Jonsen og Inger Gulbrandsdtr. hadde barna: 1) Jon, dp. 12/3 1766, neste eier. 2) Gulbrand, dp. 11/11 1770, d. 12/3 1845, 23/11 1797 g. m. enken Lisbet Mikkelsdtr. Nøkleholm (1758-1835). 3) Kjeld, dp. 9/3 1774, dyrlege, eier av Nordsveen, Stange, senere Ånestad, Løten. (20/6 1811 holdtes forhør på Grimerud over Kjel Rekstad på Ånestad fordi han mot forbud hadde solgt hester til Sverige. Han hadde solgt 1 hest og 1 hoppe for ialt 285 rdr.). 4) Anders, dp. 21/6 1778, i 1816 på Disen, Vang, eier av n. Dælin 1821-39, g. m. Johanne Tålesdtr. Drogset 5) Mari, dp. 17/7 1763, d. 24/8 1845, 29/12 1789 g. m. Jens Knudsen Ven (1748-1830). 6) Gonnor, dp. 29/9 1764, d. 30/5 1834, 28/10 1794 g. m. Ole Simensen Holte (1769-1847). 7) Oliv, dp. 11/11 1767, g. m. Herman Olsen Hemstad, dp. 23/5 1763, Huse 1787-1826. 8) Anne, dp. 12/5 1776, 18/7 1826 g. m. Jon Eriksen (Elisenberg) (1776-24/1 1856), snekker. Jon Eriksen har snekret mange vakre møbler på Hedemarken, således på Hverven, Vik, Sande, Grimerud og det finnes mange av hans vakre skap herover. Han er født i Brandval og innflyttet fra Kristiania 24/6 1826. 9) Elisabet, dp. 17/12 1780. Jon Evensen Rekstad var 24/4 1808 utnevnt til fører for bondehæren sammen med 4 andre i bygda.
Jon Evensen, dp. 12/3 1766, d. 22/3 1840, 21/4 1803 g. m. Randi Frantsdtr. Norderhaug (1774-29/11 1861). Barn: 1) Eline, dp. 20/10 1803, d. 15/11 1861, 29/12 1856 g. m. frisør Johan Martin Eckhardt, f. 1807. Etter å ha solgt Rekstad i 1873 reiste Eckhardt tilbake til Tyskland, hvor han giftet seg igjen. 2) Anne, f. 20/9 1810, d. 5/1 1862, 31/5 1847 g. m. byggmester Georg Fredrik Benkard, eier av Frisvold, f. 1810, d. 29/10 1873 på Gillund (etter fall). 3) Jon Rikard, f. 1817, d. 14/4 1845, eier fra 1840, ug. Randi Rekstad bestyrte i mange år gjestgiveriet på Korsødegården, som Jon Rekstad eide 1822-40. Ved skifte etter Jon Rekstad 29/12 1842 var inntekten 15753 spd., netto 15631 spd. - Ved skifte etter Jon Rikard fikk Martinus H. Lalum "Blakken", Jørgen N. Huseby en ny karjol, Kari Mortensdtr. Huseby hans sølvsnusdåse, lensmann Ringnes hans sølvsylinderur med gullkjede, pastor C. B. Heltberg hans ulvskinnspels og Knud Ven et nytt birketræs divanbord med 1 sofa og 1 dusin stoler.
Bernt Poulsen, f. 3/11 1821 på Vik, d. 4/1 1896, 26/2 1846 g. m. Alis Pedersdtr. Lund, f. 15/1 1823, d. 3/7 1904, hadde 1 sønn, Knud Poulsen, f. 13/1 1847 i Løten, d. 11/11 1942, 15/6 1872 g. m. Kari Martinusdtr. Lalum, f. 15/6 1845, d. 30/7 1926. Barn: 1) Bernt Rikard, f. 13/11 1873, 1905 g. m. 1. Skjolda Godager, Lalum, f. 4/6 1874, d. 25/3 1906. 1913 g. m. 2. Petra Hekne, f. 14/10 1881 (datter av Peder og Elisabet Hekne, Romedal). 2) Nils Martinus, f. 24/3 1876, d. 1940, forretningsmann Oslo. 2/5 1903 g. m. Valborg Kulby. Barn: a) Astrid, f. 1904, b) Solveig, f. 1906, c) Berit, f. 1911. 3) Edvin Albert, f. 24/5 1880, d. 29/1 1895. - Knut Paulsen var musikkinteressert, var i 37 år organist i Stange kirke og spilte ofte de gamle dansene på ballene, selv i 90-årsalderen spilte han Stor Ree-valsen.
Bernt Paulsen og Petra har barna: 1) Knut, f. 2/4 1913, 2) Kari, f. 8/10 1914, kasserer i Stange Sparebank, 3) Elen Magnhild, f. 8/4 1919, 1947 g. m. Leif Bjarne Grønvold, Sørholte, f. 1918, 4) Jon, f. 30/7 1921.
Stange prestegård
Gnr. 83, bnr. 1
Bygda het opprinnelig Skaun, men fikk senere navn etter hovedkirken på gården Stange. Stange kirke er antagelig bygd o. år 1200. Den er nevnt i 1225. I et dokument dat. 30/7 1414 kalles den ennå Skaun.
I 1575 hørte til Stange prestegård: Sollien ødegård, Fokhol ødegård, Preståsen under Østby, Osvold, en seter på Morskogen og 1 kvernstø i Gjøviken.
1657/58 betaler Hr. Christofer Edvardtsen av prestegården Stange og av avlsgården Øvergård kvegskatt for følgende dyr: 13 hester, 24 + 6 u. kuer, 12 svin, 29 sauer 8 geiter og 10 okser. Anm. Okser var da anført bare for noen få gårder. Prestegården må ha vært stutteri for mange omliggende gårder.
I 1664 hører til prestegården bl. a. Vetten eller Vethammer - bortforpaktet, Sollien, Preståsen seter, en engeslått, Fokholjordet (4 vinterlass) og en slåttødegård kalt Østby. Ved matrikuleringen 1669 er Fuglhol prebendegods, men brukes under Prestegården.
Ved matrikuleringen 1723 er skylden for Stange prestegård med underliggende ødegårder: Sollien, Østby og Fokhol ødegård eller Fokholjordet: 14 huder. Utsæden var da: 1 t. 4 skjepper rug, 38 t. bygg, 6 t. blandkorn og 3 t. erter, og det var da en avl av 380 lass høy, og den hadde da disse husdyr: 14 hester, 60 kuer og 40 sauer. Kongen er da eier og Thomas Boesen sogneprest. Det var da 4 husmenn ved Prestegården og 13 i Prestegårdsmarken (Preståsen).
Ved tinget 18/7 1714 stevner Hr. Thomas Boesen husmann Ole Olsen Fallet fordi han hadde tatt inn en ny mann som har ryddet og bygd seg nye hus i prestens skog uten hans vidende. Ved tinget 25/6 1728 klager sogneprest Boesen over at endel husmannsplasser skal skyldsettes. 13/8 1728 skriver Amtet til Rentekammeret at de er en pertinens under Prestegården fra 1624.
3/12 1751 er det skyldsetting for Stange prestegård. Skyld 9 huder. Ved en reise her i 1777 skriver tolldirektør Lassen at det for prestegården er disse husdyr: 20 hester, 60 kuer og 30 sauer og at den har en utsæd av: 50 tønner korn og at den har 23 husmannsplasser.
Ved sølvskattens utskrivning i 1816 er gårdens takst 4000 spd., løsørets 2000 spd. og prost Leganger betaler i sølvskatt 117 spd. 1818/19 har Stange prestegård en skyld av 4 skpd. 10 lispd. Solien ødegård en skyld av 10 lispd. og det hele får sammenligningstallet 130. 11/2 1813 holdtes besiktigelse i Stange prestegård. Pastor Faye anfører i "Stange kirker og dens prester" at skylden er 5 skpd. eller 51 daler l ort 21 skill. og at den har 32 husmenn og skog i Prestemarken, og at den har ialt 40 hester, 145 kuer,

163 sauer, 33 svin, hvorav på hovedgården 18 hester, 46 kuer, 16 sauer og 8 svin og med en utsæd på ialt 134 t. korn og 200 t. poteter hvorav for hovedgården 62 t. korn og 100 t. poteter.
1/10 1846 holdtes skjønnsforretning over Stange Prestegårds skog, Prestmarken, for prostinne Heltberg. Den antas å være ½ kvadratmil. Det er oppryddet 25 husmannsplasser. Den er meget veksterlig og er betydelig forbedret i avdøde Heltbergs tid. Det er ialt 32 husmenn. Skogen kan uten fare avgi til enkesætet Kjemstad de fornødne materialer og brenne i prostinne Heltbergs tid. 22/5 1861 holdtes åbotsforretning for prestegården i anledning sogneprest Bulls tiltredelse.
Ved matrikuleringen 1886 fikk Stange prestegård med Solliødegård gnr. 83 bnr. 1, skyld mk. 120,50, og disse er fraskilt:
Gnr. 83 bnr. 2, Nordli, eier Ingvald Larsen, skyld mk. 1,34.
Gnr. 83, bnr. 3, Fokhol ødegård, eier Jens Dieseth, skyld mk. 1,99.
Gnr. 83, bnr. 4, Korsjordet, eier Marthe Stor Ree, skyld mk. 3,31.
Gnr. 83, bnr. 5, Østjordet, eier Peder Jensen Gillund, skyld mk. 2,63.
Gnr. 83, bnr. 6, Korslund, eier Kristian Syversen, Sakslundeie, sk. m. 2,48 I 1900 er alle husmannshjemmene i Prestegårdsskogen fraskilt, dessuten Volla s., Osvold, Soliødegården, Langengen, Fokholødegård. Østjordet og Korslund er overtatt av Stange kommune. Senere er fraskilt av prestegårdens jord: Prestjordet (mk. 8,89) og solgt til Olaf Sund på Alm og en del småbruk ved Prestegården. Dessuten er Stange prestegårdsskog særskilt matrikulert (mk. 59,26). Stange prestegård har nå en skyld av mk. 22,48.
I 1939 er arealet: 265 dek. dyrket og 220 dek. havn og skog, og antall husdyr er 6 hester, 20 + 6 u. kuer, 2 okser, 50 svin og 20 sauer. Prestegårdsskogen er på ca. 5000 dek. og forvaltes av Statens skogvesen. Prestene vil bli omtalt sammen med kirken.
Lidarheim
Gnr. 83, bnr. 2
Lidarheim (tidligere kalt Nordli) er utskilt fra Stange prestegård i 1870-årene med skyld 2 ort 15 skill. Ved matrikuleringen 1886 er Ingvald Larsen eier, den fikk da en skyld av mk. 1,34.
1/7 1903 er lærer O. Rostad eier. I 1932 ble den overtatt av Rostads svigersønn, Ivar Hjermstad. Arealet er 40 dekar dyrket. Våningshus, låve med fjøs og stall og svinehus er bygd 1904, stabburet 1908 av lærer Rostad.
Lærer Ola Rostad, f. 16/3 1857 i Lom, d. 1/5 1929 (sønn av gbr. Ola og Marit Rostad, f. Kvammen), g. m. Torø Kvåle, Lom, f. 6/3 1864, d. 5/2 1941 (datter av Pål og Anne Kvåle, f. Staurust.) Barn: 1) cand. Olav Rostad, f. 27/4 1888, d. 1926, g. m. Jørgine Eriksen, Oslo. 2) Agnes Rostad, motehandlerinne Hamar, f. 3/12 1889, g. m. Johan Engen, Stange, d. 1932. 3) Magna Rostad, f. 23/1 1892, g. m. gbr. Olav Fjæstad, Østby, d. 1920. 4) Pål Rostad, veterinær, f. 28/2 1894, bopel Snåsa, g. m. Ingebjørg Sandnes, Snåsa. 5) Alvhild, f. 17/6 1896, d. 1936, lærerinne, g. m. 1932, Ivar Hjermstad, Stange.
Ivar og Alvhild Hjermstad har barn: Trond, f. 1933.
Lindbak
Gnr. 38, bnr. 8
Lindbak er utskilt fra Stange prestegård. Hans Olsen kjøpte den og den eies nå av hans svigersønn Thorvald Jensen.
Våningshuset er restaurert i 1943, låve med fjøs bygd 1936. I 1939 har han disse husdyr: 1 hest, 4 kuer, 2 svin og 4 sauer. Skyld mk. 0,81. Hans Olsen, f. 1864, g. m. Karen, hadde barna: 1) Harald, fhv. herredskasserer, Romedal, grb. Tonga, Romedal. 2) Johan Lindbak, industriarbeider, Brumunddal. 3) Anne, f. 20/2 1901, g. m. Thorvald Jensen, 4) Olai, død i U.S.A. 5) Aksel død.
Thorvald Jensen, f. 1905, bror av Marie Hoel, Stensrud, g.m. Anne Hansdtr., f. 20/2 1901. 2 pleieb.: 1) Per, f. 1931, 2) Barbro, f. 1933.
Osvold vestre
Gnr. 83, bnr. 9
I 1875 var det på denne del som bruker Martinus Olsen, f. 1815 i Stange, g. m. Guri Larsdtr., f. 1819 i Ottestad. De hadde da en sønn, Oskar Ludvig, f. 1862 i Hamar og han utvandret til Amerika i 1883 og hans far, Martinus i 1884.
I 1875 hadde han 1 hest, 6 kuer, 1 svin og 6 sauer og det ble sådd 4¾ tønner korn og satt 7 tønner poteter. - Johan Søbakken fra Vallset kjøpte gården av Staten o. 1904. Husene på begge gårdene sto da sammen der hvor østre Osvolds hus ligger. Vestre Osvolds hus ble flyttet i 1905.
Johan Søbakken, g. m. Matea. Av barna kjennes: 1) Klara, g. m. Oskar Solbakken i Lillehagen, 2) Jens i Spangbergstuen, 3) Harald, fabrikkarbeider på Horten, 4) Borghild, gift i Oslo, 5) Anna, gift i Lismarken.
I 1924 solgte enken Matea Søbakken gården til Martin Emil Alm.
Martin Emil Alm, f. 26/12 på n. Måsjø (sønn av Anton Edvard Eriksen Alm og Edia, f. Kongsparten). 1924 g. m. Ågot Andersen, f. 6/1 1893 i Tangen. Barn: 1) Else, f. 1925, d. 10/12 1941, 2) Anton, f. 2/8 1926.
Arealet i 1939: 68 dek. dyrket, hvorav 8 dek. kulturbeite og 19 dek. udyrket. I 1939 har han 1 hest, 9 kuer og 2 svin. Skyld 1939 mk. 3,81. Hovedbygningen bygd 1926, låve, fjøs og vognskjul 1905.
Volla (Prestevolla)
Gnr. 83, bnr. 10
Volla var bruk under Stange prestegård og ble utskilt i 1890 da Martinus Pedersen kjøpte det. Han solgte det i 1904 til Johan Jensen, som fremdeles er eier. Martinus Pedersen kjøpte så Sørlie (av Holte).
Arealet er 47 dek. dyrket og gården før 2 hester, 4 kuer og 2 svin. Våningshuset er gammelt, låve med stall gammel, skal nå nybygges, fjøset bygd 1920, stabburet gammelt. Et stort tuntre (lønn) over 100 år gammelt.
Kort slektstavle.


Martinus Pedersen kom hit som husmann i 1887, g. m. Gina Helset. Barn: 1) Anders, bosatt i Tangen, 2) Peter, død. 3) Alf, bosatt i Tangen.

Johan Jensen, f. 10/10 1873 (sønn av Jens Andreassen og Anne Jensdtr.), 1895 g. m. 1. Tolline Kristofersdtr. Elton, d. 1898. Barn 1) Inger, sykepleierske, f. 13/7 1895. 2) Kristofer Elton, f. 30/4 1896, mekaniker U.S.A. 21/2 1904 g. m. 2. Berte Jonsdtr. (datter av Jon Olsen Fjeldstad, Trysil og Gønner Olsdtr. Herseteie, Vang). Barn: 3) Martin, f. 20/4 1904, gårdsarbeider, Slagen, Tønsberg. 4) Anders, f. 13/9 1905, jordbruker Vestby, g. m. Ingrid Elisabet Strøm, Hammerstad. 5) Oline, f. 15/8 1907, g. m. Helge Hagen, fenrik, Vang, Hedmark. 6) Gunda, f. 15/1 1909, g. m. Johannes Nyhus, gartner Nes. 7) Elise, f. 1/10 1911. 8) Lina, f. 5/5 1912, g. m. Polmar Multhagen, snekker, Romedal. 9) Jens, f. 22/3 1914, gårdsarbeider, g. m. Elen Eiebakken, Stange. 10) Otto, f. 16/11 1915, gårdsarbeider. 11) Kari, f. 30/9 1917, 12) Berta, f. 20/8 1920. 13) Valborg, f. 9/1 1923.

 

Finstad
Gnr. 83, bnr. 11
Finstad er utskilt fra Stange prestegård. Hansten Gundersen brukte Finstad fra 1884. Anton Andersen Snekkersveen kjøpte det i 1918 av Hanstens sønn, Hågen.
Arealet 1939 var: 30 dek. dyrket, 10 dek. nat. eng, 20 dek. udyrket og 80 dek. skog, og den hadde disse dyr: 1 hest, 3 a 4 kuer, 4 sauer og 2 svin. Skyld mk. 0,79.
Våningshuset er gammelt, låve med fjøs og stall bygd 1938, stabbur ca. 1900.
Enken Emma Finstad har i 1945 bygd villa på gården.
Anton Andersen (Snekkersveen), f. 13/2 1886, d. 1929, 1911 g. m. Emma Lauritsen, f. 8/1 1890. Barn: 7) Elida, g. m. Modolf Hval, veivokter, Standerholen, Vallset. 2) Alf, handelsmann, g. m. Ingrid Brovold. 3) Karl, d. 1940. 4) Alfhild. 5) Erling, gårdsarbeider, g. m. Ruth Jensen, død. 6) Kirsten, g. m. Erling Engen, Vallset. 7) Johan. 8) Gudrun, g. m. Eivind Bakken, Ottestad. 9) Olaf, agronom. 10) Harald, d. 1940. 11) Egil, f. 1927.
Korslund
Gnr. 83, bnr. 5, 6
Korslund er utskilt fra Stange prestegård i 1890, og er klokkergård. Skylden er mk. 4,12. Eier er Staten. Areal 44 dek. dyrket og 10 dek. gårdsplass og lekeplass. I 1939 hadde den disse husdyr: 1 hest, 5 + 1 u. kuer og 2 svin. Våningshus, drengestue, fjøs, låve, stall, stabbur og bryggerhus bygd 1890.
Bruker fra 1933 er klokker og lærer O. J. Vold, f. 27/7 1878 i Grytten av foreldre smed og vognfabrikant John Vold og hustru Berit. Gift med Kornelia Leine, f. 12/1 1886 i Herøy, foreldre kjentmann (los) Severin Leine og hustru Kristiane. Barn: 1) Bergljot, f. 26/8 1910, sanitetssøster. 2) Jon Eyvind, f. 15/12 1811, fenrik og forvalterfullmektig, g. m. Aasta Norheim (3 barn). 3) Sigfred Olav, f. 15/2 1915, kontormann, g. m. Eline Hestnes (4 barn). 4) Einar Kåre, f. 21/2 1918, agronom, g. m. Mary Andersen. 5) Finn Ingulv, f. 29/8 1923, student.
Stensrud
Gnr. 83, bnr. 15.
Stensrud er utskilt fra Stange prestegård. I 1903 var Johannes Andersen eier, skylden var da mk. 1,00. Senere er utskilt Myrvang, bnr. 43 med skyld mk. 0,30 og denne siste brukes nå sammen med bnr. 29 Opgård (mk. 0,35). Peter Bekkelund eide Stensrud en tid etter Johannes Andersen, i 1925 solgte Peter til banevokter Hultgren, som i 1935 solgte til Arthur Hoel (Fuglhol). Arealet er 10 dek. dyrket og 5 dek. havn. Våningshuset er gammelt. Låve og fjøs bygd ca. 1925. Han har 2 kuer.
Arthur Hoel, f. 25/7 1897, g. m. Mari Jensdtr., f. 30/11 1898, søster av Thorvald Jensen Lindbak. 1 adoptivdatter: Anne Marie, f. 17/10 1936.
Se Opgård s. 454.
Preståsen
Gnr. 83, bnr. 17
Preståsen er utskilt fra Stange prestegård i 1898. Even Hågensen brukte den som husmann fra 1869 til 1898, da han kjøpte den av Staten.
Hans sønn, Hågen, tok over i 1910. Hågen Preståsen har ryddet og dyrket 35 dek. og fikk 1. premie og ekstrapremie for nybrott av N. U. Stangs legat i 1940. - Arealet i 1939 er: 60 dek. dyrket, 20 dek. kulturbeite og 100 dek. skog, og den har i 1939 disse husdyr: 2 hester, 8 + 3 u. kuer, 4 svin og 8 sauer. Den har frukthage med 120 epletrær.
Hovedbygningen er bygd 1916, låve med stall 1915, fjøs 1923, svinhus 1934 og stabbur 1939.
Skyld 1903 mk. 1,30, skyld 1939 mk. 1,25. Fra 14/4 1946 har Hågens sønn, Einar Preståsen, overtatt.
Even H. Preståsen, f. 1/6 1841, d. 1937 (sønn av Hågen Olsen Stor Reeeie og Anne Eriksdtr.), g. m. Eline, f. 6/6 1847, d. 27/12 1911 (datter av Even og Randi Inngjerdingen). Barn: 1) Anne, f. 1/9 1870, d. 14/1 1938, ug. 2) Randi, f. 15/12 1871, g. m. kjøpmann Kristian Nilsen, "Bohave", Oslo. Død. 3) Helga, f. 5/7 1874, g. m. skredder Opaker, Årnes st. Død. 4) Hågen Preståsen, f. 23/6 1877, neste eier. 5) Ellen, f. 25/1 1883, g. m. J. P. Årnes, forsorgsforstander, Oslo. 6) Ole, f. 4/8 1886, småbruker Ulsten, Stange, g. m. 1928, Agnes Skjæret. 7) Even Preståsen, f. 1/5 1890, møbelhandler, Oslo, g. m. Olava.
Hågen Preståsen, f. 23/6 1877, 1904 g. m. Johanne Stensrud, f. 24/12 1878 (datter av Johannes og Eli Stensrud). Barn: 1) Einar, f. 13/5 1905, agronom, g. m. Borghild Håkonsen, bopel Vik, Tangen. 2) Ester, f. 16/9 1906, g. m. Helmer Kildalen, bopel Kjernli, Vallset. 3) Halvard, f. 6/6 1910, sjåfør, d. 22/8 1944 ved bilulykke, g. m. Gudrun. 1 datter, Anne Kristine. 4) Johannes, f. 9/4 1913, forpakter Preståsen, g. m. Ragnhild Bakstad. 5) Eline, f. 28/3 1915, g. m. Arne Skjæret, Mosebekken, Tangen. 6) Olav, f. 24/10 1922, handelsbetjent Vallset.
Fansrud
Gnr. 83, bnr. 18

Fansrud ble utskilt fra Stange prestegård i 1900. Den har vært i slekten som husmannsbruk fra 1820 til 1900, da Ole Larsen kjøpte den. Hans svigersønn, fanejunker Gunder Finstad, overtok i 1910, og etter hans død driver nå hans enke, Anne Finstad, gården.
Skylden er mk. 1,15. Arealet er 30 dek. dyrket, 30 dek. havn og 83 dek. skog og den har i 1939 disse husdyr: 1 hest, 4 + 1 u. kuer og 4 svin.
Våningshuset er bygd o. 1858, fjøs og låve med stall i 1862.

Ole Larsen, f. 22/3 1837, d. 1924, g. m. Andrea Johansdtr. Vallset, f. 31/12 1842, d. 1924. Barn: 1) Lisa, g. m. lokomotivfører Hansen, død 36 år gml. 2) Karen, f. 25/4 1867, ug. 3) Johan (Skogsrudhagen), g. m. Selma Bakke, f. 1883. 4) Ole, f. 1874, g. m. Inga Bakke, se Tangnes. 5) Anna, f. 24/2 1876, 1898 g. m. Gunder Finstad. 6) Inga, f. 28/12 1879, ug. 7) Gunda, f. 27/5 1883, ug. - Gunder Finstad, fanejunker, 1898 g. m. Anna Olsdtr. Fansrud, f. 24/2 1876. Barn: 1) Harald, f. 11/6 1898, forvalter Molde tuberkulosesanatorium, g. m. Haldis Istad, Ålesund. 2) Agnes, f. 19/9 1900. 3) Jenny, f. 22/8 1904, g. m. Odulf Trønnes, Stor-Elvdal, skogbruk og sagbruk. 4) Asmund Gotfred, f. 22/8 1912, ingeniør Horten, ved byarkitektkontor Oslo, g. m. Astrid Håkonsen, Tangen. 5) Odvar Hansten, f. 2/1 1919, skogskole.

Tangnes
Gnr. 83, bnr. 19
Tangnes er utskilt fra Stange prestegård. I 1903 er Jul Bakke eier. Hans svigersønn Ole Olsen Fansrud, overtok, og nå er hans sønn, Jakob Olsen Fansrud eier.
Arealet er 18 dek. dyrket, 5 dek. kulturbeite og 10 dek. skog, og den har disse husdyr: 3 kuer, 3 svin og 2 sauer. - Skyld mk. 0,51. Våningshuset er restaurert, stall med låve og fjøs bygd 1928, bryggerhus gammelt.
Jul Pedersen Bakke, f. 1858 i Romedal, d. 1933, g. m. Erika Nilsdtr., Romedal, d. 1938. Barn: 1) Petra, f. 1882, gift i U.S.A. 2) Selrna, f. 1883, g. m. Johan Fansrud. 3) Oskar, f. 1884, gift i U.S.A. 4) Sigbjørn, f 1888, utv. U.S.A. Død. 5) Inga, f. 1886, g. m. Ole Olsen Fansrud, f. 1874. 6) Jenny, f. 1898, g. m. Anders Vinhol. 7) Sigrid, f. 1890, g. m. Karl Elander, Hamar.

Ole Olsen Fansrud, f. 1874, og Inga Bakke, f. 1886, har barna: 1) Jakob, f. 22/5 1911, g. m. Astrid Lunde, Stange, f. 9/4 1916. 2) Ester, f. 16/11 1912, d. 4/7 1932. 3) Ingrid, f. 4/7 1916, g. m. Sverre Kjelgren, Vang.
Jakob og Astrid Fansrud har barna: 1) Gudrun Erika, f. 15/3 1934.
Olstad
Gnr. 83, bnr. 20.
Olstad er utskilt fra Stange prestegård. Fanejunker Olaf Godager sønn av fanejunker Anders Evensen Godager - kjøpte den i 1900. Arealet er 42 dek. dyrket, 5 dek. udyrket, 32 dek. kulturbeite og havn og 60 dek. skog. Olafs sønn, Arne Godager overtok i 1943.
Besetning i 1939: 2 hester, 6 + 2 u. kuer, 2 okser, 6 svin. Våningshus bygd o. 1850, stabbur 1917, stall og låve med vognskjul 1920, hønsehus 1920, vedskåle med vognskjul og tørkeloft 1934, betongfjøs 1939. Skyld mk. 1,40.
Om Anders Evensen Godagers slekt se Opsal ø.
Fanejunker Olaf Godager, f. 1873, 28/12 1905 g. m. Kirsti Andreasdtr. Haug (Ødegården nedre), f. 1886. Har barna: 1) Marie, f. 15/7 1906, 2) Ågot, f. 27/11 1907, 3) Margit, f. 27/3 1911, d. 1941. 4) Arne, f. 9/12 1913, nåv. eier. Arne Godager, f. 1913, 1943 g. m. Mary Lien, f. 28/12 1914, datter av Kristofer Mostulien, Spitalen.
Bekkevoll
Gnr. 83, bnr. 21
Bekkevold ble utskilt fra Stange prestegård 1/5 1901 med skyld mk. 1,20 og kjøpt av Andreas Gulbrandsen. Den 22/4 1918 overtok hans sønn, Georg Gulbrandsen og fra 10/12 1938 dennes sønn, Alf Bækkevold.
Areal 1939: 35 dek. dyrket, 4 dek. udyrket og 70 dek. skog.

Antall dyr: 1 hest, 5 kuer, 1 svin og 4 sauer.
Det er 2 våningshus, det ene bygd o. 1900, det annet meget eldre. Låve bygd 1920, stabbur i 1800-årene.
Georg Gulbrandsen, g. m. Alis. Barn: 1) Alf, neste eier. 2) Kristian, konduktør.
Alf Bækkevold, f. 14/10 1908, g. m. Netta Nordsveen, datter av Syverin og Emma Nordsveen, Ringsaker. Barn: 1) Sverre Georg, f. 3/9 1939. 2) Ella Annie f. 19/2 1942.
Finberget
Gnr. 83, bnr. 23
Finberget er utskilt fra Stange prestegård. I 1903 er Ole Johansen eier. Hans sønn, Mads Finberget overtok og solgte 1/1 1930 til Olaf Olsen. Skylden er mk. 0,80.
Arealet er 30 dek. dyrket, 60 dek. havn og skog og den har disse husdyr: 1 hest, 4 kuer, 2 svin og 6 sauer.
Våningshuset er gammelt, nypanelt utvendig. Låve med stall bygd 1917, fjøset gammelt.
Om Mads Finberget se Ramset.
Olaf Olsen, f. 5/11 1893 (sønn av Ole Gundersen, Frangsveen og Marte Olsdtr., Feiring). 1919 g. m. Margit Antonsen, Elverum, f. 19/7 1915. Barn: 1) Ottar, f. 22/2 1920.
Sandberg
Gnr. 83, bnr. 24
Sandberg (tidligere Snurud), er utskilt fra Stange prestegård. Nils Jonsen kjøpte det i 1900, og hans svigersønn Anton Djupdalen overtok den i 1916. Skylden er mk. 0,66.
Arealet er 15 dek. dyrket, 10 dek. havn og 30 dek. skog. Våningshuset er meget gammelt, kanskje det eldste i Stange, men det er påbygd en etasje. Låven er gammel, fjøset ca. 30 år.
Nils Jonsens datter, Anne Sofie Nilsdtr., f. 17/11 1881, g. m. Anton Djupdalen, f. 23/10 1882. Barn: 1) Berta Marie, f. 26/101916.
Ulsten
Gnr. 83, bnr. 25
Ulsten (tidl. Snurud) er utskilt fra Stange prestegård. I 1903 er Ole Evensen Skjæret eier, fra 1928 hans svigersønn, Ole Evensen Preståsen.
Skylden er mk. 0,75. Areal 40 dek. dyrket og 60 dek. havn. Eieren har ryddet og dyrket 16 dek. jord og grøftet ca. 1000 m. I 1939 hadde den disse husdyr: 1 hest, 4 + 2 u. kuer, 2 svin og 4 sauer.
Våningshuset bygd før 1800, låve med fjøs og stall, svinhus, stabbur bygd 1929.
Ole Evensen Preståsen, f. 4/8 1886, g. m. 1. Paula Overgård, datter av sersjant Overgård. Barn: 1) Even, f. 1918, 2) Kari, f. 1920. - Ole Preståsen, 1928 g. m. 2. Agnes Skjæret, f. 9/4 1906, datter av Ole og Hilda Skjæret. Barn: 3) Hilda Eline, f. 16/3 1929.
Sørberget
Gnr. 83, bnr. 26
Sørberget er utskilt fra Stange prestegård i 1901. Severin Olsen (g. m. Ingeborg Olsdtr. Mourud, Sakslund), kjøpte det i 1901. Hans datter, Marte Sørberget, overtok. Hun var gift med Helmer Martinussen. Johan og Ole Sørberget er nå eiere. Disse eier også nabogården Skogen. Våningshuset bygd 1874, fjøset 1903, låven og stabburet gamle.
Skyld mk. 0,55.
Skogen
Gnr. 83, bnr. 27
Skogen er utskilt fra Stange prestegård i 1901. Skyld mk. 1,95. Kristen Skogen kjøpte det i 1901. Han var gift med Oline Kjelsveen. I 1905 kjøpte Johan og Ole Sørberget gården.
Arealet er: 60 dek. dyrket, 120 dek. havn og skog. Den før disse husdyr:

2 hester, 8 kuer, 3 svin og 6 sauer. Våningshuset bygd 1912, låve med fjøs og stall i 1939. Johan og Ole har flyttet og bygd alle husene. I 1935 bygde de et vannbasseng på gården. Vannet blir pumpet fra en bekk gjennom en 200 m lang ledning. Johan Sørberget er f. 24/2 1876, ug. Ole Sørberget, f. 28/2 1881, ug.
1/4 1828 er det skifte etter husmann Gulbrand Olsen, g. m. Ingeborg Larsdtr. Barn: 1) Anders, f. 1821. 2) Ole, f. 1828. 3) Maria, f. 1815. 4) Lisbet, f. 1817. Gulbrands bror, Anders Olsen Nøsle-eie, var formynder for barna.
Opgård
Gnr. 83, bnr. 29, med Myrvang, gnr. 83, bnr. 43.
Opgård og Myrvang er utskilt fra Stange prestegård. Johannes Andersen eide i 1903 Stensrud, gnr. 83, bnr. 15, og fra Stensrud er senere Myrvang utskilt. Johannes Andersens svigersønn, Håkon Karlsen (Stensrud) overtok etter Johannes' død i 1917, og Håkons svigersønn, Arne Lien (Skabberud) er nå eier.
Arealet er 20 dek. dyrket, 10 dek. havn og 45 dek. skog, og den har 1 hest, 3 kuer, 2 svin og 3 sauer. Skyld mk. 0,65.
Johannes Andersen kom til Stensrud fra Haraset i Romedal. Han døde i 1917 og ble i 1884 g. m. Eli Jensdtr. Linnerud, Vallset. Barn: 1) Johanne, f. 24/12 1878, g. m. Hågen Preståsen, f. 23/6 1877. 2) Ottine, g. m. Johan Skogsrud. 3) Marte, f. 1876, g. m. Håkon Karlsen, f. 1882.
Håkon Karlsen, f. 1882, brumontør ved jernbanen, g. m. Marie Johannesdtr. Stensrud, f. 1876. Barn: 1) Erling, f. 1910, skogsarbeider, gift. 2) Pernille, f. 1915, g. m. Arne Lien, Skabberud, f. 29/7 1911.
Arne Lien og Pernille har barn: 1) Anne Margrete, f. 30/7 1945.
Osvold østre
Gnr. 83, bnr. 33

Osvold var husmannsplass under Stange prestegård. For landskatten 1612-39 er Ousvold nevnt som ødegård med Nils som oppsitter 1612-39 og Jon 1629-39. Jon betaler ½ daler i skatt.
Fra 1639 er Stange prestebord eier og den brukes under prestegården. Ved tinget 13/2 1665 er Ole Osvold oppsitter. Fogden spør da Ole om han har 1. feste på gården. Han opplyser at han har bodd på gården i 16-17 år, at han tok 1. feste på gården av Hr. Evert Hjort for 8 daler, siden fikk han av Hr. Kristofer Hjort et stykke til - tatt av prestegården - og ga derfor 10 daler. Han har ingen bygselseddel, da sognepresten sa at han kom i skatteboka, hvis han fikk bygselseddel. Han betaler 7 ort og arbeider for 7 ort og betaler i tiende 1 rdr. Ole skal betale skatt, men Osvold er ikke senere ført i skattelistene, og så sent som ved matrikuleringen 1886 er de husmannsplasser under Stange prestegård.
Det er nå 2 gårder Osvold: Østre Osvold, gnr. 83, bnr. 33 og Vestre Osvold, gnr. 83, bnr. 9.
I 1875 var det på østre Osvold disse dyr: 1 + 1 u. hest, 4 kuer, 3 svin og 3 sauer, og det ble sådd 7 t. korn og satt 5 t. poteter.
I 1875 bor som føderådsmann på østre Osvold Ole Olsen, f. 1807 i Åmot, død 6/10 1878. Han var g. m. Anne Kristiansdtr., f. 1810 i Værdal. Barn: 1) Anne, f. 1835, 4/12 1862 g. m. sogneprest Peter Mortensen, f. 1833 i Kristiania. 2) Kristian, f. 4/10 1839, 31/3 1860 g. m. Eline Eriksdtr. Gillund, f. 20/8 1832. 3) Kristen, g. m. Matea Olsdtr., sønn Kristian Emil, f. 26/4 1861. 4) Hans, f. 1850, 1/10 1875 g. m. Kirsti Larsdtr. Klokkerhaugen, f. 1845. Hans Osvold var ansatt ved Kristiania vannverk. Av hans barn kjennes 2 sønner: a) Leif Osvold, avdelingssjef ved Vinmonopolet, g. m. Ingeborg Holtermann, datterdatter av Ole Dieseth, Gillund, b) Olaf Osvold, varmeingeniør Oslo kommune, død, g. m. Helga Oline Øvergård, f. 20/4 1877, d. 5/5 1943. - 5) Ole Olsen Osvold. Han var bruker av ø. Osvold og veivokter.
Ole Olsen Osvold, f. 1844, 17/11 1868 g. m. Kristine Bergitte Pedersdtr., f. 1847 i Ottestad, datter av P. Bergersen, Nordvieie og hadde barna: 1) Anne Marie, f. 13/12 1871, 17/8 1897 g. m. lærer Kristian Helmersen Hylen, f. 1864 i Sand, Sogn. 2) Bernt Olaf, f. 22/8 1874, 3) Olga, f. 5/6 1881. 4) Olga Julie, f. 22/10 1882. 5) Klara, f. 1/7 1885. 6) Jens Peter, f. 23/12 1887.
Ole Olsen Osvold kjøpte gården av Staten o. 1900, han solgte den noen år etter til Emil Langberg, og i 1909 kjøpte Ole Refsahl av hans enke Kristine Langberg. - Ole Refsahl, f. 1865, sønn av Bernt Refsahl, Vallset og Ingeborg Alfsen (f. 13/3 1831, datter av Alf Olsen Kjeverud på Vettenødegården (f. 1804) og Valborg Pedersdtr. Ringnes, f. 1798 i Åmot).
Ole Refsahl (f. 1865), 1904 g. m. Marie Kjelsberg, f. 26/8 1867, Alta,

(hennes foreldre fra Røros). Barn: 1) Hjørdis, f. 1/4 1905, diakonisse, bestyrerinne Gulbergs barnehjem. 2) Erling, f. 1/3 1907, agronom, overtok gården 1943. 3) Ingrid, f. 27/2 1909, g. m. Ola Bjørge, Vik i Sogn, gbr. Taskerud, Nes, handelsgartner Moelv. 4) Magda, f. 3/12 1911, g. m. Martinus Løvstad, bilmek. Hamar. 5) Olaug, f. 24/10 1917, sykepleierske Lovisenberg, Oslo. 6) Magnus, f. 21/5 1920, agronom. Ole Refsahl kjøpte i 1926 60 dek. fra Bredsvold, senere 3 dek. fra Prestegården.
Areal 1939: 120 dek. dyrket, hvorav 20 dek. kulturbeite og 3 dek. udyrket. Antall dyr i 1939: 2 hester, 8 + 3 u. kuer, 2 svin, 1 sau. Hovedbygningen bygd 1840, låven 1913, fjøs 1925, svinhus 1939, stabbur 1840. Skyld 1939: mk. 6,65.

