Odelsjordeboken av 1624

Odelsjordeboken 1624 ble opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I, hefte 7 og 9 i 1943-1944. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene. (Innledningen inneholder i heftet en trykkfeil. Dette er jordboken av 1624 som teksten under sier og ikke en fortsettelse av odelsjordeboken 1615.)

Innholdsfortegnelse:

Stange sogn
Vang sogn
Nes sogn
Løten sogn
Romedal sogn
Ringsaker sogn

ENN RIGTIG JORDBOG OCH ANTEIGNELSE PAA Adelenns, Odelsbønnders saa Och Panttegoedzs, gauffue eller gifitings goeds som finndis paa Hedemarchenn och wdj Østerdalen Effter enn huer derris Angiffuennde, Effter streng Paa mindeIse till dennem, Entenn det befindis wdj denn gaardt dee Paaboer cller wdj Anndre storre eller smaa Plattzer, Haffuer till Jndkombst, Werre sig det er liggendis Her i Fougderiet eller i Andre Fougderier och wdj Huer Prestegield, Naffngiffuet Och forfattet till Tinnge wnder forseigling Aff 6 mendt i Huer Prestegielld wdi in Noumber Anno 1624.
(Statholderarkivet 1572-1771 D, IX, pakke 8.)

Stannge sogenn, Odell ach Panntegoetzs

Welb. Torbernn Torbernsenn till Norduie ehr om hanns goedzs Anmodett at Anngiffue, beretter hanndt dett siellff paa Aggershus att haffue Anngiffuitt.
Jenns Hansenn. Er Eigenndis i Wefflen 1½ phd. Malt, wdj Trundgaardt i Solløer 15 Lpd., wdj Suennebye ibidem 1 hudt 2½ skindt, wdj Walle i Eydsuolldsogenn Pannttegoedzs 1 pd. malltt, wdj Rønsen ibidem panntegodzs 15 Lpd.
Allff Aslungstadt. Er Eigenndis i Berrig i Stannge sogenn Odell 1½ pd., wdj Joensett ødegaardt 1 hudt, wdj Suennebye i Solløer 1 hudt 2½ skinndt.
Errich Weenn. Er Eigenndis i Wefflenn i forne Stangesogen Odell ½ Phdt. Mallt, wdj Raae ½ phdt. malt, wdj Weestadt 1 pdt. mallt, wdj Kaatorp i Wangsogen ½ Hudt, wdj Suennebye i Solløer 1 hudt 2 ½ skinndt, wdj Lundgaardzs ødegaardt i Stanngesogen Odell 4 skinndt, wdj Benningstadt i Leufften sogen 1 skindt.
Torsten Ringnes 1): __ i samme gaardt 1½ phdt. malltt, wdj Raae i Stangesogen ½ pdt., wdj Suennebye i Solløer 1 hudt 2½ skindt.
Kielld Olluffsen: __ i Ringnes i Stangesogenn Odell 1 ½ pdt. Malt, wdj Raae ibidem ½ pdt. rnallt, wdj Suennebye i Solløer 1 hudt 2½ skindt.
Olluff Nøttelstadt: __ i samme gaardt 6 huder, wdj Hestehagen 1 hudt, wdj Fietterbeckh 1 hudt, wdj Gunderrødt 9 Kalffskindt, wdj Nes i Snartingxdalen 2 huder, wdj Nordbye i Trøssell 1 hudt, wdj Sande i Leufftennsogen 1 pdt. malt 3 huder.
Olluff Alffsenn: __ i Giestadt i Wllens Agger sogenn paa øffre Rombrige 1 pdt. mallt, wdj Erppestadt i Nannestadt sogenn paa Øffre Rombriige 15 Lispundt, wdj Setter i Rommedalsogen 15 lpdt.
