Fogdens Sakefallsregnskap for Hedemarken 1636-1660.

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind VI,  i 1970. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene. Bare med unntak av en kort innholdsfortegnelse til de ulike årene i innledningen.
 
Innhold:
1635-1636, 1636-1637, 1637-1638, 1638-1639, 1639-1640, 1640-1641, 1641-1642, 1642-1643, 1643-1644, 1644-1645, 1645-1646, 1646-1650, 1651-1652, 1652-1653, 1653-1654, 1654-1655, 1655-1656, 1656-1657, 1657-1658, 1658-1659, 1659-1660, 1660-1661

Pendinge annammit vdi Sigt och Sagefald, beregnit fraa Philippj Jacobj Dagh 1635 till Aarsdagenn egienn 1636.


Wang Sougnn
Annammit aff Niels Aalstads fuldmegtige Oluff Pedersønn som hannd lagde i domroff for Laugmandens Dom jmellom hans principal bem:te Niels Aalstad och Hans Griisz aff Christiania 4 mark Sølff ehr Penndinge 2 dr.
Annammit aff Joenn Arnesønn for besoffuit Karin Mortensdaatter, gaff effter yderste formue Penge 5 dr.
Annammit Pouell Dystuolds effterladende formue och boehaffue (som for thiffuerjs begaaende bortrømbte) huis ringe som offuer dend bortschyldige gield bleff thill offuers, som vahr 3 gamble vdsuelted Kiør, støchet vurderit och solt for 2 dr., och en quie for 1½ dr., ehr thilsammen Penge 7½ dr.

Stange sougnn
Affsohnit med Oluff Jenszønn for Leyermall, gaff effter yderste effne och formue Penge 5 dr.


Penndinnge annamitt wdi Sigtt och Sagefald, bereignet Philippj Jacobj daug 1636 och till Aarsdaugen jgienn Anno 1637.


Næss Sogenn
Annammitt aff Michell Lauersenn ibidem for Leigermaall beganget med Karen Madsdatter, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Søffren Giestuangh som hand nedlagde paa Thinghstuffuenn i Renntenn for schriffueren der domb falt emellom hannom och Martes Her Ollufs 3 mark Curant er penndinge 2½ ort.


Ringsager Sogenn
Annammit aff Laurids Hogensenn ibidem for noget ringe thyffuerie hand haffde beganget och effter dend gunstige Her Stadtholders befallingh med hannom sonet epter hanns formuffue for penndinge 10 dr.
Annammit aff Haagen Christoffersen ibidem for Leigermaall begangett penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammit aff Bottell Kolstad som (des verre) drebte sinn egen Broder, och derfore bleff rebsett, aff hanns effterlatte boe och goeds, effter att ald vitterligh gield vare først afftagenn, effter deromb 6 Mends breffs formeldingh, penndinge 16 dr. 1 ort 4 sk.

Wanng Sogenn
Annammit aff Bertill Aastomtenn for Leigersmoll beganget med Marte Jngebredtsdatter vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr 1 ort.
Annammit for enn gammell Kou som var behollendis effter enn ved Nauffn Hennrich Kallerud, som hannd (des vere) drebte Engebret Kallerud paa veyenn fra Aalstad och hiemb, vorderet for penndinge 2 dr.


Rommedall Sogenn
Annammit aff Eillert Sanden for Leiersmaall beganget med Anne Olluffsdatter, gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammit aff Erich Sande for leiersmaal beganget med Anne Jensdatter, som han egtes, sonnet och gaff pendinge 6½ dr. 1 ort.
Annammit aff Peder Jonsenn paa Schierffue for enn Rigens steffnings offuersidellse thill Laughtinget, ere derfore aff Laughmandenn thildømbt penndinge 6½ dr. 1 ort.
(Stange:) Annammitt aff Narffue Schierdenn och hanns Naaboe for schøddsfeer de offuersad der velb. her Olle Parsberg forreigste thill Dannmarch, gaff penndinge 2 dr.
Annammitt aff Laurids Vefflenn forr enn Kou hand thoegh j fra Lase paa Ettestad, gaff 3 mark Sølff, er penndinge 1½ rdr.Penndinge annammitt vdi Sigtt och Sagefald bereignett fra Philippj Jacobj Daug 1637 till Aarsdaugenn jgienn Anno 1638.


Næss Prestegielldt
Annammitt aff Knud paa Hielkield for leigersmall beganget med Gulich Thornbyggers dater, pennge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Alff Jensen jbidem for parlement och Slagsmall, hand haffuer vdj verritt med Erich Beuold, med hannom affsonnitt epter hanns yderste formuffue, vdloffuet och gaff penndinge 5 dr.


Rinngsager Prestegield
Annammitt aff Joenn Suen for nogen Kieltering hand haffuer husett paa nogen kort tiid, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Biørnn Anderud for enn Rigens Steffning offuersidelse hand aff Niels Bierche var med citerit, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Gunder Lund for leigersmall begangt med Gunhild jbidem, med hannom sonet epter hanns formuffue vdloffuet och gaff penndinge 3½ dr.
Annammitt aff Tholluff Vlffuenn for leigersmall med hanns Faders thienniste pige, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Peder Almb for leigersmall began get med Peder Frengs datter, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Oluff Rolffsenn for leigersmall beganget med Marte Rasmusdatter, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Erland Kolstad for leigersmall beganget med hans quinde lidet førend dieris Egteschaubs Andfang, sonnet och gaff halff bøder, pennge 3 dr. 1½ ort.
Annammitt aff Michell paa Smestad for Engebret Hoffuinn hand beschadiget med enn Kande vdj hanns Hoffuet, och giorde hannom Bloeduide, gaff penndinge 1 dr.
Annammitt aff Peder Saxesenn paa Lenne for leigermaall beganget med ett quindfolch paa Sambsall, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Kiøstell Pedersenn paa Amblj, som er enn Krøbling, haffde dog beganget leigermall med ett quindfolch, som hand sidenn thoeg thill Egte, gaff effter sinn formuffue 2 dr.
Annammitt aff Suend Dalbye for hand forgangenn aar iche saa rettferdigeligenn omgickes med hanns Landschyld, der hand dend ytte paa Slottet thill Rersuenden, efftersom Rersuenden hannom derfore angaff, med mig derfore sonnet och gaff, foruden huis paa Sagen var bekoested, pennge 20 dr.


Wanngs Prestegieldtt
Annammitt aff Joenn paa Bierche for leigersmoll beganget med et quindfolch, som hanh emedler tiid thoeg thill Egte, med hannom sonnitt effter formuffuen, vdloffuet och gaff penndinge 3½ dr.
Annammitt aff Tholluff Ayer for Nogenn Thrette hannd vdj var med Joenn Thommelstad jbidem huor omb de bleff foernt paa Laugtinget, och daa aff Laugmanden paalagt thill Straff penndinge 3½ dr.
Annammitt aff Laurids Dobloff for ett Kniffstinng hand giorde Bent Gollaas gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Tharall Lerhus for Helge Gilou hannd for nogenn thiid siden drebte och jhieldslog, epter som hannd for Nøduerge ere thill dømbt att vdgiffue otte Ørtuger och 13 mark sølff, ehr pennge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Gudmund Virshaug for leigersmall beganget med hans Faders pige, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammit aff Erich Olsenn jbidem for leigersmall beganget med ett quindfolch, som hand thoeg thill Eggte, penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Kiøstell Hommerstad for leigersmall beganget med Marte Halduorsdotter, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.


Løfften Prestegieldtt
Annammitt aff Christenn Gryling for Berrig Hopmand Velb. Jffuer Prippe, hannd iche fremb førde fra dend enne Schødsschaffer thill thend anden, der fore med hannom sonnet epter Førmuffuen, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Knud Schrambstad for leigersmall beganget med sinn quinde forend dieris Egteschab, med hannom der fore sonnet epter Formuffuen, vdloffuet och gaff penninge 3½ dr.
Jligemaaede annammitt aff Thorgier Spangenn for leigersmall beganget med ett quindfolch, som hand och ville thage thill Egte, haffde ringe Middell der fore med hannom sonnett for penndinge 3½ dr.


Rommedalls Prestegieldtt
Annammitt aff Axell Erichsen for leigermall beganget med Anne Knudsdotter, som thill forne schall vere beliget aff enn som schall haffue veret beslegted med forneffnte Axell Erichsen, nemblig vdj fierde leed, dor fore med hannom sonnet effter formugen, gaff 13 dr.


Stange Prestegieldtt
Annammitt aff Olle Engebretsenn for leigersmall med hannom sonnet effter formuffuen, vdloffuet och gaff penndinge 4 dr.
Annammitt off Mogenns Pedersenn paa Gutthus for leigersmalls begangelse med hannom sonnitt effter formuffuenn for penndinge 5 dr.Penndinge annmaaitt wdi Sigtt och Sagefalld, bereignet fra Philippj et Jacobj daugh Anno 1638 och till Aarsdaugenn jgienn Anno 1639.


Næss Prestegielldtt
Annammitt aff Joenn Schielffue for Bloduide hannd giorde Christopher thiennendis vdj Vangs sogenn med enn Kande vdj hanns hoeffuett, vdloffuet och gaff penndinge 2 dr.
Annammitt aff Siguord Arnnesenn thilhollendis paa Aaruold for Slagsmall hannd haffuer vdj verrett med Olle Lie, epter hanns formuffue soenitt, vdloffuit och gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Thorstenn Karllsenn for Leigersmall beganget med Carj Thoestensdatter gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Erich Olsenn paa Ennge, for Leigersmall beganget med enn thienniste pige ibidem och er enn Krøblingh, er med hannom sonnit effter formuffuen, gaff halff Bøder, er penndinge 3 dr. 1½ ort.
Annammitt aff Gulbrand Madsenn paa Ouszdall for beganget med Ellen Thorsdatter ibidem, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Johannes Mengeshoell for hannd iche saa rettferdeligenn haffde angiffuit, som det sigh burtt, och derfore hannom epter formuff sonnitt vdloffuet och gaff penndinge 30 dr.


Rinngsager Prestegielldtt
Annammitt aff Erich Sueumb for slagsmall beganget med Peder Boerdsetter och giort hannom schade i hanns hoffuet, sonnitt med hannom och gaff penndinge 2 dr.
Annammitt aff Hanns, tiennendis hoes Annders Jngebergh, for leigersmall beganget med enn thienniste quinde ibidem och er enn vdarmitt drengh, derforre sonnith med hannom paa dend gunstige høye øffrigheds guode behaug for halffbøder, er penndinge 3 dr. 1½ ort.
Annammitt aff Niels Kaaesz for slagsmall hannd haffuer vdj verritt med Cristenn Ousbye och giort hannom Bloeduide med enn Kniff, vdloffuet och gaff pennge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Mads Stolpestad for leigersmall beganget med Gunild paa Mellumb, och paa dend gunstige høye Øffrigheds guode behaug, ere affsonnitt med hannom for hanns Schrøbelighed schyld for penndinge 3½ dr.
Annammitt aff Jnguold Hoeff for nogenn rinnge schade hannd giorde Niels Kaaes vdj hanns hannd, der fore vdloffuet och gaff penndinge 2 dr.
Annammitt aff Joenn Bierche for løsz leigersmall hand begich med enn hanns thiennistequinde, enddogh hannd haffde hanns egenn Egte hustru, huorforre hanns halffue boe faltt vnder høyb:te Hanns May., epter att ald hanns bort schyldige gield, Lanndschyld, Schatter och Rettighed først bleff vdtagenn aff samme hanns Boe, thillkomb daa Kong. May. det øffrige, som beløber sigh penndinge 23 dr. ½ ortt.
Annammitt aff epterschreffne Bønder och Almue, epter som enn huer dieris forseelse haffuer verritt befundenn, och med dennom epter en huer dieris formuffue paa høyb:te Kong. May. veigne, och paa minn gunstige herre och hoesboends guode behaug, sonnitt som epter følger:
Annammitt aff Gunder Hundschield for hanns forseelse med thienndenn gaff penndinge 15 dr.
Annammitt aff Siffuer Lunder och for lige fald och forseelse gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Biørnn Anderud och for hanns thindis Angiffuende och forsuigelse gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Joenn och Christopher Setterlienn Ødegaardsmend for dieris forseelse vdj lige fald, gaff penndinge 20 dr.
Annammitt aff Engebret Jlffuen och for hanns thindis forsuigelse epter formuffuen sonnett och gaff penndinge 20 dr.
Annammitt aff Olle Houger, enn ødegaards Mand, for hanns thinde hannd och iche retferdeligenn haffuer angiffuet, vdloffuet och gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Bent och Christenn Hoelle thoe Ødegaards mennd och for dieris thinde de vdj lige fald haffde forsuigett, vdloffuet och gaff penndinge 18 dr.
Annammitt aff Gunild Neder Aasenn, en Engcke, som och fantis suigh hoes med sin thinnde, vdloffuet och gaff penndinge 12 dr.
Annammitt aff Hanns Thørud ibidem och for sinn thinnde hannd iche retteligenn haffde angiffuet, vdloffuet och gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Olle Engeschough och for sinn thindis forsiugelse med hannom sonnitt epter formuffuen for penndinge 12 dr.
Annammitt aff Gulbrand Amblj for hans Thinde hand iche rettferdeligen haffde angiffuet, gaff epter formuffuen penndinge 10 dr.
Annammitt aff Carll Stensrud och Olle Heggenhaugenn, bege ere Ødegaardsmend, for huis ringe forseelse hoes dennom befanntis och med dennom epter dieris formuffue och gaff penndinge 6 dr.


Wanngs Prestegield
Annammitt aff Erich Hubred for leigersmall hannd begich med hanns quinde, førend de komb i Egteschab sammen, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Peder Olsenn paa Engebergh for leigersmall beganget med hanns Faders thienniste pige, gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Haagen paa Thomtenn for leigersmall beganget med Gulbrand Thomtens pige, vdloffuit och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Olle Knusenn Golloes for leigersmall beganget med enn Thienniste pige ibidem, gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Laurids thiennendis paa Lille Dørumb for leigersmall beganget med hanns Feste pige førend at de komb i Egteschab sammen, gaff halff bøder penndinge 3 dr. 1½ ort.
Annammitt aff Laurids Aaes enn Ødegaardsmannd for hanns thinde hand iche saa rettferdeligenn haffde angiffuit, som det sigh haffde burt, epter formuffuenn med hannom sonnitt, vdloffuet och gaff penndinge 8 dr.
Annammitt aff Laurids Duset, enn Ødegaardsmannd, och for hanns thindes forsuigelse med hannom j lige maeder sonnitt epter hanns yderste formuffue, vdloffuet och gaff penndinge 20 dr.
Annammitt aff Laurids Hiellumb som och iche rettferdeligenn haffuer thindet aff hanns Auffll och Affgrøde, vdloffuet och gaff penndinge 30 dr.


Løfftenn Prestegielldtt
Annammitt aff Olle som thiennte vdj Løfftenn prestegaard for leigersmaall beganget med enn thienniste pige ibidem, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Peder paa Sigstad for leigersmaall beganget med enn thienniste pige ibidem, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.


Rommedals Prestegielld
Annammitt aff Peder Hellesen paa Brynne for leigersmaall beganget med hanns faders thienniste quinde, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.


Stannge Prestegielldtt
Annammitt aff Bottell Hogennsenn for leigersmaall beganget med Karj Pedersdatter paa Venn, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Niels paa Bredsuold for leigersmall beganget med thienniste pigenn ibidem, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annammitt aff Oluff thillhollendis paa Sørumb for leigermaall med Birgete Jensdater i Frangstødenn, vdloffuet och gaff penndinge 6½ dr. 1 ort.Penndinge annammidtt vdi Sigtt och Sagefalld beregnitt fra Philippi et Jacobi Anno 1639 oc til Aarsdagen Anno 1640.