Litt om eldre slekter på Osvold.
Etter kirkeboka er nedennevnte døde på Osvold:
Brynil Olsdtr., begr. 15/12 1730- 76 år.
Lars Pedersen Osvold, begr. 6/1 1737- 68 år.
Mari Olsdtr., begr. 15/3 1740- 80 år.
Mari Hemmingsdtr., begr. 28/8 1738- 64 år.
Mari Amundsdtr., begr. 27/71742 - 42 år.
Peder Pedersen, begr. 13/2 1755 - 85 år.
Anne Didriksdtr., begr. 17/2 1760- 77 år.
Erik Halvorsen, begr. 11/11 1761 - 80 år.
Kari Hansdtr., begr. 30/6 1792'- 72 år.
Underklokker Lars Olsen, begr. 26/5 1801- 86¾ år.
Johanne Olsdtr., begr. 2/1 1806- 81 år.
Berte Nilsdtr. (Berget), død 1/10 1816 - 46 år.
Peder Bergersen, f. o.1797, død på Osvold 29/7 1873. Hans datter Maren (f. 16/12 1838) var g. m. justisvaktmester Jens Johansen fra Løten, og disse var Frammannen, kaptein Hjalmar Johansens foreldre.
Følgende er gifte og fødte på Osvold:
Ole Larsen Osvold, 10/5 1745, g. m. Anne Kristofersdtr. Barn: 1) Marte, dp. 12/9 1745, 2) Anne, dp. 1751, 3) Lars, dp. 14/12 1755.
En Ole Larsen er 29/12 1774 gift med Lisbet Olsdtr. med sønn Ole, dp. 18/2 1776. I Elverumsboka er nevnt at Ole Larsen Osvold fra Stange var klokker i Elverum fra 1775 til sin død i 1808. Det er antagelig denne sistnevnte Ole Larsen dette gjelder. Som enkemann ble Ole Larsen i Elverum gift med kaptein Mogens Oppens enke Maren Strand på n. Houm.
Sjul Halvorsen g. m. Kari Hansdtr. (1720-92). Barn: 1) Hans (1751-53), 2) Halvor, dp. 1753, 3) Anne, dp. 30/11 55, 4) Eli, dp. 3/12 58, 5) Ingeborg, dp. 20/9 61.
Even Evensen, g. m. Oliv Siversdtr. har barna: 1) Erik, dp. 15/7 1781, 19/4 1805 g. m. Berte Nilsdtr. Berget (1770-1816), datter Olia. dp. 1/1 1811. 2) Marte, dp. 7/5 1786, g. m. Jens Pedersen, 3) Anne, dp. 2/10 1788, 4) Siver (1790-91).
Erik Andersen, g. m. Ingeborg Larsdtr. Barn: Johanne, dp. 3/7 1791. Kjeld Dyresen (1791-16/5 1836), g. m. Oliv Vernsdtr. Barn: Eli (1827-29). Enkemann Lars Olsen Osvold er 6/2 1777 g. m. enke Johanne Olsdtr. (d. 2/1 1806- 81 år).
Erik Larsen Osvold er 27/1 1784 g. m. Inger Hansdtr. Vethammer. Avskjediget konstabel Jacob Knudsen er 3/1 1804 g. m. Kari Eriksdtr. Osvold.

Nerlien
Gnr. 83, bnr. 36
Nerlien er utskilt fra Stange prestegård. Nils Olsen var eier en tid. Sverre Enger (Kongsparten), kjøpte det i 1937, og Øivind Olsen Snekkersveen, kjøpte det av ham i 1946. Våningshuset, fjøs og stall bygd 1944 og låven restaurert 1944. Areal 15 dek. dyrket, litt havn og skog.
Sverre Enger, g. m. Marie Skriden. Barn: 1) Elen, 2) Marit, 3) Olaus, 4) Kari.
Øivind Olsen Snekkersveen, f. 9/3 1919 er sønn av Ole Andersen Snekkersveen (død).
Alm østre
Gnr. 84, bnr. 1, 4 - Gnr. 83, bnr. 28

Navnet kommer av trenavnet Alm. - Alm var i 1. halvdel av 1600-tallet ennå 1 gård.
Jordfunn: På nedre Alm: 2 spydspisser av jern - eldre jernalder. På

østre Alm: 1) Kleberstensskål - yngre jernalder, 2) Skjoldbuler, 3) Spydspiss av jern, 4) økseblad, 5) Munnbitt, 1 par stigbøyler. 6) Rembeslag av jern. 7) Stykke av benkam. 8) 2 spillebrikker av ben. 9) Dyrefigur av ben (avbildet). Haugen hvor disse ting ble funnet, kan ikke lenger påvises.
2 andre gravhauger: 1) 150 m syd for husene på ø. Alm, like inn til veien. 2) 70 m sønnenfor på østsiden av veien, bak en stue. Den er nå ikke synlig. Funn sendt oldsaksamlingen.
Gården ble senere delt i østre, nedre og nordre. I 1917 ble nedre Alm kjøpt av Olaf Sund på østre, som også av Prestegårdens jord kjøpte Prestejordet, gnr. 83, bnr. 28.
I 1528 heter oppsitteren på Alm Sjurd, i 1595 Halvor - han var da lagrettemann. 1612-53 er Bård oppsitter. Han er odelsbonde og eier i 1615 2½ hud 1 lispd. tg. og 9 skinn i Hørsand, Romedal, ½ hud i Hørstad (Hølstad), Furnes og 4 skinn i Lundgårds ødegård. I odelsjordbok 1624 eier Bård odel i Hørsand 8 skinn, i Hølstad ½ hud, i Sonnoll, Eidsvoll 6 lispd., i Lydulf, Eidsvoll 3 skpd., i Bjerke, Feiring 1 fjerd. 1635 eier Bård i Våle 1 pd., i Hørstad 7½ skinn foruten del i Hørsand. 1645 er Bård og Bottell oppsittere, i 1657 Bottell og Anders. I 1642 ble Bård dømt i en bot av ½ dlr. fordi han ikke hadde sitt signett med til tinget.
Ved folketellingen 1664 er Morten Andersen (f. o. 1634) og Sidsel Pedersdtr. (Bottels enke) oppsittere.
Sidsel ble g. m. 2. Jon, og ved matrikuleringen 1669 er Morten og Jon oppsittere. Skyld 4 skpd. tg. Den er Kristiania lagstols gods. Det heter da: "Jordisengene temmelig gode og frugtbare, udengen skarp, en liden hage til gården, døgtig uden til fæhavn. Torve sæter på Morskogen. En hommelhage."
I jordebok 1688 er Jon oppsitter, skyld 4 skpd. tg. Kristiania lagstol eier 3½ skpd. tg. Lennert Lennertsen eier og bruker ½ skpd. tg. Ved tinget 19/4 1666 fremla eieren riktighet for ½ fjerd. odel i gården. Ved tinget 29/3 1667 fordres Jon Alm for en part i en hest, som på grunn av hans uaktsomhet er kommet bort. Morten Nilsen etterga den fordring for en god tønne malt og en byreise.
1679 eier Kristiania lagstol 3½ skpd. tg., Brokdorfs arvinger ½ pd. 1678/79 gir Jon og Jens Alm i tiende: 4 settg. rug, 4 t. bygg 1½ t. havre, 2 settg. erter 1697 er Jon og enken ført som oppsittere. 9/4 1714 bygsel til Anders Engebretsen på 3 fjerd. tg. I 1718 betaler i krigsstyr: Anders Alm 4 rdr. og Even Alm 2 rdr. 1 ort 2 skill.
Ved matrikuleringen 1723 er gården fremdeles Kristiania lagstols og oppsitter er for den ene halvpart Even Kristotersen og Kjeld Østensen (ø. Dælin) og for den annen halvpart Anders Engebretsen (østre Alm). Anders Engebretsen (1668-1/1 1742). Skifte 7/3 1742, brt. 167, netto
147 rdr. Ved tinget 14/11 1733 opplyser Anders at hans gård er nedbrent. Etter Anders' død overtar hans sønn, Jon Andersen, bygselen. 9/4 1753 pantsetter han sitt løsøre.
28/1 1753, tgl. 22/7 1755 får Jon Olsen bygselen (1717-13/6 1766). Han var g.m. Eli Engebretsdtr. Hammerstad (1722-26/10 1817). Enken Eli Engebretsdtr. kjøper gården 12/7 1771. Ved tinget 22/10 1774 dømmes Erik Brenne og Peder Piper til å betale til Eli Alm 500 rdr.
Ved skjøte 16/9 1802 overtar deres sønn korperal Engebret Jonsen gården (1 skpd. 15 lispd.). Engebret døde 1/9 1821 (skifte 21/9 1821). Hans sønn Jon Engebretsen overtar, og ved skjøte 1/6 1826 selger han til Hans Rasmussen Hemstad (1794-6/9 1829) for 1400 spd. Skifte etter Hans 14/10 1829. Hans enke, Mari Olsdtr. (ø. Hemstad), ble gift igjen med Ole Johansen Skjerden (d. 22/11 1848). Det er skifte etter Ole 26/9 1853, inntekt 1617 spd., netto 1552 spd.
Ved skjøte 20/12 1852 selger enken Mari Olsdtr. til svigersønn Erik Svendsen Dillerud, for 3600 spd. og føderåd til moren Mari Olsdtr. og hennes barn Johan og Helene Olsdtr. Erik Svendsen var g. m. datter av 1. ekteskap Magnhild Hansdtr. (1822-17/8 1868). Erik Svendsen forsvant sporløst.
I 1875 er hans sønn Anton Eriksen, (f. 1855), bruker.
I 1879 ble gården solgt til Mathias Sund (1828-27/1 1885). Fra 1891 er hans sønn Olaf Sund, eier, og i 1941 ble gården overtatt av dennes sønner, Mathias og Kristen Sund.
I 1905 kjøpte Olaf Sund av Prestegården 209 dek., hvorav senere ble solgt igjen 59 dek.
I 1917 kjøpte Olaf Sund nedre Alm av Johannes Alm, og denne gård er senere brukt sammen med østre.
I 1645 hadde Bård og Bottel 6 kvinner til hjelp.

Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:

1669 1723 1866
østre 1875
Korn sådd 18 17 18 28 1/16
Korn avlet 80 77 ½ 184
I 1723 ble dessuten avlet 74 lass høy og endel lin, i 1866 200 a 270 skpd. høy og 256 t. poteter (satt 32). I 1723 heter det at gården ligger i sollia, er lettbrukt og jorden god. Har seter.
I 1723 ble for hele Alm sådd: 1 t. rug, 9 t. bygg, 5 t. havre og 2 t. erter. I 1875 for østre Alm: 3/16 t. hvete, 3¾ rug, 13 1/8 bygg, 5 blandkorn, 6 erter, 24 t. poteter, 24 skålpd. gressfrø og hadde 0,12 mål rotfrukter. Areal i 1866 for østre Alm: 150 mål aker, 128 mål nat. eng, 1 setervoll. Takst 4148 spd. Areal 1939 for hele ø. Alm: 520 dek. dyrket, 20 dek. havn. Det er 2 husmannsplasser og 1 inderstbolig (bygd av Olaf Sund). Det er 2 hovedbygninger, bygd etter brannen i 1733, den ene restaurert o. 1900. Låve med stall bygd 1890, restaurert 1916, fjøs (gammelt) av tømmer med gjødselkjeller, svinhus (tømmer) bygd 1914, bryggerhus med drengestue. På nedre Alm står igjen hovedbygning og tømret låve og fjøs. 1/10 1802 er Engebret Jonsen eier, skyld 1 skpd. 15 lispd. Takst 2100 rdr. 1816 er gårdens takst 2200 spd., gjelden 550 spd. og Engebret betaler i sølvskatt 32 spd. 21 skill. 1818/19 er Jon Engebretsen eier, gården får sammenligningstall 27. 1838 er Ole Johansen eier, skyld 10 dlr. 3 ort 9 skill. 1886 er Mathias Sund eier, skyld mk. 19,35. Skyld i 1939 med nedre Alm (gnr. 84-4) og Prestejordet mk. 36,01. Fraskilt er Engehaug, Tosterud og Vollahaugen.
Nedre Alm
Gnr. 84, bnr. 4
Den ene halvpart av Alm (1¾ skpd.) hadde i 1723 2 oppsittere: Even Kristofersen og hans svigersønn, Kjeld Østensen (ø. Dælin). Evens gård ble nedre Alm, Kjelds nordre Alm. Even Kristofersen ble begravet 24/2 1740 (84 år).
14/11 1733 fikk hans sønn, Nils Evensen, bygsel på 15 lispd. og ved bygselseddel 8/2 1766, tgl. 7/4, ble gården av lagmann Christian de Schouboe overdradd til sønnen Even Nilsen (1735- 7/2 1827).
Ved kongeskjøte 11/11 1801 ble gården solgt til Even Nilsens svigersønn Nils Svendsen Dillerud (død 20/9 1848-74 år), for 750 rdr. d.c. og føderåd til svigerforeldrene.
Ved skjøte 24/3 1835 ble den av Nils Svendsen solgt til Svend Simensen Dillerud (1798-12/91870).
I 1866 er hans sønn, Nils Svendsen (f. 31/12 1833) eier. Han var 1863 g. m. Eline Kristofersdtr. Løken (f. 1839), og overtar Løken.
1885-87 er lærer Johan G. Brodahl eier, fra 1888 Johannes M. Alm, som i 1917 selger til Olaf Sund på ø. Alm.
I 1866 ble sådd 12½ t. korn og avlet 100 t., det ble satt 20 t. poteter og avlet 140 t., dessuten 75 skpd. høy. I 1866 var det disse dyr: 4 hester, 8 kuer, 10 sauer.
Areal i 1866: 65 mål aker, 50 mål nat. eng, 5½ mål havn, 1 setervoll. Takst 1847 spd. I 1875 ble sådd: 1¼ t. rug, 5 t. bygg, 5 t. blandkorn, 1 t. erter, 15 t. poteter, 10 skålpd. gressfrø og hadde 0,04 mål rotfrukter.
1/10 1802 er Nils Svendsen eier, 15 lispd., takst 900 rdr. 1816 var gårdens takst 1200 spd., Nils Svendsen eide dessuten 100 spd. og betaler i sølvskatt 25 spd. 42 skill. 1818/19 får den sammenligningstall 13. 1838 er Svend Simensen eier, skyld 5 dlr. 17 skill. 1886 er lærer Johan G. Brodahl eier, skyld mk. 8,69.
Østre Alm. - Kort slektstavle.
Halvor Alm er nevnt som lagrettemann i 1595. Bård Alm er oppsitter 1612-53, i 1645 brukte han gården sammen med Bottell, som antagelig er hans sønn. Bottolf var på grensevakt i 1644-45. Av Bottels barn kjennes 2 sønner og 2 døtre. 1) Bård, f. o. 1658. Det er skifte etter ham på Skrepperud 8/5 1717, brt. 47, netto 25 rdr., g. m. Gjøa Helgesdtr. Barnløse. 2) Peder, død før 1717, f. o. 1660, etterlatt 1 datter. 3) Berte, f. o. 1667. 4) Kari.
Anders, som er bruker sammen med Bottell i 1657, er antagelig Bård d. e.'s sønn eller svigersønn. Morten Andersen, f. o. 1634, som er bruker av en del i 1664, er vel sønn av nevnte Anders.
Bottell er død før 1664, og hans enke, Sidsel Pedersdtr., er gift igjen med Jon, og det er vel disses datter, Berte Jonsdtr. (1675-14/3 1765) som er g. m. Anders Engebretsen.
Anders Engebretsen (1668-1/1 1742) og Berte Jonsdtr. har barna: 1) Jon, neste oppsitter, 2) Kjersti, f. o. 1708. 3) Marte, f. o. 1714, begr. 6/6 1775, 16/11 1743 g. m. Erik Eriksen Ile (1696-1/10 1747). 4) Jens, dp. 20/11 1715, begr. 21/12 1738. Ved skifte etter Anders 7/3 1742 møter for barna farbror Henrik Gjermstad.
Jon Andersen, 1744 g. m. Randi Eriksdtr. Ile, dp. 21/12 1721. Barn: 1) Berte, dp. 26/12 1744, d. 1748, 2) Marte, f. 1746, 3) Berte, f. 1748, 7) Elisabet, dp. 23/2 1755, 4) Anders, dp. 25/9 1750, 5) Elen, dp. 25/9 1750, 6) Erik, f. 1752.
Tambur Jon Olsen (Hosmestad), f. 1717, begr. 13/6 1766, g.m. Eli Engebretsdtr. Hommerstad, dp. 26/7 1722, d. 26/10 1817. Barn: 1) Engebret, f. 1751, neste eier, 2) Sofie, f. 1753, d. 22/4 1826, 19/4 1770 g. m. Kjeld Hansen Gillund s. (1735-1822). 3) Ole, dp. 21/12 1755, d. før 1789, 4) Jens, dp. 6/8 1758, skifte 5/6 1789, 5) Kristian, dp. 21/11 1760, begr. 23/11 1789. 6) Magnhild (1763-67).
Engebret Jonsen, korporal, f. 1751, d. 1/9 1821, 10/5 1786 g. m. Anne Olsdtr. Såstad n., dp. 1/12 1765, d. 23/6 1851, skifte 28/4 1852, brt. 317, netto 301 spd. Barn: 1) Ales, dp. 21/9 1788, 2) Jon, dp. 9/1 1791, neste eier, 3) Jens, f. 1793, i 1821 i Kristiania. 4) Eli, dp. 25/1 1795, 8/5 1815 g. m. 1. Anders Halvorsen n. Alm. Barn: a) Halvor, b) Even, i Finnmark, c) Inger Marie, f. 1826. 6/7 1832 g. m. 2. Simen Jensen Refsalsveen, f. o. 1793. 1 datter, Marte Severine, f. 1829. 5) Marte, dp. 22/1 1797, d. 18/2 1849. 6) Oliv, dp. 13/1 1799, d. 19/7 1883 på Hestnes n., g. m. Ole Kristiansen (Snekkersveen). 7) Nils, dp. 18/10 1801, i 1821 jeger ved det ridende jegerkorps Kristiania, i 1849 i Nordland, i 1851 i Skjere ved Tromsø. 8) Anne, dp. 18/12 1803, 27/11 1829 g. m. Anders Larsen Grøtholm (Råvangen), f. 1795. Det er skifte etter Engebret Jonsen 21/9 1821.
Jon Engebretsen, dp. 9/1 1791, g. m. Johanne Halvorsdtr. Barn: 1) Engebret, f. 9/4 1815, fra 1834 i Kristiania. 2) Halvor (Gjermstadengen), f. 22/3 1818, d. 1/12 1882. 3) Andrine, f. 29/1 1820, 4) Johan, dp. 4/4 1822. Jon Engebretsen er eier av Gjermstad n. 1828-38, senere Gjermstadengen. Se Gjermstad n.
Hans Rasmussen (Hemstad) dp. 6/7 1784, d. 6/9 1829, 25/10 1819 g. m. Mari Olsdtr. ø. Hemstad, f. 1794, d. 2/6 1875. Barn: 1) Kirsti, f. 15/4 1825, d.1844. 2) Kristine, f. 8/2 1828, d. 1829. 3) Magnhild, f. 1822, d. 17/8 1868, 26/2 1849 g. m. Erik Svendsen Dillerud, f. 29/5 1828, eier 1852.
Enken Mari Olsdtr. ble 11/11 1830 g. m. 2. Ole Johansen Skjerden, f. 1785, d. 22/11 1848. Barn: 1) Johan, f. 19/6 1831. 2) Helene, f. 16/9 1836, 2/12 1868 g. m. enkemann Ole Andersen Øvergård (1825-1902).
Erik Svendsen (f. 1828) og Magnhild Hansdtr. (1822-68), hadde barna: 1) Elen Matea, f. 16/6 1849, 12/3 1873 g. m. Peder Rasmussen Hemstad, f. 1840. 2) Karen Edia, f. 1851. 3) Hans Severin, f. 7/1 1853, i 1875 i Gøteborg som mekaniker. 4) Anton Edvard, f. 20/4 1855, eier av Måsjø n. fra 1897. 13/1 1891 g. m. Edia Mikkelsdtr. Kongsparten, f. 12/4 1855, d. 5/8 1915. 5) Maren Oline, f. 30/3 1858, d. 27/12 1875, 6) Rasmus Kristofer, f. 5/3 1861. 7) Martin Emil, f. 5/1 1865. 8) Otto August, f. 13/8 1868, utv. Amerika i 1884.
Mathias Sund, f. 1/7 1828 i Furnes, d. 27/1 1885 (sønn av Kristian Gjermundsen og Marte Olsdtr., Bakken, Furnes). 28/10 1851 g. m. Marte Pedersdtr. Løken, Elverum, f. 26/8 1829, d. 5/10 1913. Barn: 1) Johanne Marie, f. 2/2 1853, d. 1916, g. m. gbr. Arnt Gustav Oulie, Haga st. (1845-93). 2) Mina, f. 9/3 1858, d. 2/2 1941, 2/9 1899 g. m. skipper Jakob Skalmerud, Romedal (Nes), f. 27/9 1856. 3) Kristian Petter Sundt, ingeniør, f. 5/10 1861, d. 12/9 1915, g. m. 1. Sofie Martinusdtr. Løken, Elverum (1866-96). 28/7 1906 g. m. 2. Karen Mariane Grüner, Ringsaker, f. 12/8 1878. 4) Andreas Sundt, direktør, f. 9/2 1868, 2/6 1894 g. m. Erika v. Krogh, f. 26/12 1872. Kristian og Andreas har grunnet Brødrene Sunds Verktøymaskinfabrikk. 5) Karl Efraim Sundt, ingeniør, f. 15/12 1872, 28/11 1906 g. m. Hanna Ellerhusen, Bergen, f. 21/1 1884. 6) Martha, f. 10/8 1873, død. 7) Olaf Sund, f. 6/8 1864, d. 30/4 1946, 23/6 1891 g. m. Lina Løken, Elverum, f. 27/11 1864.
Olaf Sund og Lina har barna: 1) Mathias, f. 8/3 1892, gbr. Alm. 2) Karl Løken, f. 13/1 1894, gbr. Bjertneshaugen, Hof, Solør. 18/5 1940 g. m. Odfrid Valborg Nygård, Åsnes, f. 4/8 1908. 3) Olaf, f. 6/10 1895, gartner Akers parkvesen, 20/11 1929 g. m. Nicoline Elisabeth Godager, f. 17/11 1904. 4) Kristen Løken, f. 3/4 1897, gbr. Alm. 5) Trygve, f. 12/9 1899, gårdsbestyrer Staur, 25/11 1939 g. m. Inger Augusta Hveem, Veldre, f. 30/5 1913. 6) Marie Løken, f. 7/9 1901, d. 22/10 1928. 7) Martha Sund, f. 17/8 1903. 8) Håkon, f. 28/5 1907, gbr. Rønne, Hof, Solør, 9/4 1936 g. m. Martha Alvilde Berntsen, f. 24/5 1910, Solør.
Nedre Alm. - Kort slektstavle.
Even Kristofersen, f. o. 1656, begr. 24/2 1740 hadde barna: 1) Lisbet (1696-18/2 1755), 20/10 1720 g. m. Ole Olsen Østby ytre, f. o. 1697. 2) Nils, f. o. 1702, bruker fra 1733 av nedre Alm. 3) Erik, 22/10 1727 g. m. Marte Halvorsdtr. Væstad, f. o. 1706. 4) Ingeborg, 1721 g. m. Jens Andersen Råe s. 5) Kjersti, 15/11 1722 g. m. Kjeld Østensen ø. Dælin (1688-1733), nordre Alm. 6) Mari, 29/8 1732 g. m. Ole Kristofersen Ven - sønn Kristofer, f. 1733 (n. Rå). 7) Pernille, g. m. Ole Hansen, Stor Lundgård.
Nils Evensen (1702-25/8 1790), 16/7 1734 g. m. Anne Eriksdtr. Rekstad. Barn: 1) Even, f. 1735, neste oppsitter. 2) Erik, f. 1737. 3) Tosten, f. 1741, d. 1792.
Even Nilsen, f. 1735, d. 7/2 1827, 29/10 1764 g. m. 1. Ales Nilsdtr., f. 1737. Barn: 1) Malene, f. 1767, d. s. å., 2) Nils (1768-70). 3) Malene (1771-72). 4) Eli (1776-79). 5) Malene, dp. 15/8 1773, d. 6/3 1849, 19/3 1801 g. m. Nils Svendsen Dillerud, d. 20/9 1848 - 74 år - eier fra 4/2 1801. 16/3 1850 er det skifte etter Malene Evensdtr. og Nils Svendsen. De var barnløse. De har gitt 100 spd. til Stange fattigkasse. 6) Eli, dp. 3/12 1780, d. 6/7 1841, 8/6 1802 g. m. Hans Olsen Øvergård. Even Nilsen ble 12/4 1782 g. m. 2. Marte Kristiansdtr. Barn: 7) Anne (1784-85).
Svend Simensen, dp. 19/4 1799, d. 12/9 1870, 6/4 1832 g. m. Ales Hansdtr. f. 1804, d. 28/11 1868 (datter av Hans Olsen Øvergård og Eli Evensdtr. Alm). Barn: 1) Nils, f. 31/12 1833, neste eier. 2) Malene, f. 20/5 1838, 10/5 1864 g. m. Martinus Eriksen Sørum, f. 31/7 1839. 3) Simen, f. 18/4 1840, d. 27/11 1861.
Nils Svendsen, f. 31/12 1833, 17/11 1863 g. m. Eline Kristofersdtr. Løken, f. 17/11 1839. Om disses barn se Løken.
Johan G. Brodahl, f. 9/8 1854 i Gårder, N. Land, d. 6/8 1909. 1880 g. m. Maren Kristofersdtr. ø. Elton, f. 9/8 1858, d. 1/3 1944. Barn: 1) Berte Maria, f. 8/10 1880, 1911 g. m. Frithjof Nafstad, s. Elton. 2) Gudbrand, f. 2/9 1882, farmer Minnesota, g. m. Maria Bosmann fra Gudbrandsdal. 3) Ingeborg, f. 17/7 1885, d. 1886. 4) Ingeborg, f. 13/1 1888, sykepleierske, d. 7/8 1939. 5) Kristofer, f. 23/5 1890, gift i Amerika, forretningsmann, hotelleier i Minneapolis, g. m. Magda Olava Stjernholm fra Toten. 6) Johan, f. 23/7 1892, trelasthandler Moss, g. m. Gudrun Pedersen, Gjøvik, 7) Bjarne, f. 13/11 1896, agronom, gårdsbestyrer Ø. Toten. 8) Martinus, f. 19/2 1900, eier Langengen, 9) Thoralf, f. 3/5 1901, baker St. Francisco, gift i Amerika, senere farmer.
Johannes M. Alm, f. 30/8 1850 i Vang (sønn av Mikkel Pedersen og Oliv), g. m. Marie Pedersdtr., f. 10/7 1842 i Furnes. Barn: 1) Ole, f. 4/3 1873, eier Solberg, g. m. Oline Augusta Kristensdtr. Nygård, Åmot, f. 6/1 1870, d. 21/4 1943. 2) Karen, f. 20/12 1875, g. m. Truls Bolstad, Sande, Jarlsberg, bopel Galleberg st. 3 barn. 3) Martin, f. 25/2 1878, g. m. Elise Svindal, utv. Canada. 4) Pauline, f. 16/12 1880, 1909 g. m. Ole P. Gjerlaug, Frisholm, f. 31/7 1880. 5) Johannes, f. 3/1 1884, 7/6 1907 g. m. Kora Finstad, Røne. 4 barn, gbr. Nøkleby.
Alm nordre
Gnr. 84, bnr. 3 med Hommerstad vestre, gnr. 85, bnr. 3
Even Kristofersens svigersønn, Kjeld Østensen (ø. Dælin), (1688-29/12 1733), overtok bruken av den annen del, som er kalt nordre Alm. Det er skifte etter Kjeld 15/1 1734, brt. 148, netto 111 rdr.
13/11 1749 får hans sønn, Østen Kjeldsen (1729-21/2 1794) bygselen, og 16/3 1792 overdrar Østen - formedelst alderdom - bygselen til svigersønn Jens Mortensen Skavhaugen av Elverum.. Føderåd til Østen og kone Sofie Kristofersdtr. (undertegnet av lagmannen, assessor Hermann Colbjørnsen).
I 1801 er Ole Jonsen (f. 1766) eier (g. m. Lisbet Larsdtr., datter av Sofie Kristofersdtr. i hennes 1. ekteskap). I 1803 gir Ole Jonsen som føderåd til Jens Mortensen og kone Marte Østensdtr. en plass under Alm (avlyst 6/10 1857).
Senere er Ole Larsen blitt eier, i 1812 Anders Halvorsen, som da gir føderåd til Ole Larsen og kone. 4/9 1821 pantsetter Anders gården for 600 spd. til Lars Skillingstad.
Ved skjøte 16/4 1825 selger Anders til Jens Svendsen Hammerstad for 500 spd. og Jens pantsetter den til Mikkel Olsen Hammerstad for 2000 spd. I 1847 har Mikkel Olsen Hammerstad overtatt og gir 26/5 1847 føderåd til Jens Svendsen og kone Guri Olsdtr. (ø. Hemstad).

Mikkel Olsen ble bestyrer av Stange almenning.
I 1866/75 er Oluf Aagaard eier, f. 1836 i Værdalen. I 1886 lensmann Johan Peter Pedersen, senere hans sønn Peter Jakob Pettersen (f. 1865), fra 1901 Thore Knudsen fra Osen, fra 1930 hans sønn, Sigurd Knudsen.
I 1930-årene ble Hommerstad vestre, gnr. 85-3 med skyld mk. 9,68 kjøpt av Sigurd Knudsen og brukes sammen med Alm nordre.
I 1866 ble sådd 16 t. korn og avlet 123 t., satt 12 t. poteter og avlet 120 t. I 1866 var det disse dyr: 3 hester, 10 kuer, 6 sauer. Area11866: 71 mål aker, 71 mål nat. eng, 10 mål havn og 1 setervoll. Takst 2260 spd. I 1875 ble sådd: 1½ t. rug, 5 t. bygg, 10 t. blandkorn, 3 t. havre, 1½ t. erter, 60 skålpd. gressfrø, satt 12½ t. poteter og hadde ½ mål rotfrukter.
I 1930 var det 150 dek. dyrket, i 1939 292 dek. dyrket. I 1939 var det disse dyr: 4 hester, 12 + 3 u. kuer, 4 svin, 9 sauer og 100 høns. Det har vært 2 husmannsplasser, som nå er lagt under hovedbølet. En gammel stue står igjen som inderstbolig.
Hovedbygningen brente i 1901, ny bygd i 1902. Låve med stall, og låve med fjøs bygd 1914, svinhus 1914, bryggerhus m. v. 1913, hønsehus 1930. 1/10 1802 er Ole Jonsen eier, skyld 1 skpd., takst 1200 rdr. 1816 er Anders Halvorsen eier, takst 1200 spd., gjeld 1100 spd. og han betaler i sølvskatt 1 spd. 1818/19 får den sammenligningstall 14. 1838 er Jens Svendsen eier, skyld 5 dlr. 2 ort 16 skill. 1886 er lensmann J. P. Pedersen eier, skyld mk. 8,69. 1939 er skylden for nordre Alm m. vestre Hommerstad mk. 19,19.
Kort slektstavle.
Kjeld Østensen (ø. Dælin), f. o. 1688, begr. 29/12 1733, skifte 15/1 1734. 1722 g. m. Kjersti Evensdtr. Alm (1692-1749). Barn: 1) Even, dp. 26/12 1725, begr. 23/5 1752. 2) Østen, f. 1729, neste bruker. 3) Kjeld, f. 1734, begr. 23/11 1762, 4) Malene, f. 1724, d. ung.
Østen Kjeldsen, f. 1729, begr. 21/2 1794, g. m. 1. Marte Mogensdtr. (1720 -20/7 1768). Barn: 1) Kirsti, dp. 5/8 1750, 2) Kjeld (1751-54). 3) Kjeld, dp. 7/12 1755, 22/4 1784 g. m. Berte Engebretsdtr. 4) Lisbeth, dp. 31/7 1757. - Østen Kjeldsen, g. m. 2. 31/3 1769 Sofie Kristofersdtr. Løken: Barn: 5) Marte, dp. 5/11 1769, g. m. neste bruker. 6) Thomes, dp. 25/7 1773, 26/8 1796 g. m. Berte Olsdtr. Frangstøen, 7) Ole, dp. 4/2 1776, 8) Kristofer, dp. 6/6 1779.
Sofie Kristofersdtr. hadde vært g. m. 1. en Lars, og disses datter, Lisbeth, ble gift med Ole Jonsen, som er eier i 1801. Lisbeth Larsdtr. var g. m. 1. Ole, og hadde i dette ekteskap en datter, Mari Olsdtr., f. 1781, og Mari ble 1802 g. m. Halvor Rasmussen Lund s.
Marte Østensdtr., dp. 5/11 1769, 18/3 1791 g. m. Jens Mortensen Skavhaugen, Elverum. Barn: 1) Johanne, dp. 2/9 1792, 2) Sofie, dp. 16/2 1794. 3) Morten, dp. 31/1 1796, 4) Ingeborg, dp. 23/2 1800.
Anders Halvorsen (eier fra 1812) ble 8/5 1815 g. m. Eli Engebretsdtr., ø. Alm, dp. 25/1 1795. Barn: 1) Halvor, f. 9/10 1815, 2) Even, f. 30/9 1817, begge på Lillehammer i 1844. 3) Inger Marie, f. 14/9 1819. - Eli Engebretsdtr. g. m. 2. 6/7 1832, sersjant Simen Jensen, Refsalsveen, f. o. 1793. 1 datter: Marte Severine. 13/4 1844 skifte i Vasåssveen etter Eli Engebretsdtr. Hun har også en sønn, Engebret, hvis far er Ole Evensen Refsalsveen.
Jens Svendsen (Hammerstad), dp. 11/1 1784, d. 30/6 1847, 1824 g. m. Guri Olsdtr. Hemstad ø., dp. 21/10 1798, d. 9/5 1883. Barn: 1) Kirsti, f. 6/7 1824, 17/4 1843 g. m. Amund Engebretsen Hommerstad, f. 21/1 1815. 2) Ole, f. 17/12 1830.
Mikkel Olsen Alm (Hammerstad), f. 9/9 1822, d. 4/2 1909, 22/9 1847 g m. Berte Maria Larsdtr. Frang, f. 4/9 1824. Barn: 1) Ole, f. 22/1 1848, d. 27/5 1917, sogneprest Hassel, Vesterålen, g. m. Karen Gustava Gundersen, Fåberg (1852-1943). 2) Lars, f. 29/4 1850, d. i St. Paul, U.S.A. 26/11 1921. 3) Ales, f. 9/5 1853, d. 7/4 1938. 4) Eli, f. 12/10 1855, d. 16/5 1906, g. m. skredder Hans Moe fra N. Odal. 5) Kristine Matea, f. 20/4 1859, d. 13/4 1896, g. m. kjøpmann Johan Jensen, Oslo. 6) Johanne, f. 24/11 1861, d. 16/10 1918, g. m. kjøpmann Adolf Godager, Stange, d. 9/10 1922. 7) Julie, f. 13/8 1865, d. 7/4 1934, g. m. kjøpmann Restad, Bøe, Vesterålen. 8) Mina, f. 31/7 1868, d. 13/11 1937 - sykepleierske.
Oluf Aagaard, f. 1836 i Værdalen, g. m. Julie Augusta, f. Mathiesen, har 1 sønn, f. på Alm: Thorvald Kristian, f. 6/4 1866.
Lensmann Johan Peter Pedersen, f. 30/5 1835, d. 7/9 1911, 1864 g. m. Vilhelmine Kristine Ulrikke, f. Drefvelin, f. 4/2 1840, d. 27/4 1924. Barn: 1) Peder Jakob Pettersen, f. 1865, g. m. Inga Godager, f. 1866. 2) Mimmi, utv. U.S.A. 3) Kathrine, g. m. kjøpmann Nielsen, Elverum. 3) Mally, g. m. dyrlege Adolf Brun, Stange. 4) Jakob Drevefin, f. 20/3 1878, inkassator, g. m. sitt søskenbarn, Olga Pedersen (datter av apoteker Pedersen, Moss). Peter Jakob Pettersen, f. 1865, d. 1897 og Inga (Godager), f. 1866. Barn: 1) Thoralf Erling (Earl) Almdale, f. 28/11 1888, utv. 1907, i Chicago. 2) Johan Wilhelm (John) Almdale, f. 24/8 1890, utv. 1911, i Chicago. 3) Einar Almdale, f. 6/11 1893, utv. 1909, i Detroit. 4) Petter Jakob Vold, f. 3/10 1897, telefonformann Stange, g. m. Betty Lien, Trysil, f. 12/4 1907 (datter av Per og Karen Lien). 5) Ingeborg, f. 29/2 1896, husstellærerinnne, g.m. Magnus Granlund, f. 30/9 1894 i Øyer, jernb.fullm. - Inga Pettersen ble gift igjen med kvartermester Kristian Vold.
Thore Knudsen og Karen har en sønn, Sigurd Knudsen, f. 8/12 1872, g. m. Elida Stenersen, Ske, Romedal, f. 1862. Barn: 1) Margit, f. 1904.
Hommerstad
Gnr. 85, bnr. 1 (nordre), bnr. 2 (vestre)
Gården het i middelalderen Hornborastadir av mannsnavnet Hornbori. Jordfunn: 2 tve-eggete sverd, hjaltene sølvbelagte. 3 spydspisser, økseblad av jern, 3 skjoldbuler, 2 bisselmunbitt, 2 stkr. av stangbissel, stigbøyler av jern, stykker av stigbøyler, 2 sporer, bruddstykke av spore, saks av jern, tang, fil, krok, endel jernsaker - fra yngre jernalder. Gravhaugen, hvori disse saker er funnet, ligger ca. 100 m syd for husene (nordre Hornmerstad), dens diameter i nord-syd retningen er 23,5 m, høyden 4 m. Den er gravet fra østsiden, helt til midten og til bunns. Gården er nevnt i 1373, da sira Bersvein Haraldson (prest på Stange 1370-90) hadde kjøpt vestre Hornmerstad på 2 øresbol nær som presten på Stange eide før. Denne jord ble av Bersvein gitt til kirken. I begynnelsen av 1500-tallet var det 2 gårder - en helgård og en halvgård. Helgården- Vestre Hommerstad - betalte i 1570-årene i landskyld til Stange prestebord 2 huder og til Stange hovedkirke 2 huder, som klokkeren hadde til bruk. 1613-50 er Jens Olsen klokker oppsitter. 1642-43 Morten, 1652-61 Laurits. Kirken har bygsel over det hele, medeier er Prestebordet for 2 huder.
Ved matrikuleringen 1669 er det disse oppsittere:
Peder Pedersen, f. o. 1614 og Peder Halvorsen, f. o. 1632. Skylden er 4 huder (1½ skpd. tg.). Kirken eier 3 fjerd. tg. med bygsel over 3 fjerd. Prestebordets. Det heter da: "Jordisengene såvel som udengen er gode, en liden hage døgtig til gjerdesfang og ikke videre. En hommelhage." 1678/79 betaler i tiende: Peder Hornmerstad ½ t. bygg, 2½ kvarter 1 settg. blandkorn, Lauge: 1 t. bygg ½ t. havre, 1 settg. erter.
I jordebok 1688 er Ole oppsitter. Skyld 4 huder. 1695 er oppsitterne Halvor og Lauge fri for odelskatt av Stange kirkes 2 huder og Stange prestebords 2 huder. I begynnelsen av 1700-tallet er klokkeren Asbjørn Nilsen, oppsitter (f. o.1670, begr. 19/8 1740). Ved tinget 18/7 1716 melder han at gården er lagt i aske 5/6 1716. Ved matrikuleringen 1723 er Asbjørn oppsitter, og Stange kirke og Stange prestebord eier som før hver 2 huder.