Morttenn Storre: __ i samme gaardt 2 pdt, Pannegodzs 1 frng, wdj Hernes paa Moerschoffuen panntegodzs ½ pdt malt, wdj Husse i Rommedalsogenn 1 pdt malltt. Noch anngiffuer bem.te Mortenn Storre paa sinne Stiffbørns veigne:
Seualltt Dyresenn: tiennendis Welb. Eyller Wrnes 2) fouget Mattzs Jacobsenn, Er Eigenndis i Moe paa Ringeriige i Hoelsogenn 2 pdt malltt.
Mogenns Dyrresenn: tiennendis Welb. Tage Tottis 3) fougit Peder Lauritzsenn, er Eigendis i Guttestadt i Rommedallsogenn 7 Lispdt meell.
Christoffer Nesten: __ i samme gaardt 4 huder Och panntt 2 huder, wdj Hulleberg paa Nes 2 huder, wdj Skare ødegardt 1 hudt, wdj Nordrud i Leufften sogen 4 huder, wdj Biertingstadt i Wallsett ½ hudt, wdj Agger i Rindallenn 3 skindt.
Olluff Regstadt: __ i samme gaardt 6 huder, wdj Smestadt paa Rommerige 1 hudt, wdj Hestmoe paa Moerchoffuenn ½ hudt, wdj Hersett ødegaardt i Wansogenn 3 skinndt.
Siffuordt Findstadt: __ i samme gaardt 2 huder, wdj Rambsett 1½ hudt, wdj Brandzrudt i Løufftensogenn 1 hudt, wdj Grindring ibidem 1 hudt, wdj Questadt ibidem 3 skinndt.
Niells Skielffue: __ i samme gaardt 3 huder, wdj Trøstoell i Leufftensogenn ½ pdt, wdj Nestadt ødegaardt ibidem ½ hudt.
Baard Almb: __ i Hørsandt i Rommedall Sogenn Odell 8 skindt, wdj Horstadt i Wangsogenn ½ hudt, wdj Sonnoll i Eydzuolldsogenn 6 Lpdt, wdj Lydwlff ibidem 3 Pphdt, wdj Biercke i Feiring 1 frgh.
Rickertt Guttestad: __ i Harstadt i Rommedall Sogenn Panntegoedzs 2 huder.
Gunmund Linstadt: __ wdj Allmb paa Toudenn Odell 9 skindt, wdj Joenssrudt i Stangesogenn ½ hudt, wdj Øeyestadt ibidem 2 schindt.
Niells Beffuerstad: medt sinne medt Arffuinger er Eigenndis i Allmb paa Touden odell 9 schinndt, wdj Horstadt i Wanngsogenn 8 skinndt, wdj Setter i Wallsett 4½ skinndt.
Thrund Lund och Assbiørn Fiettre: __ i Lundt Odell 15 Lphdt.
Siglou Dellenn: __ i Brunstadt i Rommedall Sogenn Odell 4 skinndt.
Olluff Alluffsenn: __ i Setter i Rommedallsogenn Odell 12 Lphdt, panntegoedzs 12 Lphdt.
Hallduor Hussbye: __ i Aassen i Rommedall panntegoedzs 1 hudt.
Asbiørn Fiettre: __ i Torste i Rommedallsogenn Odell ½ hudt.
Børger Grønstadt: __ i Huall i Rommedall Odell 3 skindt.
Hanns Wigh: __ i Koersødegaardt panntegoedz ½ pundt.
Olluff Breidtzsuolldt: __ i Westadt ødegaardt wdj Stannge sogenn pantegodz 2½ Lphdt., wdj Lundgaard ødegaardt ibidem pant 4 schind, wdj Westbryn i Lefftensogenn pant 1½ skinndt.
Joenn Fokall: __ i samme gaardt 1½ hudt, wdj Børge i Nessogenn paa Romriige Odell 2½ Lphdt.
Hallduor Lallum: __ i samme gaardt Odell ½ hudt.
Østenn Togstadt: __ i Musslie 11 skinndt, panttegoedz 11 skinndt, wdj Blaarudt Odell 1½ skinndt, pannttegoedz 1½ skinndt.
Guldbrand Muslie: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, pannttegodzs ½ hudt.