Nææs Prestegieldtt
Oelluff Daa paa Næsz soenett for parlementt och Slagsmaall hannd haffuer udj verett med Axszell jbidem, vdgaff effter Formuenn Penndinge 2 dr.
Halluordt Arnneszøn Saugmester soenitt for Leigermaall beganget med Martte Biornszdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Brynild Gulbranndszøn soenitt for Leigermaall begannget med Anne Alffsdatter, vdloffuedtt Pendinge 6½ dr. 1 ortt.
Suennd Thrombszaaer soenitt for Leigermaall begannget medt Birgitte jbidem, och for hanns armods schyld effterladt paa halff Bøeder, gaff Penndinnghe 3 dr. 1½ ort.
Jørgenn Jennszønn Aarmsrud soenett for Leigermaall beganngitt med enn Enche paa Hoebreen udj Ringsagger Sougenn, vdloffuedt och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Haagenn Ouszdall soenitt for nogenn ringe Forszeelsze, som befanndtis hoesz hannom forganngenn Aar 1638 medt hanns thiennde, och derforre vdloffuett och gaff Penndinge 3 dr.
Nielsz Erichszønn vdlaugde paa Laugtingett vdj dombroff for enn domb som Laugmanndenn affsagde emellum hannom och velbyrdige Finnd Nielszønn Penndinnge 2 dr.
Oelluff Biørnnszøn Koxhuusz soenitt for ærerørige ord hannd haffde thill Joenn Nyehuusz och iche kunnde beuiisze, vdloffuitt effter Formuenn Penndinnge 15 dr.


Rinnagger Prestegieldtt
Annders Knudszønn paa Berrig soenidtt for Leigermaall beganngit med Ragnild Thaastensdatter jbidem, udloffuit och gaff 6½ dr. 1 ort.
Raszmus Lienn soenitt paa hanns Søns veigne for Leigermaall hannd haffde beganngett medt Martte jbidem, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Oelle Gleestadt soenitt for Slagsmaall hannd haffde vdj verett med Oelle Grinnj och giortt hannom thow Bloduiide med hanns Kniff, vdloffuiit och gaff Penndinge 13½ dr.
Peder Schreder soenitt for Leigermaall begangitt medt hanns Festequinnde, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Erich Søuffdt soenitt for Leigermaall medt hanns thiennistepige, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Michell Dalbye soenitt for Leigermaall begangett med Martte jbidem, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Siguordt Erichszønn paa Thompt soennitt for Leygermaall beganngett medt Dorrthe Oellszdatter jbidem, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Mads Steinnberrig enn Egtemannd soenett for tuennde Leigermaall, som haffde beganget med ett quindis Perszonn vedt Naffnn Jnngerj, som paa nogenn thiidt haffuer verett fordøllgett och dette Aar opdaugett, vdloffuet och gaff effter hanns største Effne och Formue Penndinnge 50 dr.
Oelluff Berrig sonet for ett Støffuerslaug hannd gaff Hoffuer Lier, vdgaff enn mark Sølff, ehr Penndinge ½ dr.
Tholluff Wlffuerud soenitt for Leigermaall beganngett medt ett quindfolch ved Naffnn Marj Jbidem, vdloffuett och gaff 6½ dr. 1 ortt.
Otter Kochhønne soenitt for Leigermaal beganngett medt ett løsz quindfolch, gaff effter hanns Formue halff bøeder Penndinge 3 dr. 1½ ortt.

Wangs Prestgieldtt
Laurids Doffbloe vdlagde udj dombroff for enn domb som Laugmanndenn affsagde emellumb hannom och Laurids Michelszønn paa Gunnder Doffbloes veigne, Penndinge 2 dr.
Oelluff Kaattorp soenitt for huis sig hoesz hannom befanndtis 1638 med hanns thiennde och derforre effter Formuen vdgaff Penndinge 20 dr.
Thurre Stannger soenitt for lige falldt och Forszeelsze, haffuer vdloffuett och giffuedt Penndinnge 12 dr.
Laurids Finndszall och saa soenett for szin thiendis forszuigelsze samme Aar, vdloffuet och gaff effter Formuenn Penndinge 20 dr.
Jenns Buttequernn soenitt och udj lige faldt och effter Forszeelszenn Formuenn effterladt att vdgiffue Penndinge 5 dr.
Biørnn Berrig soenit och for szin thiendis Forszuigelsze, och effter Forszeelszenn ehr hannd effterladt at vdgiffue Penndinge 12 dr.
Mogenns Strømmerud sonitt for Leigermaall beganngitt medt Zigrj Kaattorp, ennd och hannd haffde hanns egenn Egtte høstrue, och haffuer effter hanns yderste Formue vdloffuedt och giffuet Penndinge 25 dr.
Bottell Dystuold soenitt for Slagsmaall begangett medt Amund Myers Sønn, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Peder Dystuold soenitt for Nielsz Aalstads pige hannd offuerfaldt och sloug paa hanns Settervey, vdloffuett och gaff Penndinge 3 dr.
Laurids paa Sellinnd soenitt for Leigermaall beganngett medt hanns Moeders thiennistepige, vdloffuedtt och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ortt.
Nielsz Knudszønn paa Lunndt soenitt for Leigermaall begangett med hanns Festequinnde, vdgaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Mortten Dalfarmenn soenitt for Leigermaall beganngett medt Kierstj fraa Thofftenn, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Kiøstell Hommelstadt soennitt for Leigermaall beganngett medt Martte Naaszoug, som ehr hanns Festequinde, doch dette ehr dennd fierde ganng hannd hennde krenchett haffuer, och derforre effter Formuenn vdloffuet och gaff Penndinge 20 dr.
Haagenn Thomtenn soennitt for Leigermaall beganngett med Anne Oelszdatter paa Aaszuestadt, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Sigmenn Aaltomptenn som jhiel szloug Peder Jnnguoldstadt hanns halffue boe och goeds, er aff Schriffuerenn och Mennder anteignitt och vurderitt, jtem hanns borttschyldige gield, och effter att gieldenn fraa hanns effterladte goeds ehrre afftagenn, bliffuer jgienn som Konng. Maytz. thillkommer, Penndinge 15 dr. 2 sk.
Tharalld Leerhuusz soenett for enn Souff hannd thoeg fraae hanns Naboe Laurids Jnngeberrig och meenntte att det haffde verett hanns eigenn, gaff Penndinge 1½ dr.


Løfftenn Prestegielldtt
Erich Dallenn soennitt for Slagsmaall hand haffuer udj verrett med Biørnn Fugellszett och hannom slagett thuennde slaugh medt enn Øxehammer, vdloffuedtt och gaff Penndinge 1½ dr.
Amund Berszenng soennitt for Leigermaall hanns Sønn Oelluff haffde beganngett medt Kierstj paa Jmbszett, vdloffuett och gaff Penndinge 3 dr. 1½ ort.


Rommedalls Prestegielldtt
Kiøstell Hornne soenitt for Leigermaall beganngett med ett quindfolch ved Naffn Martte vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Haagenn Sigmennszønn Jennsberrig soenitt for Leigermaall beganngett medt Joenn Røennes Stiffdatter, som hannd thog thill Egtte, vdloffuedt och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ortt.
Amund Opszall soennitt for Leigermaall beganngett medt Karenn Pederszdatter jbidem, vdloffuett och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Laurids Erichszønn paa Amundrud soennitt for Leigermaall beganngett medt Rønnou Nielszdatter paa Huall, vdloffuett och gaff 6½ dr. 1 ortt.


Stannge Prestegielldtt
Laurids paa Stoeredt soennidt for Leigermaall beganngett medt Karj jbidem, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ortt.
Halduor Knudszønn paa Raae soenit for Leigermaall beganngett med Brynild Lauridsdatter paa Huusze, vdloffuet och gaff 6½ dr. 1 ortt.
Laurids Madtzønn vdlaugde for ett Schiudsferdt hannd saed offuerhørrig, Penndinnge 1 dr.
Siønne Siguordszøn paa Regstadt soenit for thuennde Leiggermaall hannd haffde begangett medt Martte Østennsdatter och Rangdj Thorresdatter och vill tage dennd enne thill Egtte, vdloffuett och gaff Penndinge 13½ dr.Penndinnge Annammidt wdi Sigt och Sagefalldt
Bereignit fraa Phillippi Jacobi Daug Anno 1640 och till Aarsdaugen igienn Anno 1641.Nees Prestegielldt
Johannis Gulbranndszønn soenit for Leyermaal beganngitt med ett quindfolch jbm., vdloffuet och gaff Penndinnghe 6½ dr. 1 ort.
Biørnn thilholdennde pa Holstad soenit for Leyermaall beganngett medt hanns Festequinde, vdloffuedtt och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Hellestadt soenit for Leyermaall hand haffde medt hans Festequinde førenndt dj komb udj Egteschaffb sammen, ehr paa den Gunstige høye Øffrigheds goede Behaug, for hanns Armoedt schyld Effterladt paa halff bøeder, ehr Penndinnghe 3 dr. 1½ ort.
Enngelbret Seenestadt soenit for en broed hand haffde jnndhegnet udj Spiudeback eyer, som dog thillforne uahr gangen Schouff Jld offuer, och formedelst at hand uille thill holde sig samme Eyendom under dennd gaard hand besidder, som dog icke uahr hans, ehr hannom udj lideligste maade effterlatt paa Pennge 3 dr.
Christenn Thurreszønn soenit for Leyermaall begannget med Giertrud Steenersdatter, vdloffuet och gaff Penndinnghe 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Joennszøn paa Houg soenit for Leyermaall beganngett med Martte jbm. och effter hanns Formue vdgaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Laurids Nyhuus, Eriek Herstadt och Oelle Ouszdall vdgaff huer for et sckiuds ferdt dj saad offuerhørrig, der Webr. Her Candtzeler for reigste thill Bergenn, huer 2 mark Sølff, ehr Penndinnge 3 dr.
Amund paa Ascher soennit for Leyermaall beganget med hanns Moeders thienniste pige, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.


Ringsagger Prestegieldt
Joenn Nyehuusz soenit for Leyermall begannget medt N. N. jbm. vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr 1 ort.
Laurids Bratteberrig soenit for Leyermaall beganngitt med hanns Festequinde, ehre paa halff bøeder effterladt for hanns Armoeds schyld, vdgaff Penndinnge 3 dr.
Jenns Sckyeberrig soennet for Leyermaall begannget med Barbra paa Følckisagger, vdloffuet og gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Jenns Pedderszønn paa Lille Boelstadt soenit for Leyermaall begannget med et quindfolch ibm. vdloffuet effter hanns formue halff bøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Madtz Thuff for Leyermaall beganget med Ragnild ibm. och med hannomb soenit effter yderste formue, for halff bøeder ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Oelluff Wiig sonit for Leyermaall begannget med hanns faders thienniste piige, och for hanns store Sckrøbelighed efftersom hanns Foed for enn Gildre ehre aff slaugenn, effterladt paa Penndinnghe 3 dr. 1½ ort.
Raszmus Lienn soenit for bloeduide hannd gjorde Gulbrannd Huamb, vdgaff Penndinnge 2 dr.
Peder Gleestad soenit for hannd bed Oelluff Grinnje vdj hanns Finnger och ellers for perlamendte hannd giorde med Anndre samme thiid vdj hanns eget huusz, vdloffuedtt och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.


Wang Prestegield
Hafftord paa Kay soenit for Leyermaall begannget med Ellinne Siguordtzdatther, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Erick thiennendis paa Hieldum soenit for Leyermaall begannget med Ellinn Ollszdatter, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Sigmennszøn paa Farmen soenit for Leyermaall med Aasze ibm. beganget, saa och for Sckielderj med Oelluff Dalfarmens datther, vdloffuet och gaff effter yderste formue Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Tholluff Iffuerszoug soenit for Leyermaall beganget medt Ellinne Amundsdatter paa Hoell och for hanns stoer Armods schyld benaadiget paa halff bøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Tharald Leerhuus soennet for Slagsmaall hannd haffde udj uehret med en dreng paa Eyner och sckaarit hannom med ehnn Kniff, samt for vtilbørlig ord och Sckiellderj, udgaff effter Formuffuenn Penndinnge 14 dr.
Bottell Dystuold soenit for et Kniffstinng hannd giorde och gaff Joenn Jlszet, udloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Annders Jennszønn paa Guldschegrud soenit for Leyermaall begannget med Birgitte ibm., vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erick Hellestad soenit for Leyermaall begannget med hanns quinde førendt dj kom vdj Egteschaffb, och paa dend Gunstige høye Øffrigheds goede behaug effterladt att udgiffue halff bøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Lauridz Rougstad soennit for Leyermaall begannget med hanns festequinde, saa och for løsz Leyermaall med et andet quindfolck, vdgaff affter formuenn Penndinnge 10 dr.
Johanns Øxennszet soenit for hannd iche paa thinge haffde anngiffuet noget rinnge goeds hannd uahr eijennde, ej eller sckatted der aff, med hannom paa dennd gunstige høye Øffrigheds goede behaug soenet och efterlat paa Penndinnge 7 dr.
Laurids och Knud Jnngeberig soenet for Leyermaall dj haffde begannget med deris festequinder førennd dj komb udj Egtschaffb med dennomb, vdgaff effter formuenn halff bøeder huer, ehr Penndinnge 6½ dr 1 ort.
Joenn Guldschegrud soenit for nogen ringe thiennde hannd haffde forsuiget och underdølgit Anno 1638 ehre hannom effterladt paa dend gunnstige Øffrigheds goede behaugh for Penndinnge 6 dr.
Peder Gieffuenort jligemaade soenit for nogen Ertters thiennde, hannd samme Aar haffde forsuiget, vdloffuet och gaff effter formuenn Penndinnge 4 dr.
Oelluff Marckestadt enn ødegaardsmannd soenit for udj lige fald for hanns thiennde hannd samme Aar suigachtigenn med haffde omgaaenn, vdloffuet och gaff effter hans ringe formue Penndinnge 3 dr.
Mogenns Kiuusz for thrennde hiembsteffningers Offuersiddelszer hannd ej haffuer mødt, efftersom hannd dog ehr louglig Warszel giffuen, derforre udloffuet och gaff Penndinnge 1½ dr.


Leufften Prestegielldt
Otter Spanndenn, Gulbrannd Krogstj och Oelluff Berrigh soenet alle for Leyermaall ehnn huer haffde beganngitt med deris Festequinder, før dj komb udj Egteschaff, paa dennd gunstige høye Øffrigheds goede behaug, saa och effter Formue effterladt enn huer paa halff bøeder, ehr thill sammens Penndinnge 10 dr.
Peder Aarszrud soenit for Slagsmaall och perlementis Annretning med Enngelbret Grøtholdt vdloffuet effter fornmen Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Enngelbret Grøtholt soenit for ærerørige Ord och wærlige thilleg hannd loed sig med forliude jmoed Nielsz Houffs effterladte quinde, som hannd icke kunnde hennde offuerbeuiisze, vdloffuedt och gaff effter yderste formue Penndinnge 25 dr.
Oelluff Karud saanit for Leyermaall beganngit med hanns Faders thienniste pige jbm., vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.


Rommedals Prestegielldt
Joenn Brunstadt soenit for Leyermaall begannget medt Halduor Hogstads datter udj Løfftennszogenn, udloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Gundmund Bryenn soenit for fire schinds Jord hannd bruger udj Løfftenn Sougenn somb hannd thuinnde gannge haffuer verrett thagefeldig paa, och iche uille leye och thage samme Jord udj thredie Aars holdinng, derforre vdloffuet och gaff Penndinnge 8 dr.
Joenn Brunstad soenit for enn quie hand thog fraa Nilsz Sætter, udgaff effter Lougen threj mark Sølff, ehr Penndinnghe 1½ dr.