Asbjørn Nilsens svigersønn, Engebret Helgesen, har overtatt bruken etter Asbjørns død. Ved tinget 17/4 1747 stevner klokkeren, Hans Heide, sersjant Engebret Helgesen til ryddiggjørelse og fraflytning av Hommerstad. De ble forlikte.
9/3 1765 ble 2 huder av fogden Hvid bygslet til Simen Simensen Vitberg. Ved tinget 27/1 1773 ble Simen Hommerstad stevnet for ikke å ha møtt for å skysse generaladjutant Piper.
9/7 1784 ble 2 huder (Stange prestebords) bygslet til Simens sønn, Rasmus Simensen. Se nordre Hommerstad.
Vestre Hommerstad.
24/3 1784 ble den Stange kirke tilhørende del (2 huder) bygslet til klokkeren Ole Østby (d. 1794).
Fra 1794 er Erik Amundsen Frostad klokker og bruker av denne del. Erik Frostad døde i 1832 og ble etterfulgt av Peder Nilsen. I hans tid ble det opprettet fast skole på Hommerstad. Det ble kjøpt en bygning på Nødsle og denne ble flyttet til Hommerstad. Den ble bygd i 2 etasjer. 1. etasje ble brukt til skole og i 2. etasje var det en stor sal, som ble brukt til kommunale møter inntil de fikk leid lokale på Tingvoll.
Den faste skole ble bestyrt av klokker Nilsen til 1848, da Kristian Herberg fra Ringsaker ble ansatt som kirkesanger og lærer ved skolen. Skolen var godt søkt og vel avskreven. Kristian Herberg tok avskjed i 1882 og hans sønn, Georg Herberg, etterfulgte ham.
Etter at skoleloven av 1889 var trått i kraft, ble skolen på Hommerstad nedlagt, og klokkergården vestre Hommerstad ble solgt med 2/3 til eieren av nordre Hornmerstad og 1/3 til nabogården Alm.
Chr. Herberg kjøpte nordre Hommerstad i 1853 og brukte den sammen med klokkergården og da han tok avskjed i 1882 ble nordre Hornmerstad solgt til Peder Chr. Jølstad, som i 1889 altså ble eier av begge gårdene. P. Chr. Jølstad kjøpte i 1910 også den 3. Hommerstadgård, så at det en tid er en bruker på Hommerstad. Neste eier er P. Chr. Jølstads sønn, Kristian Jølstad, og nåværende eier av gnr. 85 bnr. log 2 fra 1938 hans sØnn, Hans Jølstad (f. 1924).
Til forskjellige tider ble på helgården (vestre og nordre) sådd og avlet følgende antall tønner:
1668 1723 1866 1875
gnr. 85-1 gnr. 85-2
Korn sådd 9 12
Korn avlet 35 55 140 75 21 ½
Poteter avlet 110 55
Dessuten ble i 1723 avlet 28 lass høy og endel lin. I 1866 dessuten for gnr. 85-1 65 a 70 lass høy og for gnr. 85-2 35 a 40 lass høy.
Utsæd i 1723 var: ½ t. rug, 6 t. bygg, 5 t. havre, ½ t. erter. I 1875 (regnet i tønner): 1/8 hvete, 2 rug, 7¼ bygg, 7¾ blandkorn, 2½ grønnfor, 1 7/8 erter, 20 skålpd. gressfrø. 0,2 mål rotfrukter, 24 t. poteter.
Areal i 1866 for gnr. 85-1: 77 mål aker, 85 mål nat. eng, 10 mål havn og 1 setervoll. Takst 2320 spd. For gnr. 85-2: 33 mål aker og 40 mål nat. eng. Takst 1150 spd. Areal 1939 for gnr. 85, bnr. 1, 2: 170 dek. dyrket, 35 dek. havn.
Til forskjellige tider føddes disse dyr (vestre og nordre):
1668 1723 1866 1875 1939
gnr. 85-1 gnr. 85-2
Hester 2 2 4 2 5+2 u. 4
Kuer 14 14 12 6 14+2 u. 20+4 u.
Svin - - - - 2 20
Sauer - 12 8 4 9
For østre Hommerstad, gnr. 85/3 ble sådd og avlet følg. antall tønner:
1668 1723 1866 1875
Korn sådd 6 5 ½ 11 13
Korn avlet 23 ¾ 27 103
I 1723 ble dessuten avlet 24 lass høy og endel lin. I 1866 66 skpd. høy og 100 t. poteter (satt 10).
Østre Hommerstad hadde disse dyr:
1668 1723 1866 1875
Hester 2 2 3 3+2 u.
Kuer 11 14 12 7+2 u.
Svin - 12 12 2
Sauer - - - 4
Utsæd i 1723: 1½ skjep. rug, 3½ t. bygg, 1½ t. havre, 2½ skjep. erter. Gården ligger i sollien, er lettbrukt og jorden god.
Utsæd i 1875 (i tønner): 1 rug, 4 bygg, 6 blandkorn, 1 grønnfor, 1 erter, 15 t. poteter og 15 skålpd. gressfrø.
Areal i 1866: 66 mål aker, 56 mål nat. eng, 13½ m. havn. Takst 2059 spd.
Hommerstad nordre
Gnr. 85, bnr. 1
Den 9/7 1784 fikk Rasmus Simensen bygsel på den halve del (2 huder) mot føderåd til foreldrene Simen Simensen (Vitberg) og Siri Larsdtr. Rasmus Simensen, død 1808, hans eldste sønn, Simen Rasmussen, overtar, og ved skjøte 31/12 1812 selger regnskapsfører for Stange kirker gården til Simen Rasmussen for 800 rdr. d. c. og føderåd til moren, Live Olsdtr.
Simen Rasmussen døde 1832, og ved skifte 6/3 1834 får bl. a. enken Berte Larsdtr. (Gjermstad) 77 spd. 34 skill. og sønnen Rasmus Simensen 74 spd. 116 skill. Den 1/7 1834 pantsetter enken Berte Larsdtr. til Dyre Rasmussen ytre Haug for 200 spd.
Ved skjøte 26/3 1838 selger enken Berte til sin avd. manns søstersønn, Rasmus Johansen (f. 1810) for 1200 spd. og føderåd til Berte Larsdtr., og etter hennes død føderåd til sønnen Rasmus Simensen.
Skifte etter Rasmus Johansen 28/5 1844, og gården ble overdradd enken Magnhild Pedersdtr. (Hemstad), og sønn Johan fikk 40 spd. 112 skill. og datter Marte 26 spd. 67 skill.
Enken Magnhild giftet seg igjen med Peder Jakobsen, v. Nøkleby, og ved skjøte 12/4 1853 selger Peder Jakobsen til kirkesanger Kristian Pedersen Herberg (for 1787 spd.) , som også brukte klokkergården. Herberg solgte nordre Hommerstad i 1882 til Peder Chr. Jølstad, som i 1889 kjøpte 2/3 av klokkergården, senere kjøpte han også østre Hommerstad så at alle gårdene en tid var 1 bruk. Gården ble solgt til Brodshaug, Feiring, men P. Chr. Jølstads sønnesønn, Hans Jølstad, tok i 1938 gnr. 85 bnr. 1 og 2 igjen med odel.
1/10 1802 er skylden 2 huder 8 skinn, hvorav Stange prestebords 2 huder, Stange kirkes 8 skinn. Oppsitter Rasmus Simensen. Takst 1600 rdr. Ved sølvskattens utregning 1816 er Simen Rasmussen oppsitter på nordre Hommerstad - det meste er benifisert - hans del ble taksert for 1600 spd., gjeld 100 spd. og han betaler i sølv 29 spd. 30 sk. 1818/19 er skylden 1 skpd. 6 2/3 lispd. og gården får sammenligningstallet 16. - Ved matrikuleringen 1838 er hans enke eier og gården får ny skyld 6 dlr. 1 ort 15 skill. Ved matrikuleringen 1886 får gården gnr. 85 bnr. 1 og ny skyld 10 mrk. 90 øre - eier er Peder Jølstad.
1/10 1802 er skylden for vestre 1 hud 4 skinn. Eier Stange kirke, oppsitter Erik Frostad. Takst 800 rdr.
For klokkergården (vestre) er i 1816 klokker Frostad oppsitter. Hans løsøre er taksert til 400 spd. og han betaler i sølvskatt 8 spd. 96 sk. 1818/19 er skylden 13 1/3 lispd. og gården får sammenligningstallet 8. 1838 er kirkesanger Peder Nilsen oppsitter og gården får skyld 3 dlr. 20 skill. Ved matrikuleringen 1886 er Peder Chr. Jølstad eier og gården får gnr. 85, bnr. 2 og skyld 5 mk. 41 øre. Skylden i 1939 er for gnr. 85 bnr. 1 og 2 14 mk. 31 øre (eier Hans Jølstad). Fraskilt er gnr. 85-4, Vestengen mk. 1,80 og Jølstad, gnr. 85-5, mk. 0,20.
Østre Hommerstad
Gnr. 85, bnr. 3.
Denne gård var halvgård. Ved folketellingen 1664 var Laurits Olsen oppsitter (f. o.1600). Ved tinget 24/9 1667 ble tinglyst at Laurits Hommerstad og Eli Guttormsdtr. har gitt hinannen "tiende- og fjerdingsgavebrev". Ved matrikuleringen 1669 er Laurits oppsitter, skyld 1 skpd. tg. Oluf Bye i Ringsaker er eier. Det heter da: "Engen temmelig vidt begreben og frugtbar. En liden hage til gården, ei andet end til gjerdefang og fæbed kan eraktes, en liden hommelhage." 1678 er Lars oppsitter (1 skpd. tg.) og Ole Bye, Ringsaker er eier.
Ved tinget 21/12 1677 frasier Ole Hommerstad (antagelig Laurits' sønn) seg bruken av gården, da han ikke lenger er i stand til å svare rettigheter av gården. I jordeboken 1688 er Halvor oppsitter og eier er Mogens Glestad. 1697 er Erik (Engebretsen) oppsitter.
Ved skjøte 26/3 1706 selger nedennevnte gården østre Hommerstad (1 skpd. tg.) til Nils Olsen Glestad, Ringsaker: Mogens Olsen Lier, Vang på egne og brorsØnn Ole Olsen Hernstads vegne, Lars Olsen Farberg, Ringsaker, Jørgen Olsen Granberg, Jørgen Andersen By på kone Eli Olsdtr.s vegne, Ole, Jon og Kristen Pedersønner Børke, Lars Bogsti på kone Sidsel Olsdtr.s vegne, Erik Kaas på kone Alis Olsdtr.s vegne.
Ved skjøte 11/4 1706 selger Nils Olsen Glestad og kone Berte Olsdtr. til Erik Engebretsen og kone Kari Larsdtr., som bor på gården, for 165 rdr. 19/11 1716 ble den av Erik Engebretsen (begr. 26/2 1736) overdradd som brukelig pant i 27 år til sønn Engebret Eriksen, og ved skjøte 5/2 1720 ble den av Erik solgt til sønn Engebret.
13/4 1735 stevner Engebret Hommerstad m. fl. Kristofer Mortensen Hjort til fravikelse av gården Røne nordre. Engebret Eriksen ble begr. 6/7 1742 (58 år) og det er skifte etter ham 14/10 1742, brt. 293, netto 172 rdr., her tatt med jord 1 skpd. tg. i Hommerstad, takst 160 rdr.
Engebret var g. m. 1. Elen Eriksdtr., etter hvem det var skifte 2/11 1722, g. m. 2. Inger Alfsdtr. Guthus (1695-1786). Enken Inger fortsetter bruken av gården og ved skjøte 21/7 1756 selger hun til eldste sønn, Alf Engebretsen (1730-69). Alf stevnes 22/7 1760 sammen med 2 andre for å ha solgt brennevin og ble ilagt en bot av 20 rdr., og samtidig stevnes Alf for fylleri og drukkenskap, men for dette ble han frikjent. Det er skifte etter Alf 23/10 1769.

Hans enke, Eli Helgesdtr. selger ved skjøte 23/3 1791 til sønn Engebret Alfsen (1761-1852) for 1099 rdr. og føderåd, og ved skjøte 23/1 1837 selger Engebret til sønn Jens Engebretsen (1811-87) for 1000 spd. Even Engebretsen gir samtidig avkall på odelsretten. 6/8 1852 gir Jens føderåd til sin far og bror Amund. - Etter Jens Engebretsens død 19/12 1887 overtok 2 av hans døtre, Kari og Agnete gården og disse solgte til en pleiesønn, Hans Hommerstad, som i 1910 solgte til Peder Chr. Jølstad, som tidligere hadde kjøpt de andre Hommerstadgårdene.
1/10 1802 er Engebret Alfsen eier, skyld 1 skpd. tg., takst 1200 rdr. 1816 er gårdens takst 1800 spd., løsørets 50 spd. og Engebret betaler i sølvskatt 36 spd. 9 skill. 1818/19 får den sammenligningstallet 16. 1838 er Engebret Alfsen fremdeles eier, skyld 6 dlr. 1 ort, 15 skill. 1886 er Jens Engebretsen eier, skyld mk. 9,68.
Hommerstad nordre. - Kort slektstavle.
Simen Simensen Vitberg, dp. 7/21720, begr. 5/7 1805. 21/4 1744 g. m. 1. Ambjør Rasmusdtr. Lang Ree (1716-14/3 1769). Om deres barn se Vitberg. Disses sønn, Rasmus Simensen, dp. 2/8 1756, d. 30/3 1808, g. m. Live Olsdtr. Tønsaker, dp. 23/12 1759, d. 26/2 1835. Barn: 1) Simen, dp. 21/3 1779, neste eier. 2) Ole, dp. 25/2 1781, d. 1/1 1851, Bredsvold fra 1809, 1/11 1810 g. m. Eli Kristensdtr. Vasåsen (1788-1858). 3) Dyre, dp. 12/10 1783, d. 22/4 1843, ytre Haug, fra 1814. 5/1 1814 g. m. Eli Eriksdtr., Ytre Haug, (1791-1882). 4) Ambjør, dp. 6/7 1788, har med Johan Rasmussen Hemstad en sønn, Rasmus, f. 23/8 1810, eier av Hommerstad 1838-44. 28/5 1837 g. m. Magnhild Pedersdtr. Hemstad, f. 18/11 1816. 5) Eli, dp. 14/11 1790, 1826 g. m. enkemann Gulbrand Olsen Soliødegård, 6) Anne, dp. 24/3 1793. 7) Andreas, dp. 30/8 1795, 12/2 1824 g. m. Kari Hansdtr. Huse, Romedal, f. 1795 (datter av Hans Hansen Huse og Kirsti Eriksdtr. Ilseng). 8) Rasmus, dp. 16/12 1798, 21/5 1824 g. m. Live Nilsdtr. Hommerstadeie, f. 1800. Se Soliødegård. 9) Kjeld (1803-13). Ved skifte etter Rasmus Simensen 10/1 1812 møter for barna: Kristofer Hansen Løken, Rasmus' søstersønn.
Simen Rasmussen, dp 21/3 1779, d. 27/4 1832, 17/11 1812 g. m. Berte Larsdtr. Gjermstad, dp. 5/4 1779. Barn: 1) Kjersti (1812-13), 2) Rasmus, dp. 29/7 1814, ug.
Rasmus Johansen, f. 23/8 1810 (skifte 28/5 1844), g. m. Magnhild Pedersdtr. Hemstad, f. 18/11 1816. Barn: 1) Johan, f. 12/10 1841, 2) Marte, f. 3/6 1839, utv. Amerika i 1881.
Enken Magnhild Pedersdtr. ble 10/4 1845 gift igjen med Peder Jakobsen Nøkleby. Barn: 1) Maren, f. 24/9 1845, 2) Jakob, f. 6/2 1848, 3) Pauline, f. 20/5 1850, 4) Rikke, f. 19/1 1853.

Vestre Hommerstad (Klokkergården). - Kort slektstavle.
Klokker Asbjørn Nilsen (1670-19/8 1740), g. m. Kirsten Pedersdtr. (1673-19/8 1740). Barn: 1) Mari (1692-1779), g. m. sersjant Engebret Helgesen. 2) Dorte, 24/10 1735 g. m. Lars Wernsen Halset, Vang. 3) Anne Kjerstine, 9/1 1726 g. m. korp. Lucas Gundersen Ljøstad (Wahl), (sønn av lensmannen). Se Tønsaker. 4) Elen (1707-1727). 5) Susanne Lisbet, 3/6 1728 g. m. sersjant (løytn.) Jakob Olsen Riis (Trogstad, Toten). Disse har 6 barn født på Hommerstad: a) Ole Kristian, dp. 30/12 1728, b) Kjerstine, dp. 3/12 1730, c) Fredrica Maria, dp. 30/12 1731, d) Ole Petter, f. 1734, e) Dorte Kjerstine, f. 1736, f) Asbjørn Kristian, f. 1738. Da 3. barn Fredrika Marie ble døpt 30/12 1731 var oberst Lützow og hans sønn Fredy, faddere.
Engebret Helgesen og Mari Asbjørnsdtr. har barna: 1) Vaktmester Andreas Dælin, dp. 17/10 1728, 2) Halvor, 1. datter Katrine, 3) Marte g. m. Ole. Barn: a) Even, f. 1756, b) Kristian, f. 1760, c) Marie, d) Marte.
Erik Amundsen Frostad, f. 18/12 1753 d. 2/5 1831, (sønn av Amund Eriksen og Kari Fredriksdtr. Sønstebø, Kvam, Gudbrandsdal). 1782 g. m. Kari Olsdtr. nedre Klomstad (1750-1830). Barn: 1) Ole, f. 1794, d. 14/11 1871, 1821 g. m. Ingeborg Kristofersdtr. Løken (1801-68), eier av Løken, ordfører 1843-46. 2) Kari, f. 1782, d. 24/1 1837, 30/7 1802 g. m. Engebret Alfsen Hommerstad (1761-1852). 3) Tora, f. 1791, 4) Amund, d. før 1831. Dessuten 3 sønner, som døde unge. Erik Frostad var først skoleholder i Kvam i 20 år. Han bodde først på Klomstad-øen, som helt ble tatt av flommen i 1789, senere brukte han Frostad i 4 år. I april 1794 kom han som klokker til Stange. Eriks bror, Ole Kjestad, skriver i et brev 20/5 1831 til brorsønnen Ole Frostad: "Her er våronn ganske avgjort, dere har vel ikke begynt med den."
Kirkesanger Peder Nilsen (sønn av Nils Nilsen Hommerstad) fra Rognstad, Toten. 14/4 1837 g. m. Eli Engebretsdtr. ø. Hommerstad, f. 28/1 1809. Barn: 1) Peder, f. 21/2 1840, 2) Elise, f. 7/1 1843. 3) Nils, f. 16/2 1845, 4) Anne, f. 22/7 1847, 5) Klara, f. 5/2 1838.
Kirkesanger Kristian Pedersen Herberg, f. 51/4 1817, d. 1/3 1900, g. m. Karen Heggenhaugen, f. 17/2 1821, d. 1/4 1910. Barn: 1) Georg Mathias, f. 19/5 1849, d. 16/11 1933, kirkesanger. 2) Mons Olai, f. 1851, d. 1922, sogneprest, g. m. Anna Krabbe (1860-1915).
Georg Mathias Herberg (1849-1933), 13/12 1872 g. m. Kristine Larsdtr. Solberg, Tønsaker, f. 27/5 1847, d. 18/12 1915. Barn: 1) Kristian August. f. 1873, d. 1928, ug. 2) Leif Oskar, f. 1879, d. 1934, g. m. Johanne Knoll, d. 1930. 3) Kaspar Magnus, f. 1881, utv. U.S.A. 4) Gudrun, f. 1883, g. m. Ole Kleppan. 5) Karen, f. 1885, d. 1904, ug. 6) Margit Otilie, f. 1887.
Hommerstad østre. - Kort slektstavle.
Nils Olsen Glestad, g. m. 1. Kari Christofersdtr. Arstad, g. m. 2. Berte Olsdtr.
Erik Engebretsen, f. o. 1653, begr. 26/2 1736, g. m. Kari Larsdtr. (1650 -3/1 1732). En datter, Kari (1682-1734), g. m. Gulbrand Olsen Huseby (1691- 1758), og en sønn, Engebret Eriksen, f. o. 1684, begr. 22/3 1737 (skifte 14/10 1742), g. m. 1. Elen Eriksdtr. (1688-31/7 1722). Barn: 1) Erik, dp. 19/1 1721, begr. 22/3 1737. 2) Eli, dp. 26/7 1722, d. 26/10 1817, g. m. tambur Jon Olsen (1717-13/6 1766) ø. Alm. Ved skifte etter Elen Eriksdtr. 2/11 1722 møter for barna Jens Børresen Hammerstad.
Engebret Eriksen, g. m. 2. Inger Alfsdtr. Guthus (1694-22/7 1786). Barn: 3) Alf, dp. 7/5 1730, neste eier, 4) Jens, dp. 2/2 1732, d. ung. 5) Malene, dp. 12/4 1733, begr. 5/5 1802, g. m. Lars Olsen Torødegården, (1726 -93), 6) Jens, dp. 30/5 1735 (skifte øv. Mostue 26/8 1790), g. m. Eli Simensdtr. (1744-1817), 7) Erik, dp. 6/1 1738, 8) Kjersti, f. 1728, g. m. Johannes Andersen. Ved skifte etter Engebret i 1742 møter for barna Hans Eriksen Grønstad.
Alf Engebretsen, dp. 7/5 1730, begr. 16/4 1769, g. m. Eli Helgesdtr. Stør (1725-1/7 1813). Barn: 1) Anne, dp. 27/11 1760, d. 28/4 1853, 1/11 1797 g. m. Paul Arvesen Godager (1770-1835). 2) Engebret, dp. 6/12 1761, neste eier. 3) Halvor, dp. 8/4 1764, d. 2/9 1823, eier av Haug øvre, 1794 g. m. Lisbet Olsdtr. Haug øvre, d. 18/11 1841.
Engebret Alfsen, f. 1761, d. 14/8 1852, 30/7 1802 g. m. Kari Eriksdtr. Frostad, d. 24/1 1837 (54 1/3 år). Barn: 1) Even, dp. 7/4 1803, d. 18/12 1891, ug. 2) Eli, f. 28/1 1809, 14/4 1837 g. m. kirkesanger Peder Nilsen. 3) Anne (1806-33), 4) Jens, f. 15/11 1811, neste eier. 5) Amund, f. 21/1 1815, 17/4 1843 g. m. Kirsti Jensdtr. Alm, f. 6/7 1824. 6) Lars, f. 25/1 1819, i Kristiania i 1843. 7) Kari, f. 22/4 1822, d. 1851, ug.
Jens Engebretsen, f. 15/11 1811, d. 19/12 1887, 24/6 1839 g. m. Anne Evensdtr. Såstad s. (1813-71). Barn: 1) Engebret, f. 2/12 1839. 2) Margrete, f. 21/4 1842, 3) Kari, f. 2/3 1845, 4) Even, f. 30/1 1847, 5) Johan, f. 22/9 1849. 6) Ole, f. 8/1 1852, 7) Agnete, f. 28/11 1853, d. 1933. Sønnene utvandret til Amerika, og Kari og Agnete overtok gården etter farens død.
Peder Kristofersen Jølstad, Vallset f. 21/2 1854, d. 1943. 1883 g. m. Kari Jensdtr. Evenrud, Vallset, f. 1850, d. 11/3 1892. Barn: 1) Kristian, f. 3/4 1884, 2) Jens, f. 18/2 1886, utv. U.S.A. Død. 3) Rudolf, f. 10/6 1888, kjøpte Furuset, Vallset. Død. 4) Magnus, f. 21/7 1890, farmer N. Dakota.
Kristian P. Jølstad, f. 3/4 1884, 1923 g. m. Alette Hansdtr. Smestad, f. 1884, d. 1931. Barn: 1) Hans, f. 10/10 1924, 2) Kari Alette, f. 6/10 1926.
Gjermstad søndre
Gnr. 86, bnr. 1
Navnet var opprinnelig Geirmundarstadir av mannsnavnet Geirmundr (Gjermund), (skrivemåten med "H" er uriktig). Giermstad (2 pd. malt og 1 pd. rugmel) og Giermestad vestre (samme skyld) hørte i 1500-tallet til Marie kirkes communegods. Hver av gårdene hadde i lang tid 2 oppsittere. For Gjermstad søndre heter oppsitteren 1612-18 Thore. 1620-61 Anders. Gården var helgård og benificert Lesemesteren i Kristiania (Kristiania latinskole).
Ved folketellingen 1664 var Simen Andersen (f. o. 1630) oppsitter. Ved matrikuleringen 1669 var Simen oppsitter. Skyld 2 skpd. tg. Den var Lesemesterens kanoni. Den har da 1 bekkekvern. Det sies da: "Engen er god, en ringe hage med ouderskog forgrod, sommerbed i Hersjøen på Morskogen, en liden hommelhage."
1688 er Simen fremdeles oppsitter. Skyld og eier som før.
1695 er Jens Larsen (g. m. Simens enke) fritatt for odelsskatt av 2 skpd. tg. - lektor i Kristiania.
5/5 1706 er det skifte etter Marte Sevaldsdtr. brt. 173 netto 65 rdr. (g. m. 1. Simen Andersen, g. m. 2. Jens Larsen). Hennes sønn, Svend Simensen, får 18/7 1715 bygsel på halve Gjermstad. 25/11 1716 er det skifte etter Svend Simensen, brt. 85, netto 29 rdr. Hans enke, Anne Engebretsdtr. (1662-1742) ble gift igjen med Nils Laugesen (f. o. 1676), og etter ham var det skifte 9/5 1728, brt. 103 netto 69 rdr. Begge ekteskaper var barnløse. Nils Laugesen hadde en tid bygsel på n. Gjermstad (avlest 10/4 1717). Jon Jonsen fikk bygsel 2/4 1718 og ved matrikuleringen 1723 er han oppsitter. Gården har da seter og kvern. Ved tinget 4/4 1737 viser Jon skinnet aven ulv han har skutt. 22/7 1717 er det skifte etter Erik Gulbrandsen, brt. 201, netto 182 rdr. Han har antagelig hatt bygsel på den 2. halvdel.
Hans enke, Mette Andersdtr. (1665-27/7 1741) hadde bygselen etter hans død, og deres sønn, Anders Eriksen (f. o. 1710), fikk 3/4 1732 bygsel på ½ skp. tg. i s. Gjermstad, og deres svigersønn, tambur Kjeld Alfsen Kjeverud (1701-51) fikk samtidig bygsel på ½ skpd. tg.
Iver Torgersen Lund fikk 13/11 1751 bygsel på 1 skpd. rugmel og 1 skpd. byggmalt.
8/2, tgl. 6/4 1769 ble Kjelds del bygslet av magister Søren Seerup Monrad til Kjelds sønn, Alf Kjeldsen (dp. 8/9 1743, d. 21/4 1809.)
28/4 1797 gir konrektor Rosted bygsel til Anders Larsen Hegsvold (g. m. Alfs yngste datter Kjersti).
Anders Larsen har kjøpt denne del og ved skjøte 5/9 1806 selger han til Lars Sørensen Bergsjøen for 1350 rdr. d.c. Lars døde 1809, skifte 2/12 1809, brutto 2608, netto 107 rdr. Enken Anne Mikkelsdtr. (d. 26/1 1851 -69½ år), ble gift igjen med Lars Jensen (1768-1834, skifte 6/11 1834), og ved skjøte 2/9 1833 overdrar Lars gården til Søren Larsen for 500 spd. og i skifteretten 25/3 1840 ble Søren overdradd gården for 900 spd.
14/5 1850 er det skifte i Søren Larsens oppbudsbo. Takst 2400 spd. Ved auksjonsskjøte 27/8 1852 ble den solgt til regnskapsfører Ole Nilsen og Ole Hosmestad for 1650 spd. og disse selger igjen 4/10 1852 til Lars Andersen Sollie (for 2100 spd.) , som 6/10 1852 selger til Alf Engebretsen Vitberg for 2400 spd. og føderåd til Lars Andersen og hans foreldre Anders Jensen og Mari Larsdtr.
Den 14/4 1792 bygsles den halve del av s. Gjermstad til Dyre Andersen Frang - vaktmester ved Stangeske kompani av Oplandske dragonreg. - da Alf Kjeldsen er fratrått. Dyre Frang har kjøpt gården og ved skjøte 14/4 1816 selger lensmann Frang denne del til Halvor Halvorsen for 2000 rdr. og føderåd til Frang og kone.
Ved skjøte 24/3 1843 selger Halvor til sønn Dyre Halvorsen for 1000 spd., og 25/3 1848 gir Dyre føderåd til sin mor, Dorte Hansdtr.
3/4 1850 selger Dyre til Hans Nilsen Evensbakken for 1500 spd. og føderåd til Dyre, når hans mor Dorte Hansdtr. er død. Den 14/5 1838 gir Halvor Halvorsen husmannskontrakt på et jordstykke til farver Andreas Kristian Kolstad.
24/3 1855 selger Hans Nilsen til Even Pedersen Hammerstad for 1600 spd. og føderåd til Hans Nilsen og kone Anne Kristensdtr.
I 1866 er Ener Karlsen fra Åmot (f. 1809, d. 18/5 1891) eier av den ene del, Johan Gundersen av den annen. I 1886 er Ener Karlsen eier av hele s. Gjermstad med skyld mk. 18,52.
Etter Ener Karlsens død i 1891 overtar hans sønn, Karl Karlsen, som i 1893 solgte til Simen Andersen (f. 1853, d. 6/10 1936). Hans sønn, Oskar Gjermstad, overtok i 1939.
Fraskilt er Gjermstadsveen, gnr. 86, bnr. 2, skyld mk. 1,37, eier i 1875 og 1886 Peder Kristensen Mørstad (f. 1825 i Løten). I 1930 er Emil Evensen Kolstad eier, fra 1944 hans sønn, Alf Evensen, 1866 var Even Pedersen eier av Gjermstadsveen med areal 11 mål dyrket, 8 mål nat. eng, takst 292 spd.
I 1645 hadde Anders 3 kvinner til hjelp på Gjermstad søndre.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Karlsen J. Gundersen
Korn sådd 10 ¾ 11 10 14 28 ¼
Korn avlet 50 51 89 103
I 1723 ble dessuten avlet 43 lass høy og endel lin, i 1866 på Ener Karlsens del 87 skpd. høy og 70 t. poteter (satt 8). På Johan Gundersens del 80 skpd. høy og 100 t. poteter (satt 13). I 1723 ble sådd: ½ t. rug, 5½ t. bygg, 4 t. havre og 1 t. erter. Jorden ble da karakterisert som måtelig. I 1875 ble sådd ½ t. hvete, 2½ rug, 8 bygg, 15 blandkorn, 2 erter, ¼ vikker, 12 t. poteter samt 4 skålpd. gressfrø. - Areal i 1866 hos Ener Karlsen 60 mål aker, 51 mål nat. eng, 13 mål havn og 1 setervoll. Takst 1796 spd. Hos Johan Gundersen: 77 mål aker, 75 mål nat. eng og 1 setervoll. Takst 2202 spd. 1 vannfall taksert for 15 spd.
Areal 1939: 250 dek. dyrket, 13 dek. udyrket. I de siste 40 år er dyrket ca. 60 mål.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Karlsen Gundersen
Hester 5 3 4 3 3 1+4 u. 5
Kuer 18 20 16 10 10 11+4 u. 10+5 u.
Svin 2 - - - 5 20
Sauer 10 - 13 4 10 4 0
Hovedbygningen bygd 1840, fjøs 1929. Det var en tømmerlåve i hver gård. Disse ble revet i 1903 og det ble bygd bindingsverkslåve med stall. Svinehus bygd i 1899. 2 hovedbygninger.
1/10 1802 er vaktmester Frang oppsitter på den ene, Anders Larsen på den annen, begge er lektorgods med skyld 1 skpd. tg. for hver, takst 1200 rdr. for hver. 1816 er Halvor Halvorsen eier av den ene, takst 1600 spd., gjeld 400 spd. og han betaler i sølvskatt 23 spd. 48 skill. Lars Jensen av den annen, takst 1600, gjeld 350 og han betaler i sølvskatt 24 spd. 45 skill. 1818/19 har hver av gårdene en skyld av 1 skpd. tg. og begge fikk sammenligningstall 14. Halvors gård har en bekkekvern. 1838 er Halvor Halvorsen eier av den ene, skyld 5 dlr. 2 ort 16 skill. Søren Larsen eier av den annen, samme skyld. 1886 er Ener Karlsen eier av hele s. Gjermstad (gnr. 86-1) med skyld mk. 18,52. Fraskilt gnr. 86-2, Gjermstadsveen, mk. 1,07, gnr. 86-3, Hersjøvangen, mk. 0,02. gnr. 86-4, Høiland, (Emil Evensen) mk. 0,28.
Kort slektstavle.
Anders var oppsitter 1620-61. Simen Andersen (f. o. 1630) var antagelig hans sønn, g. m. Marte Sevaldsdtr. (skifte 5/5 1706). Barn: 1) Andreas 2) Morten, 3) Svend, neste oppsitter. 4) Anne, g. m. Ole Larsen, husmann Vie. 5) Sibille, f. o. 1695, 6) Marte, f. o. 1695.
Svend Simensen (skifte 25/11 1716), g. m. Anne Engebretsdtr. (1662-1742). Anne gift igjen med Nils Laugesen (1676-1728) - bror av Tron Frisholm. Begge ekteskap barnløse.
Erik Gulbrandsen (Frang) (skifte 22/7 1717) g. m. 1. Marte Nilsdtr. skifte 2/10 1696. Se Remmen s. Barn: 1) Berte, g. m. Engebret Henriksen Remmen. 2) Anne (1680-1730), g. m. Ole Halvorsen Klokkerhaugen. Erik Gulbrandsen, g. m. 2. Mette Andersdtr. Hegsvold (1665-28/7 1741). Barn: 3) Andreas, f. o. 1710, neste oppsitter. 4) Marte, f. o. 1701, d. 28/11 1771, 7/11 1726 g. m. Ole Alfsen Guthus (1695-1761). 5) Ingeborg, f. o. 1704, 17/2 1732 g. m. Kjeld Alfsen Kjeverud (1701-51).
Andreas Eriksen, f. o. 1710, 3/1 1735 g. m. Berte Karlsdtr. Røhne. Barn: 1) Mette, dp. 1735, 2) Erik, dp. 1740. - Iver Torgersen Lund, dp. 23/4 1716, d. 10/6 1800, 1/9 1751 g. m. Berte Helgesdtr. Barnløse.
Kjeld Alfsen (Kjeverud) f. o.1701, begr. 13/1 1751, 1732 g. m. Ingeborg Eriksdtr. Gjermstad, f. o. 1704. Barn: 1) Mette, dp. 30/11 1732, 2) Elen, dp. 23/9 1736, 3) Kari, dp. 23/8 1739, 8/10 1760 g. m. Halvor Olsen Væstad. 4) Alf, dp. 8/9 1743, oppsitter 1769.
Alf Kjeldsen, f. 1743, d. 21/4 1809, g. m. Eli Simensdtr., f. 1742, d. 28/12 1821. Barn: 1) Kjersti, f. 1770, d. s. å. 2) Ingeborg, dp. 21/7 1771, 1/12 1796 g. m. Jens Gregoriusen Øvergård, f. 1776. 3) Kirsti, dp. 25/7 1773, g. m. neste oppsitter, 4) Kjeld (1775-76). 5) Iver, dp. 21/11 1777. 6) Simen, dp. 6/7 1783, skredder, 18/3 1820 g. m. Randi Halvorsdtr., f. 1794. 7) Dyre, dp. 12/7 1789, 8) Kjeld, dp. 25/3 1792, skredder, 24/10 1817 g. m. Oliv Hansdtr., f. 1788.
Anders Larsen Hegsvold, g. m. Kirsti Alfsdtr. Gjermstad, f. 1773. Barn: 1) Lars (1797-1801). 2) Anders, dp. 17/2 1799. 3) Lars, dp. 10/1 1802 (Sollien?) 4) Gonor, dp. 1/7 1804, 28/1 1837 g. m. Nils Gundersen, Ihle-eie, f.1789. Dyre Andersen Frang, vaktmester, lensmann, f. 1751, g. m. Sidsel Pedersdtr. Hemstad, f. 1749, d. 3/10 1845. Barnløse.
Halvor Halvorsen, d. 5/1 1848, g. m. Dorte Hansdtr. Barn: 1) Sidsel, f. 1/1 1817, d. 19/3 1837, 2) Dyre, f. 15/7 1819, eier fra 1843. 3) Halvor, f. 13/10 1822, 4) Inger Maria, f. 10/4 1826.
Hans Nilsen Evensbakken, g. m. Anne Kristensdtr. Ektepakt 13/3 1844. Skifte etter Hans Nilsen 24/6 1859.
Lars Sørensen, dp. 7/1 1776, d. 15/5 1809, g. m. Anne Mikkelsdtr. Dillerud, f. 1781, d. 26/1 1851. Barn: 1) Søren, f. 1803, eier fra 1833, 2) Halvor, dp. 11/1 1807. Enken Anne Mikkelsdtr. gift igjen med Lars Jensen, f. 1768, d. 15/10 1834 (skifte 6/11 1834). Barn: 1) Lars, f. 23/6 1812 (23/1 1845 g. m. Sissel Monsdtr. Finstad, Romedal, f. 1810). 2) Mikkel, f. 23/3 1815, d. ung. 3) Andrine, f. 6/10 1816, 4) Maren, f. 6/7 1820.
Søren Larsen, f. 1803, 27/10 1834 g. m. Kersti Engebretsdtr. Vethammer (Bæverstad), f. 17/2 1809. Barn: 1) Lars, f. 9/4 1835, 2) Engebret, f. 1/3 1837. 3) Anne Lovise, f. 4/9 1839, 4) Eline Matea, f. 4/4 1842. 5) Maren, f. 22/3 1844, 6) Rekka, f. 29/4 1846. 7) Severin, f. 2/8 1848. 11/5 1850 skifte i Søren Larsens konkursbo.
Even Pedersen (Hommerstad) g. m. Inge Marie Nilsdtr. Barn: 1) Peder, f. 14/3 1856, 2) Nikoline, f. 13/1 1858. 3) Julie, f. 6/6 1862. 4) Edvard. 5) Johan, f. 11/9 1864.
Johan Gundersen (eier av halvdelen 1866), g. m. Magnhild Olsdtr. 1 datter, Anna, f. 3/1 1861.
Ener Karlsen, f. 1809 i Åmot, d. 18/5 1891, g. m. Marte Svendsdtr., f. 1819. Barn: 1) Karl Karlsen, f. 1839 i Åmot, 17/4 1885 g. m. Kristine Mikkelsdtr. f. 1841. 31/1 1895 skifte i Karl Karlsens konkursbo. 2) Pauline, f. 1858, 1878 g. m. Halsten Halstensen Sjølie, f. 1852. 3) Kristine, f. 1841, 18/1 1875 g. m. skreddermester Oluf Strandhagen, Elverum, f. 1843.
Simen Andersen, f. 2/10 1853, d. 6/10 1936 (sønn av Simen Andersen Sveen og Oline Andersdtr. Lystad, Romedal), g. m. Oline Pedersdtr. Lindstad, f. 6/3 1864. Barn: 1) Arthur, f. 20/2 1886, forretning i Iova, U.S.A., 1921 g. m. Evelin Lyster (fransk). 2) Oktava, f. 24/2 1888, jordmor, 1914 g. m. Johan Sjøberg, Stange, forretningsfører. 3) Harald, f. 11/2 1890, farmer Amerika, 1917 g. m. Thilli (amerikansk). 4) Oskar, f. 27/9 1891, eier fra 1939. 5) Ivar, f. 27/2 1894, 1932 g. m. 1. lærerinne Almhild Rostad, f. 1896. d, 10/11 1936. 1941 g. m. 2. Kristine Hemma, Ringsaker. Ivar er gbr. på Lidarheim, Stange, 6) Ida, f. 21/10 1895, utv. U.S.A. 1914, g. m. farmer Simon Simonsen. 7) Petra, f. 2/7 1897, d. 9/1 1924, 8) Hans, f. 12/3 1899, 1941 g. m. Margit Spangen, Løten, 9) Sigmund, f. 22/7 1901, gårdsbestyrer. 10) Martha, f. 1/9 1903, 1935 g. m. Petter Vestjordet, Gjermstad n. 11) Margrethe, f. 10/8 1905, d. 2/1 1930.
Oskar Hjermstad, f. 27/9 1891, 1924 g. m. Mathia Wilberg, f. 19/11 1886. (datter av tømmermann Otto Wilberg og Eli Nilsdtr. Kokstuen). Barn: 1) Odd, f. 1/12 1925, 2) Sverre, f. 24/11 1930.
Gjermstad nordre
Gnr. 87, bnr. 1,2
Om navnet m. v. se Gjermstad søndre.
Gravhaug: I havnehagen er en liten rund haug med fotkjede - 6 m i diameter, 50 cm høy, urørt. 1612-28 heter oppsitteren Arne, 1627-37 Gundbjørn, 1628-61 Gudmund. Den er lesemesteren i Kristiania benificert. Gården er helgård.
Ved folketellingen 1664 er Arne Gunbjørnsen (f. o. 1628) oppsitter. Ved matrikuleringen 1669 er skylden 2 skpd. tg. Arne er oppsitter og den er lesemesterens kanoni. Det heter da: "Engene er gode, en ringe hage, sommerbed i Hersjø på Morskogen, en liden hornmelhage." I jordeboken 1688 er Halvor (Olsen) oppsitter. 1695 er Halvor fritatt for odelskatt av 2 skpd. - lektor i Kristiania.
Senere er Erik Gudmundsen oppsitter, det er skifte etter ham 12/4 1714, brt. 75 netto 29 rdr. Hans enke, Anne Engebretsdtr. ble gift igjen med Nils Laugesen. Hans bygselbrev ble avlest 10/4 1717. Se forøvrig søndre Gjermstad.
Ved matrikuleringen 1723 er det 2 oppsittere: Nils Larsen og Henrik Kristofersen (d. 1760) og gården er fremdeles lektor i Kristiania benificert. 18/11 1756 får Henriks svigersønn, Kjeld Andreassen Grønstad (f. 1731) bygsel på halvdelen (1 skpd. tg.) 13/11 1758 fikk Ole Kristofersen bygsel på ½ skpd. tg. og 27/3 1767 fikk han av Hersleb bygsel på ½ skpd. tg. mel og ½ skpd. byggmalt. 21/7 1763 fikk Anders Svendsen bygsel på ½ skpd. tg. mel og ½ skpd. byggmalt, og 17/3 1795 får hans sønn, Nils Andersen, bygsel på denne halvdel med føderåd til foreldrene Anders Svendsen og Marte Nilsdtr. Nils Andersen har kjøpt denne del og ved skjøte august 1810 selger han til Hans Olsen for 2000 rdr. d. c. og føderåd til Nils Andersen og kone bestående i bruken av en plass under gården. 24/3 1828 selger Hans Olsen til Jon Engebretsen for 700 spd. og ved skjøte 21/11 1838 selger Jon Engebretsen til Hans Hansen Monsrud for 2000 spd. - med unntagelse av plassen Gjermstadengen som Jon forbeholder seg. - Gjermstadengen ble skyldsatt 30/11 1838 for 1 dlr. 13 skill., og den ble 5/6 1819 solgt til sønn Halvor Jonsen (1818-1/12 1882) for 200 spd. og føderåd til Jon. I 1866 15 ½ mål dyrket, 16½ mål nat. eng, 5 mål havn, takst 493 spd.
Ved skjøte 14/10 1858 selger Hans Hansen sin halvpart i Gjermstad til sønn Hans Hansen d. y., for 800 spd. og føderåd til foreldrene. I 1866 er Martinus Hansen eier, i 1875 regnskapsfører Ole Nilsen.
For den 2. halvdel overtas bygselen i 1779 av Lars Dyresen (f. 1746, d. 25/2 1826). Det er skifte etter Lars 5/5 1826 og etter hans kone Kirsti Halvorsdtr. 9/10 1824, brt. 1000 spd., netto 961 spd. Ved skifte etter Kirsti ble gården overdradd sønnen Dyre Larsen for 700 spd. Det er skifte etter Dyre Larsen 11/1 1850, hans formue var 1850 spd. og gjelden 1855 spd. Ved auksjonsskjøte 8/1 1852 ble gården solgt til Ole Olsen for 1530 spd. og føderåd til Dyres enke Johanne Jensdtr. 13/12 1851 er det skifte etter