Anders Hansen: __ i Hagen ødegaardt odell ½ hudt.
Guldbrand Oustad: __ i forne Musslie 1 hudt, wdj Oustadt Odell 4 skindt.
Amund Illen: __ i Lundgaardzs ødegaardt Odell 4 skinndt, wdj Hørsanndt i Rommedal Odell 1 skindt.
Inngri Nordstad: __ i samme gaardt Odell 3 huder.
Taralld Hammerstadt: __ i Grøttholmb Odell ½ pundt.
Her Effuert Hiortt: __ i forne Grøttholmb pannttegoedzs ½ pundt.
Olluff Rottlii: __ medt sin quinde i samme gaardt Odell 6 skinndt.
Arnne Oluffsen: tiennendis Christoffer Støuer, __ i Smestadt paa Rommerige Odell ½ hudt, wdj Hersett i Stangesogenn 1½ sett. meell.
Jacob Aslungstadt: __ i samme gaardt Odell 1 fjg.
Oudenn Aslungstadt: __ i Roffstadt wdj Wanngsogenn Odell 1 hudt 2 skindt.
Narffue Kousuold: __ i Lille Wiie Odell 6 skinndt, wdj Huog i Ellffuerumbsogenn Odell 3 skinndt.
Peder Kougsuolld: __ i Kougsuolldt pannttegoedzs 3 Lphdt.
Siffuer Gilonn: __ i Rønne Odell 5 skinndt.
Gure Gilonn: __ i for.ne Rønne 11 skinndt.
Anders Kiønnrud: __ i Rønrie i Rommedalsogenn Odell 1½ Huder, wdj Irstadt ibidem pannttegodz 6 Lphdt., Odell 2 Lphdt, wdj Krogslyche Odell 1½ skindt, pant 1½ skinndt.
Jost Rønne: __ i samme gaardt Odell 1½ hudt, pannttegoedz 10 skinndt.
Annders Biørnstadt: __ i Rønne Odell 1 hudt, wdj Furesett i Walset odel ½ hudt.
Otter Rønne: __ i samme gaardt Odell 8 skindt, pannttegodz 12 skindt.
Errich Och Axell Waale: __ i samme gaardt Wschifte goedzs Odell 2 huder.
Assbiørnn Møchelbye: __ i samme gaardt Odell 10 Lpdt, wdj Møckelhollm odel 1 frg, pannttegoedzs 1 frg.
Karren Friswolldt: __ i Myckelbye Odell 1 frg.
Siffuer Kieffuerudt: __ i Rønne i Rommedallsogenn Odell 2 skinndt, pannttegoedzs 16 skindt.
Olluff Raae: __ wdj Dillerudt Odell 5½ skinndt, pannttegoedzs 2½ skindt.
Axell Huideberrig: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Marenn Regstad: __ i Smestadt i Eydzuollsogenn Odell 1 hudt.
Helge Regstadt: __ i samme gaardt Odell 11 skinndt.
Amund Husebye medt sine Medt Arffuinger: __ i Smestad i Eydzuollsogenn Odell 1 frg sampt ½ pdt smør, wdj Spanngeberig Odell 8 skinndt.
Embritt Friswoldt: __ i Hestnes Odell 4½ skindt, wdj Regstadt Odell 2½ skindt, wdj Harstadt Odell 3 skindt.
Halduor Husby och Børger Nøttle: __ wdj Løffbach Odell 11 skindt, noch begge i Dillerudt pantegodz 2 skindt.
Hallduor Wefflingstadt: __ i samme Løffback Odell 2 skindt.
Thrundt Lundgaardt: __ i Lille Lundgaardt Odell 3 skindt.
Christoffer Pettlunnd: __ i Lille Lundgaardt Odell 1½ skindt, wdj Raffstadt i Wang sogenn panttegodzs 10 skindt.
Morten Herchestad: __ wdj samme gaardt Odell 2 skindt.
Halduord WeffLingstadt: __ wdj Spangeberig pannttegodz 8 skindt, wdj Løffback Odell 1½ skindt.