Stange Prestegielldt
Jenns Wiiborrig Klocker jbm. soenit paa hanns Sønns veigne for Leyermaall beganngitt med hans thienist pige, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Joenn Wiig soennit for Leyermaall beganget medt hanns faders thienniste quinde, vdloffuet och gaff Penndinnghe 6½ dr. 1 ort.
Johanns Sckierdenn soenit for Leyermaall begannget medt N. N. vdloffuet och gaff Penndinnghe 6½ dr. 1 ort.
Erick Thønnszagger soenit for wærlig thillegh och ærrerørig thaale, hannd om Anders Budsuolds datter hafft haffuer, formedelst hannd iche kunde beckomme hennde thill Egte, derforre vdloffuet och gaff Penndinnghe 25 dr.
Haagenn Hoffuordszønn soenit for Leyermaall beganngidtt med Astrj Jffuersdatther, som hannd thoeg thill Egte, vdloffuet och gaff effter Formuen Penndinnghe 3 dr. 1½ ort.
Laurids paa Sollerud soenit for Leyermaall beganngett med Annderszes thienniste quinde, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Christopher Søerumb soenit for Leyermaall beganngitt med hanns Festequinde førendt dj komb udj Egteschaffb, gaff halff bøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Enngelbret Grøenstadt soenit for Slagsmaall hannd haffuer udj verit med Erick Thøndsagger och saaret hannom med enn Kniff, udloffuet och gaff Penndinnghe 6½ dr. 1 ort.Penndinge annammidtt wdi Sigtt och Sagefalld, bereignitt fra Phillippj Jacobi daug 1641 och till Aarsdagenn igienn Anno 1642.


Neess Prestegielld
Halduor Suenndszøn paa Myer soenit for Lejermaall beganget med Mette Rolffsdatter, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Trunnd Amundszønn soeniidt for Lejermaall begannget medt Karenn Joennsdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Tharald Thaastennszøn paa Konngsrud soeniidt for Lejermaall med Marit Aszgudsdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Hærstad soenidt for huis thiennde Suig hos hannom uahre befunnden in Anno 1638 effterszomb Sagen thill desz haffuer verit process, vdloffuet och gaff Penndinge 10 dr.
Biørnn Steerud soenit i lige fald for noegenn rinnge thiende Suig, hand och ehre medbefunden samme Aar, vdloffuit och gaff Penndinge 5 dr.
Gulbrannd Biørnszønn thiennendis paa Gaarum soenidt for Lejermaall beganget med Karrj Oelszdatter, vdloffuet och gaff effter hanns yderste formue halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Tholluff Knudszøn Ouszdall soenidt for Lejermaall begangit med thiennistequindenn sammesteds, vdloffet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Annderszønn paa Ouszdall soenidt for Lejermaall beganget med Ragnild Thordsdatter och for hans stoere Armoedt schyld effterladt paa halffbøeder att udgiffue, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Johanns Gulbranndszøn paa Kionnerud soenidt for Lejermaall beganngit med thienniste quindenn ibidem, vdloffuet och gaff effter formuen Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Lauridz Oelszøn Vndsetter soennidt for Lejermaall begannget med hanns Festequinde førend dj komb sammen vdj egteschaffb, effter formuen vdloffuet och gaff halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Oelluff Haagennszøn Furreberg soenid for et draffb hannd giorde paa Hoell med Amund Tholluffszøn, udloffuet och gaff effter en forhuerffuede Dombs medfør, Fred och theigne gield ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Johanns Mengiszhoel soenid for nogen Brug, hannd sig udj Konng. Maytz. Ejendeller, wdenn nogen tilladelsze eller beuilgning haffde thiltaget, vdlouuet och gaff Penndinge 3 dr.
Hanns Asche soenidt paa sinn quindis Vegne for enn buch hun haffde thaget fraa sinn grannde Thaastenn Thexum, vdloffuet och gaff 3 mark Sølff, ehr Penndinge 1½ dr.
Søffrenn Thommeszøn soenidt for Lejermaall begannget med hanns Festequinde førendt dj komb udj Egteschaff, och for hanns Armoed schyld effterladt paa halffbøeder at udgiffue, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.


Ringsagger Prestegielld
Thaastenn Thannde och Anders Vllffuen soenidt for Lejermaal dj Samptlig med deris hustruer began get førend dj kom sammen udj egteschaffb, huorfore deris forszeelsze ere en huer effterladt paa halffbøeder, vdloffuet och gaff begge Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Rønneberghougen soenidt for Lejermaall begangit med hanns festequinde och for hanns stoere Armoed schylld effterladt paa halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Annders Thuff soenidt for Slagsmaall hannd haffde udj verrit med Christoffer Moelstad, vdloffuet och gaff effter formuen Penndinge 2 dr.
Laurids Koelszueen soenidt for Lejermaall beganget med hanns quinde førendt dj komb udj egtesehaffb sammen och for hanns stoere Armoed schyld effterladt paa Penndinge 3 dr.
Annders Foeszenn soenidt for Lejermal hannd med sinn hustru beganngit haffde førendt dj kom udj Egtesehaffb, och formedelst hanns Armoed, saa och desz Aarsage han er megett waandfør effterladt paa ett vdgiffue Penndinge 2 dr.
Hanns Joennszøn soenidt for Lejermaal beganngit med Elline paa Thogstad vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Hanns paa Koelstad for thou Støffuerslaug hannd gaff Joenn Roetterud soenidt och gaff Penndinnge 1½ dr.
Lauge Erichszon vdlaugde i dombrouff vdj dennd Sag ehmellumb hannomb och Christenn Banng aff Christiania penndinge 2 dr.
Oudenn Giølstad soennidt for ett gierdisgaard, hanns fader for romb tid siden haffde forflødt udj Sambejerschoug och nu aff dj ombliggennde grennder ved Rettenns maade paatallet, saa dennd jndheignede Joerd ehre bleffne vdlaugt, och hannd for desz Forseelsze vdloffuet och gaff Penndinge 8 dr.
Zanndriis Pedderszøn soenidt for Lejermaall beganget med hanns Festequinde effterladt for hanns Armoedt schyld paa halffbøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Johannis Hoffuind for enn halff huud hand er ejende ibidem huilchenn hannd ej med dj fleere aff allmuen udj tilbørlige tider haffde anngiffuet, daa Skatten effter Kong. Maytz Naadigste Mandat ehre paabudne, derforre udloffuet soenit och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Suend Sckredder soenit for Lejermaal beganngit med hanns quinde førend dj komb udj Egtesehaffb, vdloffuet och gaff effter formuen Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Narhoele soenit for thuende Lejermaall hannd udj dette Aar beganngit haffde med thuende løsze quindfoleh ved naffnn Marit och Kirsti ibidem udloffuet och gaff Penndinge 13½ dr.
Oelle och Jenns Schyeberng for bloeduide och schaade dj huer andre haffuer tilføjet med Kniff udj deris Ansigter, for saadanne deris begaaennde tildømbt en huer for sig at udgiffue 8 ørtuger och 13 mark sølff, ehr Penndinnge 13½ dr.
Joenn Nyehuus soenit for Lejermaall begannget med Aasze Pedersdatter ibidem udloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Laurids Thuff soennitt for Lejermaall begannget med Mads Mellumbs datter vdloffuet effter yderste formue Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Rasmus Lienn soenidt for Lejermaall med hanns quinde begannget førendt dj komb sammen udj egtesehaffb, vdloffuet och gaff halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Oelluff Grennj soennit for Lejermaall begangit med Mortthe Pedersdatter ibidem, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Jenns Løekenn vdloffuet for schydsferds Offuersziddelsze, daa hand aff Sckiudzschafferen ehre bleffuen tillsagt, Penndinge 1 dr.


Wangs Prestegielld
Oelle Hubred soenit for et Kniffstinngh hannd giorde Haagenn Thombten, udloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Hannomb soenidt for schielderj hand till Niels Thorszoug hafft haffuer hanns Ære annrørende och ej kunde det beuisligt giøre, der forre udloffuet och gaff Penndinge 10 dr.
Niels Thorszoug soennidt for noget hueede hannd thog paa Kaasteboenn udj neste forledenn Winndter, daa thinndenn bleff annammitt, der forre effter hanns formue vdloffuet och gaff Penndinge 15 dr.
Lauridtz Thaastennszøn paa Kaattorp soenit for Lejermaall begannget medt Jnngerj Amundtzdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ortt.
Gulbrand Jnnguoldstad soenit for Lejermaal med Jngeborrig Oelluffsdatter paa Hommelstad begannget, som er det fierde Sinde hanns forseelsze udi slige fald scheed ehre (dog haffuer enn deel aff dj quindfolch hannd besoffuet haffuer, til forne ueret berøgted och beliggenn) paa dend gunstighe høje øffrigheds goede behaug med hannomb soenidt effter yderste Formue paa Penndinge 30 dr.
Enngelbret Pouellszønn paa Strammerud soenidt for Lejermaall begannget medt Mette Jennsdatter paa Alloug, vdloffuet och gaff Pendinnge 6½ dr. 1 ort.
Jenns paa Blyestad soenidt for Lejermaall begannget med Lauridz Katombtenns datter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Raffstad soennidt for et gierdesgaard hannd udj Kong. Mayz Sambejer haffde forfløtt, och aff de ombliggende grender ved Rettens maade paatalt, saa dennd jnndheignede Jord igien ehre bleffne vdlaugt, och hannd for sinn Forszeelsze vdloffuet och gaff Penndinge 5 dr.
Lauridz Oellszønn paa Suennckerud soenit for Lejermaall begannget med Kirstj paa Busterud, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Biørnn paa Hoffuind soenit for Lejermaal begannget med Sigrj Lauridzdatter, vdloffuet och gaff effter formougen halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Erich Thueed soenitt for Lejermaall begannget med hanns Festequinde førend dj komb sammen udj egteschaffb, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Joenn Suendtzønn paa Sollerud soennit for Lejermaall beganngit med Anne Oelszdatter ibidem som hannd sidenn thoug till egte, udloffuet och gaff effter Formuen halffbøeder, ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Haagenn Annderszøn paa Thombten haffde begannget thrennde Lejermaall, dj thuende haffuer hannd soenit for tilforne, och nu med hannom effter hanns yderste Effne och formuffue soenit paa dennd gunstige høje øffrigheds goede behaug for Penndinnge 30 dr.
Amund Lauridtzøn Quernne soenit for Lejermaall beganngit med hanns quinde førend dj komb udj egteschaffb, och effter Formuen udgaff halffbøeder, ehr Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Mougens Kiusz citerit till Christiani Laugting aff enn borgere for louglig gield, och møtte icke, derforre tildømbt 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Gunder Hueeberrig var citerit for hanns goeds hannd iche haffde anngiffuet till dennd thiid thinget holtis och dog dett Aar tilforne haffde ladet det anteigne, derforre thildømbt udj breff brud 2 mark Sølff, ehr Penndinge 1 dr.
Mougenns Kiusz var udj lige fald citerit for hanns Oudelsgoeds hannd iche haffde anngiffuet paa thinge, och dog tilfornne det Ladet jnndschriffue, vdgaff udj breffbrud 2 mark Sølff, ehr Penndinnge 1 dr.
Christenn Biørnnszøn Wirszoug soenit for Lejermaall begannget med hans faders thiennistequinde, udloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Thiøstell Thoreszøn Sckeeszet soenit for Slagsmaall Hannd haffde udj verit med Trugels Dalszenng, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Tharald Leerhuus soenit for ærrørig och tilltegh hannd till Lauridz Jngeberrig hafft haffuer, och derforre effter formuenn vdgaff Penndinge 5 dr.


Leufften Prestegielldtt
Halduor Goedenszøn soennit for Lejermaall begannget med thiennistequinden paa Kiøstad, udloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Hanns Finndestad soenit for Lejermaall begannget med hanns Festequinde førennd dj komb sammen udj egtesehaffb vdloffuet och gaff halffbøeder ehr Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Peder Kleppenn soenit for Lejermaal beganngit med Jnngeborrig Reersdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Dallen var citeriet med hiemsteffne aff Oudenn Bye, Oelluff Rudstad och Erich Jennszøn for huis dj kunde haffue hannom till at thalle, och møedte iche, bleff tillfunndenn at bøede 3 mark Sølff, ehr Penndinge 1½ dr.
Hanns Steensaaszenn bleff thillfunnden formedelst hans eigne Contract hannd ville rygge och i fraa gaa, derforre at udgiffue till Kong. May. udj Sømbroff 4 mark Sølff, er Penndinnge 2 dr.
Alff Hougstad uahr iligemaade steffnt for hanns egen jnngaaenn Contract, som hannd ej ville effterkomme, bleff tilfunden att bøede udj Sømroff 4 mark Sølff, ehr Penndinnge 2 dr.
Gunder Bierche soennit for Lejermaall begangit med thiennistequinden ibidem, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelle Steengrimszøn soenit for Lejermaal begannget med Selle Jennsdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.


Rommedalls Prestegielld
Gulbrand Bratuold, Laurids Moenn och Knud Moegaard sonnit for nogenn offuerlast dj haffde tilføjet Jngerj Fiestadz Søn, udloffuet och gaff Penndinge 6 ½ dr. 1 ort.
Gulbrannd Sckredder soenidt for Lejermaall begannget med ha nns Festequinnde førennd dj komb udj Echteschaff, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Peder Pedderszøn paa Thombte soennid for Slagsmaall hannd haffde udj verret med Siguor Frenning, vdloffuet och gaff Penndinnge 13½ dr.
Peder Lille Biørnnstad soennit for et Elszdiur hannd haffde vejdet paa Sckaaren forleden Aar 1640, udloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Froede Arneberrig soenit for Slagsmaall och Perlamenndte hannd haffde udj verret med Erich Oelszønn paa Neesz och hannom Saar och schaade tilføjet med sinn Kniff, derforre udloffuit och gaff Penndinnge 26 dr.
Jffuer Oelluffszøn paa Westbryenn soenit for Lejermaall beganngit med hans quinde Giertrud forennd dj komb udj egteschab, vdloffuet och gaff. . .
Henndrich Gutstad soenit for Lejermaall begannget med hanns thienniste Quinde, endog hand vahr udj egteschab, paa dennd gunstige høje øffrigheds goede behaug effter hanns yderste Formue beuilget att udgiffue Penndinge 10 dr.
Peder Huall sonnit for threj øxehammer Slaug hannd giorde Oelle Hoxrud, vdloffet och gaff 3 mark Sølff, ehr Penndinnge 1½ dr.
Tholluff Lund var citerit med hiemsteffne och for hanns Vdebliffuelsze, tilldømbt 1 mark Søllff, er Penndinge ½ dr.
Joenn Brunstad soenit for et Lejermaal hannd beganngit haffuer, saa och for nogle hanns udebliffuelszer aff Rettenn, endog hand lougligenn haffue verit citeriet och Warszell giffuen, jttem for schielderj hannd hafft haffuer till Hr. Effuin Baardzøn Sougneprest till Løfften, effter yderste formue udloffuet och gaff Penndinge 12 dr.


Stange Prestegielldtt
Halduor Thrundszønn udj Stannge prestegaard soenit for Lejermaall beganget med Axell Lundgaards datter, vdloffuet och gaff Penndinnge 6½ dr. 1 ort.
Halduor Jennszøn paa Berrig Soenit for Lejermaall hannd haffde beganget med Sigrj Gundbiørnnsdatter som ehre beslegtiget udj thredie leed till ett quindfolch hand 15 Aar forleedenn haffde besoffuet och effter hanns yderste Formue vdloffuet till Kong. May. Penndinge 16 dr.
Biørn Herckestad soenidt for Lejermaall begannget med Anne Aszbiørnsdatter udloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Jffuer paa Lund soennidt for Lejermaall begannget med Jnngeborg Børgisdatter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Aszbiørnn Sannden soennidt for Slagsmaall hannd haffde udj verrit med Annders i Morstuen, vdloffuet och gaff Penndinge 4 dr.
Christoffer Halduorszøn paa Arrestad for Fougdens thiennere hannd offuerfald udj hanns Faders huus och hannomb med bloeduide saarit och beschaadiget daa hannd paa dend gunstige høje øffrigheds Verff vare udschicket nogett Flesch, Roug och annden Vaahre til Slottens fornødenhed at jnndkiøbe, bleff for desz Offuerlast tilfunden at bøede dobbelt bøedder, ehr Penndinge 13½ dr.
Jligemaade soenit for Slagsmaal hannd haffde udj verrit med Narffue Farmen udj Vanngsougenn, derforre tildømbt att vdgiffue Penndinge 1 dr.
Enngelbret Grønstad soennit for Lejermaall begannget med hans Festequinde førend dj tilsammen komb udj egteschaffb. derforre udloffuet och gaff Penndinnge 3 dr. 1½ ort.
Helge Finndstad bleff tildømbt for Sckudsferds Offuerszidelsze daa hand om desz Wdredning ehre bleffuen til sagt, med strenge Her Oelluff Parsbergs Frue, gaff 2 mark Sølff, ehr Penndinge 1 dr.