Ole Olsens kone, Berte Monsdtr,. hvorved gården ble utlagt enkemannen Ole Olsen for 1200 spd. - 10/6 1854 selger Ole Olsen til Even Engebretsen Vitberg, som ved skjøte 8/5 1859 selger igjen til regnskapsfører Ole Nilsen for 3500 spd. Han kjøper også den annen del så at nordre Gjermstad igjen blir en gård.
Gården gikk så på handel noen år. Jakob Bryni eide den, så Stretlien, Thore Jevanord, Ole Kjøs og Iver Jevne. Den sistnevnte solgte i 1918 til Kristen Martinussen Vestjordet, som døde i 1931. Hans enke, Gustava, drev gården noen år og fra 14/4 1943 er deres sønn, Peter Vestjordet eier.
I 1645 hadde Gudmund 3 kvinner til hjelp.
Til forskjellige tider ble det sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Hansen O. Nilsen
Korn sådd 10 ¾ 10 ½ 9 10 ½ 24 1/8
Korn avlet 50 48 ½ 102 97
I 1723 ble dessuten avlet 49 lass høy og endel lin, i 1866 hos M. Hansen 40 skpd. høy og 100 t. poteter (satt 12). Hos O. Nilsen 73 skpd. høy og 100 t. poteter (satt 13). I 1723 ble sådd: ½ t. rug, 5 t. bygg, 4 t. havre og 1 t. erter. Jorden sies da å være måtelig. I 1875 ble sådd: 1 7/8 t. rug, 8½ t. bygg, 1½ t. blandkorn, 10 t. havre, 2¼ t. erter, 17½ t. poteter samt 30 skålpd. gressfrø.
Areal i 1866 hos M. Hansen: 55 mål aker, 30 mål nat. eng, 9½ mål havn, takst 1431 spd. Hos Ole Nilsen: 66 mål aker, 43 mål nat. eng, 18½ mål havn samt 1 setervoll, takst 1848 spd. Areal i 1939 for hele nordre Gjermstad: 240 dek. dyrket og 11 dek. havn. Ca. 25 mål dyrket i de siste 30 år.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Hansen Nilsen
Hester 4 3 4 2 3 3 5
Kuer 15 20 17 7 10 13+3 u. 18+4 u.
Svin 4 - - - 4 15
Sauer 12 - 12 6 4 4 15
Hovedbygningen bygd 1800. Låve med stall bygd 1924, fjøs og stabbur er gamle. Sagnet forteller at "Gjermstadtorvet" var samlingssted ved fiendtligheter i småkongetiden.
1/10 1802 er Lars Dyresen oppsitter på den ene del, Nils Andersen på den annen. Begge er Lektors gods med skyld for hver 1 skpd. tg. og takst 1200 rdr. 1816 er Lars Dyresen eier av den ene del, gårdens takst 1800 spd. og han betaler i sølvskatt 35 spd. 12 skill. Hans Olsen av den annen del, takst 1600 spd., løsørets 100 spd. Han eier dessuten 300 spd. og betaler i sølvskatt 39 spd. 1818/19 er skylden for hver 1 skpd. tg. og begge fikk sammenligningstallet 14. Ved matrikuleringen 1838 er Dyre Larsen eier av den ene skyld 5 dlr. 2 ort 16 skill. Jon Halvorsen av den annen, skyld 4 dlr. 2 ort 3 skill. Fraskilt er Gjermstadengen, eier Jon Engebretsen, skyld 1 dlr. 13 skill. 1886 er bankkasserer Ole Nilsen eier av gnr. 87, bnr. 1, 2 og 3 med skyld henholdsvis mk. 8,69, 6,73 og 0,27 (Tangen).
I 1886 får Gjermstadengen gnr. 87-4 og en skyld av mk. 2,32. Eier er da Halvor Jonsen, 22/11 1844 g. m. Margreie Olsdtr. Vasåsen, f. 17/11 1823. I 1928 ble Gjermstadengen igjen kjøpt under Gjermstad n. Nå er det 1 inderstplass til gården.
Kort slektstavle.
1612-28 er Arne oppsitter, 1627-37 Gunbjørn, 1628-61 Gudmund, 1664 Arne Gundbjørnsen (f. o. 1628). 1688, 1697 Halvor Olsen - bror av Helge Olsen Stør og Erik Olsen n. Elton.
Erik Gudmundsen (Tønsaker), d. 1714, g. m. 1. Kjersti Halvorsdtr., g. m. 2. Anne Engebretsdtr. 1 datter, Marte, f. o. 1698. Ved skifte etter Erik 12/4 1714 møter for Marte farbror Trond Hammerstad.
Henrik Kristofersen, begr. 13/1 1760, g. m. 1. Anne Eriksdtr. (1680-1730). Barn: 1) Erik, f. 1713, 2) Marte, f. 1715, 3) Kari, f. 1724, 1/12 1751 g. m. Hans Eriksen. Ved skifte etter Anne 18/3 1730 møter for barna Engebret Kristofersen Opsal. Henrik Kristofersen ble 1730 g. m. 2. Ingeborg Eriksdtr. Opsal. Barn: 4) Kristofer, dp. 26/8 1731, d. ung. 5) Engebret, dp. 23/9 1733, d. ung. 6) Anne, dp. 11/3 1736. 7) Berte, dp. 10/11 1737, 28/10 1756 g. m. Kjeld Andreassen Grønstad, f. 1731. 8) Kristofer, dp. 9/2 1744. 9) Engebret, dp. 8/10 1747. 10) Eli, f. 1751.
Kjeld Andreassen (dp. 27/3 1731) og Berte Henriksdtr., f. 1737. Barn: 1) Anders, dp. 25/9 1757. 2) Lisbet, dp. 27/1 1760. 3) Henrik, dp. 5/12 1762. Ole Kristofersen, g. m. Ingeborg Torgersdtr. Barn: 1) Kirsti, dp. 7/12 1766. 2) Marte, dp. 25/8 1771. 3) Berte, dp. 11/9 1774. 4) Kari, dp. 29/9 1776.
Anders Svendsen, f. 1722, begr. 15/4 1799, g. m. Marte Nilsdtr., f. 1724, d. 7/11 1809. Barn: 1) Nils, neste eier. 2) Anders, dp. 17/2 1771, 11/10 1798 g. m. enken Else Evensdtr. Veflingstad.
Nils Andersen, dp. 1761, d. 17/12 1829, g. m. Mari Olsdtr. s. Rå, dp.
19/6 1763. Barn: 1) Ole, f. 1790, 2) Anders, f. 1793, d. 13/2 1817. 3) Marte, dp. 23/10 1796, gift. 5 barn. 4) Anne, dp. 10/11 1799, 5) Malin, dp. 24/10 1802, i 1870 i U.S.A. 6) Nils, dp. 10/11 1805, gift, 2 sønner og 2 døtre. 7) Hans, f. 3/2 1809, d. 11/6 1859.
Hans Olsen (eier 1810-26), g. m. Pernille Pedersdtr. 1 datter, Helene, f. 11/3 1813.
Jon Engebretsen Alm, dp. 9/1 1791, g. m. Johanne Halvorsdtr., d. 1843. Barn: 1) Engebret, f. 9/4 1815, 2) Halvor, f. 22/3 1818, d. 1/12 1882 Gjermstadengen, 22/11 1844 g. m. Margrete Olsdtr. Vasåsen, f. 1823. 3) Andrine, f. 29/1 1820, 4) Johan, f. 4/4 1822. 5) Jon, f. 17/1 1827. 6) Jens, f. 17/1 1827. 7) Martinus, f. 19/4 1833. 8) Andrine, f. 15/9 1834. 9) Even, f. 10/3 1840. I 1834 er Engebret Jonsen (f. 9/4 1815 på ø. Alm) flyttet til Kristiania for å gå i lære hos klokkestøper Schmidt, siden hos bøssemaker Vilhelmsen.
Hans Hansen (Monsrud), 1832 g. m. Marie Larsdtr., f. 5/6 1812 på Gulkunrud, d. 9/1 1862. Barn: 1) Lars, f. 16/1 1832. 2) Maren, f. 2/12 1836. 3) Hans, eier fra 1858. 4) Ulrik Karl Severin, f. 14/6 1840, kirkesanger. Utvandret i 1867 med kone og 1 datter. I 1840 er Hans Hansen Enger ført som innflyttet for 1½ år siden fra Helgøy med kone og 2 barn, Lars og Maren. (Lars født på Gulkunrud).
Hans Hansen d. y., g. m. Mari Mortensdtr. Sølvsberg, Nes. Barn: 1) Mina Karina, f. 6/9 1858. 2) Hans, f. 27/1 1861. Hans Hansen d. y. med familie utvandret U.S.A.
Lars Dyresen, f. 1746, d. 25/2 1826 (skifte 5/5 1826), g. m. Kirsti Ha1vorsdtr., f. 1753, d. 1824. Barn: 1) Berte, dp. 5/4 1779, 17/11 1812 g. m. Simen Rasmussen Hommerstad (1779-1832). 2) Anne, dp. 16/4 1781, d. 29/12 1879, 11/5 1812 g. m. Dyre Hansen Løken (1781-1836). 3) Kirsti (1784-85), 4) Halvor (1786-1790) 5) Dyre, dp. 4/9 1791 - eier fra 1824. 6) Helena, dp. 6/10 1793, 1833 gift til Ribsrud, Romedal. 9/10 1824 er det skifte etter Kirsti Halvorsdtr., brutto 1000 spd., netto 961 spd.
Dyre Larsen, dp. 4/9 1791, d. 16/6 1849, 16/2 1827 g. m. Johanne Jensdtr., f. 1803, Toten. Barn: 1) Kjersti, f. 1825, 2) Berte, f. 29/3 1827. 3) Lars, f. 16/12 1828. 4) Inger, f. 19/10 1830. 5) Andrine, f. 1834, g. m. Bernt Olsen Øvergård. 6) Dortea, f. 18/4 1837. 7) Eline, f. 4/9 1839. 8) Halvor, f. 1846. Enken Johanne Jensdtr. utvandret i 1863 til Minnesota med barna Eline og Halvor og samtidig datteren Andrine med mann og 3 barn. Ole Olsen, g. m. Berte Monsdtr., f. 1785, d. 25/12 1850. Det er skifte etter Berte 13/12 1851, brutto 2438 spd., netto 609 spd. Berte Monsdtr. var først gift med Erik Syversen. Barnløse.
Even Engebretsen Vitberg, f. 8/6 1815, 26/11 1846 g. m. Andrine Dyresdtr. Løken, f. 7/8 1819. Barn: 1) Dyre, f. 23/3 1853. 2) Martinus, f. 2/4 1856.
Ole Nilsen, f. 1818 Veflingstadeie, g. m. Anne Olsdtr., f. 1825. Barnløse.

Ole Nilsen lærte å lese og skrive da han var gjetergutt hos Ole Hosmestad. Han kom på lensmannskontoret hos Ringnes, ble kasserer ved S. Hedemarkens Sparebank, kasserer ved Stange og Romedal brannkasse og inkassator. Han var ordfører 1855/56. Den 4/4 1857 ble han valgt til ordfører, men sendte 15/4 1857 attest om at han hadde bortskjøtet sine eiendommer Sollien, Hestnesstøen i Stange og Klafstad i Romedal, og han ble derfor fritatt for ordførerstillingen den gang.
Kristen Martinussen Vestjordet, f. 7/4 1870, d. 1931. 1888 g. m. Gustava, f. 28/9 1868 (datter av Brede Iversen og Johanne, Åsnes). Barn: 1) Marie Johanne, f. 22/6 1892, 2) Ole Peter, neste eier. 3) Birger Martinus, f. 3/12 1904, agronom, pleier Sannerud, 1933 g. m. Ellen Evensen.
Ole Petter Vestjordet, f. 12/8 1896, 1935 g. m. Marta Hjermstad s., f. 1/9 1903.
Martinus Hansen (f. 1830), som var eier av en del i 1866, utvandret i 1866. Han var g. m. Marte Hansdtr. (f. 1824) og hadde barna: 1) Hans, f. 1854, 2) Karine, f. 1855, 3) Maren, f. 1857, 4) Johan, f. 1862.
Lund
Gnr. 88, bnr. 1
Ved tinget 9/6 1537 på Godager fikk Ulvhild Helgesdtr. tatt tingsvitne om at hun var rett arving til det gods som Åse Lund hadde etterlatt. Helge Olsen Gile, som levde omkring midten av 1500-tallet, har en sønnedatter som heter Ulfhild. Det er sannsynlig at Helge Gile er sønn av nevnte Ulfhild Helgesdtr. I et brev utstedt på Gudaker 17/12 1610 meddeles at Helge Gile (før 1594) har gjort jordebytte med Sigurd Halvordsøn om 15 lispd. tg. i Lund mot 2 huder i Fokhol. Lund var så langt tilbake som i 1500-tallet 2 gårder, søndre og nordre Lund. Søndre Lund hadde en tid 2 oppsittere. I 1836 kjøpte Johan Olsen på nordre Lund også søndre Lund og fra den tid har det vært 1 gård. I 1528 heter oppsitterne Offwindt på Lund (fattig) og Alf Lund. 1537 er Iljan Lund nevnt som lagrettemann.
Nordre Lund.
1612-41 heter oppsitteren Gunner Lund, fra 1642 Iver Tronsen (f. o. 1594). Kronen bygger det, medeier Stange prestebord, ½ skpd. tg. er bondegods 1647-61.
Ved matrikuleringen 1668 er Iver ført som oppsitter. Skylden er 2 skpd. tg. Oppsitteren eier 1½ skpd. tg. med bygsel over ½ skpd. Stange prestebords. 3 fjerd. tg. er kjøpt fra kongen. Det heter da: "Engene er gode, en liden hage av ingen tjenlighet, sommerbed ved Bersjøen på Morskogen. En hommelhage."

3/4 1668 er det skifte etter Iver Tronsen. Hans sønn i 2. ekteskap Tjøstel Iversen (f. o. 1645, begr. 8/6 1721) overtar gården, og ved obl. 5/7 1667 pantsetter han 1 skpd. tg. til Hans Hessel på Morstu for 100 rdr. 1678/79 betaler Tjøstel i tiende: 6 settg. rug, 2½ t. bygg, 3 kvarter blandkorn og 2 settg.
erter. I jordeboken 1688 er Tjøstel oppsitter. Skylden er 2 skpd. tg. Oppsitteren eier 1½ skpd. tg. med bygsel over ½ skpd. Stange prestebords. Ved skjøte 14/11 1720 selger Tjøstel Iversen til sønn Torger Tjøstelsen, med protest fra eldste sønn Jens Tjøstelsen. Ved skjøte 31/3 1721 overdrar Jens gården til broren Torger Tjøstelsen. Jens er gift med Kari Alfsdtr. ø. Dælin og overtar ø. Dælin.
Ved matrikuleringen 1723 eier Torger Tjøstelsen og stedbarn 2 skpd. tg., og Stange prestebord 10 lispd. Gården har da seter og 1 husmann. Ved skjøte 24/7 1752 selger Torger Tjøstelsen til sønn Mikkel Torgersen (1726-99) for 600 rdr. - 22/7 1752 får Mikkel avkall fra Iver Torgersen Gjermstad og Bent Svendsen Tangen (g. m. hans halvsøster Marte). Ved skjøte 28/12 1774 selger Mikkel Torgersen til korporal (senere vaktmester) Dyre Andersen Frang for 1700 rdr., som 22/12 1790 selger til sin svoger Ole Pedersen Hemstad for 3000 rdr. Dyre Andersen er senere eier av s. Gjermstad.
Ved skjøte 10/12 1823 selger Ole Pedersen til sønn Johan Olsen (1791 -7/11 1865) for 1500 spd. og føderåd til foreldrene.
Ved skjøte 19/3 1836 kjøper Johan Olsen også søndre Lund for 1500 spd. og begge gårdene har siden hatt en eier.
Ved skjøte 14/4 1857, tgl. 14/12 1857 selger Johan Olsen hele Lund til sønn Ole Johansen (1826-21/7 1892) for 2000 spd. og føderåd til foreldrene. Etter Ole Johansens død overtok hans sønn Johan Olsen (f. 25/8 1871) og fra 1940 er hans sønn, Ole Johansen Lund (f. 1910) eier.
I 1645 har Iver 1 husmann, 1 mann og 3 kvinner til hjelp. I 1723 er det 1 husmann, i 1875 3 husmenn, nå 2 plasser.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866
hele Lund 1875
Korn sådd 12 12 45 48½
Korn avlet 45 45 450
I 1723 ble desuten avlet 50 lass høy og endel lin, i 1866 250 skpd. høy og 260 t. poteter (satt 35). I 1723 ble sådd: 4 skjepper rug, 7½ t. bygg, 3 t. havre og 1 t. erter. Det heter da at gården ligger i sollia, er lettbrukt og jorden god. I 1875 ble sådd: 1/8 t. hvete, 2½ t. rug, 13 t. bygg, 17 t. blandkorn, 10 3/8 t. havre, 5½ t. erter, 24 t. poteter og 70 skålpd. gressfrø.
Areal i 1866: 246 mål dyrket, 326 mål nat. eng, 111 mål havn og skog og 1 setervoll. Takst 8274 spd. I 1939: 374 dek. dyrket, hvorav 24 på husmannsplassene, 51 dek. nat. eng og 200 dek. havn.
I 1875 var det 3 husmannsplasser: Lundsbakken vestre, østre og Lundstuen med ialt 3 kuer og 7 sauer og med utsæd 7¼ t. korn og 3½ t. poteter. Det er nå 2 husmannsplasser, Østerbakken og Vesterbakken, men jorda på Østerbakken brukes nå under gården. Lundstuen (Stensby) er nå frasolgt (eier Sigurd Evensen). Dessuten er gnr. 88-3, Løvås, frasolgt, eier Johannes Jensen.
På nordre Lund sto det en bygning fra 1600-årene, den ble revet i 1912. I pipen fantes en sten med årstall 1605. Det er nå 2 hovedbygninger, den ene bygd i 1912, den annen i 1. halvdel av 1800-tallet i Johan Lunds tid. Stabburet og treskelåven bygd 1848, den annen tømmerlåve 1849. Svinehus 1901, fjøset 1934.
Den eier seter i Trysil (Sagsveen) ca. 90 km. fra Stange. Den ble kjøpt ved skjøte 1/3 1819 av Johan Lund og Arne Olsen Harstad fra Matias Matiassen Tørberget. I 1854 ble hele seteren overtatt av Lund. De ligger nå hjemme med besetningen, men kan ha noen hester der.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1866
hele Lund 1875 1939
Hester 4 3 4 12 7+4 u. 7
Kuer 14 16 18 38 24 40+12 u.
Svin 3 - - - 10 a 15 4
Sauer 10 - 16 20 10
+ 1 gjet 10
1/10 1802 er Ole Pedersen eier. Skyld 2 skpd. tg. Takst 2400 rdr. 1816 er gårdens takst 4500 spd., løsørets 100 spd. Ole Pedersen eier dessuten 1400 spd. og betaler i sølvskatt 117 spd. 1818/19 får den sammenligningstallet 36. 1838 er Johan Olsen eier av hele Lund, skyld 23 dlr. 3 ort 15 skill. 1886 er Ole Johansen eier, skyld mk. 38,87. I 1939 er skylden mk. 34,00.
Lund søndre.
Ifølge odelsjordbok 1615 eier kronen 15 lispd. og Trund 15 lispd. byggmel i Lund. 1624 eier Trund Lund og Asbjørn Fjetre 15 lispd, i Lund.

Asbjørn Fjetre er antagelig bror av Trond Lund. Ifølge sakefall 1612 -13 betaler Trond avgift av 15 lispd. til Kongen og av ½ skpd. til sognepresten. 1612-41 er Trond Lund oppsitter, 1639-61 Iver (se nordre Lund) Det var Kristiania lagstols gods 1687. 1642-64 er Even Gundersen oppsitter, skifte 29/1 1664, brt. 59, netto 45 rdr. Det ser ut som det har vært gårdsbytte mellom brukerne av nordre og søndre Lund i 1642. Ved folketellingen 1664 er Laurits Mortensen (f. o. 1640) oppsitter. Ved matrikuleringen 1669 er Laurits oppsitter. Skylden er 1 skpd. 1 hud og den tilhører Kristiania lagstols gods. Det heter da: "Engen god, dog liden, en ringe hage til fæbed og ei til videre tjenlighed, sommerbed ved Bersjøen på Morskogen." 1678/79 betaler Lars i tiende: 2 settg. rug, 9 kvarter bygg, 12 settg. havre og 2 settg. erter. 1688, 1697 er Paul oppsitter. 1695 er han fritatt for odelskatt av 1 skpd. 1 hud.
Ingvald Jonsen (g. m. Goro Siversdtr.) er neste oppsitter. Det er skifte etter Ingvald 23/9 1717, brt. 126, netto 50 rdr. Enken Goro ble gift igjen med Nils Hansen Vethammer (1658-1/3 1736), som 23/11 1717 får bygsel på gården.
Nils brente inne ved brann på Lund og det er skifte etter ham 25/4 1736, brt. 150, netto 23 rdr. Gården har seter i 1723. Ved tinget 18/7 1736 søker enken Goro Syversdtr. om hjelp og understøttelse på grunn av gårdens brann, da hennes mann brente inne og hennes 2 barn ble sterkt beskadiget. Hun mistet alt sitt bohave og er stedt i ytterste armod og fattigdom. 12/12 1736 får hun 2 års skattefrihet. 22/3 1737, tgl. 12/11 1737 får Goros svigersønn, Halvor Knudsen (1704-23/5 1765) bygsel på ½ skpd. tg. og 22/7 1741 på ½ skpd. tg. ½ hud (halvdelen).
1/3 1776 får Halvors sønn, Ingvald Halvorsen (f. 1749), bygselen. 25/4 1782 får Halvors svigersønn, Rasmus Simensen (f. 1749) bygselen. Rasmus' sønn, Halvor Rasmussen (f. 1777), er blitt eier av halvdelen i Lund og ved skjøte 1/7 1814 selger han denne halvdel til bror Dyre Rasmussen for 1500 rdr., og ved skjøte 1/6 1832 selger Dyre denne halvdel til Halvor Larsen for 687 spd. og 21/9 1833 den annen halvdel til den samme for 687 spd. 28/5 1834 er fra s. Lund fraskilt østre Lund med skyld 2 daler 92 skill., tilbake 6 dlr. 86 skill. Ved skjøte 1/9 1835 selger auksjonsforvalteren til Norges Bank hele gården søndre Lund, og ved skjøte 19/3 1836 selger Norges Bank søndre Lund til Johan Olsen på n. Lund for 1500 spd., og begge gårdene har siden hatt samme eier.
I 1645 hadde Even Gundersen 1 mann og 2 kvinner til hjelp.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723
Korn sådd 9 9 ½
Korn avlet 40 37
I 1723 ble desuten avlet 37 lass høy og endel lin. Det heter da at jorden er måtelig.
I 1723 ble sådd: 3 skjepper rug, 5 t. bygg, 3½ t. havre og 5 skjep. erter. Gården hadde disse dyr:
1657 1669 1723
Hester 3 2 3
Kuer 10 12 16
Svin 3 - -
Sauer 6 - 11
Nordre Lund. - Kort slektstavle.
Iver Trondsen, f. o. 1594, d. 1667 (skifte 3/4 1668) hadde, i 1. ekteskap en sønn, Trond Iversen, f. o. 1636, og i 2. ekteskap med Børril Engebretsdtr. barna: 1) Tjøstel, f. o. 1645, neste oppsitter, 2) Anne, g. m. Alf Olsen Lille Ree, (1630-95). 3) Magnhild.
Tjøstel Iversen, f. o. 1645, begr. 8/6 1721, g. m. Berte Engebretsdtr. Grønstad. Barn: 1) Jens, (1673-14/2 1739), oppsitter ø. Dælin, 1720 g. m. Kari Alfsdtr. ø. Dælin. 2) Torger, oppsitter fra 1720. 3) Anne, f. o. 1680, begr. 16/10 1738, g. m. Mikkel Olsen Stør (1687-6/10 1765). Det er skifte etter Berte Engebretsdtr. 24/11 1716, brt. 473, netto 373 rdr., her tatt med jord i Lund 1½ skpd. tg., takst 300 rdr. Ved skiftet var Jens soldat ved en av de danske regimenter i Kjøbenhavn.
Torger Tjøstelsen, f. o. 1680, begr. 9/1 1774, g. m. 1. Anne Olsdtr. Stør (d. 1720- 38 år). Barn: 1) Iver Gjermstad (1716-10/6 1800), 1/9 1751 g. m. Berte Helgesdtr. 2) Marte, dp. 17/11 1720, 1747 g. m. Bent Svendsen Tangen (Hov), f. 1721. Det er skifte etter Anne Olsdtr. 10/3 1721, brt. 265, netto 231 rdr., her tatt med jord i Lund 6 lispd. med bygsel, takst 60 rdr. Torger Tjøstelsen ble 1/1 1722 g. m. 2. Lisbet Mikkelsdtr. Arstad, begr. 14/10 1766 - 77 år. Barn: 1) Anne, f. 1722, d. 2/1 1809, 1760 g. m. Carl Engebretsen Røne på Nøkleholm (1735-19/5 1809). 2) Mikkel, f. 1726, eier fra 1752.
Mikkel Torgersen, f. 1726, begr. 1/10 1790, 1/6 1757 g. m. Eli Kjeldsdtr. f. 1736, begr. 20/10 1767. Barn: 1) Lisbet, dp. 21/2 1758. 2) Kjeld, dp. 17/2 1760, 30/4 1789 g. m. Marte Simensdtr. Holte, f. 1773, d. 3/4 1863. 3) Ingeborg, dp. 23/12 1764, begr. 8/10 1784.
Dyre Andersen Frang, f.1751, d. 1829, 9/11 1774 g. m. Sidsel Pedersdtr. Hemstad, f. 1749, d. 3/10 1845. Barnløse. Se Gjermstad s.
Ole Pedersen (Hemstad), dp. 27/6 1762, d. 9/9 1838, 10/4 1787 g. m. Ales Johansdtr. Stor Skjelve, dp. 2/12 1764, d. 26/8 1848. Barn: 1) Marte, dp. 28/5 1787. 2) Johan, dp. 2/6 1791, neste oppsitter. 3) Peder, dp. 2/2 1794, d, 5/10 1853, Lille Ree, 16/12 1835 g. m. Sidsel Kristofersdtr. Remmen (17991874). 4) Amund, dp. 25/11 1798, d. 8/3 1885, 6/1 1821 g. m. Ingeborg Simensdtr. Oustad (1797-1877).
Johan Olsen, dp. 2/6 1791, d. 7/11 1865, 1/3 1822 g. m. Marte Henriksdtr. Remmen (1791-27/4 1868). Barn: 1) Ales, f. 15/1 1823, d. 3/7 1904, 26/2 1846 g. m. Bernt Poulsen, Regstad, f. 3/11 1821, d. 4/1 1896. 2) Ole, f. 25/12 1826, eier fra 1857.
Ole Johansen, f. 25/12 1826, d. 9/7 1892, 20/11 1860 g. m. Pauline Andersdtr. Såstad, f. 29/6 1839, d. 13/1 1880. Barn: 1) Marta, f. 22/8 1861, 2) Sofie, f. 9/3 1863, d. 3/8 1914. 3) Alheid Johanne, f. 21/7 1868, d. 14/2 1911. 4) Johan, f. 25/8 1871, neste eier.
Johan Olsen, f. 1871, 21/12 1909 g. m. Inger Sagsveen, f. 30/4 1879. Barn: 1) Ola, f. 11/5 1910, neste eier. 2) Alhed, f. 31/12 1911, 1945 g. m. Arne Asla, agronom. 3) Magnus, f. 22/10 1913, agronom. 4) Per, f. 2/6 1915, skolelærer. 1944 g. m. Marianne Tanke Møkleby, Sandnessjøen. 5) Johan, f. 16/2 1917, jernbanetelegrafist, 18/11 1944 g. m. Lillemor (Anna) Veflingstad, Nøttestad. 6) Ivar, f. 23/2 1922, gymnasiast. 7) og 8) Arne og Gerd døde som små.
Ola Johansen Lund, f. 11/5 1910, 30/11 1937 g. m. Karen Stor Ihle, Furnes, f. 31/7 1911. Barn: 1) Gerd Adalis, f. 21/12 1938, d. 11/5 1939. 2) Alis, f. 1945.
Søndre Lund - Kort slektstavle.
Even Gundersen, d. 1663, skifte 29/1 1664, g. m. Mari Jensdtr. (søster av Anders Jensen Råe). Barnløse. Even Lund var på grensevakt 1644-45. Even arvet av sine søstre: Berit, Gjertrud g. m. Anders Røne og Mari g. m. 1. Erik Bjørnstad, g. m. 2. lensmann Dyre Bjørnstad.
Ingvald Jonsen (skifte 23/7 1717), g. m. Goro Siversdtr. Frisholm, f. o. 1686. Barn: 1) Dorte, f. o. 1710, 28/2 1741 g. m. Peder Olsen. 2) Anne, f. o. 1713, g. m. Halvor Knudsen, oppsitter 1737. 3) Marte, dp. 9/10 1715. Ved skifte 1717 møter for barna Ingvalds søskenbarn Børge Olsen Remmen og Ole Olsen Elton.
Goro Siversdtr. ble 3/1 1718.gift igjen med Nils Hansen Vethammer (1658-11/3 1736). Det var skifte etter Nils' 1. kone på Vethammer 23/10 1716. Nils Hansen og Goro hadde barna: 1) Berte, dp. 25/5 1722, 2) Ingvald, dp. 2/2 1728.
Halvor Knudsen, f. o. 1704, begr. 23/5 1765, g. m. Anne Ingvaldsdtr., f. o. 1713. Barn: 1) Gonor, dp. 7/4 1738, 2) Goro, dp. 29/9 1743, 1782 g. m. Ingebret Halvorsen. 3) Berte, dp. 12/6 1746, d. 9/2 1814, 1774 g. m. Rasmus Simensen, oppsitter fra 1782. 4) Ingvald, dp. 1749, oppsitter fra 1776, 5) Kirsten, dp. 1752.
Ingvald Halvorsen, f. 1749, g. m. Ales (Anne?) Olsdtr. Barn: 1) Anne (1776-77). 2) Halvor (1778-79), 3) Anne, dp. 9/4 1780, begr. 9/6 1784.