1) "Er Eigendis" heretter betegnet med en strek ___ .
2) Ejler Urne til Aasmarke, lensmann i Bratberg len og Gimsøkloster 1620-40.
3) Tage Tott Andersen til Egede, lensmann i Trondheims len 1620-27.

Summarum beløbffuer forschreffne Jndkombst Aff Stange sogen Tunge 28½ schipdt 6 lb 1½ stg Hudelaug 134½ huder 3½ schindt.

Rollff Gutthus, Marchus Huerffuen, Axell Lundgaardt, Amundt Hussbye, Joen Fokarll och Christoffer Kiemstadt, Laugrettis mendt i Stange sogenn, Giørre Witterligt, at forne Odellsmender och pantte Mennder haffuer paa worris rette Tingstuffue for Konng. Maytz. fouget Retteligen Ahngiffuitt derris goedzs som forbemelt ehr och icke Anderledis, som dj en huer forregaff, dett bekiennder Wii meth worris Zigeneter her Neden paa Trøcktt.

Løufftenn Sogenn

Her Peder Suendsen, Sogne Prest, ehr Eigendis i Effternefnte Gaarder, Pantegodtz alltsammen, wdj Dotterud 1 hudt, Hoffuinn 1 hudt, Thompter 1 Hudt, Setter 1 hudt 4 skindt, Flackstadt 1 hudt, Wemmestadt 2 Huder, Findstadt 2 Huder, Storre Rudstadt 2 Huder 4 skindt, Dyrrenn 2 huder, Grimbsett 2 huder, Solberig 1 Hudt, Gierloff 7 skindt.
Embrit Rønne: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 3 skindt, wdj Søerby i Trøssell 1 hudt 1½ skindt.
Biørnn Rønne: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt 3 skindt, wdj Sørby i Trøssell 1 Hudt 1½ skindt.
Kielld Remmen:___ i Sørberig i Ellffuerumb Sogenn Odell 10 Skinndt, wdj Grinndring i Leufften Sogenn Odell 3½ skindt, wdj Branndzrudt ibidem Odel 6 skindt, Wdi Setter ibidem Odell 4 skindt, wdj Hoffuinn ibidem 4 skindt.
Annders Kielldsønn: __ i Hallstenshough i Loufftenn Sogenn pant 1½ hudt.
Michel Torsoug: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 9 skindt, wdj Lanngsett panttegodz ½ hudt.
Errich Bye Medt hanns Medt Arffuinger: __ i samme gaardt 2 huder 9 skind.
Errich Hoffuinn: __ i samme gaardt Odell hudt.
Ingeuold Hoffuin: __ i samme gaardt Odell 4 skindt, wdj storre Rudstadt odal 9 skindt.
Rolff Brandtzrud: __ i forne. Hoffuinn Odell ½ Hudt.
Olluff Grylling: __ i Dotterudt Odell 1 hudt.
Olluff Sannde: __ Aarsau Odell 4 skindt.
Olluff Berge medt hanns medt Arffuinger: __ i Krogstj Odell 2 huder, wdj Hersett panttegodzs ½ hudt.
Michel Touffsoug medt sinne medt Arffuinger: __ i samme gaardt Odell 5 Huder, wdj Finndstadt tilsamen pant 1 hudt.
Forne Michel Touffsoug er Enne Eigendis i Siglogh pannttegoedz 1½ Hudt.
Ellenn Toffsoug: __ i forne Siglou Odell ½ Hudt.
Laurittzs Seglenn: __ i forne Siglow Odell ½ Hudt.
Laurittzs Rudstadt: __ wdj Grimsett Odell 1½ Hudt pannttegoedzs 1 hudt, wdj Store Rudsta Odell 9 skindt.
Michell Staberudt: __ forne Rudstadt Odell 4 skindt.
Guldbrand Thretteberg med sin broder sønn: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 9 skindt, pannttegoedzs 3 skindt.
Laurittzs Ballche Och sinn broder: __ i Berger Odell 1 hudt, wdj Bessebye Odell 5 skinndt, wdj Sillesett i Wansogen Odell 3 skindt, pannttegoedzs ½ hudt, wdj Ennger i
Løufftenn soggenn Odell 3 skindt, pannttegoedzs 3 skinndt.