Pendinge annammidt wdi Sigt och Sagefald, bereignitt fra Phillippj Jacobi daugh Anno 1642 och thill Aarszdagen igien Anno 1643.


Oelle Hulleberrig soenit for Leyermaall begannget med thienniste pigen derszammesteds, vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 mark.
Oelluff thiennendis paa Holstad soenidt for Leigermaall beganngett med Martte paa Knatterud, vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Siguert Schredder soenit for noget goeds hannd haffde kiøbfft med en thiff naffnlig Laurids Hougumb och derforre vdloffuedt och gaff effter formuffuen Penndinge 10 dr.
Laurids Enngelbrettszøn paa Hoell soenidt for Leyermaall begannget med Raangdj Alffsdatter, vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr 1 ort.
Halduor tiennendis paa Suennunng soenit for Leyermaall beganget med thienniste pigen ibidem effter hans Formue vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erick Nielszøn paa Biørge soenit for Leyermaall, hannd med hanns Quinde beganget haffuer førennd dj komb sammen vdj Egteschaffb, derfore vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Mickell Suenndszøn Dalbye soenidt for Leyermaall beganget med Aasze ibidem, och ehr dette dend anden gang hanns forszeelsze i saamaade ehr scheed, vdloffuet och gaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Christenn Pederszøn Hoele soenit for nogett goeds hannd haffde hanndlet med ehnn tiuff (dog hannomb vaffvidende at samme goeds vahr staalet) effter hanns formue vdloffuet och gaff penndinge 6 dr.
Laurisz Kaasz soenidt for Leyermaall begannget med Thorgier Dellinds datter, vdloffuet och gaff Penndinge 6½ dr. 1 mark.
Annders Biørge soenidt for tuende Leyermaall hannd begannget haffde, det ehne med et løsz Quindfolch, det andet med hanns eigen Quinde, førend dj komb vdj egteschaffb, der forre effter Formuen soenidt vdloffuet och gaff Penndinge 13½ dr.
Joenn Thørrud soenidt for enn thøøde thiende Kornn hannd toeg paa Kasteboenn och førde dennd hiemb medt sig vdenn Vidtschaffb eller minde och lod sig affteigne udj mandtallet, saasom dend kunde verit ytt, derfore vdloffuit och gaff Penndinge 15 dr.
Poffuell Vlffuen soenidt for Leyermaall begannget med Jngeborrig Bischopaaszen, derforre vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Pouell Erickszønn paa Doublug soenidt for Leyermaall beganngit med Karrj Ennckenns datter ibidem, vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Peder Bersuendszønn paa Røedt soenidt for Leyermaall med Karrj Henningsdatter paa Berrig beganget, derforre vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Halduor Suendszøn paa Lier tilholdende soenit for Leyermaall medt hanns Quinde begangit, førend dj komb vdj Egteschab och ehr dette dend 3die Sende hannd hennde besoffuet haffuer, dog hannd fordj thuennde Leyermaall tilforne haffuer affsoenidt, och nu paa den gunstige høye øffrigheds goede behaug, saa och for hanns stoere Armods Schyld tilladet at vdgiffue, Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Waldsig soenit paa hanns Søns Veigne for Leyermaall hand haffde beganngit med hanns hustrue førenndt dj komb vdj Egteschaffb, vdloffuet och gaff effter Formuen, Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelle Steennberrig vdloffuet med Joenn Allmerud for et Sckiuds ferd dj Sambtlig saad offuerhørrig, daa Strenge Velb. Her Christoffer Vrne var paa Reigszen til Kaaberberget vdj Gulblandsdallen besteed, gaff 3 mark Sølff, ehr Penndinge 1 dr.
Oelle Annderszøn paa Lille Brynie soenidt for Leyermaall beganget …Nielsz Huall vahr citerit med hiembsteffene for bortschyldig gield och møtte icke, bleff tilfunnden at bøde 1 mark Sølff, ehr Penndinge ½ dr.
Laurids Halduorszøn paa Bryenn soenit for Leyermaall med thienniste quinden ibidem paa dend høye øffrigheds goede behaug och effter hanns yderste formue till ladet att vdgiffue Penndinge 4 dr.
Velbr. Peder Mougennszøn nedlagde till dombroff udj enn Sag hans Velbr. och Jenns Hannszøn Randers emellumb, nemblig Penndinge 2 dr.
Laurids Pederszøn paa Berrig soennidt for Slagsmaall och perlemendte hannd haffde vdj verrit med enn dreng paa Nord Vie gaard der forre vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Jffuerszøn paa Almb soennidt for Leyermaall med Rangdj Baardsdatter ibidem begannget, derforre vdloffuet och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oelle Joenszrud var citerit med hiembsteffne for effterstaaende Kong. Rettigheder till Velfornembe Otte Mogenszønn Laugmand siden hand Fougderiet Heedemarehen forualtede, och mødte iche, derforre tildømbt att udgiffue 1 mark Sølff, ehr Penndinge ½ dr.
Søffren Themmen och Jennsz Hommerstad var citerit aff Christopher Hembstad med hiembsteffne for louglig gield och møtte iche, derforre er huer tildømbt at udgiffue 1 mark Sølff, ehr Penndinge 1 dr.
Baard Almb bleff tildømbt at udgiffue formedelst hannd iche haffde sit Signette med sig till thinget 1 mark Sølff, ehr Penndinge ½ dr.


Pendinge annammitt wdi Sigtt och Sagefald Bereignett fraa Phillippi Jacobi daug 1643 och till Aardaugenn Jgien Anno 1644.


Annammitt aff Johanns Mengisoel for Slagsmaall hannd haffde udj verrit medt Laurids Gaalaas, och derfore vdloffuit Penndinge 5 dr.
Fredrick Glaszmester soenidt for Leyermaall hannd med Karrj Torresdatter begannget haffde, vdgaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Gundmund paa Sølffsberrig soenit for Lejermaall begannget med Laurids Sølffsberrigs datter, som hannd siden tog till egte, och effter hanns yderste Formue vdgaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Oudenn Giølstad paa Joenn Tørruds veigne soenidt for nogenn rinnge tiuffuerie hannd haffde ladet sig med befinnde paa Samszall, och hannomb samme hanns Forszeelsze paa dend høye Øffrigheds behaug effterladet for Penndinge 16 dr.
Gunnder Hundscheel soenit for en hoffmand hannd offuerfaldt och sckieldet paa æhrenn och iche hannom noget w-ærligt kunde offuerbeuisze derfore vdloffuit och gaff Penndinge 8 dr.
Oudenn Siguerud soenit for Lejermaall hannd udj hanns Eigteschaff haffde begangit med et løsz Quindfolch och derfore effter hanns yderste Formue vdgaff saauidt hans halffue bou kunde opløbe, effter adt ald bortsckiuldig gield bleff betald Pennge 20 dr.
Oelluff Annderszønn Dellinnd soenidt for Lejermaall med Martte Taastensdatter, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Laurids paa Spigedallen soenit for Lejermaall beganngitt med Thienniste pigen ibm. ved Naffn Gunil, vdloffuit och gaff effter hanns yderste Formue Penndinge 4 dr.
Oelluff Houffuorszøn soenit for Lejermaall med Jnngeborrig Haagensdatter begangit som hand siden tog till eigte, vdgaff effter hanns yderste Formue Penndinge 3 dr. 1½ ort.
Halduor Gunderszøn Kius soenidt for Lejermaall beganngit med Jnngeborrig ibm., derforre vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Jenns Sckiøtteren soenidt paa hanns Søns Veigne for Lejermaall hannd haffde beganget medt Birgitte Jensdatter ibm., som hannd tog till Eigte, vdloffuit och gaff Pennge 6½ dr. 1 ort.
Gulbrand Bratuold soenit for Lejermaall beganngit med Gurj Annderszdatther, som hannd siden tog till Eigte, vdloffuet och gaff Pennge 6½ dr. 1 ort.
Siguort Sckøjenn soenit for enn Muffe som hannd berette att haffue fundenn vdj Christiannæ och iche opliust, dog rette Eigermannd dend siden igien bekom vdloffuit och gaff effter hanns Formue Penndinge 40 rd.
Halduor paa Steenberrig soenit for Slagsmaall hannd haffde vdj verrit med Jørgen Melbye och hannomb saarit och jlle beskaadiget, derfore vdloffuit och gaff Penndinge 20 dr.
Johannes som tientte paa Sckierden soenidt for Leyermaall hand haffde begangitt med tienniste quinndenn ibm., vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Halduor Gundmundszøn Berrig soenidt for Leyermaall beganngit med Gurrj Jensdatter, vdloffuit och gaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Annders Gundmundszøn Berger vdloffuit for Leyermaall hand haffde beganngit med Martte Oelluffsdatter, som er udj forbudne Leed, nemblig tredie och fierde, paa dend gunnstige høye øffrigheds goede behaug, och effter samme pehrszonns ydderste Formue med hannom soenidt paa Penndinge 12 dr.
Erick Oellszøn paa Brennde soenidt for Leyermaall begangit med Martte Jennszdatter, vdloffuet effter Formuen och gaff Penndinge 5 dr.


Pendinge annammitt wdi Sigtt och Sagefald bereignit fraa Phillippi Jacobi daugh 1644 och till Aarsdaugen igien Anno 1645.


Laurids Madtzønn Steennberrig soenit for Leyermaall begannget med Karen Oelluffsdatter, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Siguor Pouelszøn Øedemou soenidt for Leyermaall begannget med Gunil Lauridsdatter, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Chleophas paa Herberrig beganget Leyermaall med Thiennistepigen vdj dee forbudne Leedt, och begge thou bort rømbte førend sligt ehr kundgiort, effter hannom alleene befunden threj Kalffschinds aarlig Rendte vdj enn gaard kaldisz Wlffuen, det hans neste Frennde Enngelbrett ibidem sig tillforhanndlet och Indfrelste med Penndinge 10 rd.
Christen Christenszøn Hoele soennidt for Leyermaall med hansz Quinde førennd dee komb udj egteschaffb sammenn beganget, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Joenn paa Hoffuin soenit for Leyermaall begannget med hannsz hustrue førend dj kom sammen udj egteschaff, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Bottolph Dystuol soenit for Leyermaal jligemaade med hannsz Quinde beganget førennd dee komb udj egteschab, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Halduor Steennberg soenit for Slagsmaall, hannd haffde udj verrit medt Jørgen Melbye, vidre end hannom forleedenn aar bleff offuerbeuist och daa till Regenschab ført, udloffuidt och gaff Penndinghe 6½ dr. 1 ort.
Siguort Schoyenn soenit for ett Suiin hannsz grande var eyende (hammomb vaffviidende), jnndszatte det at feeede och iche opliuste, vdloffuit och gaff Penndinghe 20 dr.
Dyre Galgum soenit for Leyermaall beganngit med Anne Reffsals datter vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Thomisz udj Stange præstegaard soenit for Leyermaall beganget med Jngeborrig Oellszdatter, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.
Johannis Kaatterud soenit for Leyermaall beganget førennd hand komb vdj egteschaffb med hannsz Quinde, vdloffuit och gaff Penndinge 6½ dr. 1 ort.Pendinge annammitt wdi Sigt och Sagefalld, bereignit fraa Phillippi Jacobi daug 1645 och till Aarsdaugen igienn Anno 1646.


Annamit aff Gulbrand Huamb for nogenn ringe forseelse med hans tiende hand iche saa rigtigen haffuer angiffuit som det sig burde, derfor med hannme sonit paa Pennding 5 dr.
Brynild Houg soenit for nogit ringe goedtz hand fandt Jørgen Sadelmager tilhørig och iche loulig opliuste jttemb for jt Schyd hand bragte till Lejeren och ville haffue affhendit, jmod hans Vdreddere deris Weschab, derfor vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Erich Øekelsrud soenit for Leyermaal beganget med hans hustru førend dj kom vdj Egtesehab, derfor vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Michell Tande soenet for Leyermaal beganget med Mette Lauridsdatter ibidem, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Peder Oelsen Almb soenit for Leyermaal, som ehr dend tredie gang hans forseelse i saamaade ehr schieed, och med det ehne Quindfolch afflit tou børen, dog dj bege tilforen haffde verit berøgted och besoffuit, paa dend høye øffrighedtz goede behaug, effter hans yderste Formue med hannem soenet paa Pendinge 26 dr.
Erich Schreder soenet for Leyemaal beganget med Marte Pedersdatter paa Stolphestad, udloffuit och gaff Pennding 6½ dr. 1 ort.
Christopher Molstad soenet for Leyermaal beganget med Niels Torsetis datter, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Asbiøren paa Farmen soenit for Leyemaal beganget med Anne thiennendes der sammestedtz, vdloffuit och gaff Peninge 6½ dr. 1 ort.
Engelbret Oelsøn paa Naasoug soenit for Lejermaal beganget med Gurrj tiennende der sammestedtz, vdlouit och gaff Penge 6½ dr. 1 ort.
Oelle Oellsøn Jngeberig soenit Leiermaal beganget med Martthe Nasoug, som ehr dend 5 eller siette gang, hun haffuer ladit sig belige, och for dette Lejermaal aff hannem beganget, vdgaff Pennding 6½ dr. 1 ort.
Anders Liberig soenit for Leyemaal begangit med Gurj Nielsdatter, som tiente hannem, vdloffuit och gaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Lauridtz Ansteensøn Doffloug soenet for Leyermaal beganget med Kirsti Biørensdatter ibidem, vdgaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Erich Asgutsønn paa Sanduol for Leyermaal begangit med Martte Oelluffsdatter ibidem, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Peder paa Freberig soenet for Leyermaal begangit med jt quindfolch paa Kaatorp, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Oelluff Oelsønn Dalby soenit for Lejermaal beganget med tieneste quinden paa Tommelstad, vdloffuit och gaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Ehr optagen Johanns Opstads halffue bou, som udj forstyrelse och melancolie tog sig Siels Sielff aff dauge, och daa epter at Kong. May. jndsidende Rettighed sampt alt anden vitterlig gield med tienneste folchene deris Løn først aff boet bleff vdtagen, daa til Kong. May. aff dend bortdødes bou och goedtz forfaldenn, som effter vordering bleff anlagt udj penge effter huoesfølgende sex mands breffs formelding, huilcket beløb sig til sammens Pending 49 dr.
Peder Hoff soenit for Lejermaal begangit med hans quinde førend dj kom vdj Egteschab, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Enngelbret Grøtholt haffuer giort Lejermaal udj hanns Egteschab, huoerforre hans Andel aff boet bleff till Kong. May. forbrut, som ehr epterseet tagxeret och vorderit, och epter at ald hans Kong. May. Rettighed sampt anden bortschyldig gield først aff Felgisbou ehre vdtagenn, daa befunden at bleffuen till offuers, som hans Kong. Man. paa bundens Lodt tilkomme kunde adschilliger Waare, huilchet bleff anlagt udj penge och epter derom et Segxmendtz breff vidre Formelding, beløb sig tilsammen Pendinge 20 Rd.
Halduor Steenberig soenit for Leyermaal begangit med tiennestequinden der sammestedtz, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Joen Herberig soenit for Leyermaal begangit med Giertrud Oelsdotter, vdloffuit och gaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Jens Hammersta soenit for Lejermaal begangit med Eline Siguorsdotter ibidem, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Anne Huusebye soenit paa hindis dotters vigne nemlig Anne Amundtzdotter for Leyermaal hun haffuer begangit vdj forbudene Leed med en viid Nauffuen Siguord, som bleff vdschreffuen och iche kom tilsteede jgienn, med Moderen soenit, efftersom datteren jnted var eigende, aff yderste formue och paa dend gunstig høye Øffrighedtz goede behaug, vdloffuit och gaff Pendinge 25 dr.
Oelle Lille Schielffue soenit for Lejermaal begangit med Lisbedt der samme stedtz, vdloffuit och gaff Pending 6½ dr. 1 ort.
Rasmus Andersøn Wadtzaasen soenit for Leiermaal begangit med hans Hustru førend dj kom vdj Egteschab, vdloffuit och gaff Pendinge 6½ dr. 1 ort.
Thimand Madsønn soenit for Lejermaal begangit med Marte Taastensdatter paa Kaatorp, vdloffuit och gaff pendinge 6½ dr. 1 ort.