Rasmus Simensen, f. 1744 og Berte Halvorsdtr., f. 1746, d. 9/2 1814. Barn: 1) Halvor, dp. 1777, neste oppsitter, 2) Dyre, dp. 1782, eier 1814. 3) Hans, dp. 31/10 1784, 22/7 1825 g. m. Nikoline Olsdtr. Seierstad, Toten, f. 1807. 4) Anders, dp. 1787. 5) Kjersti, dp. 1780, 8/4 1809 g. m. enkemann Vilhelm Olsen, 6) Berte, dp. 27/8 1789. 7) Simen, 1804 g. m. Marte Olsdtr., øvre Haug, f. 1772 (datter av Ole og Anne Olsen).
Rasmus Simensen Lund ble 29/10 1814 g. m. Sille Matea Glad, Elverum (1754-1829) - enke etter Erik Taraldsen Grindalen.
Halvor Rasmussen, dp. 1777. 15/10 1802 g. m. Mari Olsdtr. Alm, f. 1781. Av barna kjennes en datter, Berte, dp. 15/5 1803.
Dyre Rasmussen, dp. 1782, 8/6 1811 g. m. Marte Hansdtr. Gjermstad. Barn: 1) Berte, dp. 3/12 1811. 2) Rasmus, f. 16/2 1814, reiste 1832 til Kristiania på snekkerarbeide. 3) Hans, f. 2/1 1816, 4) Petro, f. 6/5 1818 (i 1835 på Gjermstad). 5) Dyre, f. 22/9 1822. 6) Martinus, f. 20/5 1825. 7) Syverine, f. 20/3 1827. I 1839 flyttet Dyre Rasmussen og hustru Marte Hansdtr. med barna Martinus og Syverine til Kristiania.
Halvor Larsen, g. m. Anne Jørgensdtr. Musstuen, f. 1813. Barn: 1) Lisbet, f. 1832, 2) Johan, f. 13/8 1835, 3) Lars, f. 1838.
Remmen søndre
Gnr. 89, bnr. 1
Navnet opprinnelig Refnin av fuglenavnet ravn og vin.
Gården var krongods i 1529 og 1578, og betalte i avgift 1 skpd. malt. I 1528 var det 2 gårder Remmen, og oppsitterne var Engebret og Eivind på Reffwen.
1612-18 er Peder oppsitter. Han var lensmann i 1616. 1620 Asgjer, 1623-24 Åse. 1624 1. bygsel på 1 pd. malt, krongods til Svend Pedersen, da hans mor er død. Gården var krongods til o. 1660.
Ved matrikuleringen 1669 er Svend Pedersen oppsitter. Skylden 1 skpd. tg. 1 hud. Det er "Kongens avhendte gods som Johan Dirichsen bygger". Det heter da: "Engen er meget skren, en liden hage dog mest morats, ellers ingen udveie til gården. Remmen sæter på Morskogen. Hommelhage."
Ved skjøte 8/4 1674, tgl. 26/3 1675 ble gården solgt av Truls Jansen til Hans Larsen fra Trondhjem.
1679 er Kristofer Tomesen eier og betaler i tiende: 2 t. bygg, 3 t. blandkorn og 2 settg. erter. I jordebok 1688 er skylden 1 skpd. ½ hud og eier er Kristofer Tommesen.
1695 betaler Erik Gulbrandsen odelskatt av 1 skpd. tg. ½ hud. 2/10 1696 er det skifte etter Eriks kone, Marte Nilsdtr., brt. 283, netto 240 rdr., her tatt med jord i Remmen 1 skpd. 1 fjerd. kjøpt for 126 rdr.
Deres datter, Berte Eriksdtr., (1682-1731) er neste eier. Hun er g. m. 1. Jens Larsen. Skifte etter Jens 28/11 1711, brt. 171, netto 126 rdr., her tatt med jord 1 skp. ½ hud i Remmen, takst 200 rdr., pantsatt for 150 rdr. Enken Berte ble g. m. 2. Engebret Henriksen Brenne.
1723 er Engebret og hans stedbarn eiere av gården unntatt 3 lispd. Det er da seter til Remmen søndre gården. 21/1 1732 er det skifte etter Berte Eriksdtr., brt. 542, netto 174 rdr., her tatt med 17½ lispd., 5¼ skinn i s. Remmen. Takst 350 rdr.
19/7 1735 ble gården overdradd av Engebret Henriksen Brenne til hans steddatters mann, Waljur Tronsen, øvre Helset (Ramset) (1668-1750). 26/2 1733 g. m. Marte Jensdtr. Remmen (1709-52). 20/7 1741 får Waljur avkall fra Engebret Henriksen Brenne og hans datter Mari, 3/4 1742 fra Simen Børresen på kone Eli Engebretsdtr.s vegne.
23/6 1752 brukskontrakt til Kjeld Eriksen, g. m. Oliv Waljursdtr.
I 1763 er Mogens Findsen (1728-1805) Petlund blitt eier og 30/11 1768 selger Jens Waljursen sin odelsrett til Mogens.
Fra 7/6 1789 er hans sønn, Kristofer Monsen, eier (1763-1847), og ved skjøte 23/7 1836 ble den av Kristofer Monsen solgt til Mons Kristofersen (f. 7/11 1810, d. 21/2 1880), for 1200 spd. og føderåd til foreldrene.
Fra 1870 er Helge Nilsen Finberg eier (f. 1836 i Vang, d. 12/12 1880). Enken Johanne Olsdtr. solgte gården i 1882. Gården gikk så på handel i mange år. En Husebyeide den i 1880-årene. Hovedbygningen brente i hans tid. I 1886 Knud Enger. Ole Syverud hadde den så i noen år. 1893 Mikkel Hoel og Martin Kjus. I 1898 gikk Kjus ut som medeier og bygde potetmelfabrikk ved Ilseng. I 1912 kjøpte Anton Strømnes gården av M. Hoel. Han hadde gården nesten 30 år, solgte den i 1938 til Kristofer Brodshaug fra Feiring (f. 1884) og flyttet til Råde. Sven Pedersen hadde i 1645 1 mann og 2 kvinner til hjelp.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Korn sådd 7 ½ 10 20 21 5/8
Korn avlet 40 49 171
Poteter satt 24
Poteter avlet 180
I 1723 ble dessuten avlet 33 lass høy og endel lin, i 1866 150 skpd. høy. Gården har seter i 1723. Det heter da at gården ligger i sollien, er lettbrukt og jorden god.
Utsæd i 1723: 3 skjep. rug, 6½ t. bygg, 2½ t. havre og 5 skjepper erter. Utsæd i 1875 var: 1¾ t. rug, 5½ t. bygg, 9 t. blandkorn, 3 7/8 t. havre, 2¼ t. erter og 8 t. poteter.
Areal i 1866: 117 mål aker, 135 mål nat. eng, 63 mål havn og skog. Takst 4148 spd. Gården er kartlagt og oppmålt i 1922 og arealet var da: 268 mål dyrket, nat. eng, gårdsplass m. v. 27 mål. Skog 18 mål.
Til forskjellige tider hadde den disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Kuer 12 16 16 24 8+5 u. 20+4 u.
Hester 3 2 3 7 4+2 u. 6
Svin 5 - - - 3 2
Sauer 9 - 12 10 9
Det har før vært 1 husmannpslass, den er nå inderstbolig. Gården er 2 ganger herjet av ildebrann, så husene er av nyere dato og består av hovedbygning bygd ca. 1890, låve med fjøs og stall ca. 1880, svinhus av mur, drengestue. Det eneste gamle hus er stabburet som er restaurert.
1/10 1802 er Kristofer Monsen eier, skyld 1 skpd. ½ hud, takst 1500 rdr. Ved sølvskattens ut skrivning 1816 var Kristofer Monsen eier, gårdens takst 3100 spd., løsørets 100 spd. Han hadde utestående 350 spd. og betalte i sølv 69 spd. 27 skill. 1818/19 var skylden 1 skpd. 5 lispd. tg. og gården fikk sammenligningstallet 30. Ved matrikuleringen 1838 var Kristofer Monsen fremdeles eier og den nye skyld er 11 daler 4 ort 7 skill. Ved matrikuleringen 1886 er Knud Enger eier, gården fikk gnr. 89, bnr. 1 og skyld 19 mk. 50 øre. Intet er fraskilt.
Kort slektstavle.
Peder Remmen - oppsitter 1612-18 - var lensmann. Hans sønn, Svend Pedersen (f. o. 1594) var oppsitter fra 1625. Svend var på grensevakt 1644-45. Av hans barn kjenner vi 2 sønner: 1) Peder, f. o. 1628, vanfør. 2) Asbjørn, f. o. 1634.
Erik Gulbrandsen, g. m. 1. Marte Nilsdtr. (skifte 2/10 1696). Barn: 1) Berte, f. o. 1682, begr. 23/11 1731, g. m. neste eier. 2) Anne (1680-1730), g. m. Ole Halvorsen Klokkerhaugen. Erik Gulbrandsen g. m. 2. Mette Andersdtr. Hegsvoll (se Gjermstad s.)
Berte Eriksdtr. (1682-1731), g. m. 1. Jens Larsen (skifte 28/11 1711). 1 datter Marte, g. m. Waljur Tronsen, øvre Helset (se Ramset). Berte Eriksdtr., g. m. 2. Engebret Henriksen Brenne. Barn: 1) Mari, f. 1713.
2) Jens, dp. 10/11 1715, d. før 21/1 1732, 3) Anne, dp. 29/3 1717. 4) Eli, dp. 8/3 1719, g. m. Simen Børresen (se Brenne). 5) Karen, 6) Henrik, begge dp. 29/10 1721, døde unge. 7) Henrik, dp. 23/2 1727, d. ung, 8) Berte, f. 1723.
Marte Jensdtr. Remmen (1709-1752). 26/2 1733 g. m. Waljur Tronsen Helset, begr. 20/2 1750. Barn: 1) Jens, dp. 9/6 1743, 1775 g. m. enken Marte Eriksdtr. 2) Berte, dp. 13/9 1739. 3) Oliv, dp. 20/2 1735, g. m. Kjeld Eriksen. 4) Ingeborg, dp. 10/3 1737, 5) Marte, dp. 5/9 1745. 6) Trond, dp. 23/4 1747.
Kjeld Eriksen og Oliv Waljursatr. hadde barna: 1) Waljur, dp. 26/1 1755, 2) Erik, dp. 1/1 1753. 3) Marte, dp. 5/3 1758.
Mogens Findsen Petlund, dp. 25/1 1729, begr. 29/7 1805. 19/11 1761 g. m. Sedsel Kristofersdtr. Næsten, dp. 1/2 1739, d. 29/12 1821. Barn: 1) Kristofer, dp. 23/1 1763, neste eier. 2) Peder, dp. 25/10 1767, d. 4/2 1821, 29/10 1800 g. m. Kari Eriksdtr. Sørum (1781-1811), gbr. Sørum. 3) Ole, (1771-73), 4) Marte, dp. 11/9 1774, d. 27/6 1821, 23/4 1794 g. m. enkemann Kristian Alvsen Hosmestad (1758-1820).
Kristofer Mogensen, dp. 1/2 1763, d. 16/4 1847, 24/10 1798 g. m. Ingeborg Carlsdtr. Lang Ree, dp. 8/6 1777, d. 8/1 1868. Barn: 1) Sidsel, dp. 24/11 1799, d. 20/12 1874, 16/12 1835 g. m. Peder Olsen Lund, Lille Ree 2/2 1794-5/10 1853. 2) Gunnor, dp. 5/12 1802, d. 28/12 1866, g. m. Peder Brenne på Berg (1804-55). 3) Marte, dp. 8/9 1805, d. 25/2 1870, 29/3 1833 g. m. enkemann Kristofer Carlsen, Temmen, gbr. Haug øvre. 4) Mons, f. 7/11 1810, neste eier. 5) Carl, f. 25/8 1813, d. ug., en tid eier av Væstad.
Mons Kristofersen, f. 7/11 1810, d. 21/2 1880, 7/5 1845 g. m. Petronelle Larsdtr. Ørn, Sørholte, f. 24/1 1819, d. 18/10 1881. Barn: 1) Kristofer (1847-48), 2) Ingeborg Maria, f. 21/3 1849, d. 1934 ug. 3) Lina, (1852-53). 4) Lina Kristine, f. 2/4 1854, 5) Kristofer (1857-67). 6) Ludvig, f. 1860, d. s. å. 7) Pauline (1861-62).
Helge Nilsen Finberg, f. 1836, d. 12/12 1880 - sønn av Nils Amundsen Kåtorp s., Furnes, og Lisbet Helgesdtr. Opstad, Vang - g. m. Johanne Olsdtr., f. 1841 i Stange. Barn: 1) Ludvig August, f. 1863, 2) Julie Helga, f. 1865. 3) Ole Hjalmar, f. 1867, 4) Ragna Amanda, f. 8/10 1870. 5) Carl Bernt, f. 2/11 1874. 6) Harald Kristofer - Mikkel Hoel, f. 2/2 1842, d. 11/1 1926, ug., sønn av Anders Halvorsen Hoel, Vang, f. på Norderhaug ø. 1808, d. 1872 og Inger Jonsdtr. f. på v. Norderhaug 1820, d. på Remmen 1903.
Martin Kjus, f. på Kjus i Skedsmo 20/4 1863, d. 29/4 1934 - sønn av Jakob Thoresen Kjus (1830-1901) og Berthe Marie Ramstad, d. 1900. 28/11 1889 g. m. Johanne Andersatr. ø. Hoel, f. 3/2 1858, d. 5/5 1934. 1 sønn, Jakob Kjus, f. 27/8 1890, gift 21/4 1937 m. Petra Løvlien.
Anton Strømnes, f. 10/6 1862 i Fredrikstad, g. m. Mathilde Vosgraff, datter av oberst Vosgraff. Barnløse. - Kristoffer Brodshaug, f. 1884 i Feiring - sønn av Daniel Melbye og Dina, f. Brodshaug.
Remmen nordre
Gnr. 90, bnr. 1
Navnet var tidligere Refnin (ravnegården) av fuglenavnet rafn og vin. Gården var i 1529 krongods, i 1578 Hammergods. Ved gjengjerden i 1528 var det 2 Remmengårder og oppsitterne het da Engebret og Eivind på Reffwen.
I 1595 var Svend Remmen lagrettemann. 1612-41 var Truls oppsitter.
I 1615 eier Truls i Brende pantegods ½ skpd. 1 fjerding byggmel: Fra 1642 er Svend TruIsen (f. o. 1600) oppsitter. Han var bondelensmann 1654 -56. Det er da kronens eiendom.
Ved matrikuleringen 1669 er Svend Trulsen fremdeles oppsitter. Skylden er 3 huder. Det er "Kongens avhendte gods som Johan Dirichsen bygger". Det heter da: "Engen er skren, ingen udmark undtagen en lid en hage, sommerbed i Remmen sæter på Morskogen. Hornmelhage." 1678/79 betalte Trund Pedersen i tiende: 3 settg. Rug, 2 t. bygg, ¾ t. blandkorn og 3 settg. erter. Eier er da Johan Dirichsens arvinger. I jordeboken 1688 er Trund oppsitter. Skylden 3 huder og gården er oppsitterens eiendom.
1695 betaler Ole Halvorsen (Svend Trulsens svigersønn) odelskatt av 3 huder. Hans enke, Berte Svendsdtr. ble gift igjen med Børre Olsen (n. Elton). I 1711 var Børre skysskaffer. Ved skjøte 8/7 1695 og 21/1 1697 kjøper Børre Olsen gården Brende og i 1719 også Mosebekken. 20/4 1722 og 16/7 1723 er det skifte etter Berte Svendsdtr., brt. 562, netto 482 rdr., her tatt med jord i Remmen 1½ hud og i Brende 1 skpd. tg. takst 200 rdr. Ved skjøte 16/7 1723 selger Børre Olsen Brenne og Jørgen Jensen Huseby (Børres svigersønn) gården Remmen til Svend Olsen (Ole Halvorsen og Bertes sønn). Svend Olsen Remmen har i 1711 kjøpt Mosebekken av Halvor Olsen Væstad. 1714 er det makeskifte mellom Svend Remmen og Arne Rekstad. Arne får Mosebekken og Svend søndre Rekstad, hvor Svend flyttet inn 9/7 1715. På tinget 20/6 1719 var det gårdstvist om Mosebekken. Anders Arvesen Mosebekken ble dømt til å ryddiggjøre Mosebekken for Svend Remmen.
29/3 1727 får Svend Olsen avkall fra Ole Kjeldsen Lille Ree. Ved skifte etter Berte Svendsdtr. Remmen i gården Brende er arvingene: Svend Olsen Remmen og Engebret Engebretsen på sin avdøde far, Engebret Olsens vegne, likesom Jørgen Jensen Huseby arver 2 lispd. i Brenne på hustru Oliv Børgersdtr.s vegne. Svend Olsen Remmen var gift med Berte Bentsdtr. Hov. 13/11 1736 gjør Svend Olsen makeskifte således at Bent Olsen Hov får Remmen og Svend får Hov. 27/10 1749 har Bent Olsen innfridd avd. Engebret Engebretsen Lille Ree's arv i Remmen.

27/11 1749 gjør Bent Olsen Remmen makeskifte med Anders Mikkelsen Såstad med Såstad nordre.
25/7 1751 er det skifte etter Anders Mikkelsen. Hans enke Anne Olsdtr. ble gift igjen med Johan Engebretsen som overtar Remmen og 23/7 1753 pantsetter han gården, og ved skjøte 13/11 1755 selger han Remmen til Rasmus Larsen Lalum
for 700 rdr. - Sistnevnte døde i 1793, og gården overtas av hans svigersønn, Henrik Knudsen Ven (1759-1/7 1833).
Ved skjøte 14/4 1824 selger han til sønn Ole Henriksen for 800 spd. og føderåd til foreldrene. 23/12 1833 gir Ole Henriksen føderåd til sine svigerforeldre Rasmus Paulsen og Marte Eriksdtr. 26/3 1857 pantsetter Ole Henriksen gården til Martinus, Kristian, Paul og Ole Knudsen for 267 spd. til hver av dem.
I 1875 er Ole Henriksens sønn, Johan Olsen (f. 1825) eier. Fra 1891 er Simon Jynge eier.
Kort slektstavle.
Svend Remmen er nevnt som lagrettemann 1595. Hans sønn er antagelig Truls Remmen - oppsitter 1612-41. Av hans barn kjennes: 1) Guri Trulsdtr., d. 1666, g. m. 1. Laurits Skjerden, g. m. 2. Peder Olsen, ø. Skjerden. 2) Svend Trulsen (oppsitter 1642-o. 1670). Ifølge sakefallslistene 1624-25 ble Svend dømt til en bot av ½ dlr. for ikke å ha møtt til lensmannsstevne, og 1633/34 til en bot av 6½ dlr. ½ ort for slagsmål med Oluf Ousbye. Svend var på grensevakt 1644/45.
Av Svend Trulsens barn kjennes: 1) Engebret, f. o. 1658 (Lille Ree). 2) Berte Svendsdtr., f. o. 1650, begr. 5/3 1722.
Berte Svendsdtr., g. m. 1. Ole Halvorsen. Barn: 1) Svend, neste eier. 2) Engebret, g, m. Berte Eriksdtr. (1682-23/11 1731). Berte Svendsdtr. g. m. 2. Børre Olsen, n. Elton, 1 datter, Oliv, f. o. 1694, begr. 15/7 1742, 6/1 1721 g. m. Jørgen Jensen Huseby (1672-23/9 1742).
Svend Olsen, g. m. Berte Bentsdtr. Hov (1682-1750). Barn: 1) Ole, dp. 25/8 1715, 2) Marte, dp. 25/2 1720, 3) Bent, dp. 21/9 1721, 4) Jens, dp. 14/1 1725, død liten. 5) Jens, dp. 18/4 1728. - Se Hov.
Bent Olsen (Hov), 1705-23/12 1784, 27/11 1729 g. m. Eli Olsdtr. Ven (1698-1768). Barn: 1) Berte, dp. 10/6 1736, 2) Marte, dp. 10/1 1740. 3) Ingeborg (1731-2/9 1742). 4) Ole, dp. 4/10 1733-12/4 1799. Se Såstad nordre.

Anders Mikkelsen (Arstad) (1706-51), g. m. Anne Olsdtr. (Hofs Tangen). Barn: 1) Berte, dp. 30/6 1737, 1766 g. m. Ole Engebretsen. 2) Ole, dp. 30/3 1744, 9/11 1775 g. m. enken Kari Fredriksdtr. Tokstad, f. 1741, d. 26/1 1806. 3) Mikkel, f. 1747, d. 1801, 13/4 1784 g. m. Kari Hansdtr. Lalumseie, f. 1758. 4) Marte, dp. 7/4 1749. - Enken Anne Olsdtr. ble 12/10 1752 g. m. 2. soldat Johan Engebretsen. Barn: 1) Anders, dp. 30/4 1754, d. s. å. 2) Anne, dp. 25/4 1756.
Rasmus Larsen (Lalum), dp. 3/5 1722, begr. 30/8 1793, 6/10 1752 g. m. Malene Hansdtr: Barn: 1) Mari, f. 1760, d. 7/11 1832, 12/11 1783 g. m. Henrik Knudsen Ven (1756-1/7 1833).
Henrik Knudsen og Mari Rasmusdtr. hadde barna: 1) Johanne, dp. 20/2 1785, d. 9/10 1815, 1812 g. m. Anders Olsen Lalum (1791-1829). 2) Rasmus (1794-95), 3) Ole, dp. 7/8 1796, neste eier. 4) Marte, f. 1791, d. 27/4 1868, 1/3 1822 g. m. Johan Olsen Lund (1791-1865).
Ole Henriksen, f. 1796, g. m. Kari Rasmusdtr. Hestvold, Løten (1807- 3/4 1878) - datter av Rasmus Paulsen og Marte Eriksdtr.. - Barn: 1) Johan, f. 22/9 1825, neste eier, 2) Matea, f. 2/5 1830, 1/5 1855 g. m. Kristian Olsen Bredsvold, utv. U.S.A. 3) Helene Maria, f. 29/9 1832, d. ug. 1914. 4) Hans, f. 14/1 1835, d. 1921. 5) Pauline, f. 11/2 1838, d. 1909. 1884 g. m. gbr. Martinus Feiring, Biri, f. 1849, utv. U.S.A. 6) Martinus, f. 15/4 1840, kjøpmann Hamar og Rena, d. ug. 1903. 7) Agnete, f. 17/9 1842, d. ug. 1929. 8) Bernt, f. 15/8 1846, gullsmed, d. 16/1 1922, g. m. Jørgine Weitzer , d. 17/7 1942 i Oslo. 9) Jens, f. 2/3 1849, gravør, d. ug. 1927.
Johan Olsen, f. 22/9 1825, d. 25/7 1907, g. m. Lisabet Larsdtr. Vestbryn, Romedal, f. 1824, d. 1912. Barnløse.
Simon Jynge, f. 1865, d. 1947 (sønn av overlærer Anton Jørgen Hirschholm Jynge og Augusta, f. Grimelund). 1915 g. m. Gerda Gjellaug (Tønsaker), f. 1882. Barn: 1) Nils Jørgen, elektroing. N.T.H. 2) Ivar Hirschholm, f. 1919, mekaniker, fenrik. 3) Gerd, f. 1921, kontordame Stange kommune. 4) Anton.
Lalum søndre
Gnr. 91, bnr. 1
Om gårdens historie før 1781 henvises til Lalum nordre.
Ole Andersen som overtok halvparten av Lalum ved skjøte 11/7 1781, selger ved skjøte 23/12 1811 til sønn Anders Olsen for 3000 rdr. d.c. og føderåd til foreldrene. Anders Olsen døde 11/3 1829 (skifte 24/5 1830) og hans enke, Kjersti Engebretsdtr. (Frang) (1795-5/8 1847) ble i 1830 gift igjen med Anders Andersen Fokhol (1782-21/8 1816), og ved skjøte 19/6 1847 selger enken Kjersti Engebretsdtr. til sin datter Johanne Andersdtr. (1818-57) for 4000 spd. Johanne ble 19/11 1847 gift med Paul Evensen Godager, f. 15/7 1822.
I 1856 ble gården solgt til Johan Arvesen Godager (1834-1925). I 1907 overtok hans sønn, Kristofer Godager og fra 1942 dennes sønn, Helge Godager.
I 1866 ble for søndre Lalum sådd 37 t. korn og avlet 232 t., satt 30 t. poteter og avlet 240 t., dessuten 80 skpd. høy. I 1875 ble sådd følgende antall tønner: 1 rug, 9,2 bygg, 8,3 blandkorn, 9 havre, 0,5 grønnfor, 3 erter, 25 t. poteter og hadde 0,3 mål rotfrukter. - Den hadde disse dyr:
1866 1875 1939
Hester 8 6+1 u. 5
Kuer 24 21+5 u. 20+5 u.
Svin - 5 60
Sauer 16 11 -
Areal i 1866 var 195 mål aker, 216 mål nat. eng, 84 mål havn og skog og 1 setervoll. Takst 6209 spd. I 1922 ble frasolgt 91 dek. til Spangberg og 65 dek. til nordre Lalum, dessuten er fraskilt plassen Rifsrud (mk. 1,41). I 1875 var det husmannsplassene Sveen, Rifsrud og Granbakken med i alt 4 kuer, 5 sauer og 1 svin og med utsæd 8 1/3 t. korn, 8 t. poteter.
I 1886 var skylden mk. 29,17, i 1939 mk. 17,46. Areal 1939: 230 dek. dyrket og 40 dek. havn.
Hovedbygningen bygd 1856, føderådsbygningen 1921, svinehus 1900, fjøs, 2 låver, stall og stabbur av tømmer er gamle.

1/10 1802 er Ole Andersen eier av Lalum, s. 1 skpd. og Haugen ½ hud. Takst 1500 rdr. 1816 Anders Olsen. Gårdens takst 4200 spd., gjeld 400 spd. Han betaler i sølvskatt 74 spd. 12 sk. - 1818/19 får den sammenligningstallet 42.
1838 er Anders Andersen eier, skyld 16 dlr. 3 ort. - I 1886 er Johan Godager eier. Skyld mk. 29,17.
Kort slektstavle.
Om slekten før 1780 se nordre Lalum.
Ole Andersen, f. 1745, d. 1832, 1789 g. m. Malene Jonsdtr. (1757-1834) Barn: 1) Herman, dp. 21/9 1788, 2) Anders, dp. 1/1 1791, neste eier. 3) Berte, dp. 18/8 1793, d. 12/11 1828, 19/11 1814 g. m. Paul Dyresen Hov (1780-1861). 4) Marte, (1796-1810).
Anders Olsen, f. 1791, d. 11/3 1829, 1812 g. m. 1. Johanne Henriksdtr. Remmen (1785-9/10 1815). Barn: 1) Ole, f. 19/2 1815, d. s. å. Anders Olsen ble 1817 g. m. 2. Kjersti Engebretsdtr. Frang, dp. 27/9 1795, d. 1847. Barn: 1) Johanne, f. 27/6 1818, g. m. neste eier. 2) Eli, f. 27/9 1820, d. ung. 3) Marte, f. 13/3 1823, 31/7 1849 g. m. Arne Paulsen Vik på Huse. 4) Helene Marie (1826-27), 5) Helene, f. 29/1 1828, d. s. å. 24/5 1830 er det skifte etter Anders Olsen for brutto 3080 spd., netto 2130, i Lalum 2500 spd. Enken Kjersti ble 22/6 1830 gift igjen med Anders Andersen Fokhol, f. 1789, d. 21/8 1846. Barn: 1) Anders (1831-32), 2) Else (1833-34), 3) Eli, f. 21/1 1835, d. før 1847.
Johanne Andersdtr. Lalum, f. 1818, d. 1857, 19/11 1847 g. m. Paul Evensen Godager, f. 5/7 1822. Barn: 1) Anders (1848-49), 2) Anders (1850-55). 3) Kirsti (1851-52), 4) Even (1853-54), 5) Anders, f. 29/1 1855, 6) Johanne, f. 20/1 1857, d. s. å. - Paul Evensen utvandret til Amerika i 1866.
Johan Arvesen Godager, f. 26/10 1834, d. 29/3 1924, 24/3 1865 g. m. Ingeborg Pedersdtr. Lund (Lille Ree), f. 29/5 1838, d. 26/2 1925. Barn: 1) Inga, f. 25/1 1866, g. m. 1. Peter Pettersen, Alm, g. m. 2. Kristian Vold, kvartermester Opland Dragonregiment. 2) Peter, f. 24/3 1868, d. 1936, bestyrer Atlungstad brenneri, gbr. n. Lalum. 26/9 1896 g. m. Åsta Lalum n. (1876-1922). 3) Aksel, f. 22/12 1869, snekkermester i Oslo, g. m. Marie Olsen, Oslo. 4) Skjolda, f. 4/6 1874, d. 25/3 1906, 1905 g. m. Bernt Poulsen, Rekstad, f. 13/11 1873. 5) Kristofer, f. 26/11 1877, gbr. s. Lalum 1907-42, banksjef Stange Sparebank. 15/2 1908 g. m. Borghild Arstad, f. 5/3 1886. Johan Godager var i mange år medlem av herredstyre og formannskap og var i en rekke år direksjonsformann i Stange Sparebank.
Kristofer og Borghild Godager har barna: 1) Arve, f. 22/2 1909, kontorsjef Rektifikasjonen, Stor-Hamar, 1937 g. m. Gunhild Olsen (Røhne), f. 15/6 1907. 2) Kåre, f. 17/10 1911, teknisk bedrift, Oslo. 23/12 1939 g. m. Hedvig Mortvedt, Oslo, f. 5/12 1909, 3) Helge, eier fra 1942, 4) Børge, f. 6/4 1920, tekniker.
Helge Godager, f. 5/12 1913, 18/12 1943 g. m. Laila Sjøberg, Stange. Barn: 1) Ingvild, f. 1945, 2) Kristoffer, f. 13/10 1946.
Lalum nordre
Gnr. 92, bnr. 1
Navnet er opprinnelig Ladaleimr, i 1520 Ladelim. Rygh kan ikke forklare 1. ledd.
Jordfunn: I. Nordre Lalum: 1) Spydspiss av jern - fra Vikingetiden. 2) Øks av jern..3) Jernfragment - sannsynlig av skjoldbule. 4) Liten bolleformet jerngryte. 5) Bakre del av sigd. 6) Simpelt jernbissel. 7) Seletøybeslag av jern. 8) Liten jernnøkkel. Disse er gravfunn - mulig sammenblandet. - II. Nordre Lalum: 1) Nakkestykke av øks med skaftfure - stenalderen. 2) Arbeidsøks med skafthull, av sten - stenalderen. III. Nordre Lalum: 1) Stykke av stenøks med skafthull. 2) Stykke av stenhammer med skaftfure - stenalderen. - IV. Nordre Lalum: Økseblad av jern, spydspiss av jern, stykke av skjoldbule av jern fra yngre jernalder (funnet sammen) - eies av P. Godager, n. Lalum. - V. Søndre Lalum: Stenøks med skafthull - stenalderen - eies av Kr. Godager, s. Lalum.
I 1528 heter oppsitteren Asbjørn på Lalinn. Det var krongods. 25/3 1572 ble helten fra 7-årskrigen Nils Krabbe forlenet med en del av kongens gårder, bl. a. Lalum, 1½ pd. og Arrestad 2 pd. 15/9 1582 ble etter Krabbes død Mogens Bårdsen (Rosensverd) forlenet med de samme gårder, og 3/8 1595 fikk Tjøstel Bårdsen forleningsbrev på Lalum 2 pd. og Arrestad 2 pd. etter avdøde Mogens Bårdsen. 1612-35 er Halvor Lalum oppsitter. Kronen eier 2 skpd., lesemesteren i Kristiania 1 hud. I odelsjordboken 1624 eier Halvor Lalum ½ hud odel i Lalum. 1635 bygsler Ole Olsen halvparten i Lalum, som Halvor opplot. 1635-58 er Halvor og Ole oppsittere.
1658 er Ole Olsen ene-oppsitter (f. o. 1610). 2/10 1663 fikk Ole Lalum kgl. skjøte på gården (2 skpd. tg.). 20/3 1665 fikk Ole Lalum skjøte på Brenne (1 skpd.) av Svend Trulsen Remmen.

Ved tinget 29/3 1665 meldte Ole Lalum at noe før jul brente 2 stuer på Lalum, hvorved bl. a. det kgl. skjøte brente, og likeledes Nils Muus' skjøte til Ole Lalum på 112 hud i Vemstad, Løten. 22/12 1668 ble tatt tingsvitne om at Nils Muus' skjøte til Ole var sett hos ham. Ved tinget 19/4 1666 vistes at Ole Lalum eier 1 fjerd. i Lundegårds engeslett og Ole Nøttestad 4 skinn i samme engeslett.
Ved matrikuleringen 1669 er Ole fremdeles oppsitter og eier av 2 skpd. i Lalum, og en hage, Ribsrud (1 hud), brukes da under Lalum, men tilhører lesemesteren i Kristianias prebende. Det heter da: "Engene i jordene er gode og uden faare, vidt begreben, sameierskog med Bredtzvold. En hommelhage." Dette sameie tyder på at Lalum og Bredsvoll en gang har vært en gård.
1678/79 betaler Ole Lalum i tiende: 1/2 t. rug, 4 t. bygg, 2 t. blandkorn og 2 settg. erter. Skylden 2 skpd. 1 hud. Utlagt rytter. I jordeboken 1688 er Lalum (2 skpd.) og en hage derunder (1 hud) oppsitterens eiendom. Ole Lalum har altså kjøpt Ribsrud. 1695 betaler Ole Lalum odelsskatt av 2 skpd. 1 hud.
Ole Olsen d. e. etterfølges av sin sønn Ole Olsen d. y. (f. o. 1662). Det er skifte etter Ole Olsen d. y. 26/9 1699 for brt. 1678 rdr., netto 1574 rdr., her tatt med jord i lille Skjelve 1 skpd. i pant, takst 110 rdr., i Fokhol 6 huder i pant for 300 rdr., i Lalum 1½ pd. rugmel, ½ pd. byggmel og 1 hud, takst 550 rdr. Ole Olsen d. y.s enke, Magnhild Amundsdtr. (lille Skjelve), ble gift igjen med Rasmus Carlsen (se Kjemstad og Fokhol).
29/3 1706 kvitterer Lars Olsen Lalum for mottatt arv etter sin far Ole Olsen, betalt av stedfar Rasmus Lalum. 30/9 1716 er det skifte etter Rasmus Carlsen for brt. 1194 rdr., netto 577 rdr., her tatt med jord i Lalum 1 skpd. tg. ½ hud, takst 275 rdr. I 1718 betaler enken 7 rdr. 3 mk. 12 skill. i krigsstyr.
Ved matrikuleringen 1723 er enken Magnhild og sønn Lars Olsen (1690-1771) eiere av Lalum og en hage derunder, skyld 2 skpd. tg. 1 hud. 17/4 1720 overdrar Ole Olsen Nødsle og Amund Olsen Lalum sine arvedeler til broren Lars Olsen Lalum, og 6/12 1720 overdrar Rasmus Carlsens arvinger sine arvedeler til enken Magnhild Amundsdtr. 28/2 1730 og 28/2 1737 pantsetter Lars Olsen gården til Amund Olsen Stor Skjelve og 16/11 1742 stevner Amund Stor Skjelve Lars Olsen Lalum til betaling av 420 rdr. 24/2 1738 er det besiktigelse av nordre og søndre Lalum.
4/12 1743 gir Lars Olsen skjøte på Lalum m/ Ribsrud til sønn Anders Larsen (1720-1802). 3/10 1743 overdrar Carl Dyresen Såstad, Rasmus Eriksen Dælin m. fl. sin arv etter Christofer Rasmussen Fokhol til Anders Larsen, og 11/4 1744 overdrar Halvor Jacobsen Muslie på myndling Jacob Amundsens vegne og Even Fokhol m. fl. sin arv i Lalum til Anders Larsen.