Guldbrannd Questadt och hanns broder: __ i samme gaardt ½ hudt.
Otter Spangenn: __ i Annestadt Odell ½ hudt, wdj Hoff Odell 11 skindt.
Gudfast Annestadt: __ i samme gaardt Odell l½ hudt.
Niells Hoff: __ i samme gaardt Odell ½ hudt, panntegoedzs 1 hudt, wdj Haugenn i Trøsell medt sinne Medt Arffuinger Odell 1 hudt, wdj Sørbye Odell ½ hudt.
Peder Krogsti: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, wdj Store ødegaardt odell 1 hudt.
Michell Krogsti: i samme gaardt Odell ½ hudt.
Errich Engeloff: __ i Ømoe i RingxAger sogen pannttegoedzs 1 hudt, wdj Lunde paa Biørge Odell 4 skinndt.
Olluff Lille Rogstad: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, pannttegoedzs 3 skindt.
Eller Skillingstad med sinne Meht Arffuinger: __ i samme gaardt 2 huder.
Anne Sigstad: __ i Zerne i Østerdallenn Odell 2½ skind.
Richordt Norsing: - i Skrambstadt Odell 1 hudt 9 skindt.
Gunder Berrig: siellff tredie - i Løckenn i Elffuerumbs sogenn Odell 1 hudt.
Botell Oustadt: __ i Trøssell i Østerdallenn Odell 1 Hudt.
Amund Bersinng och hanns Medt Arffninger: __ i Skrambstadt Odell 1 hudt 3 skindt. Wdj Arnsett i Wang sogen och medt sine Medt Arffninger Odell 1 hudt.
Michell Lunnde medt sinne Medt Arffninger: __ i Torsoug Odell 1 hudt 1½ skindt. Skiffstadt i Ellffuerumb sogenn Odell 2 skindt. Wdj Sillesetter i Wang sogenn Odell 3 skinndt.
Harrild Karudt: __ i Hersetter Odell ½ Hudt.
Ouden Wollingstadt: __ i samme gaardt Odell 2 huder.
Lauritz Wollingstadt: __ i samme gaardt Odel 2 Huder.
Embritt Aarsrudt: ___ i samme gaardt Odell 2 huder. Wdi Hougenn Odell ½ hudt pannttegoetz ½ hudt.
Oluff Finndstadt Medt sinne Medt Arffuinger: __ i forne Aarsrudt Odell 1 hudt.
Michell Hougen: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt.
Biørnn Biercke: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt. Wdj Ennger Odell 2 skindt.
Peder Enger: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 5 skindt, pannttegoedzs 2 skinndt.
Michel Enger: __ i samme gaardt Medt sinne Medt Arffuinger Odell 3 skindt. Wdj Finnstadt Odell 3 skinndt.
Laurittzs Finndstadt medt sinne medt Arffuinnger: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 5 skindt.
Iffuer Benningsta: __ i samme gaardt Odell 2 huder.
Christoffer Kollsett: __ i samme gaardt Odell 1 1/2 hudt.
Halduor Rudtstadt medt sinn broder: __ i Findstadt Odell 4 skindt.
Laurittz Trosthoell: __ i Lille Benningstadt Odell 1 hudt. Wdj Trosthoell Odell 3 skindt.
Hallduord Dallenn medt sinne Medbrødre: __ i samme gaardt Odell 2 huder .
Halduord Mustadt: __ i samme gaardt Odell 7 skindt, pannttegoedz 7 skindt.
Embrett Liffuenn: __ i samme gaardt Odell ½ hudt.
Pouell Tiøstellsenn: __ i Lille Rogstadt Odell 3 skindt.
Bent Løckenn: __ i Løerdall i Elffuerumbs Sogenn pannttegoedz 6 skindt. Wdj Lunde i Trøsel panttegodz 6 skindt. Wdj Søerby ibidem panttegoedz 8 skindt.
Dorette Amanng: __ i Skellingstadt wdj Løufftenn Sogenn panttegoedz 2 huder 3 skind, wdj Aamang Odell 8 skindt, Kiøbegodz 4 schindt.