[Hannibal Sehested (1609-1666) ble 1642 stattholder i Norge og samme år kongens svigersønn. Fra mai 1647 fikk han Akershus len kvitt og fritt for avgifter, og av den grunn oppebar han da ogsa bøtene til kongen uten a gi regnskap for det. I 1651 ble han styrtet, fratrådte som stattholder, oppga sin stilling som riksråd og avsto sine private godser i Norge til kronen.]


Penndinge annammidt vdi Sicht och Sagefald fra Phillippi Jacobij Daug 1651 thill Aarsdaugen 1652.

Halduor Goedagger och Gulbrand Lie for de sad offuerhørrig Schiudszferd at giørre met Peder Pederszen Berrigschriffuer effter Ko. Ma. meddeelte Reiszepas, en huer tildømbt 2 mark Sølff, ehr Penndinge 2 dr.
Jachob Ooszdall for Retten vdlaugde paa sin tienniste Quindis Veigne for nogle penger hun hannem haffde ifrastollen, som bleff beretted at verre hindis første forseelsze, hindis hud dermet effter Louen at Frelsze, vdgaff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Pendinge 6½ dr. 1 mark.
Gulbrand Lie for hand iche vdi retter tide effter Ko. Ma. naadigste schattebreffue sit Oudels Goetz haffuer angiffuet, er tildømbt for saadan hans Vliudighed at vdgiffue 2 mark Sølff, er pendinge 1 dr.
Brønnild Houg for schielderie mot Halduor Goedagger aff sonnet effter formuffuen for Pendinge 6 dr.
Joen Gulbrandszen for Leyermaall beganget met hans Quinde for Echteschab, vdloffuet och gaff pendinge 2 dr. 1 mark.
Annammet aff Siffuert Vlffuen for en Riigens Steffning hand sad offuerhørrig, bleff tildømbt at vdgiffue 8 ørtuger och 13 mark, er pendinge 6½ dr. 1 mark.
Gunder Steenhoug och Zigrj Joensdaatter for noget Goetz (som var deris eiget) vden Loug och Dom fra tog en tiuff naffnlig Olle Lille Torsetter, bleff tildømbt en huer at vdgiffue 3 mark Sølff, er pendinge 3 dr.
Marren Vinou, Olle Glestad och Olle Berrigoest for de iche udj retter tide deris Oudelsz Goeds haffuer angiffuet, en huer tildømbt 2 mark Sølff, er pendinge 3 dr.
Olle Torgierszen Deelind for vlouglig Kiøbmandschab hand imod forbud haffde beganget met feede Øxszen och andet, derforre tildømbt at vdgiffue Pendinge 16½ dr. 1 mark.
Erich Biørge, Anders Thuff, Niels Torsetter och Tiøstel Lier for de sad offuerhørrig och iche effter louglig Aduarsszell ville giøre schiudtzferd met Welbr. Frederich Vhrne, for saadann Vliudighed er en huer tildømbt at vdgiffue 2 mark Sølff, Pendinge 4 dr.
Gunder Bischopsaasen sonnet for Leyermaall med hans tienniste pige beganget 12 dr.
Annammet som fandtes effter en Compan, der haffde stollet nogle Søuffuer nauffnlig Olle Lille Torsetter och derforre er vorden landlyst och hans Boesloed K. Ma. och Cronnen tildømbt, som var 1 Koe for 3 dr. och 3 tønder vaagt Korn for 3 dr., der aff Ko. Ma. den halffuepart tilkom, som er pendinge 3 dr.
Olle Mangerud sonnit for et Setterboel, hand vdi Fieldmarchen for sinne Grender nederhug och det vden forregaaende domb, der for effter formuffuen vdgaff pendinge 4 dr.
Joen Gulschegerud, Laurs Spigedallen och Jens Aaltomptten for de iche vdj retter tide deris Oudels Goeds haffde angiffuet, der forre er huer tildømt 2 mark Sølff, er pendinge 3 dr.
Alffmuen vdj Vangsougen met de flerre Bønder och tiennere Strenge Welbr. Her Hannibal Sehested paa Hedemarchen var eyende, vdlaugde i Dom Roff, formedelst at Laugmanden dennem tilkiende de omtuistede Arbeitzpenge at vdgiffue, er Penndinge 2 dr.
Christoffer Arneszen Aalstad sonnet for et Kniffsting hans Quinde giorde hindis Moeders Dreng vdi deris Brøllup, der for vdgaff pendinge 6½ dr. 1 mark.
Jligemaade sonnet hand och for saar och Schade hand vuidende giorde Morten Dalfarmen met en Kniff vdi sin haand, der for tildømbt at bøede 2 mark Sølff, er Penndinge 1 dr.
Forschreffne Christoffer Arneszen er och effter en 12 mendtz Domb tildømt 4 Mark och vere Mand dis mindre, for hans vblue och forschammede talle, hand K. Ma. fouget paa tinge saauelsom vdi anden Sambquem haffuer paasagt, derforre vdgaff pendinge 2 dr. 1 mark.
Biørn Rud sonnet for Leyermaall beganget met hans Quinde for Echteschaff, derforre vdgaff Penndinge 2 dr. 1 mark.
Laurs Jnguoldstad for en Ørfigen hand vden giffuen Aarsage, vdgaff derforre tildømbt pendinge 1 dr.
Rasmus Brettens Søhn sonnit for Leyermaall beganget met hans Faders tienniste piige, som hand dog tog til echte, vdgaff pendinge 2 dr. 1 mark.
Olle Simensen Dall for Leyermaall met sin Moders pige som han tog till æchte, vdgaff Penndinge 2 dr. 1 mark.
Olle Schielffuis Sønn Rolff for hans Faders tienniste pige hand giorde Leyermaal met och dog echtet dend samme, vdgaff pendinge 2 dr. 1 mark.
Christoffer Effuindsen paa Syllie for Leyermaall met hans Quinde for Echteschab, der for vdgaff Penndinge 2 dr. 1 mark.
Olle Gierrumbstad for Leyermaall met hans Quinde for Echteschab, derfor vdgaff pendinge 2 dr. 1 mark.
Helge paa Wiig for Leyermaall met hans Quinde for Echteschab, pendinge 2 dr. 1 mark.
Steen paa Weestad for Leyermaall met hans Quinde for Echteschab, pendinge 2 dr. 1 mark.
Erich paa Jlle for Leyermaall met hans Quinde for Echteschab, Penndinge 2 dr. 1 mark.Indtegt Sigt och Sagefald Bereignit fra Philippi Jacobj Daugh 1652 Och till Aarsdaugen Anno 1653.

Næss Sougen
Annahmit aff Gulbrand Senstad for hans Quinde nogle Vger for tidlig aufflit Barn ved hannem, Penge 9 ort.
Saa ocg aff Oluff Pedersen Sterud for Lejermaahl hand haffuer begangit med sin Troloffuede festemøe, oppebaarit Penge 3 Rdlr.
Christen Christophersen Koulum sonit for Retten paa Tinget for Lejermaahl med jt løsz Quindfolch sammestedtz, for hans fattigdombs schyld effterladt, som aff hans Slegt och goede Venner bleff beloffuit at betahle 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 6 Rdlr. 3 ort.
Annahmit aff Hans Mølstad for Her Hermands tienniste pige hand sloeg med flaed hand jt Slaugh 1 mark Sølff, Penge ½ Rdlr.


Wanghs Sogen
Annahmit en Huusmand nemblig Niels Lauridtzen Troldalen hans hallfue boesloed for Manddrab, bleff tildømbt Kong. Ma. och effter Schriffueren och sex Mends Registrering och Taxering, naar dend vitterlig gield er vorden fratagen, samt hans Quindis Anport, beløber dend hallfue boe anslagen, som er oppebaahrit Penge 3 Rdlr. 1 ort.
Annahmit aff Joen Guldscherud, Joen Spigedalen och Gulich Prestsetter som di bleffue tildømt formedelst di iche vilde holde Vagt offuer for:ne fange, huer 2 mark sølff, er Penge 3 Rdlr.
Oppebaahrit aff Peder Ruud for hans Quinde nogle Vger for tilig aufflit Barne ved hannom, Penge 9 ort.
Laurs Slemsrud for Lejermaahl med jt Quindfolch, hannd haffuer vdloffuit for Retten at vil egte, betalte Penge 9 ort.


Leufften Sogen
Annahmit aff Lauridtz Trundsen Løchen effter forregaaende domb for 2 Kniffsting hand giorde Olle Omang for huert 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 13½ Rdlr.
Jlige maader oppebaahrit aff for:ne Olle Omangh for jt Kniffsting hand giorde Laurs Løchen igien 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6 Rdlr. 3 ort.


Romedals Sogen
Annahmit aff Arne Buusuold for hans Quinde aufflit Baren ved hannem nogle vger for tilig, Penge 9 ort.
Aff Suend Schiørset, som ochsaa jlige maader seg haffuer for sett, Penge 9 ort.


Stangie Sogen
Sonit med jt Quindfolch naffnlig Agatha, som sig med Lejermaahl haffde forsett, gaff effter hindis yderste formuffue som hindis Slegt och Venner forstragte paa Tinget, Penge 3 Rdlr.
Drengen tiener Velbr. Hans Bielche paa Saxlund gaard och hans Velbhd. haffuer annamit Kongsigten aff hannem.
Oppebaahrit aff Niels Erichsen for Lejermaahl hand haffuer begangit med Birgithe paa Houg, Penge 12 Rdlr. Quindfolchit er gandsche jntet ejendis.
Annahmit aff Olle Guthuus far nogit pantegoedtz hand jche j rette tide haffde angiffuit, som hand dog jche burde at schatte aff ded aff 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6 Rdlr. 3 ort.
Jens Christophersen Støffr som til helten tiente Velbr. Hans Bielke paa Saxlund gaard, bleff tildømbt at bøede for Lejermaahl helten sin Sigt till Ko. Ma. och derfor oppbaahrit aff hannem Penge 6 Rdlr. Quindfolchit tiente sammetied paa for:ne Saxlundgaard.
Annahmit aff Amund Andersen Remmen for Leyermaahl med jt Quindfolch hand egtet, Penge 9 ort.
Sonit med Lauridtz Berrig, Ko. Ma. Landbonde, paa Tinget fordj hand sin tiende jche retteligen haffde angiffuit eller tiendit gaff effter hans formuffue Penge 5 Rdlr.
Oppebaahrit aff Engebret Trundsen Schielden for jt Kniffsting hand giorde Gunder Erichsen Hosmestad, 8 ørtuger 13 mark Sølff, Penge 6 Rdlr. 3 ort.
Peder Schierden, Narffue Schierden, Morten Hammerstad och Alff Jacobsen Atlungstad bleffue tildømt for dj jche møtte lensmands Steffning, huer 1 mark Sølff, Penge 2 Rdlr.
Annahmit aff Hans Vaaløgaard farmedelst hand aff Schydtzschafferen bleff tilsagt udj Schydtzferd och jche fremkamb 2 mark Sølff, Penge 1 Rdlr.
En Reisendis persohn Suend Andersen fra Kobberverkit j Gulbrandzdahlen haffuer jhielslagen en anden Løsgienger vdi Frankstøen, er aff den Sorenschriffuer med Laugmandens Samtøche for samme Manddrab fridømbt, och tildømbt at bøede 8 ørtuger 13 mark Sølff. Persohnen haffuer jngen Middel, och derfar jche bekommet aff hannem samme bøder.


Indtegt Sigt och Sagefald bereignit fraa Philippi Jacobi daug 1653 och till Aarsdaugen Anno 1654.


Næss Sougen
Annahmit aff Lauridtz Sterud formedelst hand med en Rigens Citation var steffnt till Tinget och iche møtte 8 Ørtug 13 mark Sølff er Penge 6 Rdlr. 3 Ort.
Oluff Haraldsen som tiente paa Greffsengh for hand besouff jt Quindfolch som hand egte vill, betalte Penge 9 Ort.
Annahmit aff Haagen Giestuang for Leiermaahl med Karj Asche somerre troloffde sammen Penge 9 ort.
Saa och annahmit aff Seuald Kisze, som sig jlige maader haffuer forseth, Penge 9 ort.
Oppebaahrit aff Oluff Michelsen Lien for hand iche effter befahling møtte paa Ager, der Obersten vdschreff till Soldater, 2 mark Sølff, er Penge 1 Rdr.


Ringsager Soggen
Annahmit aff Oluff Glestad for hans Stiffsøhn Haluor Torgiersen angaff at hand haffde bit hannem udj Fingeren, huilchet doc iche kunde giøris beuisligt, sonit ligeuel och betalta 8 Ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6 Rixdr. 3 ort.
Annahmit aff disze effterschreffne effter forregaaende domb for deris Weyer och Broer befantis vdøchtig och brøstfeldig dend tid di ehre besigtet, huer ½ mark Sølff: Arne Lille Kolstad, Haluor Nyehuus, Christen Dalbye, Niels Tordset, Gunder Scharløchen, Otter Bye, Suend Schrucherud, Torgier Mellumb, Knud Mellumb, Niels Bierche, Jnguold Hough, Eiffuind Vndset, Torgier Kiende, Staffen Berrig, Olluff Stauff Penge 3 Rdr. 3 ort.
Annahmit aff Haluor Soelberig formedelst hand mutuilligen forholt schatten och iche udj rette tide ville betale 2 mark Sølff, er Penge 1 Rixdr.
Oppebaahrit aff Peder Glestad for hand sloug Oluff ibidem med flaed hannd 1 mark Sølff, er Penge ½ Rdr.
Effterschreffne ehre tildømt formedelst dj forleden aaer deris Landschyld (som jngen bøxell med følger) jndeholte och iche betalte, huer at bøde 1 Julemark, nemblig Halffuor Fielstad, Haluor Soelberg, Haluor Lien og Olle Sueen, er Penge 2 Rixdr.


Wanghs Soggen
Annammit aff Tosten Katomten och Tosten Wold formedelst di aff Bunde Lensmanden med hiemsteffne vahre steffnt til Tinget, och iche Møtte, huer 1 mark Sølff, er Penge 1 Rixdr.
Oppebaahrit aff Hans tilholdendis ved Dalfarmen formedelst hans Quinde aufflit Barn ved hannem, betalte Penge 9 ort.
Ingerj Aalstad formedelst hun aff Schydtzschafferen var tilsagt udj Schydtzferd och iche frembkomb, bleff tildømt at bøde 2 mark Sølff, er Penge 1 Rixdr.
Annahmit aff Lauridtz Dobloug och Olluff Høstbiør for vlydighed, dj iche vilde lade spinde Tiendetoug, huer 2 mark Sølff, Penge 2 Rixdr.
Effterschreffne ehre tildømt at bøede ½ mark Sølff dor deris Veie befantis brøstfeldig, der di bleffue besigtet, som er: Peder Ruud, Biørn Ruud, Narffue Suinchrud, Biørn Berrig, Amund Kirchebye, er Penge 1 Rixdr. 1 ort.
Hammers vnderliggende bønder udj Wangsoggen dendtid dj paa Laugtinget aff Laugmanden bleffue tildømbt at betahle dj omtuistede Arbedtz och forings penger, Kast j dombroff 4 mark Sølff er Penge 2 Rixdr.
Annammit aff Niels Wartumten effter forregaaende domb for jt Kniffsting hand giorde Haluor Kallerud, 8 Ørtuger och 12 mark Sølff, er Penge 6 Rixdr. 3 ort.
Oppebaahrit aff Ouden Offuensen Aalstad for Leiermaahl med jt Quindfolch hand haffuer egtet, Penge 9 ort.
Jligemaader annahmit aff Gutorm Andersen for Leiermaahl med jt Quindfolch hand vill egte, Penge 9 ort.