Ved tinget 9/11 1747 fremsatte Lars Olsen Lalum odelslysing på østre Gaustad i Romedal. 23/7 1750 stevner sognepresten Lars Lalum for "uforlikelse i ekteskapet og fylleri". Men Lars frikjennes.
Overdragelsen av Lalum er formentlig omgjort, for 15/4 1757 pantsetter Lars Olsen gården, og 14/7 1766 gir Lars Olsen skjøte på halve Lalum m/ Ribsrud til sønn Anders Larsen for 1000 rdr. og 7/9 1772 innløser Anders Larsen 1 skpd. (den annen halvdel).
11/7 1781 gir Anders Larsen skjøte til eldste sønn Ole Andersen og tilkommende hustru for halve gården (2 huder) med halve Ribsrud (½ hud) for 1300 rdr. og føderåd, og 17/11 1789 for den annen halvdel til sønn Even Andersen for 3400 rdr. og føderåd.
Even Andersens del er nordre Lalum. Han døde i 1801, begr. 31/7. Hans enke Johanne Marie Eriksdtr. (Krogsgård) ble 3/2 1802 gift igjen med korporal Hans Halvorsen Kluge, Vang som overtar gården, men 27/4 1805 anla Evens bror, Ole Andersen (Tønsager-eie) odelssøksmål mot Hans Halvorsen, og ved dom 4/6 1805 ble Ole ansett for å være den nærmeste odelsberettigede, og Hans Halvorsen skal ryddiggjøre gården med Haugen til faredag 1806 mot løsningssum 3985 rdr. Ved skjøte 5/1 1805 ble gården av Ole Andersen solgt til Hans Halvorsen for 7000 rdr. d. c.
31/7 1805 ble holdt takst over husene - forlangt av Hans Halvorsen. Husene var ved overtagelsen meget forfalne, og flytning av husene var allerede begynt. Hovedbygningen (meget forfallen) ble taksert som den står for 70 rdr., hvis den flyttes til 50 rdr. Låven står på et uheldig sted i tilfelle ildebrann, takst 70 rdr., men hvis flytning 50 rdr. Stabbur og badstue var da felles for begge gårdene. Husmannsplassene var Bakken og Ribsrud. 1831 gir Hans Halvorsen føderåd til Elen Eriksdtr., søster av Johanne og enke etter Ole Andersen - nemlig plassen Ribsrudsveen. Ved skjøte 1/5 1832 selger Hans Halvorsen til sønn Martinus Hansen, Lalum (1810-17/9 1866) for 1500 spd. og føderåd til faren.
Ved skifte 26/5 1872 ble gården overdradd eldste sønn, Nils Lalum, (1847-1914). Etter Nils' død ble gården overtatt av hans svigersønn, Thorleif Ilsås fra Stor-EIvdal, senere av den annen svigersønn, Peter Godager, s. Lalum og fra 1921 av hans sønn Per Godager.
100 m øst for husene ligger en stor gravhaug og syd for denne haug
har det vært flere store stenringer, men jorden her er nå dyrket og ringene fjernet. Mellom Lalumgårdenes hus finnes en hel del bryggesten. Fru Kari Paulsen har opplyst at det mellom Storhaugen og veien lå minst 6 hauger og syd for veien lå også en haug. Alle var stensatte rundt foten. 100 m syd for Storhaugen (20 m fra veien) ble det i 1917 funnet en spydspiss, en øks og del av en skjoldbule, som ligger på gården. Her ligger også stykke av en stenhammer og stykke av en stenøks med skafthull.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1777 1866
nordre 1875
nordre
Korn sådd 13 ½ 20 30 32 31 ½
Korn avlet 70 92 222
I 1723 ble dessuten avlet 141 lass høy og endel lin, i 1866 200 t. poteter (satt 30) og 230 skpd. høy. I 1723 ble sådd: 1 t. rug, 12 t. bygg, 5 t. havre og 2 t. erter. I 1875 for nordre følgende antall tønner: 1,5 rug, 8 bygg, 7 blandkorn, 11,5 havre, 3,5 erter og satt 25 t. poteter. I 1723 heter det at gården ligger i sollien, er lettbrukt og jorden god.
I 1866 var arealet: 220 mål dyrket, 200 mål nat. eng, 80 mål havn og skog og 1 setervoll. Takst 6199 spd. Siden 1912 er dyrket 40 a 50 mål. Det er kjøpt 65 mål av s. Lalum og 12 mål av Væstad. Eiendommen er målt og kartlagt og arealet i 1939 er 450 dek. dyrket og 150 dek. havn.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1777 1866
nordre 1939
nordre
Hester 6 6 12 4 9 5
Kuer 20+10 u. 36 40 40 32 30+10 u.
Svin 9 - - - 50
Sauer 32 24 20 26 -
Gjeter 21 13
Det er 2 hovedbygninger, den ene bygd av Martinus Lalum, den annen eldre, antagelig bygd like etter 1800. Drengestuen av Peter Godager i 1920. Ny låve ble bygd i 1884 etter brann i 1883, nytt murfjøs i 1909, i vinkel med låven. Muret svinhus 1911, muret potetbu 1922. Svinhus og hønsehus 1933. 2 gamle stabbur.
I 1777 er det 2 husmenn. Det har vært 3 husmannsplasser, den ene er solgt, de 2 er nybygde fra 1912 og utover.
I 1875 var det husmannsplassene Bakken, Nordsveen og Ripsrud og plassen Olsrud med tilsammen 5 kuer, 7 sauer og 4 svin, og det ble sådd ialt: 7,3 t. korn og satt 5,3 t. poteter.

1/10 1802 er Hans Halvorsen eier av Lalum, 1 skpd. Haugen ½ hud. Takst 1500 rdr. 1816 er gårdens takst 4800 spd., løsørets 200 spd. Hans hadde utestående 400 spd. og betalte i sølvskatt 105 spd. 36 skill. 1818/19 fikk den sammenligningstallet 42. 1838 er Martinus Hansen eier, skyld 16 dlr. 3 ort. 1886 Nils Martinussen, skyld 29 mk. 13 øre. Skyld i 1939 mk. 32,85.
Kort slektstavle.
Halvor er oppsitter 1612-35, 1635-58 Halvor og Ole, fra 1658 Ole Olsen alene. Ole Olsen d. e., f. o. 1610, g. m. datter av Torsten Olufsen Nøttestad. En søster av Ole Olsen, Marte Olsdtr., er g. m. Ole Torstensen Nøttestad.
Ole Olsen d. e., f. o. 1610 hadde barna: 1) Halvor, f. o. 1647, gbr. Sollerud i Aker, g. m. Eli Halvorsdtr. fra Fåberg, d. 1711. 2) Ole, f. o. 1662, d. 1699 (skifte 26/9), neste eier. 3) Elen, g. m. Erik Torgrimsen Holstad, Nes, d. 1695. 4) Randi, g. m. Tord Kristensen Horne, Romedal. 5) Ingeborg, g. m. Lars Pedersen Røne (Romedal). - Gaustad.
Ole Olsen d. y., f. o. 1662, d. 23/5 1699, g. m. Magnhild Amundsdtr. lille Skjelve (1663-29/6 1742). Barn: 1) Lars, f. o. 1690, begr. 8/9 1771, neste eier. 2) Ole, f. 15/6 1692, 16/2 1718 g. m. enken Berte Torkildsdtr. Nøsle, f. 24/3 1689 (datter av Torkild Olsen Majer, Toten), eier av Nødsle. 3) Amund, f. o. 1694, begr. 5/12 1742, 1719 g. m. Goro Jakobsdtr. Atlungstad (1699-1737) (se Gillund). (Beslektede i 3. ledd). 4) Even (1697-10/11 1766), eier av Fokhol, 2/1 1729 g. m. 1. Else Jonsdtr. Fokhol (Hammerstad). (1707-49). 27/10 1751 g. m. 2. Randi Dyresdtr. Stor-Ree.
Magnhild Amundsdtr. ble g. m. 2. Rasmus Carlsen Kjemstad. Barnløse. 30/6 1716 skifte etter Rasmus. For arvingene møter Halvor Olsen Grimset, Løten.
Lars Olsen (1690-1771), g. m. 1. Mari Andersdtr. Busvold, Romedal (1688-1/12 1724). Barn: 1) Ole, dp. 10/4 1718, begr. 25/2 1736. Kjørte seg i hjel. 2) Anders, dp. 21/1 1720, neste eier. 3) Rasmus, dp. 3/5 1722, begr. 30/8 1793, 6/10 1752 g. m. Malene Hansdtr. - se Remmen n. 4) Eli, dp. 26/11 1724, død s. å. 10/1 1725 er det skifte etter Mari Andersdtr., brt. 647, netto 435 rdr., her tatt med jord 1 skpd. tg., 6 skinn med bygsel i Lalum, takst 350 rdr.
Lars Olsen ble 6/5 1726 g. m. 2. enken Kjersti Kristofersdtr. Musli (fra Næsten), begr. 11/6 1726. Måtte ha kgl. bevilling til giftermålet da hun var søskenbarn til hans 1. kone.
Lars Olsen ble g. m. 3. Live Hansdtr., f. o. 1708, begr. 1764, skifte tgl. 27/3 1765. Live var fra Helstad i Lom, datter av Hans Rasmussen og Marit Eriksdtr. Skifte etter Hans Rasmussen på Helstad 20/5 1743. Hans antagelig sønn av Rasmus Stensgård, Lom (se Gaustad, Romedal) . Den 24/7 1765, tgl. 19/9 1765 gir Lars Olsens sønn, Hans Larsen, skjøte på odelsretten i Helstad til Lars Tordsen.
Lars Olsen og Live Hansdtr. hadde barna: 1) Mari, dp. 2/10 1729, d. 29/6 1819, g. m. Ole Olsen Hemstad (1733-1813). 2) Hans, dp. 10/2 1732, d. 1825, øvre Mostuen fra 1769, g. m. 1. Dorte Larsdtr. (1750-82), g. m. 2. Kari Engebretsdtr. (1748-1823). 3) Herman, dp. 11/7 1734. 4) Marte, dp. 30/3 1739, 8/3 1767 g. m. kjøpmann Johan Anthoni Pohl (romersk katolsk). 5) Kristian, dp. 30/7 1741, død som barn. 6) Kristian, dp. 29/8 1745, eier av s. Godager fra 1777, g. m. 1. Eli Olsdtr., g. m. 2. Marte Nilsdtr. Røne. 7) Lars, dp. 15/9 1748, vaktmester, eier av Veflingstad, g. m. Else Evensdtr. Fokhol.
Anders Larsen, dp. 21/1 1720, begr. 5/1 1802, 24/7 1744 g. m. Berte Mikkelsdtr. Stør (1718-15/11 1810). Barn: 1) Ole, f. 1745, s. Lalum. 2) Anne, dp. 28/3 1745, g. m. Ole Kristofersen, Lalumshagen. 3) Maren, dp. 16/10 1746, begr. 18/5 1802, g. m. Engebret Eriksen Lindstad n. (Guthus), (1749-1817), 4) Mikkel, dp. 21/9 1749 (Ribsrud), 1774 g. m. enken Kirsti Madsdtr. Ottestadeie. 5) Lars (1751-1831), eier av Grøtholm. 22/10 1793 g. m. Mari Olsdtr. Grøtholm, dp. 26/2 1769. 6) Anders, f. 1752, skomaker, Ile. 7) Magnhild, dp. 24/11 1754, d. 7/8 1812, 22/10 1779 g. m. Erik Larsen, Ihle (1751-1803). 8) Oliv, dp. 12/10 1756, d. 8/3 1809, g. m. Simen Olsen Tønsager, f. 1756. 9) Berte, dp. 12/10 1756, g. m. Peder Larsen, mel. Skjerden (1753-1834). 10) Eli, dp. 24/9 1758, d. 30/5 1848, 30/11 1789 g. m. Kristofer Olsen Lindstad (1753-6/3 1819). 11) Tjøstel, dp. 27/5 1760, d. 12/5 1833, gbr. Bjørsrud, g. m. Berte Engebretsdtr. (1776-1846). 12) Helene, dp. 11/7 1762, 5/11 1794 g. m. 1. Engebret Johannesen Frang (1764-1808). 14/7 1809 g. m. 2. Jens Larsen Frang (1762-1825), 13) Even, dp. 18/1 1764, begr. 31/7 1801, eier av n. Lalum. 14) Ole, dp. 22/2 1767, 23/10 1802 g. m. Elen Kristine Eriksdtr. Krogsgård.
Even Andersen, dp. 18/1 1764, d. 1801, begr. 31/7, 12/1 1796 g. m. Johanne Marie Eriksdtr. Krogsgård, dp. 19/9 1767, d. 19/5 1822, datter av lensmann Erik Krogsgård, Tynset. Barn: 1) Anders, dp. 4/12 1796, d. 5/11 1804, 2) Erik, dp. 2/6 1799, d. 1800.
Johanne Marie Eriksdtr. ble 3/2 1802 gift igjen med korporal Hans Halvorsen Kluke, Vang (1770-1837). (sønn av Halvor Jensen og Marte Andersdtr. Kluke). Barn: 1) Eli, dp. 31/10 1802, d. 15/1 1875, 1821 g. m. Lars Halvorsen Frang (1797-1866). 2) Halvor (1805-13). 3. Maria (1807-08). 4) Martinus, f. 11/1 1810, d. 17/9 1866, neste eier.
Martinus Hansen Lalum (1810-66), 19/7 1833 g. m. Elen Matea Nilsdtr. Huseby (f. 31/7 1810, d. 26/12 1871). Barn: 1) Helene Julie, f. 7/2 1841, d. 1914, 7/11 1876 g. m. Ole Ringnes, Dælin, f. 23/7 1839, d. 1922. 2) Kari, f. 15/6 1845, 5/6 1872 g. m. Knut Poulsen, Rekstad (1850-1942). 3) Nils, f. 6/9 1847, neste eier. 4) Hans Emil, f. 9/1 1855, d. 1907, ug. skibskaptein. Ved skifte etter Elen Nilsdtr. 18/1 1872 og 13/2 1872 ble gården taksert for 5500 spd. Martinus Lalum hadde mange tillitsverv. Han var i flere år valgmann til stortingsvalgene, var 1. forlikskommissær i 13 år, ordfører i 6 år 1847-54.
Nils Martinussen, f. 6/9 1847, d. 19/6 1914, 30/6 1873 g. m. Olava Johanne Mortensdtr. Gilhus fra Eidsberg, f. 11/4 1842, d. 30/7 1934. Barn: 1) Elen Andrea, f. 6/11 1874, d. 21/4 1908, g. m. Thorleif Ilsås, Stor-Elvdal. En tid eier av Lalum, senere stasjonsmester, Narvik. 2) Åsta Johanne, f. 29/5 1876, d. 15/1 1922, 26/9 1896 g. m. Peter Godager, s. Lalum (24/3 1868-7/3 1938), eier av n. Lalum, en tid bestyrer Atlungstad brenneri og bestyrer av brennevinssamlaget, Hamar. 3) Morten, f. 27/10 1878, byggmester i Amerika, g. m. Konstanse Andersen. 4) Nikolai Elias, f. 2/9 1880, d. 17/10 1904.
Peter Godager og Åsta Johanne hadde barna: 1) Ingrid (1897-1900). 2) Per, f. 1900, eier. 3) Ingvar, f. 25/7 1902, d. 13/1 1921, 4) Elisabeth, f. 17/11 1904, 20/11 1929 g. m. Olaf Sund, f. 6/10 1895, gartner Akers parkvesen.
Per Godager, f. 7/7 1900, g. m. Ingrid Olsen (Røhne), f. 13/1 1902. Barn: 1) Nils Peter Lahlum, f. 1/9 1928, 2) Morten Lahlum, f. 16/4 1930, 3) Arne Lahlum, f. 11/6 1932.
Væstad
Gnr. 93, bnr. 1
1. ledd i navnet kommer enten av vetrlidi, men kan også tenkes å komme av Veseti eller Vidar. Gården var fullgård. 2/11 1523 D. N. I. nr. 1064 er Oluf (Rolleifsen?) Westad "god mann" (av adel). 1612-26 er Paul oppsitter, 1627-34 Jens. Fra 1635 er Torgeir Halvorsen Huseby (f. o. 1604) oppsitter. Han er odelsbonde, eier 1½ skpd. tg. i Væstad, 2 huder i Liffåsen, ½ hud i Løvbakke og ½ hud i Hagen. Hans far Halvor er leilending på Huseby 1612-31, er eier av Løvbakke 1620-36, og Torgeir er eier av Løvbakke 1637-61.
Ved folketellingen 1664 er Torgeir og hans sønn Halvor (f. o. 1638) eiere av Vestad. 3/10 1649, 29/6 1653 overlates Torger Vestad av Kristiania kommunitet ved makeskifte Koxvold ødegård mot vederlag i hans gård nedre Krogsti i Løten. Koxvold er senere pantsatt til Peder Næsten. I jordeboken 1688 står Peder Næsten som bruker av Koxvold engeslett, skyld 2 pd. smør.
Ved matrikuleringen 1669 er Torger og Halvor eiere av Vestad., skyld 2½ skpd. tg. Det heter da: "Engene er vidt begreben og gode, sameierskog til hugst og havn, med god ager, ingen sæter, en hommelhage."

Ved tinget 6/7 1668 pantsetter Halvor Torgersen 1 skpd. tg. i Vestad til Halvor Borgersen (Busvold) for 100 rdr. 22/12 1673 låner Torger Halvorsen Vedstad sin sønn Halvor, 420 rdr. mot pant i Vestad. Halvor Torgersen kjøper senere Hol på Nes.
4/2 1665, tgl. 9/4 1675 er utstedt pantebrev fra Ole Tostensen Nøttestad på 4 huder i Vedstad mot 50 rdr. i forsikring på 27 år. 1678/79 gir Halvor Vedstad i tiende: 4 settg. rug, 3 t. bygg, 3¾ t. havre og 3 settg. erter. I 1688 er skylden 2 skpd. tg. - eier er Ole (Halvorsen).
1695 betaler Ole Halvorsen (Busvold) odelskatt av 2½ skpd. tg. i Vestad, Peder Næsten av 2 pd. smør (Rogsvold). 3/2 1699 er det skifte etter Ole Halvorsen brt. 1408 rdr., netto 431 rdr., her tatt med jord i Vestad for 520 rdr. I Rogsvold eier Kristofer Næsten 1 pd. smør, Halvor resten. 19/12 1706 kvitterer Dyre Karlsen Såstad på kone Sidsel Olsdtr. vegne for mottatt arv i Vestad - 104 rdr.
Oles sønn, Halvor Olsen (1680-17/6 1717) overtar gården sammen med broren Ole Olsen. Ved skjøte 29/3 1715 selger Ole Olsen sin del i Vestad til broren Halvor.
Halvors enke, Magnhild Engebretsdtr., ble gift igjen med Ole Nilsen (Huseby). Ved matrikuleringen 1723 er Ole Nilsen og hans stedbarn hver eier av halvparten i Vestad.
2/4 1729 gir Erik Evensen Dælin (sønst Rå, Alm) avkall på sin kone Marte Halvorsdtr.s fedrenearv til Ole Nilsen. 14/11 1741 gir Ole Paulsen Kåtorp (Finsal) avkall for sin kone Gjertrud Halvorsdtr., og 15/4 1747 gir Erik Henriksen Bredsvoll avkall for kone Oliv Halvorsdtr.
Ved skjøte 15/4 1751 selger Ole Nilsen sin del til sønn Halvor Olsen, som pantsetter den til sin far Ole Nilsen for 420 rdr. Halvor overdrar sin del igjen til moren Magnhild ved skjøte 19/12 1752. Det er skifte etter Ole Nilsen 22/7 1752 for 1 skpd. 5 lispd. Takst 550 rdr.
Ved skjøte 2/4 1754 selger Magnhild Engebretsdtr. den søndre del til Eilert Olsen (1724-1807), g. m. datterdatter Ales Eriksdtr. (datter av Marte Halvorsdtr. og Erik Evensen), og ved skjøte 17/6 1754 selger hun den nordre del til sønn Halvor Olsen. Ved tinget 19/5 1753 hadde Ales Eriksdtr. stevnet sin mormor Magnhild til fravikelse og ryddiggjørelse av Vestad. De ble forlikte således at Ales skulle overdras den halve gård mot 566 rdr. og føderåd. Den annen del frafaller hun mot 190 rdr. i odelspenger. 12/11 1755 tgl. 14/11 1755 er det odelslysning på Vestad fra Kristen Bredsvoll.
Ved tinget 15/4 1758 ble Marte Halvorsdtr. Vestad dømt i en bot av 10 rdr. til de fattige for brennevinsbrenning.
28/9 1760 ble åsædesretten solgt av Kristofer Halvorsen Grønstadeie til Halvor Olsen Vestad for 25 rdr., og 10/10 1768 solgte Jens Pedersen på hustrus vegne odelsretten til den halve del til Halvor Olsen for 260 rdr. Ved skjøte 4/7 1784 selger Halvor Olsen Vestad nordre (1 skpd. 5 lispd.) til sin tilkommende svigersønn, Kjeld Larsen, for 1700 rdr. og føderåd til svigerforeldrene Halvor Olsen og Kari Kjeldsdtr.
Kjeld Larsen overdro denne del til Halvors sønn, Ole Halvorsen, som ved skjøte 23/3 1790 selger igjen (2½ hud) til Halvor Eilertsen for 2900 rdr. Halvor Eilertsen har 26/3 1783 overtatt den annen halvdel for 800 rdr., således at han nå er blitt eier av hele Vestad.
Halvor Eilertsen var eier av Spangberg 1785-90. Det er skifte etter Halvor Eilertsen 22/1 1816 brt. 6709, netto 5389 spd. - Ved skjøte 1/3 1815 selger Halvor Eilertsen til sønn, Ole Halvorsen for 1000 rdr.
I 1818 står brødrene Ole og Kristen Halvorsen som eiere av hver sin halvpart. - 20/4 1819 er opprettet brukskontrakt mellom Ole Halvorsen og Hans H. Lalum om bruk av Vestad i 10 år.
Ved skjøte 30/12 1829, tgl. 1/3 1835, selger Ole Halvorsen til bror Kristen Halvorsen sin del for 500 spd. og føderåd til Ole. 11/9 1837 pantsetter Kristen Halvorsen til overformynder for Kristen Olsen, Dortea, Margrete og Ingeborg Olsdtr.s arvemidler. Kristen Halvorsen er død 1841.
Hans enke, Marte Larsdtr. (Næsten) selger ved skjøte 28/6 1843 begge Vestadgårdene og Smedstuen til sønn Even Kristensen for 3800 spd. og føderåd til Marte. Smedstuen ble fraskilt Vestad 24/5 1834 med skyld 68 skill. (1½ skinn).
Ved skjøte 25/5 1846, tgl. 6/6 1846 selger Even Kristensen begge gårder til Karl Kristofersen Remmen for 4000 spd. og 24/3 1857 selger Karl igjen til Kristian Larsen Skjerden for 12 000 spd. Hovedbygningen brente i Kristian Skjerdens tid, den sto ca. 150 m sydøst for den nåværende. Kristian Skjerden drev landhandel på Vestad.
Fra 1869 er Stevelin Urdahl eier, fra 1875 Even Eriksen Øvergård til 1899. Senere skiftet gården eiere med kort mellomrom. Marte Walmsnæs fra Osen hadde den en tid, så Bratli, derpå Ilsås, Anton Dagfinrud, så hadde J. Grosberg, Skårås og Hjelle gården sammen, deretter Rud, så Anton Heggeli, som i 1918 solgte til den nåværende eier Ole Hagen.
I 1645 hadde Torgeir 2 mann og 3 kvinner til hjelp. I 1801 var det 3 husmenn.

Til forskjeliige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Korn sådd 15 17 49 41 ¾
Korn avlet 65 82 ½ 430
I 1723 ble dessuten avlet 69 lass høy og en del lin, i 1866 300 skpd. høy og 400 t. poteter (satt 50). I 1723 ble sådd følgende tønner: 1 rug, 11 bygg, 3 blandkorn, 1 havre og 1 erter. Det heter da, at gården ligger i sollia, er lettbrukt og jorden god. I 1875 ble sådd følgende antall tønner: 3 rug, 18 bygg, 16,5 blandkorn, 4 erter, 0,2 vikker, 30 t. poteter samt 200 skålpd. gressfrø og ½ mål rotfrukter.
Til forskjellige tider hadde den disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Hester 6 5 6 12 6+3 u. 3
Kuer 23 30 28 40 21+11 u. 20+5 u.
Svin 6 - - - 5 10
Sauer 24 - 18 16 16 -
Gjeter 13
Arealet i 1866 var: 265 mål dyrket, 294 mål nat. eng og 240 mål havn og skog, takst 9212 spd. Areal 1939: 180 dek. dyrket, 80 dek. havn. Det har vært 5 husmannsplasser og 1 inderstbolig. Alle disse er nå frasolgt. Foruten hovedbygningen, som ble bygd av Kristian Skjerden etter brannen, er det bindingsverks låve med fjøs og stall, bygd 1910, bryggerhus og svinehus av tømmer. Smie av bindingsverk. Stabburet er gammelt, men ble flyttet og ombygd av Even Øvergård i 1886.
På Vestad har det fra 1776 vært eksersisplass for dragonene syd for Vestaddammen på den såkalte Damåker. Fra o. 1750 til 1776 var Hosmestadsletten eksersisplass. På gårdsplassen nord for dammen er det et søkk i terrenget, som er kalt "Grava", og sagnet forteller at her skal det en gang være begravd en militær i full rustning. "Trompetermyra" i gårdens sydøstre hjørne skriver seg vel fra denne tid. Gården var dragonkvarter og den holdt i lang tid trompeterhest. Gamle folk husker enda den blåskimlete trompeterhesten på Vestad.
19/12 1778 søker Eilert Vestad om rett til handel med tobakk med soldatene, men det ble ikke anbefalt.
1/10 1802 er Halvor Eilertsen eier, skyld 2 skpd. 10 lispd., takst 3000 spd. 1816 er Ole og Kristen Halvorsen eiere av hver sin halvdel. Takst for hver del 3000 spd., løsørets 50 spd. Oles gjeld 75 spd. og han betaler i sølvskatt 54 spd. 72 skill. Kristens gjeld 250 spd., sølvskatt 54 spd. 72 skill. 1818/19 har hver av gårdene en skyld 1 skpd. 5 lispd. Oles del får sammenlignings-

tallet 31, Kristens 29. 1838 er Kristen Halvorsen eier, skyld 23 dlr. 18 skill. Smedstuen, som er utskilt 1834 (eier Jens Olsen) får skyld 2 ort 21 skill. 1886 er Even E. Øvergård eier - skyld mk. 40,48. Smedstuen gnr. 93, bnr. 5, skyld mk. 1,44 (eier Ansten Larsen). Østgård gnr. 93-2, skyld mk. 1,07 (eier Hagbart Olsen Gåserud). Vestgård, gnr. 93-3, skyld mk. 1,07 (eier standardjunker Thoresen). Siden er en hel del av jorden fraskilt til villabebyggelse m. v. og skylden i 1939 er mk. 16,50. Gnr. 93, bnr. 78 er Stange sykehus, skyld mk. 1,12.
Kort slektstavle.
Bottolf Ven eier i 1615 odel 1 hud i Vestad. Halvor er leilending på Huseby 1612-31, er eier av Løvbakke 1620-36, og hans sønn, Torgeir Halvorsen (f. o. 1604) er eier av Vestad fra 1635. Han var antagelig gift med en datter av Bottolf Ven. Torgeir hadde barna: 1) Halvor f. o. 1638, medeier i Vestad 1664-68, eier av Hol på Nes fra 1678, eier av Sylju 1675-77. 2) Bottolf, f. o. 1642, 3) Jens, f. o. 1645, 4) Kjersti, g. m. kobberslager Erik Olsen, eier av Løvbakke og Sylju. 31/10 1668 er det skifte etter Kjersti for brutto 547, netto 528 rdr. På barnas vegne ved skiftet møter Halvor Torgersen Vestad, da deres morfar Torger Væstad er en gammel bedaget mann.
At Torger Halvorsen Vestad har vært noe mer enn en alminnelig bonde, forstår en av at det ved en barnedåp på Vestad i 1642 var bl. a. disse faddere: Ærlig og velbyrdig mann, oberstløytn. Hans Ottesen Bjelke til Saxlund, ærlig og velbyrdig mann Nils Muus, sorenskriver over Hedemarken, ærlig og velbyrdig kvinne fru Anna Krag (på Nordvie). Dette tyder på at enten Torger eller hans hustru (som f. t. er ukjent) var av adelsslekt.
Ole Halvorsen (Busvold) - sønn av Halvor Borgersen og Sidsel Andersdtr. g. m. 1. Marte Olsdtr. Ven. Barn: 1) Halvor, f. o. 1680, neste eier 2) Ole, g. m. 1. Elen Halvorsdtr. Bredsvold, g. m. 2. Sidsel Larsdtr. Se Bredsvold. 3) Sidsel (skifte 4/4 1743), g. m. Dyre Karlsen Såstad (1677-1741).
Ole Halvorsen, g. m. 2. Karen Amundsdtr., lille Skjelve. Barn: 4) Amund, g. m. Marte Jensdtr. Nøttestad. 5) Marte.
Ved skifte etter Ole Halvorsen 3/2 1699 møter for enken Karen, hennes stedfar, Herman Hanestad, Toten og hennes søsters mann, Ole Olsen Lalum, for 2. kull møter deres farbrødre Anders Halvorsen Busvold og Børre Halvorsen Flisaker, Veldre.
Halvor Olsen, f. o. 1680, begr. 17/6 1717, g. m. Magnhild Engebretsdtr. (1683-18/6 1765). Barn: 1) Engebret, f. o. 1709, korporal, begr. 16/4 1737, ug., døde på Ljøstad. Skifte 19/6 1737, brutto 356 rdr., netto 0, heri 10 lispd. i Vestad (160 rdr.). 2) Marte, f. o. 1706, 22/10 1727 g. m. Erik Evensen, Dælin (Alm). 3) Gjertrud, f. o. 1712, 5/7 1735 g. m. Ole Paulsen Finsal (Kåtorp), Vang. 4) Alhed, dp. 14/7 1715, d. ung. 5) Oliv, f. 1716, begr. 10/6 1802, g. m. Erik Henriksen Bredsvold (1713-80). Ved skifte etter Halvor Olsen 25/11 1717 (2½ skpd. i Vestad), møter for barna Halvor A. Busvold, Mikkel Mogensen Arstad, Ole Olsen Hemstad og Kjeld Olsen Regstad.
Enken Magnhild ble gift igjen med Ole Nilsen Huseby (sønn av Nils Eriksen Huseby og Berte Olsdtr. Ringnes). Ole Nilsen og Magnhild hadde barna: 1) Halvor, dp. 18/6 1719 - eier av halve Vestad fra 1751. 2) Berte, dp. 24/8 1721, død før 1752, g. m. Gudmund. Barn: a) Anders, b) Nils, c) Kristian. 3) Nils, f. 1723, 9/7 1751 g. m. Boel Andersdtr. Nøkleholm, f. 1729, eier av Nøkleholm 1752, s. Røne fra 1760. 4) Magnhild, f. 1729. Marte Halvorsdtr. (f. 1706), g. m. Erik Evensen har bl. a. en datter, Ales Eriksdtr., dp. 18/1 1728, d. 3/8 1809, 15/8 1753 g. m. Eilert Olsen (1724-15/9 1807). Eilert Olsen og Ales hadde barna: 1) Elen, dp 20/10 1754, 1777 g. m. Kristofer Olsen Dørum, Vang. Barn: a) Ole, f. 1778, b) Anders, f. 1779. 2) Ole, dp. 1/11 1756, d. før 1792 ug. 3) Halvor, f. 1757, d. 1816, eier av s. Vestad 1783, hele gården fra 1790.
Halvor Olsen, dp. 18/6 1719, d. 17/3 1809 på Spangberg, 8/10 1760 g. m. Kari Kjeldsdtr. Gjermstad, f. 1739. Barn: 1) Berte (1761-66). 2) Magnhild, dp. 1/3 1767, g. m. Kjeld Larsen, eier av Vestad 1784. 3) Ole, dp. 27/12 1769, eier 1783-90. 4) Berte, g. m. Kristofer Olsen Spangberg, f. 1771.
Halvor Eilertsen (1757-1/1 1816), 25/4 1781 g. m. 1. Berte Kristensdtr. begr. 11/1 1803, 46 år. Barn: 1) Ole, dp. 30/9 1781, eier av halvparten til 1829. 1814 g. m. Sidsel Nilsdtr. Guthus (1788-26/12 1837). 2) Kristen, f. 1787, d. 25/3 1841, eier, 3) Even (1794-95). Halvor Eilertsen ble 1815 g. m. 2. Anne Mikkelsdtr. Løken (1788-2/9 1822). 1 sønn, Even, f. 4/7 1815. Ved skifte etter Halvor 22/1 1816 møter for barna: morfar Mikkel Kristensen Løken og slektning Johan Dælin.
Anne Mikkelsdtr. ble 26/9 1817 gift igjen med enkemann Andreas Pedersen Grønstad (1770-1833).
Kristen Halvorsen, f. 1787, d. 1841, 21/1 1813 g. m. Marte Larsdtr. Næsten. Barn: 1) Berte, 11/9 1840 g. m. 1. Ole Olsen Nøttestad, f. 1812. 1 sønn, Ole, f. 2/10 1840. G. m. 2. Thore Kristofersen Gyrud (Petlund). 2) Even, f. 19/10 1820 (eier 1843-46). 25/7 1846 g. m. Marte Toresdtr. Granberg, Romedal, f. 1821. 3) Eli, f. 25/12 1822, 1/5 1849 g. m. Amund Evensen, Stor Skjelve, f. 1799.
Stevelin Urdahl, f. 1846, 1868 g. m. Henriette Sofie, f. Andresen, f. 1848. Barn født på Vestad: 1) Halvor, f. 1869, d. s. å. 2) Halvor, f. 8/10 1870, 3) Marie Elisabet, f. 9/4 1872, 4) Sara, f. 19/3 1874.

Even Eriksen Øvergård, f. 8/9 1845, 8/7 1872 g. m. Hermane Gundersdtr., f. 1842, Hof, Solør, d. 27/3 1899. Barn: 1) Gunder Edvard, f. 23/2 1873, murmester Trondheim, 2) Karen Matea, f. 29/12 1874, 3) Gustava Fredrikke, f. 6/3 1878, g. m. gbr. Vold, Nes, 4) Einar Gunerius (1881-82).
Ole Hagen, f. 29/10 1880, sønn av Lars og Matea Hagen, Romedal, 1916 g. m. Minda Simensen, f. 13/9 1888 i Stange, datter av Martinus og Helene Simensen. Barn: 1) Leif, f. 4/2 1917, Hamar jernbaneverksted, omkom ved salutering i Hamar 7. juni 1945 i anledning Kongens hjemkomst. 2) Hans, f. 13/2 1918, 3) Ester, f. 19/4 1919, 4) Lars, f. 28/9 1921, 5) Gunvor, f. 29/5 1927.
Enerhaugen
Gnr. 93, bnr. 36, sk. mk. 2,89
er utskilt fra Vestad 1925. Areal 38 dek. dyrket, 30 dek. udyrket. Revefarm fra 1929.
Våningshus, låve m. fjøs og stall bygd o. 1925. Har i 1939 1 hest, 4 kuer, 2 svin og 200 sølv- og platinarev.
Per Pentzen (n. Godager), f. 1895 - kjøpte den i 1936. Han ble i 1925 g. m. Karen Ågot Ottestad, Stange og har barna: 1) Morten, f. 1926, 2) Jorunn, f. 1932.
Godager søndre
Gnr. 94, bnr. 1
Navnet opprinnelig Gudaker - det må komme av Gud. Jorden har i hedensk tid vært tempeljord (gudsdyrkelse). Jordfunn på Godager:
3 stk. en-eggede sverd av jern - fra vendeltiden - mulig fra gravhaug.
Søndre Gudaker er nevnt i 1334. I Oslo levde i 1. halvdel av 1300-tallet en mann som het Alvr Thordson (Alvr i Klaustri). Han var kongens håndgangne mann og førte i sitt skjold en skråbjelke med 2 halve liljer. Alvrs kone het Ulvildr, og med henne var det visst han hadde fått den jord han eide i Gudaker.
Den 11/9 1334 (eller 30/4 1335) kom Eilivr Ansteinson med 4 vidner til Alvr i Gamalgården i Oslo og kjøpte da av ham kontant ½ markaboljord i søndre Gudaker i Linæstad sokn i Skaun - med samtykke av Ulvildr, Alvrs kone, og Jon, deres sønn.
I 1528 heter oppsitterne Nils og Asle Gudager. I 1578 er begge Godagergårdene Hammersgods. 1612 er søndre Godager Kongens og bevilget fogden fri. Ved tinget 25/4 1665 er opplyst at Godager er benifisert Eidsvolls jernverk, men da det er fogedgård, har fogden fått beskjed om at han skal beholde den. 1/5 1658 er Tobias Søffrensen foged.
Ved tinget 7/2 1666 ønsker fogden, Berild Jensen, å kjøpe Godager for 350 rdr. - skyld 4 huder 4 bism.pd. smør. Husene er brent. Hvis han ikke får kjøpt, vil han ha erstatning for havte utgifter. Han får skjøte på gården 18/7 1666. Han får også skjøte på Otten sæter 19/7 1669.
Ved matrikuleringen 1669 heter det at gården er kongens "som Berild Jensen sig til odel har tilforhandlet". Skyld 4 huder 6 pd. smør. Det heter da om gården: "Jordisengen liden og god, udengen ringe og tuede. En liden hestehage, sameier på voldene med andre Godagers og Væstads besiddere, til gjerdesfang og fæbed. Sæter til gården kalles Storouten, som ligger på Morskogen. Ved tinget 6/11 1671 ble publisert Berild Jensen og hustrus "tiende - og fjerdingsgavebrev".
Den 6/9 1675 har Inger Hansdtr. Paus - auditør Kristen Nilsens hustru kjøpt gården av Bodil Hansdtr., fogden Berild Jensens enke. 1688 er Kristen Nilsen ført som eier og bruker. 17/11 1693 er det skifte etter regimentsauditør Kristen Nilsen, brt. 835, gjeld 1585 rdr., her tatt med jord i Gudaker 8 huder, takst 400 rdr. 1695 betaler enken odelskatt av 4 huder 6 pd. smør.
13/2 1703 selger Inger Hansdtr. Paus gården til Jens Halvorsen Hoel, Nes (senere eier av Hovindsholm), og han selger igjen 30/3 1706 s. Godager med underliggende Otten sæter til fogden Erik Lange (for 640 rdr.), som ved skjøte 16/11 1712 selger Godager med Otten sæter til Jacob Isaksen Cold (1677-1730) og hustru Karen Jensdtr. for 1200 rdr. I amtets skrivelse av 11/9 1715 heter det: "Lagtinget kan flyttes. Almuen har selv bygget tinghuset i 1635 eller 36 (kfr. statholder Gyldenløwes res. 22/9 1673).
Ved matrikuleringen 1723 er Jacob Cold eier og bruker. Det heter da at den ene del av gården er våtlendt. Jacob Cold pantsetter den 31/3 1730 til sin bror Johan Cold for 700 rdr. Ved tinget 23/9 1735 ble i skrivelse meddelt at gården er lagtingsgård siden 1712. Karen, Jacob Colds enke er blitt gammel. Det ble foreslått en skatt av 2 skill. pr. fullgård. 19/11 1743 ble gården med Otten sæter solgt ved auksjon av sorenskriver Hieronymus Jensen og prosten Johan Cold til lensmann Lars Nilsen Veflingstad, som 22/11 1743 pantsetter den til prosten Johan Cold for 800 rdr.