Leufften Soggen
Annamit aff Pouel Tønset for Leiermaahl med jt Quindfolch hand vill haffue till Egte, Penge 9 ort.
Annahmit en Huuszmand nemblig Kield Oelsen Hoelen, hans haIffue boesloed och Formuffue bleff tildømt Kong. Ma. formedelst hand med en støffr sloeg sin Quinde jhiell, beløber effter Schriffueren och sex mands Registrering och Taxering, naar dend vitterlig gield er vorden fratagen samt hans Quindis Arffuingers Anpart, beløber den halffue Boe anslagen, som er oppebaahrit Penge 9 Rixdr.
Oppebaahrit aff effterfølgende formedelst deris broer och veier ehre befunden vdøgtige effter forregaaende domb aff huer ½ mark Sølff, nemblig Peder Kleppen, Olle Kolset, Joen Jhlset, Niels Heggen, Kiøstell Nørdrug, Jens Benningstad, Olle Questad, Laurs Herdal, Lauridtz øfrre Findstad, Mogens Nørdrug, Beløber Penger 2½ Rixdlr.
Annahmit aff disse effterschreffne effter forregaaende domb, formedelst deris Landschyld (som jngen bøxell med ehr) di haffuer jndeholdit och iche betalt, huer 1 Julemark som er aff Siguert Staberud, Erich Gryling, Erich Rønne, beløber Penge 1½ Rixdlr.


Romedals Soggen
Annammit affter forregaaende domb aff Haluor Steenberg och Mogensz Brønie for Vlydighed, dj iche vilde lade spinde Tiendetoug, huer 2 mark Sølff, er Penge 2 Rixdlr.
Effterschreffne ehre tildømt for deris landschyld dj iche betalte udj rette tide, som jngen bøxell med følger, huer at bøde en Julemark, som er annammit hoes Joen Mellembryen, Olle Setter, Christen Amundrud, er Penge 1½ Rixdlr.
Annammit aff Oluff Daell for hand med en Kaare hugh Niels Lille Brønisz Stiffsøn naffnlig Peder j armen jt hugh, 8 Ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6 Rixdlr. 3 ort.
Oppebaahrit aff Siguert Gulbrandtzen Storhoff och Lauridtz Nordbryen formedelst dj iche vilde møede paa Agger dendtid Obersten vdschreff till Soldater, huer 2 mark Sølff, er Penge 2 Rdlr.
Henrich Gutstad er tildømt for en leffuendis Losz hand mutuillig forholte och jche effter landtzlougen for betahling vilde selge effter Anfordringh till Kongl. May. eller Hans Excel. Her Stadtholders behoff, mens til andre affhendt, derforre annammit aff hannem 8 Ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6½ Rixdlr. 3 ort.
Effterschreffne ehre aff schydtzschafferen tilsagt udj Schydtzferd och jche vilde frembkomme, huorforre dj ehre tildømt at bøede, och derforre annammit aff hannem 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6½ Rixdr. 3 ort.
Effterschreffne ehre aff schydtzschafferen tilsagt udj schydtzferd och jche vilde frembkomme, huorforre dj ehre tildømbt at bøede, och derforre annahmit hoe huer 2 mark Sølff, er Penge 12 Rixdlr. Mendene ehre disse 12: Joen Slagsuold, Olle Vestbryn, Joen Bryen, Olle Herset, Peder Schierffue, Jffuer Jhrstad, Anders Biørnstad, Olle Nordbryen, Christofer Bryen, Trogels Huusze, Jørgen Melbye, Olle Toppen.
Annammit aff Oluff Lille Tostj for hans Quinde aufflet Barn ved hannom nogle vger for tilig, Penge 9 ort.
Saa och Joen Rønne for Leiermaahl med jt Quindfolch hand er troloffuit med, betalte Penge 9 ort.


Stange Soggen
En reisendis Persohn fra Kobberuerchit j Gulbrandtzdahlen, nemblig Suend Andersen haffuer jhielslagen en anden Løsgienger udj Franngstøen er aff Sorenschriffueren med Laugmandens Consentz for samme Manddrab fridømt och tildømt at Bøde till Kong. Ma., som er annammit 8 Ørtuger 13 mark Sølff udj teigen gield, er Penge 6 Rixdlr. 3 ort.
Annammit aff Gulbrand Muuszlj och Erich Gulbrandtzen ibidem formedelst dj met en Rigens Steffning vahr citerit till tinget och jche møtte, effter forregaaende domb aff huer 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 13½ Rixdlr.
Oppebaahrit aff Effterschreffne formedelst dj jche møtte paa Aager, der Obersten vdschreff til Soldater, effter forregaaende domb aff huer 2 mark Sølff, som ehre Penge 5 Rixdlr., Christen Findsen Jemblj, Saxe Oelsen Strand, Suend J Schaffuen, Madtz Gyrud, Helge Otestad.
Jlige maader annammit aff Siøne Hemstad, Niels Valdberrig och Zigrj Hoff formedelst di mutuilligen deris landsehyld forholte, och jche for Juell vilde betahle, huer 1 Julemark, er Penge 1½ Rixdr.
Annammit aff OluffJoensen for Leiermaahl hand haffuer begangit med Kierstj Olluffsdaater, tiente paa Lund, Penge 12 Rixdlr. Quindfilchit er gandsche jntet eyendis.
Oppebaahrit aff Kiøstell Gillund for Leiermaahl hand haffuer begaaed med jt løsz Quindfolch Penge 12 Rixdlr. Quindfolchit er gandsehe jntet eiendis, mens er bortløben, gaar och tigger.
Annahmit aff Laurs Gudmonsen Almb for Leiermaahl med jt Quindfoleh hand vill egte, Penge 9 Ort.
Jlige maader annahmit aff Seuald Jhlen for hans Quinde nogle Vger for tilig afflit barn med hannem, Penge 9 Ort.
Olle Huidberig for Leiermaahl med jt Quindfolch naffnlig Jngeborig Hansdaater Schaberud bleff tildømt at Bøede effter Recessen, och der for annahmit Penge 12 Rixdr.
Jlige maader betalte for:ne Jngeborig Hansdater for hindis forseelse, Penge 6 Rixdr.Indtegt Sigt och Sagefald bereignit fra Philippj Jacobj Daugh 1654 och till Aarsdaugen Anno 1655.

Næss Sougen
Annahmit aff Erich Herstad for hand med en Kniff stach Oluff Klungset 1 Kniffsting 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 6 Rixdaler 3 Ort.
Gunder Jensen tiente paa Mølstad for Leiermaahl med jt Quindfolch hand egted, betalte Penge 9 Ort.
Forneffnte Gunder Jensen for hand iche efter Bunde Lensmandtz Steffne møtte paa Tinget, betalte 1 mark Sølff, er Penge ½ Rixdaler.
Verner Paa Holstad for hand icke møtte paa Agger forlæden Aar, der Obersten vdschreff till Soldater, ej heller effter Lensmands Steffning ville møede paa Tinget, bleff tildømt at Bøede, som er annahmit 2 mark Sølff, Penge 1 Rixdaler.


Ringsagger Soggen
Oppebaarit aff Oluff Rasmusen Amb for Leiermaal med jt Quindfolch nemblig Birgete som døde udj Barselseng och jndtet ved eyendis, Penge 12 Rixdaler.
Gulbrand Christophersen Querne for Leiermaahl med jt Quindfolch, hand egte vill, Penge 9 Ort.
Niels Vlffuen jlige maader for Lejermaal med jt Quindfolch hand vill egte, betalte Penge 9 Ort.
Annamit aff Arne Amblj for Lejermaahl med Marte Hansdaater, Penge 12 Rixdaler.
Efftersehreffne for deris Broer och Vejer ehre befunden brøstfeldige, ehre Anno 1653 den 13 September till dømt at bøde, och derfor annahmit aff huer ½ mark Sølff, som ehre: Christen Koss, Erich Soug, Olle Aarsrud, Niels Steensrud, Michell Duusgaard, Haagen Fielstad, er Penge 1½ Rixdaler.
Annahmet aff effterschreffne formedelst dj dend 15 Julj 1653 med en Rigens Steffning vaahre citerit till Tinge for geualt di giorde Hans Lauridtzen och iche møtte, effter forregaaende domb aff huer 8 ørtuger 13 mark Sølff, som ehre disse: Haagen Duusgaard, Olle Herberrig, Jacob Duusgaard, Siguert Bye, Penge 33 Rixdaler 3 Ort.
Forneffnte Aaer dend 17 October ehre effterschreffne tildømt at bøde tilsammens 10 mark Sølff for Hiembred(?) och geualt dj giorde Hans Lauridtzøn nemblig Haagen Duusgaard, Lauridtz Herberrig, Olle Herberrig, Lauridtz Bye, Siguert Bye, Michell Krogsgaard, Jacob Duusgaard, Peder Duusgaard, Michell Affset. Aff forsehreffne 9 personer er Michell Affset bortrømbt och jndtet haffuer effterladt sig, samt Peder Duusgaard ved Døden affgangen och jndtet vahr eyendis. Føris derfor forneffnte 7 personers Bøder till Jndtegt som beløber Penge 3 Rixdaler 3 Ort 14 sk.
Oppebaarit aff Peder Kolstad for Lejermaahl med jt Quindfolch naffnlig Ragnild, som endnu fengsligen er anholden formedelst formehnis Barnit udj dølsmaahl schall vehre fød, Penge 12 Rixdaler.
Erich Hansen for hans Quinde for tidlig aufflet Baren ved hannem, betalte Penge 9 ort.
Peder Aastad bleff tildømt for jtt Bloedvide hand giorde Olle Lille Soellberrig, dend tid hand var j Ledingsferd med foegden och schriffueren, at bøde som er annahmit 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 6 Rixdaler 3 ort.
Hans Baaberrig for hand iche møtte Hiembsteffne bleff til dømt at bøde 1 mark Sølff, er Penge ½ Rixdaler.
Annahmit aff Erich Almb formedelst hand ved Bunde Lensmandtz Steffning var steffnet til Tingit och jche møtte, 1 mark Sølff, Penge ½ Rixdaler.


Wangsoggen
Peder Graaboel bleff tildømt far 3 Kniffsting hand giorde sin broder at bøde for huert 8 ørtuger 13 mark Sølff, effter hans dødelige Affgang er hans boe besøgt ved Vordering, befandtis ald hans formuffue jche kunde vidre opløbe endsom annahmit, Penge 7½ Rixdaler.
Affsonit med Oluff Jensen Hellerud formedelst hand besouff Zigrj Lauridtzdaater, som hannem var nær beslegtit, och hand saauel Quindfolchit er tildømt at rømme Stifftet, at begiffue sig till Arbeide paa Berg Vercherne och Fische Leyeren, och derfor annahmit hans halffue boes Loed, som beløber effter rigtig Registering Penge 27 Rd. 1 ort 19 sk. Forneffnte Quindfolch var en Løsgienger och gansche jndtet eyendis.
Annahmit aff Biørn Jhlset for Leiermaahl med Karj Schattumb effter Recessen Penge 12 Rixdaler.


Løufften Soggen
Michell Rustad for Leiermaahl med jt Quindfolch hand er troloffuit ved, betalte Penge 9 ort.
Annahmit aff Erich Gryling for mutuillighed hand iche effter schydtzschafferens tilsigende ville giøre schydtzferd 2 mark Sølff, er Penge 1 Rixdaler.


Rommedals Soggen
Peder Schierffue for hand iche møtte Hiembsteffne, betalte 1 mark Sølff, Penge ½ Rixdaler.
Christen Schoraas for 8 Kniffsting hand stach Johannes tiennendis paa Brønj, hurfor hand er tildømt at bøde for huer Kniffsting 8 ørtuger 13 mark Sølff, beløber ald hans boe och Formuffue, naar anden Konglig Rettighed er betalt, effter rigtig Registering, som till Jndtegt føris Penge 4½ Rixdaler 7 sk.
Oppebaahrit aff Seuald Gutstad for tuende Bloeduider hand slog Jsach schomagger udj Julefred med en Lysestage, for huert 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 13½ Rixdaler.
Rasmus Bretten var steffnt for nogit ringe schilderj med Peder Oluffsen Galumb paa begge Sider udj druchens maader, och der forre huer andre erklærede jche vidste nogit deraff, som kunde agtis endten parterne at komme till Macgdahl, sonit for Retten for hans formestenhed och dereffter betalte Penge 10 Rixdaler.


Stangie Soggen
Annahmit aff Asbiørn Esbern for hand jche møtte Hiemb steffning 1 mark Sølff, Penge ½ Rixdaler.
Oluff Arnsen Moerstue for hans Quinde for tilig aufflede Baren ved hannem, betalte Penge 9 ort.
Annahmit aff Daniel Finde for Leiermaal med jt Quindfolch hand haffuer egtet, Penge 9 ort.
Oppebaarit aff Oluff Siguertsen for hand holdte Kroe och soldte Øll jmod Recessen, effter forregaaende domb Penge 10 Rixdaler.


Indtegt Sigt och Sagefald Bereignit Fra Philippi Jacobj daug 1655 och till Aarsdaugen 1656.


Næss Sougen
Annammit aff Mogens Ormsen Lien for Leiermaall hand haffuer begaad med Birte Pedersdaater, som hand egter, Penge 9 ort.
Siguert Helset jligemaader for Lejermaall med jt Quindfolch hand egter, Penge 9 Ort.
Jligemaader Seuald Alffsen for Leiermaall med dend hand haffuer egtid, Penge 9 ort.
Lauridtz Biørnsen Steerud, som sig j saa maader haffuer forseht, betalte Penge 9 ort.
Saa och Niels som tiente i prestegaarden, for Leyermaal med jt Quindfolch hand egtit, Penge 9 ort.
Oppebaarit aff Michell Schindstad for hand jche møtte hiembsteffning 1 mark Sølffer Penge ½ rd.
Christen Andersen som tiente i Nees prestegaard, besoffuit jt Quindfolch sammestetz naffnlig Kiersten Olsdaater, som hannem vaffvidendis samme hindis foster ombragte, effter forregaaende dom betalte hand for sin Forseeelse, som er oppebaarit Penge 12 Rixd.
Saa och annammit for:ne Quindfolch Kiersten Oluffsdaaters goedtz och Formuffue, som Kong. Ma. formedelst hindis begangne gierning er tildømt, och hun er bleffuen henrettit vnder Suerdit. Och beløber effter Schriffueren och sechs mends Registering och Taxering anslagen udj Penge 16 Rixd. 1½ ort.


Ringsager Soggen
Oppebaarit effter forregaaende dom aff Simen Lunde formedelst hand jmoed publicerede Konglig Forordning, giorde sin daaters Brølluf udj 2 dauge, 8 ørtuger 13 mark Sølff, Penge 6 Rixd. 3 ort.
Annahmit aff Oluff Treteng for Leiermaall med jt Quindfolch som hand haffuer egtit, Penge 9 ort.
Gunder Bischopaasen jligemaader betalte for Leiermaahl med jt Quindfolch, hand ochsaa haffuer egtit, Penge 9 ort.
Oluff Smestad effter forregaaende dom betalte for Leiermaal med Giertrud Andersdaater, som hand egter, Penge 9 ort.
Annahmit aff Torgier Hougumb for hand haffuer besoffuit Marte Torbensdaater Baardset, effter Recessens formelding Penge 12 Rixd. Samme Quindfolch er en Løsgiengersche och aldelis jntet eyendis.


Wanghs Soggen
Niels Vartumten for hand med hiembsteffne var citerit till Tinget och jche møtte, betalte 1 mark Sølff, er Penge ½ Rixd.
Effuind Guldschegrud jligemaader for hand jche møtte hiembsteffne 1 mark Sølff Penge ½ Rixdr.
Annahmit aff Biørn Rud fordj hand iche till dend berammede tid angaff sin Tinde, Vlydigheds bøder 1 mark Sølff, Penge ½ Rd.
Effter forregaaende dom oppebaarit aff effterschreffne, for di ehre kommen till dend gaard Anquern och foruden Loug och Dom nedhuggit en Quernedam, aff huer 3 mark Sølff udi schadegield och voldtzbøder 9 øre Sølff, som ehre effterschreffne: Laurs Løchset, Christopher Biørge, Johannes Giørlie, Olle Lund, Peder Huenquern, Simen Røsbacke, Baard Gollaas, Laurs Holstad, beløber tillsammens Penge 15 Rixd.
Annammit aff Gunder Mangerud fordi hand toeg nogen brendeued fra Juell Nasoug jmoed hans Villie for vlouglig Tagh 3 mark Sølff, er Penge 1½ Rd.


Løufften Soggen
Oppebaarit aff Jens Gryling for hans Quinde for tidlig aufflede Baren ved hannem, Penge 9 Ort.
Steffen Kieldsen betalte for Lejermaahl hand haffuer begangit med jt Quindfolch hand egter, Penge 9 ort.
Annahmit aff Joen Nesten, Knud Biercke och Olle Findstad for di iche effter Schydtzschafferens tilsigende ville giøre Schydtzferd, huer 2 mark Sølff, er Penge 3 Rixd.


Rommedale Sougen
Oppebaarit aff Kiersten Lille Brønj for di hun med Rigens Citation var steffnt till Tinget och iche møtte 8 ørtuger 13 mark Sølff, er Penge 6 Rd. 3 ort.
Peder Schoraas en Egte mand besouff jt Quindfoleh naffnlig Rønnoug Olsdaater, som siden udi Pestens tied døde paa øffre Romerige i jt andet Foegderj och gandsche jntet var eyendis, huor for hans halffue Boeslod effter forregaaende forhuerffuede Dom bleff annammit, som effter Rigtig Registering och Taxering beløber Penge 8 Rd. 1 ort 3 sk.
Oppebaarit aff Lauridtz Harstad, Jens Berrig, Joen Bryen och Lauridtz Schierffue for dj vaare vlydig med Schydtzferd at giøre, huer 2 mark Sølff, er Penge 4 Rixd.


Indtecht Sicht och Saggefald bereignit fra Philipi Jacobi daug Anno 1656 och till Aarsdaugen 1657.


En Thienniste dreng Christen Hilset som till Forne haffuer begaaet Leyermaahl udi forbudenne leed med Berit Asgudtzdatter Asche och der fore till fornne soenit med min formand K. Ma. fogit sl. Knud Andersøn, och nu atter paa ny jgien sig i ligefald udj Leyermaal forneffnde bege personner haffuer forseet och der fore aff rømbt, annamit deres effter late tilstaaendis Gield hoes Olle Helgeby Penge 5 RixdaIer, Jens Hellestad Penge 6 Rixdaler och en gammel Kou var hoes Asgut Asche, vurderit for Penge 2½ Rixdaler.
Hogen Giestuang for leyermaahl med Karj Asche, som hand jche vil echtte, er forhueruit dom offuer hannemb for den fuide Secht och betalt Penge 12 Rixdaler. Quindfolchet er jntet eiendis.
Hogen Ousdahl formedelst hand effter opsettelse vdj en Sag jmellum Michel Lien och Lauridtz Suendtzøn By jche med den Soerenschriffuer och dj fleere med doms mend møtte Sagen at fuldstendige, thil dømbt 1 mark Søl er Penge ½ Rixdaler.
Gudmund Sanduold som iche møtte bunde lensmandens Hiemsteffne 1 mark Søl, er Penge ½ Rixdaler.
Lauridtz Biørnsøn Steerud som tilforne haffuer loffuet at echtte Jngeri Suendtzdater, som hand begich Leyermaahl med och for samme forseelse bøette 9 ortt, som nest forleden Aar bleff giort Regensehab for til Ko. Ma., formedelst hand iche effter beløffte haffuer echtit hinde, er forhueruet dom offuer hannem for den fulde Secht och betalt Penge 9 Rixdaler 3 mark. Quindfolchit er aldiellis jntet eiendis.
Annamit aff Tharald Tangenes for det Quindfolch hand besoffuet och haffuer echttit, Penge 9 ort.
Olle Vernsøn Asche som haffuer begaaet Leyermaahl med Jngeborig thiendte i Ringsager prestegaard, der for betalte Penge 12 Rixdaler. Quindfolchet er gandsche jntit eiendis, mens er bort løbben, gaar och tiger.
Forneffnte Olle Vernsøn jligemaader for Leyermaal med Mahrta Biørnstad, som hand haffuer echtit, gaff Penge 9 mark.
Annamit aff Guldbrand Jonsøn Hillstad effter foregaaende dom for leyermaahl med Kirsten Suendtzdatter, Penge 12 Rixdaler. Quindfolchet er gandsche jntit eiendis.
Hareld Asche for leyermaahl med Tholluff Nielsdatter, som hand haffuer echttidt, betalt Penge 9 mark.
Oppeboerit aff Niels Hinrichsøn Gorum, som haffuer begangit leyermaal med jtt Quindfolch hand haffuer echtidt, Penge 9 mark.
Michel Lien er tildømbt formedelst hand jche effter Befahling giorde hans Anpart Vey ferdig før hyllingen 2 mark Sølff, er Penge 1 Rixdaler.


Ringsager Sogen
Madtz Vea for hant motuilligen forholte en daller aff den paabuden femb Rixdalers Contribution schat, sagde hand at det var enbiugnings daller thil Slottetdt, och trodtzig nechtit der den bleff kreffuidt hand iche ville eller schulle den betahle, der for er bleffuen steffndt til tinget och effter foregaaende domb, annamit aff hannem 8 ørtuger och 13 mark Søl, er Penge 6 Rixdaler 3 mark.
Annamit aff Niels Presterud for leyermaal med Kari Herstad som hand haffuer echtit, Penge 9 mark.
Jacob Grannerud j ligemaader for leyermaahl med Kari Hollen som hand haffuer echtit, Penge 9 mark.
Olle lille Solberrig haffuer stuchen Olle Pedersen Tokstad med en Kniff och effter foregaaende dom betalt 8 ørtuger och 13 mark Sø, er Penge 6 Rdr. 3 mark.
Annamit aff Siffuer Ottersøn By for leyermaal med Marit Sueum hand haffuer echtit, Penge 9 mark.
Niels Aasen som haffuer besoffuit Ragnil Hougum, som hand jche echtter, Penge 12 Rdr. Quindfolchet er gandsche jndtit eiendis.
Lauritz Ottersøn By for hand sloe Kield Herberigs tienniste Pige jtt Neffue slag, der for oppeboerit ½ mark Søl, er Penge 1 ort.
Annamit aff Giert Dusgaard for leyermaahl med Karj sammestedtz som hand haffuer echttidt Penge 9 mark.
Christen Ousby for 4 Søffuer hand foruden dom fra tog itt Quindfolch, effter foregaaende domb betalt 3 mark Søl, er Penge 1½ Rixdaler.
Annamit aff disse effterschreffne effter foregaaende Domb for deris Veie och Broer dj haffuer iche forfærdiget effter befahling och paa mindelse før hyllingen, aff huer 2 mark Søl for vlydighed, nemblig Peder Schoug, Jon Kroxgaard, Knud Berseng, Arne lille Kolstad, Torger Mellum, Madtz Vea, Olle By, Gunil By, Beløber Penge 8 Rdr.


Wangs Sougen
Madtz Jonsøn Giillou for Leyermaahl med Anne Jnguoldstad som hand echte vil, betalte Penge 9 ort.
Meesten ald Vang sogen er vnderligendis Hammers hoffuit gaard med hals och haand.


Løfften Sogen
Annamit aff Lauritz Balche for hand vførmede och giorde hans broder hiembred i hans eget huus effter foregaaende domb 15 sl. mark, er Penge 2½ Rixdaler.
Reier Daaterud for schiudtz vlydighed 2 mark Søl, ehr Penge 1 Rixdaler.
Oppeboerit aff Poul Nørdrou for Leyermaahl hand haffuer beganget med Kirsten Nørseng, som hand haffuer echtit, Penge 9 ort.
Annamit aff Hogen Breeuad for hans Motuillighed hand jche ville arbeide til Fougit gaarden effter Recessen Hr. stadtholders Befahling, och foregaaende Dom, for vlydighed 2 mark Søl, er Penge 1 Rixdaler.
Knud Suendtzøn Bierche formedelst hand jmod Recessen til hold giorde barsøl och bekostning vjd 2 dauge med offuerflødig Drich och Spisse, effter foregaaende Domb, betalte 8 ørtuger och 13 mark Søl, er Peenge 6 Rixdaler 3 mark.
Annamit aff disse effterschreffne effter foregaaende Domb for deris Veie och Broer dj haffuer jche forfærdiget effter Befalning och Paamindelse før hyllingen, aff huer 2 mark Søl for vlydighed nemblig: Olle Nørdre Krogstj, Olle Jngier, Amund Jmset, Biørn Jmset, Knud Berseng, Thiøstel Nørdrou, Mogens Nørdrou, Hafftord Balche, Biørn Toffsoug, Maarten Taarp, Østen Throsthol, Haluor Jilseng, Niels Hegen, Olle Sueen, Engebret Hollen, Kield Jngier, Jffuer Vemstad, Arne Berig, Hogen Breuad, Erich Jønsrud. Beløber 19 Rdr.


Rommedal Sogen
Annamit aff Seeuold Rønne for hand stach Lauritz Jirstad med en Kniff 8 ørtuger och 13 mark Søl, er Penge 6 Rdr. 3 mark.
Lauritz Trundsen jche møtte hiem steffne, der for betalt 1 mark Søl, er Penge ½ Rixdaler.
Christen Amundrud for schiudtzferdtz vlydighed med nogen Kalch att føre til Edtzuold thil dømbt 2 mark Søl, er Penge 1 Rixdaler.
Oppeboerit aff Peder Effuensøn for leyermaal med Marit Thostj hand haffuer echtit, betalt Penge 9 mark.
Annamit aff Olle Schiøteren for hand iche haffuer betalt hans landschyld vdj rette tid, mens motuilligens jndeholte 1 Julle march, er Penge ½ Rixdaler.
Jlige maader oppeboerit aff Peder och Mari Galgum, som jndeholte motuilligens deris landschiuld 1 Julle mark, ehr Penge ½ Rixdaler.
Annamit aff disse effterschreffne effter foregaaende dom for deris Veie och Broer dj jche haffuer forfærdiget effter Befahling och paa mindelse før hyllingen, aff huer 2 mark Søl for vlydighed nemblig Olle Schiørset, Mogens VoId, Peder Schoraas, Aslach Ousby, Olle Nord Bryn, Jens Berig, Asbiørn Brynj, Lambert Huuse, Christophr Bryn, Dyre Dal, Faste Jøelstad, Mogens Brynj. Beløber Penge 12 Rixdaler.


Stangie Sogen
Suend Dillerud formedelst hand jmod Recessens tilhold giorde Begraffuelse effter sin fader j thou dauge med stoer Bekostning och offuerflødig drich och spisse, effter foregaaende dom betalte 8 ørtuger och 13 mark Søl, ehr Penge 6 Rixdaler 3 mark.
Annamit aff Knud Jillen for hans quinde hand besouff før hand hinde echttidtt, Penge 9 Ort.
Jngerj Jønsrud jche møtte hiembsteffne, betalt 1 mark Søl, er Penge ½ Rixdaler.
Annamit aff Torgrim Hogensøn Ødegaard for leyermaahl med den hand echtidt, Penge 9 Ort.
Oppeboerit aff Jnguold Hosmostad for leyermaahl hand haffuer beganget med Ellj Pedersdater lille Hueruen, som hand jche echter, Penge 12 Rdr., Quindfolchet ehr jntet ejendis.
Annamit aff disse effterschreffne effter foregaaende domb for deris veie och broer dj haffuer jche forfærdiget effter befalning och paamindelse før hyllingen, aff huer 2 mark Søl for vlydighed, nemblig Mogens Arstad, Erich Gyrud, Joen Hoeberig, Olle Veublingstad, Alff Kionerud, Lauritz Berig, Maarten Hamerstad, Jon Schellen och Engebret Schellen. Beløber Penge 8 Rixdaler.
Frangs besidere nemblig threj Bønder, som haffuer mutuillig jndeholt 4 schilling 2 album Landschiuld, huer Aar vdj fire Aars tid, effter foregaaende domb, annamit aff dennem for huert Aahr 1 Julle mark, er Penge 2 Rixdaler.


Jndteigt Sicht och Sagefald bereignidt fra Philipj Jacobj Daugh Anno 1657 och till Aarsdaugen jgien 1658.

Ness Sogen
Enn drenng paa Kisze naffnlig Peder Pederssen formedelst hannd med hanns Hosbunds forloeff haffuer huggidt ehnn Suee vdj hanns paaboenndis gaards eiedehler Konng. Ma. Gaards Grund, effter fore gaaende domb ehr aff grøden forbrudt, nemblig Rug 5 tønnder, som iche bedere kunde uehre jnnd bratte eller finnde Roug, huer tønnde vurderidt for syeff Ort, ehr Penge 8½ Rdr. 1 Ort.
Annammidt aff Christopher Hulleberig for hannd iche møete paa Bye thingstuffue effter Opsetelse adt dømme i ehn Saeg jmellum Michell Lienn och Halduor Suendsen thilldømbt och betaldt 1 mark Sølff, ehr Penge ½ Rdr.
Pouell Huamb for thuende schydtzferdz vlydighed tildømbt huer ganng 2 mark Sølff, ehr annammidt Penge 2 Rdr.
Opebaaridt aff Houer Siguordtzen Ousdahll for Leyermaall hannd haffuer beganngidt med Lusia Golaas, Penge 12 Rdr., Quindfolchet ehr ganndsche jntid eigenndis.
Jenns Hillestad formedelst hanns Quinde giorde Moeduehren med ehn Øxse, der hoes dennem schulle søgis Vurdering effter ehn domb, der for tildømbt 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Pennge 6½ Rdr. 1 ort.


Ringsagger Sougen
Guldbrand Slottidt for Leyermaahll med Rønnou ibidem hannd haffuer egtidt, der for oppeboridt Penge 9 Ort.
Jligemaader annammidt aff Lauridtz Ottersen Bye for Leyermaall hannd haffuer begangidt med Mahren Erichsdaatter hannd egtidt, Penge 9 Ort.
Jtem annammidt aff Erich Jensen Vingou for Leyermaahll hannd haffuer beganngidt med hans Quinde før hannd hinde egtidt, Penge 9 Ort.
Peder Vingou for Leyermaahll med Gubiør ibidem, som hannd iche egter, der for haffuer hannd betaldt paa begge deris Veigne, Pennge 18 Rdr.
Thoerre Moe ehn egtemannd haffuer besoffuidt jt løes Quindfolch, hans boe och formuffue registeret och da befundet hanns bortschyldige gield opløbe høeyere jnd boen tillstrecher, doeg ligeuell haffuer maat betaldt, och Sicht aff hannem annammidt Penge 12 Rdr., Quindfolchet i barne føedtzell aff døede och ganndsche jndtidt ehr eigendis.


Wang Soegen
Annammidt aff Hr. Niels i Lannd hanns fuldmegtige paa Martinj Laugting hannd fremlaugde for Retten udj dombroeff Penge 2 Rdr.
Oppebaaridt aff Hanns Øxsenset for Leyermaall med Brynnild Engebredtzdaatter Lundbye, som hand iche egter, Penge 12 Rdr. Quindfolchet ehr gandsche indtidt eigendis, mens gaar och tiger.
Oelle Olsen Neberuud for Leyermaahll med Mahren Ohlsdaatter Marchestad betaldt Pennge 12 Rdr. Forneffnte Quindfolch formedelst hun haffuer føed bahrnidt vdj døelsmaall och det ombragdt effter foeregaaende domb der for hennrettidt vid Suerdit, ehr paa Hammers hoffuidtgaardz Goedz, och Fougden deroffuer bøer giøere Rigtighed fore.
Annammidt aff Oelle Lund for Leyermaall med Giøruell Thorgiersdaatter paa Vester Valdsig som hannd egte vill, Penge 9 Ort.