Ved skjøte 30/6 1745 selger Lars Nilsen igjen til Peder Clemetsen. Ved tinget 13/11 1750 fremsetter Peder Tofteberg odels- og pengemangelslysning for s. Godager, og 4/12 1752 selger Tofteberg eiendommen til løytnant Michael Kjønning, som 14/4 1753 selger igjen til Lars Tordsen for 1615 rdr., og han selger 12/4 1755 til Ole Kristensen Nettum Toten, og 15/7 1760 selger Ole Kristensen Stenberg, Romedal gården til Anders Jonassen. 21/7 1759 fremsetter Michael Kjønning odels- og pengemangelslysning for s. Godager, og 16/11 1759 Jacob Cold Kjønning det samme for Otten sæter.
Ved tinget 24/8 1763 stevner Jacob Cold Kjønning (1741-1813) ( eier av Hoberg 1772-75 ) - Anders Jonassen og hustru til fravikelse av Godager, og de blir dømt til å fravike mot 1615 rdr. Ved skjøte 14/4 1766 selger så Jacob Cold Kjønning gården til Paul Larsen Hovelsrud, Helgøya for 2750 rdr.
Fra 15/4 1777 er Kristian Larsen Lalum eier. Han døde 23/10 1821 og ved skifte 21/8 1824 ble gården overdradd til sønnen, Even Kristiansen, for taksten 3600 spd. og føderåd til hans mor, Marte Nilsdtr. Ved skiftet var boets brutto formue 5313 spd., netto 4944 spd.
19/7 1669 ble grensene for Otten sæter fastsatt.
Ved skjøte 1/9 1768 ble ½ Otten sæter med halve Granerud og Haugen solgt av Hans Flor til kvartermester Jens Flor (Lars Nilsen Veflingstads sønn), for 60 rdr., og han solgte i 1776 til Mogens Remmen og Peder Nøkleby, og disse solgte denne del i 1787 til enken generalinne Holter (gift igjen med generalauditør Wessel). Mai 1831 ble gitt skjøte på Otten sæter fra bestyrer i statsrådinne Rosenkrantz's bo til Maren sal. Ingiers for 530 spd., og ved skjøte 27/6 1836 selger fru Ingier Otten sæter skog m. v. til 3 odølinger (Stubmoen, Fusker og Suterud) for 2500 spd., og disse 3 selger ved skjøte 30/12 1850 Otten sæter til Anders Larsen Korslund, Hans og Ole Andersen Ulvin for 2250 spd.
Den 4/8 1840 ble plassen Granerud fraskilt og solgt for 270 spd. og 20/12 1853 ble Haugen fraskilt og solgt for 250 spd. - Etter fraskillelsen var skylden for Otten sæter 4 dlr. 110 skill. Da Paul Larsen Hovelsrud solgte Godager til Kristian Larsen Lalum solgte han ½ Otten sæter med Granerud og Haugen til Kristen Eriksen Ringnes og prokurator Froder Pettersen og prokuratår Ytter. 18/10 1787 har fogden nedlagt forbud mot hugst i Otten sæter skog. Herimot protesterer Kristian Larsen Godager og Kristen Eriksen Ringnes. I 1791 er det prosess om eiendomsretten til Ottensæteren. Granrud og Haugen med Otmarken og Otten sæter skog tilhører nå Almenningen.
Ved skjøte 9/12 1850 selger Even Kristiansen søndre Godager med Ottensæter til sønn Kristian Evensen for 3330 spd. og føderåd til foreldrene, i 1866 er Kristian fremdeles eier. 26/4 1865 er det registrering i Kristian Godagers konkursbo.
1875 er Dankert Marius Dankertsen eier (f. 1832 i Bergen). I 1886 er Ole Evenstad, Stor-Elvdal, eier. I 1892 Einar Klinge fra Trondheim, og fra 14/4 1927 Aksel Bårdseth fra Ringsaker.
I 1645 har oppsitteren Halvor 1 husmann, 2 karer og 4 kvinner til hjelp. I 1723 har gården 2 husmenn på gården og 1 husmann på seteren. I 1801 har den 1 husmann. Nå er det 1 husmannsplass og 1 inderstbolig.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Korn sådd 13 ½ 13 40 44,6
Korn avlet 60 70 324
Dessuten ble i 1723 avlet 82 lass høy og endel lin, og i 1866 265 skpd. høy og 200 t. poteter (satt 25). I 1723 ble sådd: 1 t. rug, 8 t. bygg, 3 t. havre og 1 t. erter. I 1875 ble sådd: 0,3 t. hvete, 2 t. rug, 13 t. bygg, 14 t. blandkorn, 11 t. havre, 1 t. grønnfor 4,3 erter, 12 t. poteter, 250 skålpd. gressfrø og hadde 6 mål rotfrukter.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1669 1723 1866 1875 1939
Hester 4 5 10 6+1 u. 5
Kuer 20 24 32 20+1 u. 40+15 u.
Svin - - 6
Sauer - 20 12 3
Areal 1866: 220 mål dyrket, 354 mål nat. eng og 98 mål havn og skog, Takst 8215 spd. Areal 1939: ca. 550 mål, hvorav 400 mål dyrket.
Det ble bygd ny låve med fjøs av Ole Evenstad i 1884, men den brente i 1938 og ny låve med fjøs og stall av betong (heiselåve) ble bygd i 1939 av Bårdseth. Hovedbygningen bygd 1800, restaurert.
1/10 1802 er Kristian Larsen eier, skyld 4 huder 6 bsm.pd. smør, takst 1730 rdr. Østjordet engeslett, 5 lispd., eier Finn Olsen Petlund, takst 300 rdr. Det er opplyst at Kristian Larsen har kjøpt gården av en fremmed o. 1777. Kjøpekontrakten hviler ved Høiesterett i anledning en sak. 1816 er gårdens takst 6000 spd., løsørets 200 spd. Kristian Larsen eier dessuten 725 spd. og han betaler i sølvskatt 135 spd. 4½ skill. 1818/19 er skylden for Godager s. med halve Ottensæteren 4 skpd. 2 lispd. og den får sammenligningstallet 55. 1838 er Even Kristiansen eier, skyld 21 daler 3 ort og 17 skill. 1886 er Ole Evenstad eier, skyld 38 mk. 60 øre. Skyld 1939: mk. 33.20. - Fraskilt er: 1) Gnr. 94-2, Kolstad, skyld mk. 3,76. 2) Gnr. 94-3, Østgård nordre, skyld mk. 1,54, 3) Gnr. 94-4, Høiland, sk. m. 0,10.
Et sagn sier at det omkring 1850 ble sett et "budrag" (formentlig en samling innsektlarver i bevegelse). Dette "budrag" beveget seg fra stabburet på søndre henimot stabburet på nordre Godager. Etter gammel overtro skulle dette være en spådom om at velstanden av overnaturlige krefter skulle bli "dradd" over fra familien på søndre til den på nordre Godager.
Kort slektstavle.
I 1623 heter oppsitteren Laurits, i 1645 Halvor, i 1658 fogd Tobias Sørensen (eier), 1666 fogd Berild Jensen, g. m. Bodil Hansdtr, 1675 regimentsauditør Kristen Nilsen g. m. Inger Hansdtr. Paus. 7/6 1730 er Inger Kjerstine Berelsdtr. Godager gift med Lars Gulbrandsen Grøtholm (f. o. 1760). Amund Kristensen Godager er begravet 9/8 1730 - 54 år gammel.
Kvartermester Michael Kjønning, g. m. Karen Tofteberg, hadde barna: 1) Jacob Cold, f. 1742. 2) Jens Tofteberg, f. 1749, 3) Peter Fridrik, f. 1751, 4) Elisabeth Catrine, 5) Magdalene Margrethe. (Se skifte på Hoberg 23/6 1788).
Peder Clemetsen, 22/4 1745, g. m. Ingeborg Halvorsdtr. Musli, dp. 19/8 1725, skifte 1/10 1781 på Togstad, har disse barn født på Godager: 1) Marte, dp. 26/12 1745, g. m. Mons Togstad, 2) Halvor, dp. 1751, sersjant ved 2. Oplandske regiment, Kristiania. Se ellers Atlungstad, hvor Peder er eier 1753-63.
Kristian Larsen (Lalum), dp. 29/8 1745, d. 23/10 1821, g. m. 1. Eli Olsdtr. (1762-82). Barn: 1) Live (1781-82). Kristian Larsen ble 9/5 1786 g. m. 2. Marte Nilsdtr. Røne (1763-30/12 1850). Barn: 2) Hermann, dp. 26/8 1787, d. 15/4 1831. 3) Live, (1789-91), 4) Nils (1791-93), 5) Lars (1793-1801). 6) Even, dp. 5/6 1796, neste eier. 7) Berte, (1798-1808), 8) Nils (1800-02). 9) Lars, dp. 22/5 1803, d. 10/3 1833, 23/11 1827 g. m. Anne Eriksdtr. Oustad, dp. 27/10 1805, d. 17/3 1847. Se Vardeberg og Grønstad. 10) Nils, dp. 15/9 1805, d. 25/1 1833.
Even Kristiansen, dp. 5/6 1796, d. 8/6 1871, 3/9 1818 g. m. Marte Paulsdtr. Vik, dp. 13/3 1796, d. 9/4 1875. Barn: 1) Pauline, f. 3/1 1819, 2) Kristian, f. 28/12 1819, neste eier, 3) Paul, f. 15/7 1822, 19/11 1847 g. m. Johanne Andersdtr. Lalum 1818-57), gbr. Lalum s., i 1875 i Visconsin, 4) Martinus, f. 16/7 1824, d. 18/11 1908, 29/11 1854 g. m. Alis Jensdtr. Norstad (1829-75), gbr. Gillund 1852-57, Høsbjør, ø. Furnes, 1857-77, senere bosatt i Gjøviken, Norstad, 5) Berte, f. 2/4 1826, d. 18/6 1888 ug., 6) Marta (1828-29), 7) Lina, f. 9/1 1830, g. m. Ludvig Osterhaus, Tønsaker, f. 8/4 1829, utv. U. S. A. i 1867, 8) Augustinus (1832-33), 9) Nils, f. 23/6 1834, d. 1929, 1858 g. m. Kristine Eriksdtr. Dalsrud, Odal (1836-1924). 10) Bernt, i 1875 i Texas, utv. i 1868, 11) Adolf, f. 6/6 1840, gift i Amerika (Texas), utv. 1868.
Martinus og Alis Godager hadde barna: a) Julie, f. 26/10 1857, g. m. Syver Ebro, b) Even, f. 26/3 1859, kjøpmann, Hamar. c) Jens, f. 3/12 1860, kjøpmann, Ilseng st. d) Adolf, f. 27/3 1863, kjøpmann, Stange, d. 9/10 1922, g. m. Johanne Marie Alm, f. 24/11 1861, d. 18/10 1918, e) Pernille, f. 1856, handlende Hamar, ug. f) Marte, f. 1852, ug., bosatt Norstad.
Kjøpmann Adolf Godager og Johanne Marie, f. Alm, hadde barna: 1) Agnes, f. 18/11 1889, handlende Stange st., kasserer historielaget, 2) Bergljot, f. 6/4 1891, g. m. gbr. Olav Melbye, Frang. 3) Magnus, kjøpmann, Stange st., f. 18/7 1894, g. m. Agnes Lovise Melbye, Frang, 4) Dagny, f. 20/9 1897, g. m. professor Johannes Bøe, Bergen. 5) Åsta Johanne, f. 20/11 1902.
Det er skifte etter Even Kristiansen 11/8 1871 og etter Marte Paulsdtr. 22/4 1875. Ved oppgjør i Kristian Evensens konkursbo 15/1 1867 var boets inntekt 7717 spd., gjelden 13214 spd. Kristian Evensen overtok gården 9/12 1850, men solgte igjen og reiste til Amerika i 1868 hvor han giftet seg. 1875 er han i Texas.
Olaf Jonsen Bagroen (forpakter for Ole Evenstad), f. 1851 i Sollien, 1875 g. m. 1. Kari Tollefsdtr. Barn: 1) Johanne Karine, f. 10/2 1878, 10/12 1898 g. m. Ole Matias Hauge Solberg, f. 1864, 2) Tora Sofie, f. 20/7 1879. Olaf Bagroen, 24/4 1883 g. m. 2. enken Eli Nilsdtr. Dieseth, Fokhol, f. 1845 Korsødegården.
Einar Klinge, f. 13/5 1867 i Trondheim, d. 2/5 1938, 22/9 1892 g. m. Margrete Godager n., f. 17/6 1869. Barn: 1) Anna Nikoline, f. 26/3 1893, g. m. Odmund Pentzen, f. 22/4 1897, forstmester hos Fearnley. 2) Jon Andreas, f. 22/7 1894, g. m. Palma Bratvold, Romedal. 3) Einar, f. 24/1 1896, d. 3/9 1941, 4) Paul, (1897-98), 5) Reidar, f. 9/9 1902, 6) Olav, f. 11/7 1905, g. m. Ingrid Gjersøe. 7) Harald, f. 23/1 1908.
Aksel Baardseth, f. 23/4 1895 (sønn av gbr. og lærer Kristian Bårdseth og Karen, f. Baardseth, Ringsaker), 1920 g. m. Gunvor Dahl, f. 26/4 1899 (datter av Georg Olsen Dahl, Stange og Mathea Hansen, Ringsaker). Barn: 1) Knut, f. 2/12 1922, 2) Gunnar, f. 4/8 1925, 3) Karen Margrete, f. 11/11 1930, 4) Åse Gunvor, f. 18/12 1937.
Kolstad
Gnr. 94, bnr. 2, 3
Kolstad (gnr. 94, bnr. 2) og Østgård n. (gnr. 94, bnr. 3) ble utskilt fra s. Godager i 1895 og solgt den første til Edvard Bagroen, den annen til Olaf Bagroen. Kolstad fikk en skyld av mk. 3,86, fra denne er senere fraskilt Høiland (skyld mk. 0,10). Østgård n. fikk en skyld av mk. 1,54. Tilsammen har de i 1939 en skyld av mk. 5,30 med et areal av 80 dek. dyrket og 15 dek. havn. Edvard Bagroen døde i 1929, og begge eiendommene ble overtatt av hans svigersønn tollforvalter Hjalmar Hensvold, og fra 1936 er hans sønn, Hroar Hensvold eier.
Våningshus, låve med fjøs og stall er bygd i 1895. I 1939 har den disse dyr: 2 hester, 10 kuer og 10 svin.
Edvard Bagroen, f. 3/10 1853, d. 2/9 1929 (sønn av Joe og Kari Bagroen, Stor-Elvdal), g. m. Eline Nilsdtr. n. Dæhlin, f. 24/10 1852, d. 23/4 1931. Barn: 1) Nils Johan, 2) Even Ingmar, 3) Albert Olai, 4) Johanne, 5) Inga Marie, g. m. neste eier.
Hjalmar Hensvold, f. 1/5 1889 (sønn av Ole Pedersen Hensvold og Oleane, f. Svellet, Toten), g. m. Inga Marie Bagroen, f. 7/2 1890. Barn: 1) Ørnulf Oddvar, f. 20/9 1911, tannlege, g. m. Sigrid Kvalnes, 2) Hroar Ingulf, f. 4/11 1913, gbr. Kolstad, 3) Eilif, f. 31/5 1919, d. 25/9 1942. 4) Bjørn, f. 6/12 1923, handelsgymnasiast.
Godager nordre
Gnr. 95, bnr. 1
Gården er nevnt i 1361, da Margrete Sveinsdatter vitnet at hennes husbond Jon hadde gitt sin frendekone Ranveig Clemetsdatter hva hun eide i nordre Gudaker. D. N. bind IV nr. 425 4/7 1361. Om navnet se Godager s. En gravhaug 150 m rett vest for husene på s. Godager og 80 m vest for jernbanelinjen, 18 m i diameter 3 m høy. Det er gravd i den både fra n.ø., s.ø. og s.v. (det er tatt grus til veifyll).
1612-33 er Peder Godager oppsitter, 1634-70 Ole Pedersen, f. o. 1604.

Det er skifte etter Ole Pedersen 7/1 1671, brt. 206, netto 166 rdr. Sognepresten i Kristiania råder all bygselen, communitetet er medeier av 3 huder.
Ved matrikuleringen 1669 er den prebendegods, og sognepresten i Kristiania eier 1 skpd. 8 lispd. ½ reernål med bygsel over 16½ lispd. 1 1/3 reemål Kongens. Skylden er 6 huder 3 bism.pd. smør. Oppsitter er Ole Pedersen. Det heter da: "Engen liden, dog god, sameierskog med andre Godager og Væstad. Sommerbed ved Gransjøen. En liden hommelhage." 1678/79 er enken oppsitter, likeså i 1688. Lektor i Kristiania eier da 3 huder 3 pd. smør og Kongen 3 huder. 1695 er oppsitterne Jon og Lars fritatt for odelsskatt for 3 huder 3 pd. smør - lektor i Kristianias - og for 3 huder - Kongens.
Ved tinget 20/7 1717 blir avlest bygselbrev til soldat Lars Jonsen på ½ Godager.
Ved matrikuleringen 1723 er Ole Jonsen oppsitter. Hospitalspresten i Kristiania eier 3 huder 3 pd. smør og Kongen 3 huder. 27/11 1730 får Lars Jonsen skjøte på Kongens del, 3 huder. 29/4 1735 er det skifte etter Lars Jonsen, brt. 636, netto 475 rdr., her tatt med jord i Godager 3 huder uten bygsel, takst 150 rdr. og i v. Elton 1 3/23 lispd. med bygsel, takst 27 rdr. Hans enke, Anne Arvesdtr. (Elton) overtar.
11/4 1750 får Lars og Annes svigersønn, Gunder Gulbrandsen, bygsel på 3 huder 3 bismerpd. smør. 15/7 1766 innløser Gunder endel i gården og ved skjøte 22/10 1770 selger han en del til svigersønn Johannes Andersen for 200 rdr., og 19/4 1769 får Johannes bygsel på 3 huder 3 pd. smør av Hr. Daniel Busch.
Ved skjøte 25/3 1773 selger Gunder Gulbrandsen halvdelen, 1½ hud, til Johannes Andersen.
Ved skjøte 14/7 1775 selger Johannes Andersen 1½ hud til Erik Paulsen (Norstad) og ved skjøte 2/7 1779 selger Johannes Andersen (ytre Haug) den annen del til Ansten Larsen og kone Eli Halvorsdtr. for 499 rdr.
Ved skjøte 19/12 1785 selger Erik Paulsen til sin bror Arve Paulsen sin påboende del (1½ hud) for 599 rdr. Arve Paulsen har 2/12 1783 fått bygsel etter Erik Paulsen for halvdelen av det benifiserte.
Ved skjøte 18/7 1798 selger Arve Paulsen halve dragonkvarteret nordre Godager til sin eneste sønn, Paul Arvesen og kone Anne Alfsdtr. for 599 rdr. og føderåd til foreldrene. 28/2 1798 får Paul Arvesen bygsel på 1½ hud, 1½ bismerpd. smør av sognepresten til Oslo og hospitalsforstander Ole Rørner Ågård Sandberg.
Ved gavebrev 19/8 1848 skjenker Anne Alfsdtr. gården til sin sønn, Arve Paulsen, for 790 spd. og ved skjøte 20/10 1848 selger Kongen den benifiserte del for 1250 spd. til Arve Paulsen (d. 7/4 1867).

I 1860 har hans sønn, Paul Arvesen, overtatt.
I 1866 hører Grindekeren og Østjordet til gården og Paul Arvesen eier da også Vettenødegården (gnr. 56-1).
Fra 1912 er Martinus Pentzen fra Åmot eier, 1938-40 Kristian Karlsen Holtstuen, fra 1940 Jacob Olsen.
I 1645 hadde Ole Pedersen 1 husmann og 3 kvinner til hjelp, i 1801 hadde Paul Arvesen 1 husmann og 1 inderst. - Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1669 1723 1866 1875
Paul Chr. Grimerud
Korn sådd 13 ½ 12 ¾ 20 6 23,2
Korn avlet 60 65 181 38
I 1723 ble dessuten avlet 71 lass høy og endel lin, i 1866 150 skpd. høy og 125 t. poteter (satt 15) hos Paul og 155 skpd. høy på Chr. Grimeruds del. I 1723 ble sådd: 6 skpd. rug, 8 t. bygg, 3 t. havre og 1 t. erter. Beliggenhet og jorden var god. Den har seter. I 1875 ble sådd (på gnr. 95-1): 1,5 t. rug, 6 bygg, 9,3 blandkorn, 2,1 havre, 0,8 grønnfor, 3,5 erter, 40 t. poteter, 95 skålpd. gressfrø og hadde 7 mål rotfrukter.
Arealet i 1866 var for gnr. 95-1: 120 mål dyrket, 169 mål nat. eng og 39 mål havn og skog, takst 4231 spd. For gnr. 95-2: 42 mål dyrket og 134 mål nat. eng, takst 2375 spd. Avlingen for gnr. 95-2 ble ført til Grimerud (ingen besetning). Areal i 1939 for gnr. 95-1: 240 dek. dyrket, 35 dek. havn.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1669 1723 1866 1875 1939
Kuer 24 20 22 20 18+3 u. 20+5 u.
Hester 6 4 7 6 6+1 u. 5
Svin 4 - - - 4 14
Sauer 20 - 15 12 7 -
Husebyødegården (Østjordet) er kjøpt fra Huseby, og her er i 1921-22 dyrket ca. 20 mål. Til gården hører Klætseteren i Åmot for ca. 25 dyr. Den eide tidligere seteren Luvdalen i Åmot, den er nå solgt til Kåre Sjølie. Alle husene på gården er gamle.

1/10 1802 er skylden 3 huder 1½ bism.pd. smør. Hospitalspresten i Kristiania eier 1½ hud 1 bism.pd. smør, oppsitteren Paul Arvesen resten. Takst 2430 rdr. 1816 er taksten av løsøre m. v. 1900 spd. Paul Arvesen eier dessuten 300 spd. og betaler i sølvskatt 42 spd. 108 skill. 1818/19 er skylden 2 skpd. 2½ lispd., sammenligningstall 25. 1838 er Paul Arvesens enke oppsitter, skyld 9 dlr. 4 ort 10 skill. 1886 er Paul Arvesen eier, skyld for Godager med Grindekren og Østjordet 19 mk. 88 øre. Skyld i 1939 mk. 20,14.
Godager nordre, gnr. 95, bnr. 2.
Johannes Andersen selger ved skjøte 2/7 1779 halvdelen til Ansten Larsen og kone Eli Halvorsdtr. for 499 rdr. Eli Halvorsdtr. døde 1800, begr. 12/1 og Ansten 1804, begr. 11/5 (f. 1749). Deres sønn, Lars Anstensen, dp. 11/12 1785 overtar.
Ved skjøte 22/12 1818 selger Lars Anstensen til Jon Iversen (Grimerud) for 2100 rdr. d. c. (Lars Anstensen finner vi senere på Ryen), og ved skjøte 2/4 1827 selger Jon til sønn Iver Jonsen for 200 spd. og 18/5 1845 selger Iver til sin bror Christen Grimerud for 200 spd.
Ved matrikuleringen 1886 fikk denne gård gnr. 95 bnr. 2 og en skyld av mk. 11,16. I 1906 solgte Chr. Grimerud denne gård til et interessentskap med Per Ree m. fl., og senere er størsteparten av eiendommen utstykket til småbruk ved Stange st. Av bebyggelsen står nå kun en gammel låve igjen.
1/10 1802 er skylden 3 huder 1½ bism.pd. smør. Hospitalspresten i Kristiania eier 1½ hud bism.pd. smør, oppsitteren Ansten Larsen resten. Takst 2430 rdr. 1816 er det meste benifisert. 1818/19 er Jon Iversen Grimerud eier. Skyld 2 skpd. 2½ lispd. Sammenligningstall 25. 1838 er Jon Grimeruds enke eier, skyld 9 dlr. 4 ort 10 skill. 1886 er Christen Grimerud eier, skyld mk. 11,16. Chr. Grimerud eide da også gnr. 95 bnr. 3 Lindstadhagen med skyld mk. 1,43.
Kort slektstavle.
Ole Pedersen, f. o. 1604, d. 1670 (skifte 7/1 1671), g. m. Maren Fransdtr. Barn: 1) Peder, 2) Frants, f. o. 1646, 3) Ulvild, 4) Ingri, 5) Anne, 6) Karen, 7) Maren. Frants Godager må 6/7 1668 betale en bot fordi han har rusket Peder Svendsen Kobberslagerstuen i håret og slått ham under øret. I 1697 heter oppsitterne Lars og Jon. Navnene Ulvild og Jon forekommer på Godager også i 1334.
Gudmund Godager; g. m. Anne Jonsdtr. 1 datter, Eli, dp. 22/12 1715. Lars Jonsen, f. o. 1677, begr. 11/2 1735 (skifte 29/4 1735), g. m. Anne Arvesdtr. Elton ø. (1674-26/2 1766). Barn: 1) Simen, dp. 27/12 1715. 2) Inger, g. m. 1. Helge Larsen Stør (1687-18/4 1733), 27/11 1735 g. m. 2. Ole Halvorsen Hafsal, Vang. 3) Mari, 13/8 1733 g. m. Erik Andersen Rå s. (1703-67). 4) Eli, 23/9 1728 g. m. Sakse Thommesen Lindstad s. Det er skifte etter Sakse 25/4 1737, brutto 162 netto 110 rdr. Sakse har rømt. 5) Sidsel, dp. 14/5 1719, begr. 4/9 1772, g. m. Gunder Gulbrandsen. 6) Anne, dp. 26/12 1721.
Gunder Gulbrandsen (1714-12/9 1775), og SidseI Larsdtr. hadde barna: 1) Lars (1746-64), 2) Kari, f. 1749, g. m. Peder Andersen, 3) Gulbrand (1751-73), 4) Anders, dp. 28/8 1756, g. m. Berte Gulbrandsdtr. 5) Hans, dp. 29/4 1759, 6) Ole, dp. 23/5 1763, 7) Marte, dp. 1754. 8) Sofie, dp. 26/12 1743, g. m. Johannes Andersen (ytre Haug), neste eier.
Johannes Andersen og Sofie har barna: 1) Anders (1764-65), 2) Anne (1766-69), 3) Lars (1768-70), 4) Johan, dp. 7/4 1770, 5) Gunder, dp. 9/6 1771, 6) Sidsel, dp. 26/8 1773, d. 15/9 1773, 7) Lars, dp. 12/5 1775, 8) Kristian, dp. 31/8 1777. Johannes bygsler ytre Haug i 1779.
Erik Paulsen (Norstad), dp. 2/2 1730, begr. 2/4 1767, g. m. Lisbet Mogensdtr. Arstad. Barn: 1) Mari, dp. 15/9 1771, 2) Mogens dp. 23/8 1778, lille Lundgård, g. m. Marte Andersdtr. 3) Anders, dp. 12/11 1780, 4) Erik dp. 5/1 1783.
Arve Paulsen (Norstad), dp. 20/12 1733, d. 11/9 1823, 12/9 1767 g. m. Sidsel Mogensdtr. Arstad, dp. 27/2 1746, d. 26/6 1829. Barn: 1) Paul, neste eier, 2) Mogens, dp. 17/7 1774, begr. 30/3 1790. 3) Berte, dp. 10/11 1771, d. 2/3 1809, 19/4 1792 g. m. Kristofer Larsen Østby, 4) Anne, f. 1777.
Paul Arvesen, dp. 23/8 1770, d. 30/7 1835, 1/11 1797 g. m. Anne Alfsdtr. Hommerstad, dp. 27/11 1760, d. 28/4 1853. Barn: 1) Arve, dp. 28/1 1798, neste eier, 2) Even, dp. 1801, d. 30/11 1808.
Arve Paulsen, f. 1798, d. 7/4 1867, 2/4 1830 g. m. enke Inge Larsdtr. Skillingstad (1790-19/5 1854), g. m. 1. Johan Skøyen, Romedal. Barn: 1) Paul, f. 2/11 1832, d. 2/10 1908, 2/11 1860 g. m. Anne Kristensdtr. Saxlund, f. 31/7 1832, d. 30/1 1910. 2) Johan, f. 26/10 1834, d. 1925, gbr. Lalum, 24/3 1865 g. m. Ingeborg Pedersdtr. Lille Ree, f. 29/5 1838, d. 1926.
Paul Arvesen og Anne Kristensdtr. hadde barna: 1) Aksel, f. 24/8 1861, d. 8/9 1865. 2) Inger, f. 6/7 1863, 4/5 1891 g. m. Johan Petersen Bryni, Romedal, f. 1864. 3) Aksel, f. 28/6 1866, utv. U. S. A. ug. 4) Margrete, f. 17/6 1869, 29/9 1892 g. m. Einar Klinge, Trondheim, f. 1867, gbr. s. Godager. 5) Agnete, f. 17/6 1869, d. 13/2 1870.
Martinus Pentzen, f. 22/3 1854 i Åmot, g. m. Dorthea, f. 5/5 1868. Barn: 1) Eivind, f. 14/8 1893, død, overrettssakfører, g. m. Magnhild Nyhus, f. 25/3 1900, datter av Martin Nyhus, Trysil. 2) Oddbjørg, f. 14/8 1893, g. m. Einar Bruun. 3) Per, f. 3/4 1895, g. m. Ågot Ottestad, f. 24/8 1900 (datter av urmaker P. Ottestad). 4) Odmund, f. 22/4 1897, forstmester, g. m. Anna Klinge, f. 26/3 1893, s. Godager. 5) Olga, f. 19/12 1898, kontordame kretssykekassen. 6) Trygve, f. 28/4 1901, g. m. Dagmar Kristiansen, datter av kjøpmann H. Kristiansen, Stange. 7) Halfdan, f. 15/2 1903, g. m. Minda, f. 26/10 1906, datter av snekker Ole Evensen, Stange. 8) Asbjørn, f. 3/4 1909.
Jacob Olsen, f. 1899 (sønn av Hans og Jensine Olsen), hovedbokholder i Hamar privatbank - 1940 g. m. Gunvor Nilsen.
Kristian Anker Schjermann (sønn av sorenskriver Schjermann, Solør), f. o. 1786 var landhandler på Godager. 28/8 1817 g. m. Marte Jonsdtr., f. o. 1793. Barn: 1) Fredrik Kristian, f. 13/6 1817, 2) Hans Edvard, f. 19/5 1819. 3) Lars Schjermann, f. 22/12 1821, 4) Anna Maria, f. 12/5 1824. 5) Bertine Beatha, f. 21/3 1827.
For gnr. 95-2: Ansten Larsen, f. 1749, begr. 11/5 1804, bror av Ole Nøkleholm, 1775 g. m. Eli Halvorsdtr. Hushagen, f. 1755, begr. 12/1 1800. Barn: 1) Kari (1780-1800), 2) Halvor (1783-86), 3) Lars, dp. 11/12 1785, neste eier. 4) Halvor, dp. 27/1 1788, 5) Jens, dp. 27/6 1790. 6) Marte (1792-96). 7) Dorte (1795-96). 8) Marte, (1798-1801). Ved skifte etter Eli, 18/10 1800 møter for barna: Halvor Paulsen, Hushagen og Kristian Larsen Godager, som er beslektet med Eli. Lars Anstensen solgte i 1811 til Jon Tangen. Han er senere eier av Ryen 1832-42, se også Smedstuen (Vestad).
Lindstad søndre
Gnr. 96, bnr. 1, 8
Navnet opprinnelig Linæstadir eller Linustadir av mannsnavnet Lini eller kvinnenavnet Lina.
Jordfunn på Lindstad: 1. Knivblad av jern, fra eldre jernalder. Bronsekjel, 2 lerkar og glasstykker (bortkommet). 2. Nøkkel av bronse, yngre jernalder. 3. Stykker av tve-egget sverd, spydspiss av jern, økseblad av jern, yngre jernalder. 2 gravhauger (se vestre Lindstad).
I middelalderen var det en sognekirke på gården. Gammel kirkegård på gårdsplassen til søndre Lindstad, hvor det ved planering er funnet benrester. Linæstada sokn nevnt 1335.
Ifølge "Røde bok" o. 1400 eier Nunnesæter i Oslo i Linæstadom 6 markabol og i Liodastadom mykla II aurabol.
Allerede i begynnelsen av 1500-tallet var det 2 gårder og oppsitterne het Sjur og Torsten. For søndre Lindstad var Helge oppsitter 1612-24 og Trond 1625-61. Nonneklostret eide 2 pd. 4 huder, Stange prestebord 1 hud.
Ved folketellingen 1664 er Ole Trondsen oppsitter - 41 år gml. Ved matrikuleringen 1669 er Ole Trondsen oppsitter. Skylden for Lindstad søndre med underliggende Lille Stange var 1 skpd. 2½ hud (2 pd. 1 fjerd.). Nonneklostret eier 2 pd. og Stange prestebord 1 fjerd. Det heter da: "Engen i jordene er god, utengen skren. En liden hage. Sommerbed på Røsdalskogen. Hommelhage. "
1678/79 gir Ole Trondsen i tiende: 3 settg. rug, 3½ t. bygg, 2 t. blandkorn, 4 settg. erter.
I jordeboken 1688 nevnes Ole Trondsen som oppsitter, skyld 1 pd. tg. 2½ hud. - Nonneklostret eier 1 pd. 2 huder, prestebordet ½ hud. Lindstadgårdene er 1678 assignert kaptein Waldemar Thommesen.
Fra o. 1700 er Thomas Kristofersen oppsitter. Han var g. m. 1. enken etter Ole Trondsen, Ambjør Ommundsdtr., og g. m. 2. Ingeborg Olsdtr. nordre Elton. Det er skifte etter Thomas Kristofersen 1/5 1721, brutto 631, netto 610 rdr.
Ved matrikuleringen 1723 er enken Ingeborg Olsdtr. oppsitter. Kongen er da eier av 2 pd. tg. og Stange prestebord ½ hud. Den har da 1 husmann og leier seter.
Ved skjøte 16/12 1726 selger Kongen sin del til madam Mette Sofie Wohnsens, som ved skjøte 31/3 1727 overdrar den til fogden Erik Lange. Ved tinget 1/4 1730 stevner fogden Lange Anders Olsen og Nils Olsen til fravikelse av s. Lindstad.
Ved auksjonsskjøte 2/4 1732 ble den av sal. fogden Erik Langes arvinger solgt til Knud Simensen Husehagen.
Knud Simensen selger ved skjøte 31/3 1733 halvparten til Sakse Thommesen Bjørnstad. Det er skifte etter Saxe på n. Godager 25/4 1737, brt. 162, netto 110 rdr. (Saxe har rømt).
Saxes enke, Eli Larsdtr., selger 11/12 1736 til Morten Halvorsen, ø. Dælin, g. m. Oliv Thommesdtr. Hosmestad, og 18/4 1763 selger Morten Halvorsen og hustru til Thommes Andersen Veflen. Det er skifte etter Thommes 24/3 1767 for 1000 rdr.
Ved skjøte 2/4 1743 selger Knut Simensen den annen halvdel til sønn Simen Knudsen, og Knud Simensens enke Sofie Kristofersdtr. selger 14/4 1767 også den annen del til Simen Knudsen for 1060 rdr. Mogens og Halvor Kveberg gir 8/6 1768 avkallskjøte til Simen Knudsen for 220 rdr. 8/3 1773 selger Simen Knudsen halvdelen av gården til eldste sønn, Halvor Simensen, hvorav ½ hud tilhørende Stange prestebord - for 800 rdr. og føderåd til foreldrene. Halvor pantsetter den 17/3 1782 for 650 rdr. til Tjøstel Nødsle. - Erik Simensen er i 1790 eier av den annen halvdel. 29/3 1790 slutter Erik Simensen kontrakt med Hans Nilsen Ljøstadeier om oppryddning, oppbygging og bruk av en plass. 6/3 1822 skjøter Halvor Simensen til Ole Eriksen for 600 spd. og føderåd til Marie Nilsdtr.
1/10 1802 er skylden for østre 10 lispd. 1¼ hud, hvorav Stange prestebord eier 3 skinn, oppsitteren Erik Simensen resten. Takst 1350 rdr. Den har som underbruk Væstad engeslett 2½ lispd. beregnet under Bredsvoll. Ved sølvskattens utskrivning 1816 er Erik Simensen eier av den ene del, gårdens takst 3000 spd., gjeld 250 spd. og han betaler i sølv 53 spd. 75 skill. 1818/19 er skylden for denne del (m. Væstad engeslett) 1 skpd. 2½ lispd. + 2½ lispd. og gården fikk sammenligningstall 32.
Erik Simensens sønn, Simen Eriksen, har overtatt og ved skjøte 30/12 1829 selger han til sin bror, Jakob Eriksen, for 250 spd. og føderåd til Simen (østre Lindstad). 1838 er Jakob Eriksen eier. Ny skyld 12 daler 2 skinn. 26/7 1828 er det utskiftning av sameie mellom gårdene Huse, Husehagen og flere Lindstadgårder.
6/7 1851 er fraskilt: Grinnekren, skyld 1 dlr. 87 skill. og solgt til Arve Paulsen Godager for 1000 spd. 7/6 1851 Lindstad ødegård, skyld 130 skill. 4/11 1853 Lindstadvollen, skyld 1 dlr. 35 skill. 19/12 1853 Lindstadhagen nordre, skyld 38 skill, Lindstadhagen 76 skill, Nordre Hagestuen fraskilt 6/8 1849 skyld 59 skill. Igjen på søndre Lindstad 4/11 1853 9 daler 4 skill. Jakob Eriksens svigersønn, Erik Andersen Ødegården (1807-83), har overtatt østre i 1849, i 1875 er hans sønn, Anders Eriksen, eier, i 1886 er Johan Olsen Lindstad eier av gnr. 96 bnr. 1, skyld mk. 6,88, i 1903 O. Thoresen Kaatorp, Furnes. I 1886 får Lindstadødegården gnr. 96-2, skyld mk.1,36 (Ole Hansen), Brenna gnr. 96-3, skyld 6 øre (Mari Kristofersdtr.), Skjæret, gnr. 96-4, skyld 5 øre (Engebret Olsen), Moen nr. 3, gnr. 96-5, skyld mk. 1,72 (Mikkel Tokstad), Vollajordet, gnr. 96-6 skyld mk. 3,45 (landh. Lemmik Berg), Snippen, gnr. 96-7, skyld 2 øre (Stange almen.).
Ole Eriksen, som overtok søndre Lindstad, bnr. 8 i 1822, selger i 1850 til sin svigersønn, Martinus Larsen (Grønstad), (f. 16/9 1831, d. 11/11 1899). Ved matrikuleringen 1886 er Martinus Larsen eier av s. Lindstad m/Væstad engeslett, den fikk gnr. 96 bnr. 8 og skyld mk. 18,14.
Ved matrikuleringen 1886 er det under søndre disse matrikulerte bruk:
Gnr. 96-9 Volla (landh. Berg), skyld mk. 2,56
" 96-10 Gårder (landh. Berg) skyld mk. 0,93
" 96-11 Bekkelund (Hans Hansen), skyld mk. 0,77
" 96-12 Nordengen (Stange almenning), skyld mk. 0,05
" 96-13 Stange meieri, skyld mk. 0,24
" 96-14 Gårder (Lemik Berg), skyld mk. 0,07.

Etter Martinus Lindstads død i 1899 ble gnr. 96 bnr. 8 overtatt av hans sønn, Karl Lindstad i 1900, i 1907 kjøpte han også bnr. 1. Etter hans død i 1920 ble hele gården i noen år drevet av enken Elen Lindstad, til den i 1932 ble overtatt av sønnen Martinus Lindstad. Foruten ovennevnte parseller er fraskilt mange små parseller mot Stange st.
I 1645 hadde Trond 1 husmann, 1 mann og 6 kvinner til hjelp.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1668 1723 1866 1875
Erik Martinus Anders Martinus
Korn sådd 13 ¾ 15 ½ 14 20 18 ½ 28 5/8
Korn avlet 60 73 91 175
I 1723 ble dessuten avlet 68 lass høy og endel lin, i 1866 80 skpd. høy og 90 tønner poteter (satt 12) hos Erik Andersen, 170 skpd. høy, 140 t. poteter (satt 18) hos Martinus Larsen. I 1723 ble sådd (i tønner): 1 rug, 9 bygg, 4 ½ havre, 1 erter, i 1875 ble sådd hos Anders Eriksen følg. antall tønner: 1½ rug, 3 bygg, 12 blandkorn, 2 erter, 20 t. poteter + 30 skålpd. gressfrø, hos Martinus Larsen: 2¼ rug, 7 bygg, 7 3/8 blandkorn, 9 havre, 3 t. erter, 16 t. poteter + 100 skålpd. gressfrø.
I 1723 heter det at jorden var måtelig, noe frostlendt. I 1866 ble gitt trekk for frost: hos Erik Andersen 46 spd., hos Martinus 69 spd.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1668 1723 1866 1875 1939
Erik Martinus
Hester 5 5 5+1 u. 3 6 3 4+3 u. 4
Kuer 27 27 28 10 17 8+4 u. 18+1 u. 30+15 u.
Svin 8 - - - 2 3 10
Sauer 20 - 16 10 12 10 9 75
Areal i 1866 hos Erik Andersen: 77 mål dyrket, 85 mål nat. eng, 22 mål havn og skog, takst 2566 spd. Hos Martinus: 112 mål aker, 150 mål nat. eng, 67 mål havn og 616 mål skog, takst 4299 spd. I Martinus og Karl Lindstads brukstid er dyrket ca. 100 mål.
I 1939 er arealet for søndre Lindstad 290 dek. dyrket + 7 dek. på husmannsplassen, 80 dek. havn og ca. 1450 dek. skog. Ca. 650 dek. skog er innkjøpt. Til bnr. 8 hører følgende skog: Trettmarkstykket nr. 7- 200 dek., Stormyrstykket nr. 10- 234 dek. Til bnr. 1: Stormyrstykket nr. 4- 220 dek. Fra Nøkleholm er kjøpt Stormyrstykket nr. 6, 318 dek. og Brennstykket nr. 9, 207 dek. Fra Vålødegården er kjøpt: Stormyrstykket nr. 3, 152 dek.
Det var før 4 husmannsplasser, nå 1, Søjordet, på ca. 7 dek., 2 plasser
er solgt, den 3. bortforpaktet. Seter på Gransjøvangen på Almenningen. Den brukes nå som ungdyrhavning.
Et jordstykke heter Hemmingsløkka. Sagnet forteller at det her skal ha bodd en mann Hemming, som hengte seg og ble begravet på stedet. Det er 2 hovedbygninger, den minste er bygd av Martinus Lindstad i 1899, den annen er ca. 200 år gammel. I 1908 er bygd ny låve, i 1910 fjøs i flukt med låven. Nytt svinhus i 1921.
Kort slektstavle.
Tron var oppsitter 1625-61. - Om Gjertrud Oudensdtr. (d. 1670), g. m. 1. Erik n. Lindstad, g. m. 2. Ole Trondsen (1623-1700) se nordre Lindstad. Det var ingen barn i 2. ekteskap.
Thomas Kristofersen, f. o. 1667, begr. 19/4 1721 - skifte 1/5 1721, brt. 631, netto 610 rdr., bror av Kristofer Skjøtteren og Peder Løken, Romedal, g. m. 1. enken Ambjør Ommundsdtr. (enken etter Ole), datter av Ommund Stor Skjelve. Ingen barn med Thomas, men en datter med Ole: Kjersten Olsdtr. Det er skifte etter Ambjør 8/6 1694 brutto 277, netto 149 rdr. Blant løsøret er ført 1 sølvstøp - 20 lodd, verdi 10 rdr. Gården er assigner rytterkvarter.
Thomas Kristofersen, g. m. 2. Ingeborg Olsdtr. n. Elton, søster av Børre Olsen Remmen, og hadde barna: 1) Ole, f. o. 1703, eier av Hosmestad v. fra 1728. 2) Anne (1695-1742), g. m. 1. Mikkel Mikkelsen Arstad (1797 - 8/3 1732). 27/4 1733 g. m. 2. Ole Eriksen Kaas, Ringsaker, d. 1735. 1737 g. m. 3. Kristofer Eriksen Grønstad (1683-1749). 3) Kari, f. o. 1703, begr. 13/9 1731, 1730 g. m. Mogens Olsen Hoberg (1693-1741). 4) Oliv, f. o. 1705, begr. 22/1 1787, 21/4 1741 g. m. enkemann Morten Halvorsen Dælin ø. 5) Magnhild, f. o. 1708, 10/10 1743 g. m. Alf Larsen Staur (se Guthus). 6) Eli, (f. o. 1712, begr. 28/1 1793), 8/6 1734 g. m. Anders Evensen Veflen (1711-65).
Knud Simensen Husehagen, g. m. Kari Rikvoldsdtr. Bjørnstad. Barn: 1) Simen, begr. 15/8 1785, 2) Rikvold, dp. 16/3 1727, 3) Ole, dp. 24/7 1740, 4) Marte, dp. 29/10 1730 (se Hushagen).
Sakse Thommesen (Bjørnstad), 23/9 1728 g. m. Eli Larsdtr. Godager, hadde barna: 1) Anne, f. 1734, 2) Marte, 1765 g. m. Gunder Turesen Skjerden, 3) Margrete, 1764 g. m. Lars Eriksen. 25/4 1737 er det skifte på Godager etter Sakse, som er rømt. For barna møter farbror Ole Thommesen Bjørnstad.
Simen Knudsen, eier fra 1743, begr. 15/8 1785, 19/11 1750 g. m. Marte Eriksdtr. Tønsaker, f. 1718, begr. 23/4 1793, hadde barna: 1) Knud (1751-60), 2) Halvor, f. 1754, d. 10/8 1825, eier av halvdelen, 3) Erik, dp. 16/1 1757, d. 10/4 1824, eier av halvdelen. 4) Ole, dp. 5/1 1760, begr. 15/8 1785.

Halvor Simensen, 12/12 1783 g. m. Berte Olsdtr. f. 1755, begr. 12/5 1795 Barnløse.
Erik Simensen (1757-1824), 1784 g. m. Berte Jacobsdtr. Ljøstad, Romedal, f. 1766, d. 12/7 1808. Barn: 1) Helene, dp. 28/3 1785, d. s. å. 2) Simen, dp. 17/9 1786, d. 3/1 1856 på Lindstad ødegård. 3) Pernille, dp. 4/10 1789, 29/3 1816 g. m. Erik Hansen Bjørtomten, f. 1790, 4) Marte, (1792-93). 5) Jakob, dp. 10/5 1795, d. 17/1 1859, eier av ø. Lindstad fra 1829, død på Lindstadødegård. 6) Ole, dp. 1/9 1799, eier av s. Lindstad fra 1822.
Ole Eriksen, f. 1799, d. 26/4 1866, 26/3 1830 g. m. Marte Gundersdtr. Ryen, f. 1804, d. 23/2 1860. Barn: 1) Erik (1830-31), 2) Halvor 1832-32, 3) Guri, f. 19/9 1834, d. 19/7 1858, g. m. neste eier. 4) Erik (1842-43), 5) Ole, (1844-47). 6) Berte, f. 3/8 1836, 24/4 1866 g. m. landh. Lemik Pedersen Berg, f. 1838. Lemik 6/10 1876 g. m. 2. enken Johanne Skåden, Øyer, f. 23/7 1850, datter av Kristen Løken, Elverum. 7) Eli, f. 10/11 1839.
Jakob Eriksen (1795-1859), eier av østre Lindstad, g. m. Anne Eriksdtr. hadde datteren Berte Jakobsdtr., f. 1816 g. m. Erik Andersen Ødegården, f. 1807, d. 6/8 1883. Erik og Berte var eier av Bjørsrud 1846-48, senere av ø. Lindstad. Erik og Bertes barn f. på Bjørsrud: 1) Tea, f. 4/2 1842, 2) Kirsti, f. 19/7 1843, f. på Lindstad: 3) Anne, f. 13/10 1849, d. 19/7 1883, 4) Johan, f. 13/10 1849, 5) Bernt Emil, f. 9/1 1851, eier av v. Ottestad, g.m. Eli Østby, Ottestad v., 6) Anders, f. ¾ 1847, 28/4 1873 g. m. Eli Olsdtr., f. 1848. Anders og Eli hadde barna: a) Erik, f. 1/8 1873, b) Ingeborg, f. 19/6 1875.
Martinus Larsen (Grønstad), f. 16/9 1831, d. 11/11 1899, 26/2 1852 g. m. 1. Guri Olsdtr. Lindstad s. (1834-58). 1 sønn, Ole, f. 11/4 1855, d. 1856. Martinus Larsen g. m. 2. 12/4 1860, Oline Kristiansdtr. Torgundrud, Feiring, f. 25/11 1836, d. 1/7 1883. Barn: 2) Gina, f. 29/1 1861, 25/2 1891 g. m. Halvor Guttormsen Kveset, f. 1854 i Hof, Solør. 3) Anne Marie, f. 18/9 1862, d. 19/5 1883, 4) Marte Olea (1864-65). 5) Marte Olea, f. 11/1 1866, d. 13/6 1883, 6) Ole, (1867-69), 7) Lars, f. 31/5 1870, d. 27/4 1896, 8) Kristian f. 9/11 1871, d. 5/6 1941, g. m. Marie Kongsgård, Grue. 9) Marte Olava, f. 24/10 1873, d. 1907. 10) Karl, f. 19/9 1876, neste eier, 11) Ole, f. 2/6 1878, d. 1879. - Martinus Lindstad ble 27/3 1888 g. m. 3. Anne Berntsdtr. Grinaker, Hadeland, f. 17/4 1854, d. 18/5 1927. Barn: 12) Bernt Olai, f. 16/12 1888, d. 13/4 1917. 13) Anne Otilie, f. 16/10 1890, 9/11 1922 g. m. sokneprest Harald Kaldor, f. 9/7 1882 i Øyer. 14) Olai, f. 12/2 1893, lektor, Oslo, 27/6 1922 g. m. Rose Michelsen, V. Aker, f. 24/12 1891, d. 11/5 1939. 15) Marte Marie, f. 10/6 1897, d. 16/11 1897. 16) Martinus, f. 22/11 1898, d. 10/9 1930, 5/7 1930 g. m. Agi Nilsen, Oslo, f. 29/10 1903.
Martinus Lindstad var en virksom gårdbruker og skogeier og var i flere år medlem av herredstyret. Han var en meget kjent og avholdt legpredikant, som på samme måte som Hauge reiste rundt til forskjellige bygder etter oppfordring fra venner og bekjente og holdt oppbyggelse.
Karl Martinussen Lindstad, f. 19/9 1876, d. 12/12 1920, 28/11 1899 g. m. Elen Kristofea Holm, f. 1872 i Sande (datter av Anders Olsen Holm). Barn: 1) Martinus, f. 5/9 1900, neste eier, 2) Arne, f. 4/1 1903, gbr. Arnset, Vang, g. m. Elen Gjerstad, Lang Ree. 3) Signe Kathrine, f. 26/5 1905. 4) Anna Oline, f. 17/5 1907, g. m. sokneprest Oscar Michelsen, Våler, Solør. 5) Kåre, f. 19/5 1909, gårdsbestyrer Grimerud, g. m. Henny Rustan. 6) Gunnor, f. 17/12 1911, sykepleierske, Lillestrøm.
Martinus K. Lindstad, f. 5/9 1900, g. m. Maalfrid Stadshaug, Kjemstad f. 27/12 1905. Barn: 1) Karl, f. 25/4 1930, 2) Marit, f. 24/12 1931, 3) Ellen, f. 16/6 1933, 4) Anne, f. 25/4 1936, 5) Arnt, f. 11/8 1937.
Lindstad vestre
Gnr. 97, bnr. lag 6
Lindstad vestre består av Lindstad nordre bnr. 1 og vestre bnr. 6. For Lindstad nordre er Gudmund oppsitter 1612-33, Peder 1634-35 og Erik 1636-61. Det er 2 gravhauger på Skjerpåkeren og noen bryggestenshauger. Funn av gamle mynter. Om jordfunn se ellers søndre Lindstad.
Ved folketellingen 1664 er Ouden Eriksen oppsitter (f. o. 1638). Ved matrikuleringen 1669 er Ouden oppsitter. Skylden for Lindstad med underliggende lille Stange er 1 skpd. tg: 2½ huder (2 skpd. 1 fjerd.). Nonneklostret eier 2 skpd. Stange prestebord 1 fjerd. tg. Det heter da: "Jordisengen god, udengen skarp, en hage med brådeland og anden gårdsnøtte. Sommerbed udi Røsdals skog. Hommelhage."
Det er skifte etter Ouden 30/10 1668. Enken Elen Johansdtr. ble gift igjen med Ole Axelsen, som 1678/79 gir i tiende: 3 settg. rug, 3 ¾ t. bygg, 3 t. blandkorn, 6 settg. erter. I jordeboken 1688 er Ole Axelsen (1645-1726) oppsitter. Skyld 1 pd. 2½ hud. Nonneklostret eier 1 pd. 2 huder, Stange prestebord ½ hud. 1697 er Ole Axelsen fremdeles oppsitter og 27/10 1700 pantsetter han gården Bjertingstad til Knut Torsen.
Ved matrikuleringen 1723 er Clemmed Pedersen oppsitter. Kongen eier da 1 skpd. 2 huder, Stange prestebord ½ hud.
Kapteinløytnant Schulz har kjøpt kongens del og ved skjøte 12/12 1727 selger han til Lars Andersen (BjØrge), f. 1708. Lars Andersen eide Hølstad, Furnes 1724-26 og Stor Skjelve 27-28. Clemmed Pedersen kjøper Ryen i 1727. Det er skifte etter Lars Andersens hustru, Inger Larsdtr. (Gålås øvre) 14/10 1735, brt. 1775, netto 512 rdr., her tatt med jord 1 skpd. tg. 2 huder med bygsel i n. Lindstad, takst 1400 rdr. 11/12 1736 får Lars Andersen avkall fra datter Gunnor Larsdtr., g. m. Engebret Carlsen, Røne.

Ved skjøte 14/4 1738 selger Lars Andersen til Jens Larsen (Hafsahl), som 22/7 1748 selger til Anders Alvsen Berg. 14/4 1755 selger Lars Andersen til Anders Alvsen for 580 rdr., som 21/7 1757 selger til Peder Olsen. Ved tinget 18/7 1760 stevner Peder Olsen Lindstad Peder Christensen, ø. Dal til levering av føderåd.
13/4 1761 selger Peder Olsen til Lars Kristofersen Bjørge (Ottestad), som 29/3 1762 selger til Hans Olsen for 1200 rdr. Skifte etter Hans Olsen 27/3 1765 for 700 rdr. Ved tinget 17/11 1762 stevner Lars Gollersrud Hans Olsen Lindstad, fordi han ikke har gitt ham hjemmelsaktig skjøte på Lindstad. Han ble dømt til å gi lovlig skjøte til citanten.
Ved skjøte 7/7 1766 selger Peder Olsen halvdelen, (½ skpd. tg. 1 hud) til Ingvald Nilsen for 1100 rdr., og ved auksjonsskjøte 15/7 1771 ble den annen halvdel solgt til Ole Pedersen Schee og Ole Dyresen Frenning for 770 rdr., og disse selger igjen 11/7 1772 til Ole Paulsen (f. 1726) som 14/4 1788 selger til eldste sønn, Kristofer Olsen, for 999 rdr.
Kristofer døde 6/3 1819, og ved skjøte februar 1824 selger hans enke Eli Andersdtr. (Lalum) til sønn Ole Kristofersen (1790-1852). 31/1 1827 ble vestre Lindstadvollen utskilt (skyld 3½ skinn) og av Ole Kristofersen solgt til Anders Olsen for 300 spd. 4/9 1847 ble den av auksjonsforvalteren solgt til Even Olsen for 590 spd. og 20/4 1852 ble v. Lindstadvollen med Voldjordet solgt av Even Olsen til Anders Svendsen for 600 spd. (g. m. Mari Pedersdtr.).
Ved skjøte 4/4 1837 ble Ole Kristofersens gård solgt til Mons Hosmestad, som 14/4 1837 selger til Ole Kristofersen (f. 1795) og kone Berte Eriksdtr. (f. 1800). (Ole var fra nordre Stenberg, Romedal). Etter Ole Kristofersens død i 1853 ble enken gift igjen med urmaker Ole Olsen fra Lesja, (skifte 5/1 1895). 26/7 1828 var det utskiftning av sameie mellom Lindstadgårdene, Huse og Hushagen.
1/10 1802 er skylden for denne del ½ skpd. tg. 1¼ hud, hvorav Stange prestebord eier 3 skinn, oppsitteren, Kristofer Olsen, resten. Takst 1350 rdr. Ved sølvskattens utskrivning 1816 er Kristofer Olsen eier, gårdens takst 2800 spd., løsørets 50 spd., gjeld 350 spd., og han betaler i sølv 48 spd. 90 skill. 1818/19 er Ole Kristofersen eier, skyld 1 skpd. 2½ lispd., og den får sammenligningstallet 34.

Ved matrikuleringen 1838 er Ole Kristofersen eier av Lindstad nordre med skyld 10 daler 5 skill. Erik Engebretsen er i 1838 eier av Hagestuen skyld 3 ort 14 skill. Hans Eriksen av Hestehagen, skyld 12 skill. Peder Arnesen av Lindstadvollen ø. skyld 1 daler 3 ort 23 sk. Mons Kristiansen av Lindstad nordre, skyld 11 daler 4 ort, 3 skill., Hans Olsen av Lindstadvollen, skyld 1 daler, 3 ort, 2 skill.
I 1866 er Johan Olsen Lindstad eier av Lindstad nordre, i 1875 er Peder Jonsen eier, tidligere eier av Lindstad vestre. Fra 1883 er landbruksskolebestyrer Johan Hirsch eier av nordre og vestre Lindstad.
Ved matrikuleringen 1886 er Johan Hirsch eier av gnr. 97-1, skyld 16 mk. 36 øre og av gnr. 97-6 skyld 16 mk. 9 øre. I 1886 har gnr. 97-2, Hagastuen med Hagastuen n. og Østerhagen (eier Johan Larsen) skyld mk. 1,81. Gnr. 97-3, Hestehagen (Hans Evensen), skyld mk. 0,42, gnr. 97-4, Volla ø., Volla, Vollajordet og Nordjordet (Håken Musli) skyld mk. 9,62, gnr. 97-5 Lillemark (Kristen Grimerud) skyld mk. 0,17, gnr. 97-6, Lindstad vestre (Johan Hirsch) skyld mk. 16,09, gnr. 97-7 og 8 Moen nr. l og nr. 2 (Hans og Lars Hammeren) skyld mk. 2,94, gnr. 97-9 Malerskogteigene (Hans Mikkelsen) skyld mk. 0,29, gnr. 97-10, Monsli (Anders Mikkelsen) skyld mk. 0,23.
Ingvald Nilsen, som overtok halve nordre Lindstad 7/7 1766, selger 14/4 1784 det halve av Lindstadvolden til Kristofer Larsen for 280 rdr. med rett til hogst og havning i gårdens skog, således som enken Dorte Nilsdtr. har fått ved kontrakt 14/4 1755.
Ved skjøte 14/4 1787 selger Ingvald Nilsen og kone Ingeborg Olsdtr., halve n. Lindstad til Engebret Eriksen Guthus (1749-1817) og kone Marie Andersdtr., for 1270 rdr. og føderåd til Ingvald Nilsen. - 21/4 1789 kommer eldste sønn, Nils Ingvaldsen, med odelssøksmål mot Engebret Eriksen, som betaler 130 rdr. i odelsløsning. Ved odelssøkning 22/12 1795 må Engebret Eriksen betale til Ingvald Nilsens barn: Simen 300 rdr., Ole 120 rdr., Kjell 40 rdr., Johanne 40 rdr. og til Peder Hansen Lillehagen (gift med Ingvalds eldste datter) 40 rdr.
26/11 1782 er det skifte etter Ingvald Nilsens kone, Johanne Simensdtr., brutto 1268 rdr., netto 247 rdr., i Lindstad 1 skpd. tg. 1 hud, takst 1600 rdr. 20/7 1805 ble holdt takst på nordre Lindstad, rekvirert av eieren Engebret Eriksen. Husene var da forråtnede og ubrukbare. Alle husene er siden flyttet. Takst for hovedbygningen 300 rdr. -- 40 rdr. for de 2 gamle bygninger m. v. - Etter Engebret Eriksens død i 1817 overtok hans sønn, Erik Engebretsen (f. 1783).
Ved auksjonsskjøte 19/7 1847 selges gården til Ole Henriksen Hosmestad for 1451 spd. og ved skjøte 20/12 1847 selger han igjen til Jon Olsen (1813-71) for 1800 spd.

Etter Jons død solgte enken Olea Pedersdtr. ved skjøte tgl. 7/6 1873 til sønn Peder Jonsen, som ved skjøte 29/2, tgl. 6/8 1883 selger til Johan L. Hirsch. Skjøtet omfattet også bnr. 6 nordre Lindstad, som var kjøpt av Peder Jonsen. Kjøpesum 40.000 kr.
I 1895 solgte Hirsch til Per Walmsnes, Osen, som i 1901 solgte til Peter og Julius Huse. Peter og Julius Huse byttet Lindstad med gården Ingjer i Skedsmo i 1911, og Hans Stabo kom til Lindstad. Stabo solgte Lindstad i 1912 til brødrene Olav og Hans Prestsæter, som solgte til David Bækkedal fra Ven våren 1916, og han solgte våren 1936 til sin bror Ole O. Bækkedal.
Til Lindstad vestre hørte ca. 1100 mål skog. Det meste av skogen ble solgt av Peder Jonson, resten av Hirsch. Denne skog lå vesentlig på Kolomoen. I 1890-årene er dyrket ca. 100 mål.
I 1645 hadde Erik 1 husmann, 1 mann og 4 kvinner til hjelp.
Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner:
1668 1723 1866 1875
Korn sådd 13 ¾ 15 ½ 32 48
Korn avlet 60 73 304
I 1723 ble dessuten avlet 68 lass høy og endel lin, i 1866 240 skpd. høy og 285 t. poteter (satt 38). I 1668 skattes av en bekkekvern ½ ort. I 1723 er det 2 husmenn, jorden kalles da måtelig, noe frostlendt. I 1723 ble sådd (i tønner): 1 rug, 9 bygg, 4½ havre, 1 erter. I 1875 for Lindstad n. og v. (i tønner): ¼ hvete, 4½ rug, 10 bygg, 20 blandkorn, 8 havre, 1½ grønnfor, 4 t. erter, 44 t. poteter, 250 skålpd. gressfrø.
Til forskjellige tider var det disse dyr:
1657 1668 1723 1866 1875 1939
Kuer 30 27 28 31 15+3 u. 20+4 u.
Hester 7 5 6 10 5+2 u. 5
Svin 12 - - - 3 25
Sauer 22 - 16 18 15
Areal 1866: 182 mål dyrket, 310 mål nat. eng, 81 mål havn og 865 mål skog. Trekk for frost i 1866 114 spd. Takst 7532 spd. Areal 1939: 372 dek. dyrket + 10 dek. på husmannsplassene, 40 mål nat. eng og havn. 1 husmannsplass og 2 jordstykker er bortforpaktet, forpakteren eier husene.
Stall med låve av eldre dato. Låve med treskelåve bygd o. 1870 etter brann under damptresking. Fjøs og svinehus bygd 1939. 2 hovedbygninger, hvorav den ene bygd etter brann o. 1880, den annen ca. 200 år gammel. Mange eiendommer mot Stange st. fraskilt. Skylden er i 1939 mk. 29,00.
Kort slektstavle.
Erik (oppsitter 1636-61), g. m. Gjertrud Oudensdtr. Barn: 1) Ouden, f. o. 1638 neste oppsitter. 2) Ole, 3) Jens, 4) Malene, g. m. Ole Mogensen Bryni, Romedal, 5) Elen, 6) Mari.
Enken Gjertrud ble gift igjen med Ole Trondsen. Ingen barn. 22/10 1670 er det skifte etter Gjertrud brt. 368, netto 328 rdr.
Ouden Eriksen (1638-68), g. m. Elen Johansdtr. Barn: 1) Johannes, 2) Ouden, 3) Guri (1664-8/7 1753), g. m. Ole Amundsen, Stor Skjelve. Ved skifte etter Ouden Eriksen 30/10 1768 møter for barna deres farbror Halvor Eriksen Bryni og Ole Eriksen.
Enken Elen Johansdtr. ble gift igjen med Ole Axelsen (1645-17/4 1726), sønn av Axel Fjæstad, ø. Romedal, f. 1609 og bror av Trond Huse, Stange.
Clemmed Pedersen (Stenberg n., Romedal), g. m. Inger Olsdtr. Av barna kjennes: 1) Peder, dp. 17/7 1714, 2) Ole, dp. 29/11 1716. Ved skjøte 26/4 1708 selger Ole Pedersen Stenberg, Clemmed Pedersen Lindstad, Gulbrand Olsen, s. Stenberg (g. m. Ragnhild Pedersdtr.) til bror Halvor Pedersen 1½ skpd. tg. i Stenberg n., som de har arvet etter sine foreldre.
Lars Andersen Bjørge, dp. 28/3 1708 (sønn av Anders Kristofersen Bjørge, Furnes), g. m. Inger Larsdtr. Lier, Furnes, begr. 25/4 1735 - 50 år. Barn: 1) Jens, f. o. 1710, 2) Lars, f. o. 1724, 3) Anders, dp. 12/12 1727, begr. 12/3 1807, eier av Hølstad, Furnes fra 1767, g. m. Ingeborg Paulsdtr. 4) Gunnor, 10/2 1735 g. m. Engebret Karlsen Røne s. (1714-74), 5) Kjersti, f. o. 1716, 6) Anne, f. o. 1719, 7) Mari, f. o. 1722. Ved skifte etter Inger i 1735 møter for barna: Ole Andersen Kåtorp og Lars Larsen Rye.
Jens Larsen, f. o. 1710, g. m. Magnhild Olsdtr. Barn: 1) Ole, dp. 13/12 1739, d. ung, 2) Inger, dp. 5/1 1738, 3) Ole, dp. 11/10 1741, 4) Siri, dp. 6/10 1743, 5) Jens, dp. 26/12 1746. Jens solgte Lindstad 1748, senere eier av Rafsal, Vang. Om Anders Alfsen se Berg.
Hans Olsen (1728-15/4 1764), g. m. Mette Dyresdtr. Barn: 1) Ole 1762-64), 2) Marte, dp. 6/1 1764.
Enken Mette Dyresdtr. ble gift igjen 29/6 1767 med Kristen Jonsen, Løten. Barn: 1) Dorte, dp. 20/3 1768, 2) Helene, dp. 6/2 1774. 15/10 1767 stevner Kristen Jonsen Frans Norderhaug til betaling av 537 rdr., men Frans frifinnes.
Peder Olsen, tambur, g. m. Mari Alfsdtr. Barn: 1) Alf, dp. 18/5 1739.
Ingvald Nilsen, 6/12 1753 g. m. Johanne Simensdtr. Holte, begr. 28/10 1782- 57 år. Barn: 1) Nils, dp. 16/4 1758, 23/11 1792 g. m. Lisbet Andersdtr. (Holte), 2) Simen, f. 1762, Røneeier. 3) Sofie, dp. 14/12 1755, g. m. Peder Hansen Lillehagen. Skifte 11/5 1798, Lindstadvollen fra 1790. Barn: a) Maria, f. 1781, g. m. Halvor Knudsen Veflingstadbakken, b) Johanne, f. 1783, c) Hans, f. 1787, d) Ole, f. 1791, e) Berte, f. 1793, f) Ingeborg, f. 1795. 4) Goro, f. 1760, g. m. Kjeld Olsen Vens-eie.
Ingvald Nilsen ble 15/1 1784 g. m. 2. Ingeborg Olsdtr. Helset ytre (1759 -20/12 1789). Barn: 5) Ole, dp. 10/4 1785, 6) Johanne, dp. 10/12 1786, 7) Kjeld, dp. 28/6 1789.
Engebret Eriksen Guthus, f. 1749, d. 10/12 1817, g. m. Marie Andersdtr. Lalum, f. 1746, begr. 18/5 1802. Barn: 1) Erik, dp. 27/4 1783 på Guthus neste eier. 2) Oliv, f. 1779, d. 15/9 1816, 1802 g. m. Peder Nilsen Berg (1781-1847).
Erik Engebretsen, f. 1783, 11/12 1818 g. m. Magnhild Kjeldsdtr. øvre Gillund, f. 1784. Barn: 1) Marie, f. 30/5 1819, 10/1 1843 g. m. farver Jon Johannesen Hagestuen, f. 1817. Flyttet til Kristiania i 1873. 2) Eline, f. 21/11 1823, 27/9 1844 g. m. enkemann Johan Larsen Ljøstaddammen (sønn av Lars Olsen Frisholm).
Jon Olsen (Råe), f. 6/6 1813, d. 18/3 1871, 4/10 1836 g. m. Olea Pedersdtr. Vålødegården, f. 14/12 1818, d. 7/6 1887, skifte 21/6 1887 på Frisholm. Barn: 1) Peder Jonsen, f. 1839 i Trysil, neste eier. 2) Ole, f. 23/9 1845, d. 5/6 1912, eier av Rå fra 1875, 1872 g. m. Berte Kristofersdtr. Kåterud, f. 9/3 1846, d. 7/3 1925. 3) Oline, 27/7 1871 g. m. handelsbetjent Hans Paulsen Jevanor. 4) Gina, f. 1851, d. 8/3 1905, 15/10 1874 g. m. Nils Pedersen Frisholm (Hemstad). 5) Anne, f. 1840, 13/12 1861 g. m. Peder Olsen Ljøstad, Romedal, f. 1826. 6) Berginus, utv. St. Paul, U.S.A. 7) Johan, utv. St. Paul, U.S.A. 8) Teodor, f. 1850, utv. Minnesota i 1871.
Peder Jonsen, f. 1839, g. m. Indiana Kristiansdtr. Hammer, f. 1835 i Trysil. Barn: 1) Jon, f. 1862 i Romedal (Finstad), d. 1/4 1884. 2) Margrete, f. 1863, 2/1 1897 g. m. landbruksskolebestyrer Peder M. Nøkleby ø., f. 1861. 3) Oline, f. 1864, g. m. Simen Andersen Gjermstad s., f. 1853, 4) Kristian, f. 1866, 5) Ida, f. 1868. 6) Paula, f. 1869, 4/7 1894 g. m. konduktør Karl Kristensen Øiberg, Skjåk, f. 1864. 7) Syverin, f. 1871 i Vang, 10/2 1899 g. m. Kirsti Berg, f. 7/3 1878, 8) Martin Georg, f. 1872, 9) Peter, f. 15/4 1874, d. 1940, bakermester i Oslo, eier av Arstad 1939, g. m. Signe Ree (lille Ree), se Arstad. 10) Hans, f. 6/6 1875, d. 7/1 1894, 11) Marte, f. 1/6 1878.
Johan Leuthäuser Hirsch, landbruksskolebestyrer (1843-1922) (sønn av lege Patroclus Fredrik Vilhelm Jakob Hirsch og Caroline Brenmehl), 1871 g. m. Johanne Pedersdtr. Bolstad, Ringsaker. Barn: 1) Einar, f. 5/6 1872, tannlege, godseier Øvrevoll, Bærum. 1901 g. m. Elise Kjoss Hansen, f. 14/3 1872, 2) Karl, f. 1873, g. m. frk. Gasmann, Oslo, 3) Astrid, f. 1879, 4) Ragnhild Marie, f. 1876, 5) Gudrun, f. 1881, 1905 g. m. Ole Ludvig Bærøe, f. 29/1 1877, bestyrer Jønsberg landbruksskole, driftsleder Landbrugshøgskolen, Ås. Statsråd 1926-28. 6) Ragnhild, f. 27/9 1883, g. m. ingeniør Brynjulf Langballe, Oslo. 7) Constanse Amalie, f. 23/7 1885, tannlege, g. m. Bødtker, tegner. 8) Aslaug, f. 4/7 1888, g. m. Sorgendal, Lillehammer. 9) Ingrid, f. 4/7 1888, g. m. Wettergren, Oslo.
David O. Bækkedal (Ven), f. 24/9 1886 i Feiring, ug.
Ole Olsen Bækkedal, f. 15/11 1890, 13/5 1920 g. m. Ragna Hagestuen, f. 13/7 1897 i Fåvang. Barn: 1) Lisbet, f. 30/3 1921, 2) Olaf, f. 26/9 1922, 3) Knut, f. 22/6 1924.
Ole Paulsen, f. 1726, begr. 16/8 1805, eier av n. Lindstad fra 1772, g. m. Eli Kristofersdtr., n. Elton, dp. 26/12 1726. Barn: 1) Catrine, 3/11 1786 g. m. Ole Jakobsen Ljøstad, 2) Kjersti, g. m. Lars. 3) Kristofer, f. 1753, eier fra 1788.
Kristofer Olsen, f. 1753, d. 6/3 1819, 30/11 1789 g. m. Eli Andersdtr. Lalum, dp. 24/9 1758, d. 30/5 1848. Barn: 1) Ole, dp. 31/10 1790, neste eier. 2) Anders, dp. 7/12 1794, 9/12 1823 g. m. Inger Jensdtr. Ven, dp. 2/12 1798, eier av lille Skjelve 1825. Ved skifte etter Anders 10/10 1844 bor enken Inger hos sin mor på Øvergård, hun har i de senere år ikke bodd sammen med sin mann.
Ole Kristofersen, dp. 31/10 1790, d. 16/12 1852, 8/1 1819 g. m. Dorte Evensdtr. Stor Skjelve, dp. 26/7 1794, d. 13/8 1844. Barn: 1) Kristofer, f. 8/1 1821, d. ung. 2) Even, f. 2/12 1822, Lindstadvollen, 3) Eli, f. 15/8 1825, 4) Kristofer, f. 18/1 1828, 1848 g. m. Maria Iversdtr. lil. Skjelve, f. 1819. 5) Amund, f. 1/3 1830, 6) Johan, f. 6/7 1833. Johan Olsen var eier i 1866, han var en tid herredskasserer i Stange, kjøpte senere gård i Gudbrandsdal. 27/8 1844 er det skifte etter Dorte Evensdtr. på Lindstadvollen.
Ole Kristofersen, n. Stenberg, f. 1795, d. 1853, g. m. Berte Eriksdtr., f. 1811 i Romedal, d. 14/10 1882. Av barna kjennes: 1) Kristofer, f 15/6 1837, 2) Mons, f. 25/7 1843. Berte Eriksdtr. ble gift igjen med urmaker Ole Olsen, f. 1808 i Lesja. Barnløse. De er i 1875 føderådsfolk på n. Lindstad. Ved skifte etter Ole og Berte 5/1 1895 og 16/1 1899 er ført som arvinger på Bertes side en sønnedatter Dagny Lindstad, f. 25/3 1881, bosatt hos sin mor i Hvitsten.
30/11 1824 er det skifte på Lindstadvollen etter Johanne Marie Olsdtr. g. m. Erik Krogsgård med barn: 1) Wittus 40 år, i Kristiania, 2) Johanne Marie, død, g. m. Hans Lalum, 3) Elen Kjerstine, g. m. Ole Andersen, Lalum.

 
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs 2003