Løefften Sougen
Oelle Schillinngstad for Hafftor Balche jndtoeg tuennde schiud i huus som gich i hanns Enng eller haffuen, forneffnte Oelle Schielingstad selff med Geualdt ville vdtage samme schiud fra hannem, som och giorde Hafftor Balche vfred i hanns egidt huus, der for tildømbt och haffuer betaldt effter recessen fembten slete march, ehr Pennge 2½ Rdr.

Rommedal sougen
Niels Løechen hannd giorde Graffuerøell effter hanns Quinde derfor tildømbt och betaldt 8 ørtuger och 13 mark Sølff, ehr Pennge 6½ Rdr. 1 Ort.
Disligeste annammidt aff Christopher Løchenn for begraffuelse hannd giorde effter hanns Moders, tildømbt adt betahle 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Pennge 6½ Rdr. 1 Ort.
Mahridt Mellum som Peder Ohlsen haffde ladet citere med Lennsmandz hiembsteffne iche møete der foerre oppebaaridt 1 mark Sølff, ehr Pennge ½ Rrd.


Stange Soegen
Føeres till Jndteigt dombroff som fougden Thobias Søffrensen haffuer fremblagt paa Laugthingidt for ehnn domb Laugmanden haffuer dømbt jmellumb hannem och Mahren Sal. Knud Andersens, huoruid hannd formener adt vehre for vredtidt och der for betahlis Pennge 2 Rdr.
Oppebaaridt aff Lauridtz Huusebye for Leyermaahll med Ahne Bendtzdaatter vdj Franngstøen, som hannd iche egter, Penge 12. Rdr. Quindfolchet er gandsche jntid eigenndis adt betahle med.
Oelle Ahrnesen i Stange Prestegaard for Leyermaahl med Kierstj Suendzdatter hand egte vill, Penge 9 Ort.
Engebret Schiellen for threy Øxsehammer slag hannd sloe Peder Schiellen, der for tildømbdt effter Mandhelge Balchenns 17 Captul at bøede for det første Slag 1 mark Sølff, det andet 2 mark Sølff och det tredie 3 mark Sølff, ehr Penge 3 Rdr.


Indteigt Sicht och Saggefald Bereignit Fra Philippj Jacobj Daug 1658 Och Thill Aarsdaugen Jgien Anno 1659.


Næsz Sougen
Engbret Schindstad for hannd schaer Christen Christoffersøn dragun enn Bloduiede i Foeden der forre tilldømbt at bøde en March Sølff, ehr Pennge ½ Rdr.
Lauridtz Christoffersøn formedelst hannd haffuer slagit Jngbret Schindstad med ehn Støffuer fiere Slag, tildømbt adt bøede for det første Slaeg 1 mark Sølff, for det anndet 2 mark Sølff, for det 3dj 3 mark Sølff och for det fierde 5 mark Sølff, ehr annammit Pennge 5½ Rdr.
Annammit aff Halffuor Godagger effter foeregaaennde domb formeddelst hannd wid Næs Kierche paa Hesteuangen støte Tolluff Mellumb for Brøstit aff Wrede, ehr der foere effter Christianii 3dj Recess tilldømbt at bøde 10 Lod purt Sølff, ehr Pennge 5 Rdr.


Ringsagger Sougen
Annammidt aff Torbiøeren Arneszøn L. Bohlstad for Leyermaall hannd haffuer begangit med jt Quindfolch naffnlig Kahrj Ohlszdaatter Tande, som hannd iche egter, Pennge 12 Rdr. Quindfolchet ehr ganndsche indtet eigendes.


Løfften Sougen
Annammit aff Anndersz Engelou effter domb formeddelst hannd schiød toe Suin jhiell fra Olle Omang fordj gich bemeldte Andersz udj hannsz Agger til schaede, tilldømbt och betaldt ½ mark Sølff, Pennge 1 Ort.
Joen Nesten fordj hannd haffuer anmaszit sig nogle Eiedehler Siffuer Grindereng till hørrig, begge K. Ma. Landbønder, der foere bleff Joen till kiendt adt giffue K. Ma. i schade Gield 3 mark Sølff och for Landnamb 9 øre Sølff, ehr Pennge 1½ Rdr. 1 Ort 3 sk.


Rommedal Sougen
Lauridtz Hansøn for tuende Kniffsting hand tillføyet Thosten Erichsøn och Jennsz Ohlszøn Liøstad for huert ote ørtuger och 13 mark Sølff, ehr annammidt Penge 13½ Rdr.
Peder Ohlszøn Galgum for Leyermaall hannd haffuer beganngit med Gurj Jonsdaatter, hannd haffuer egtidt, Penge 9 Ort.


Stange Sougen
Annammidt aff Olle Engbretszøn Holdte for Leyermaall hannd haffuer begangit med Kahrj Holdte, som hannd iche egter, samt for Daarete Liøstad hannd haffuer egtet, betaldt Pennge 14 Rdr. 1 Ort.
Joenn Jensøn Troszuig for Leyermaall med dennd hannd egter, der for betalt och annammidt Pennge 9 Ort.
Efftersehreffne formeddelst dj iche møtte ehn Riigensz Citation annlangende Proviantz Leffuerandtz, huilche ehre giort till Antaignelsze for nest forleden Aahr 1657 och ehr huer dennem tildømbt adt bøede 8 ørtuger och 13 mark Sølff, och ehre disse nemblig Marthe Beuerstad, Nilsz Walberrig, Zigrej och Simmen Hoff, Peder Oustad, Erich Rudsten, Ahrne Helszet, Ahmund Kongsporten, Ambiøren Korszøhdegaarden och Hannsz Schaberuud, beløber for dennem alle Penge 60½ Rdr. 1 Ort.
Anndor Rønne formeddelst tuende Schaeder med ehn Zabbell till føyet Carell och Engbret Biørenstad till dømbt for huert 2 mark Sølff, ehr annammit, som wahr till anteignelsze i forleden Aahr, Pennge 2 Rdr.
Efftersehreffne føerisz till Jndteigt for Weye bøeder forfalden 1656 nemblig Christoffer Arestad, Find Otestad, Halffuor Hammerstad, Knud Spangeberig, Maarten Sinderud och Lauridtz Weublen, till dømbt huer adt bøede 3 mark Sølff, ehr Penge 6 Rdr.


Jndtegt Sigt oc Sagefald bereignit fra Philipj Jacobj daug 1659 och thill Aarsdaugen igien Anno 1660.


Næss Sougen
Effterschreffne formedelst de iche effter øffrigheds befallning, haffuer ydet och leffuerit deris landschyld paa Aggershuus før Juell, er thilldømbt huer at bøde 1 mark Sølff, och ere disse nemblig Madtz Giestuang, Asgud och Steen Huuse, Embret Sennestad, Suend Mellumb, Olle Sterud, Jngebor Biørnstad, Michell och Amund Bye, Jacob Ousdahl, Lauridtz Gaalaas, Anne Kiønnerud och Knud Schierffue, beløber Penge 5½ Rixdaler.
Jens Asche thilldømbt formedelst hand iche møtte och suarit en Rigens Steffning at bøde thill Ko. Ma. 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er annammit Penge 6½ dr. 1 Ort.
Jligemaade Hans Asche thildømt for hand jche møtte Hiembsteffne at bøde thill Ko. Ma. 1 mark Sølff, er oppebaaret Penge ½ dr.
Annammit aff Olle Kirche Jhle formedelst hand iche vdj forleden Aar 1658 ydet hans thiende i rette thiid, som hand er thildømbt at bøde for vlydighed thou march Sølff, er Penge 1 rixdaler.

Ringsagger Sougen
Effterschreffne formedelst dj iche haffuer leffuerit deris landschyld paa Aggershuus for Juel, nemblig Olle Nedre Aasen, Halffuor Fielstad, Olle Smestad, Jacob Hoffuin, Hoffuer Lier, Halffuor Solberig, OlIe Stauff, Lauridtz Berg, Mogens Koldstad, Thorger Mellumb, Olle Daelseng, Olle Brechen thilldømbt er huer at bøede thill K. Ma. 1 mark Sølff, er annammit Penge 6 Rixdaler.
Effterschreffne formedelst jche betalt deris Oudelschat, nemblig Anders Finde, Knud Hielmbstad, Peder Glestad, Thore Moe, Elling Smestad, Jens Steen, Ragnhold Quislie och Karj Huarberig, en huer for dend vlydighed thildømt at bøde 2 mark Sølff, er Pennge 8 Rixdaler.
Peder Glestad formedelst hand schaer Samuel Opsall med en Kniff offuer øret, thildømt at bøde thou mark Sølff, er Pennge 1 dr.
Annammet aff Olle Thogstad for Leyermaal med dend hand echter, Penge 9 Ort.
Erich Thordsetter betalt for Leyermaal med dend hand echter, Penge 9 Ort.
Noch er annammit aff Olle Pedersøn Thogstad for Leyermaal med it løs Quindfolch, som hand iche echter, Penge 12 Rixdaler. Quindfolchet er gandsche jndtet eiende at betalle med.
Annammit aff Christen Thorchildsøn Kaarsuigen for Leyermall med it løs Quindfolch, som hand iche echter, Penge 12 Rixdaler. Quindfolchet er gandsche jndtet eiendis hindes bøeder at betalle med.
Aff Effterschreffne annammit som de ere thilldømbt at bøde, en huer thou mark Sølff, formedelst de iche vdj forleden Aar 1658 ydet deris thiende paa befallede Steder i rette thiid, nemblig Michell Kroguig, Christen Baardset, Niels Helgeset, Ouden Siugerud, Peder Wingiu, Jens Baardset, Jørgen Lehne och Jens Freng, beløber Pennge 8 Rixdaler.


Wangs Sougen
Embret Suencherud en Egte Mand for Leyermaal hand vdj sit Egteschab haffuer beganget med it løs Quindfolch nauffnlig Marte Lauridtzdaatter som gandsche jndtet er eiendis, dor for hans halffue boes lodt thill Ko. Ma. for falden, som beløber effter en rigtig Registering anslagen vdj Pennge 39 Rixdaler 2½ Ort ½ sk. 1 9/10 d.
Annamit aff Anders Pinderud som hand er thildømbt och schulle veret førdt thill Reigenschab for Anno 1658 for slagsmaal med Hans øxset, thou mark Sølff, er Penge 1 rixdaler.
Effterschreffne nemblig Erich Hubred, Peder Grindagger, Arne Gierlaug, Siffuer Gaalaas och Hafftor och Thiøstell Queche formedelst de i forgangen aar 1658 jche i rette thiid ydet deris thiende paa befallede Steeder, huor fore de en huer ere thildømbt at bøde thou mark Sølff, er annamit aff for bemeldte femb gaarders besiidere, Penge 5 Rixdaler.
Effterschreffne ere thill dømbt at bøde huer thou march Sølff formedelst de iche haffuer betalt Oudelschatten for anno 1658, nemblig Anders Suincherud, Rasmus Gran, Ingrj Aaldstad, Olle Schielset, Jon Guldschegerud samt Tholluf och Peder Trundhuus beløber som er annamit Penge 6 Rixdaler.

Leufften Sougen
Efftersehreffne formedelst de iche haffuer ydet deris landschyld for Juel er thildømbt at bøde huer thill K. Ma. 1 mark Sølff, nemblig Erich Haugen, Peder Schierffue, Lauridtz Jeffnagger, Erich Jønsrud, Niels Faaschumb samt Peder och Richuort Oppegaard, beløber som er annammit Penge 3 dlr.
Erich Haugen formedelst vlouglig thagen en thønde thiære fra Tholluf Fugellset, thilldømt och annammit 3 mark Sølff, er Penge 1½ Rixdaler.
Steen Berger och Karj Nørdroug formedelst jche betalt deris Oudelschat, thilldømbt huer at bøde 2 mark Sølff, er Penge 2 Rixdaler.
Effterschreffne ere thildømbt huer at bøde thou march Sølff formedelst de iche vdj nest forleden aar 1658 j rette thiid haffuer ydet deris thiende thill anordnede Steder, nemblig Asbiørn Brantzrud, Thiøstell Nørdroug, Olle Findstad, Anders Stabberud och Embret Roset, beløber Penge 5 Rixdaler.
Annammit aff Thorgrim Løchen for Leyermaal med it løs quindfolch, som hand iche echter och aldellis jndtet eiende Penge 12 Rixdaler.


Rommedall Sougen
Annammit aff Jon Mellumb Bryn, Anders Biørnstad och Christopher Colhloen formedelst de iche haffuer ydet och betalt deris landschyld for Juel, der fore thilldømt huer at bøde thill Ko. Ma. 1 mark Sølff, er Penge 1½ Rixdaler.
Oppebaaret aff Olle Schiørset, Peder Bertingstad, Niels Harelstad och Peder Sletuold, huer thou march Sølff, som de ere thilldømbt at bøede, formedelst de iche udj forleden Aar 1658 haffuer ydt och betalt deris thiende i rette thiid, Penge 4 Rixdaler.
Annammit aff Jon Jacobsøn som hand er thildømbt for hand jche møtte Hiembsteffne 1 mark Sølff, och schulle veret førdt thill Reignsehab for Anno 1658, Penge ½ Rixdaler.


Stannge Sougen
Annammit af Christen Mossiu som er giort thill Anteignelse Anno 1657 anlangende Prouiant hand iche haffuer vdført thil Wingers Schandtze effter øffrigheds befalling, huor for hand er bleffuen thilldømt at bøde 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6½ Rixdaler 1 Ort.
Annammit aff Anders Thrøssel (som for thiufferj Rygte samt Løesgiengelse och Leyermaal - thillige med en anden Knecht paa same Maneer sig forholdet - vdj fengsell och Jern, effter foregaaende domb, thill Aggershuus paa thou Aars thiid jndschichet) en liden Bromb Kiedel med Jernhanch, veyet 5 mark, Vurderit for 1 Ort 8 sk. samt en liden Flintte Bøsse for 5 Ort, er Penge 1½ dr. 8 sk.
Effterschreffne nemblig Christopher och Mogens Arstad, Amund Stoer Schielffue, Jffuer Lund, Morten Houg, Simen Hoff och Jens Throsuigen thill funden at bøde huer thill Ko. Ma. 1 mark Sølff, formedelst deris landsehyld vbetaldt for Juel, er annammit Penge 3 Rixdaler.
Annammit aff Johanis Smed effter domb formedelst før Brudvielse besoffuit hans quinde, Penge 9 ort.
Erich och Arne Grimerud formedelst iche vdført Prouiant thill Wingers Leyer, effter øffrigheds ordre, for deris Moutuilllighed dømt thill at bøde thill Ko. Ma. (som vdj forleden Aar 1658 schulle veret førdt thil Reigenschab) 8 ørtuger och 13 mark Sølff, er Penge 6½ dr. 1 Ort.


Jndteigt Sigt och Sagefald, bereigned fra Phillippj Jacobi dag 1660 och till Aarsdagen jgienn 1661.

Ringsagger Sougen
Peder Andersøn begaaed Leyermaal med Anne Vlffuen, som aldehlis inted til hindes bøders Erlegning er eigende, annammet aff hannem Penge 12 Rdr.
Erich Jensen Løchen for begangende Leyermaal med den hand ægted betalt derfore Penge 9 Ort.
Niels Hansen Thorseter begaaed Leyermaal med Helga Thordseter som hand vil ægte, betalt Penge 9 Ort.
Annammed aff Embret Andersen Helset for Leyermaal med Maren Jensdaater som hand vil ægte, Penge 9 ort.
Lauridtz Gulbrandsen Kaalstad for begangene Leyermaal med Lutzj Jørgensdaatter, som hand vil ægte, annammet Penge 9 ort.
 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003