Summarum Odelsgoeds Aff Løfften sogenn.

Huder och hudelaug ehr 103 huder 3½ schindt.

Olluff Sannde, Peder Krogsti, Laurittzs Wollinngstadt, Lauridzs Krogstj, Lauridzs Seglenn och Michell Staberudt, Lougretismendt i Leufftenn Sogenn, Giørre Witterligtt, att forne Odellsmennder Och pannttemennder Haffuer paa Worris Rette Tinngstuffue for Kong. Maytt. Fougett Retteligen Anngiffuet derris goedzs som forbemelltt ehr och Icke Annderledis, som dj enn huer Forregaff. Dett bekiennder Wii meth Worris zigenetter her neden paa Trøcktt.

Romedall sogenn

Olluff Westbrynn: __ i Besebye i Løufftenn Sogenn Odell 8 skindt. Wdj Aamanng ibidem panttegoedz 5 huder 1 skinndt.
Annders Busswold: __ i samme gaardt Odell 4 huder. Wdj Gudstadt ibidem Odell 1½ pdt 7 Lphdt. Wdj forne Busuoldt pant 1 hudt. Wdj Skorsett i Guldbrandz dallen pannttegodzs 1 hudt.
Simmen Jensberrig och hanns Medt Arffuinger ___ wdj Refsall i Rommedallsogen . . . . , wdj Busuoldt Odell 1½ huder . Her sammestedzs Odell 1 hudt.
Simmenn Dall: __ wdj Amundrudt her sammestedzs Odell 2 huder.
Syffuer Huse: __ i samme gaardt Odell 3 huder. Wdj Maagaardt her samme stedz Odell ½ pdt. Meell. Wdj Skierffue Odell 1 Hudt. Wdj Pillerwig i Rinngx Agger sogenn Odell 1½ skindt.
Christoffer Stenberrig: __ wdj samme gaardt Odell 15 Lphdt. Meell. Wdj forne gaardt panttegodzs 1 frg. Meell.
Annders Stenberrig Och Hanns Medt Arffuinnger: __ i samme gaardt Odell 1½ pdt. Meell.
Oluff Ousby: __ wdj samme gaardt Odell 3 huder. Wdj Hoffu inn i Ellffuerumb sogenn wdj Østerdallen panntte goedzs 7 skinndt.
Christoffer Arneberrig: __ i Touffsoug wdj Løufftenn sogen Odell 8 skindt. Wdj Effuinrudt i Rommedall Odell 1 Hudt. Wdj Stranndt i Ellfuerumbsogenn Ode1l 10 skindt.
Peder Harstadt: __ i samme gaardt Odell 2 Huder.
Lauritz Harstad: __ i samme gaardt Odell 2 huder .
Syffuer Bretten: __ i samme gaardt Odell 2 huder 3 skindt.
Bottell Oustadt: - wdj Trøssel i Ellffuerumb sogenn Odell 1 hudt.
Joen Embrittsen Arnneberrig: __ i WasAas i Stannge Sogenn Odell 1 fr. Malltt.
Peder Maagaardt: __ wdj Skierffuen i Rommedall pannttegoedzs 1 Hudt.
Brynnild Lund: __ i samme gaardt Odell 2 huder. Wdj Hersett ibidem pantegodzs 1 hudt. Wdj Hag Aassen ibidem pantegodz ½ hudt.
Jon Persen Arneberig paa hanns Stiffbørnns Weigne: __ i Huall Odel 9 skindt. Wdj Nedre Huall her samme stedzs Odell ½ Hudt.
Brynnild Huall: __ i Skierffuen i Rommedall Odell 9 Kalffschindt.
Qlluff Granberrig: __ i samme gaardt Odell 4½ skinndt.
Børger Wold: __ i samme gaardt Odell 15 Lphdt. Wdj Øffre Hual ibidem Odell ½ hudt.
Siffuer Tostenn: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 2½ skindt.
Bottell Bryne: __ i samme gaardt Odell ½ hudt. Wdj samme gaardt panntegodzs ½ hudt.
Knudt Lilleberrig: __ wdj Dyrrenn i Løufftenn sogenn Odell 2 huder.
Oluff Slagswoldt: __ i samme gaardt Odell 1 pdt. Meell.
Hellge Brynne: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt.
Inge Sønderbrynn: __ i Fiedstadt ødegaardt i Romedall Odell 1 hud 4 schindt. Wdj Nedre Hual ibidem pantegodz 3 skinndt.
Torgeir Skodinn: __ wdj Westre Hierdrumb i Solløer Odell 1 Hudt.
Børger Skar Aass: __ i same gaardt 4½ skindt. Wdj Liedt ibidem Odell ½ hudt.
Laurittz Suinberrig: __ i Skar Aas her sammesteds Odell 4½ skindt. Wdj Liedt ibidem Odell ½ hudt.
Guldbrand Hørsand: __ i samme gaardt Odell ½ Hudt, pannttegoedzs 1½ hudt. Wdj Karrudt i Løuffen sogenn Odell 4 skindt.
Peder Wolld: __ i samme gaardt pannttegoedzs ½ Hudt.
OIluff Westbrynn: __ i Karudt i Leuffensogen Odell 5 skindt, panttegoedzs 5 schindt.
Gundmund Bryn: __ i Besseby i Leufftensogen Odell 8 skindt.
Halffuord Brunstadt: __ i samme gaardt Odell ½ hudt.
Erik Løchen: __ i Ballcke i Løufftenn sogenn Odell ½ pdt. 1 hudt.
Siffuer Huse: __ i same gaardt Odell ½ pdt. 1 hudt.

Sumarum offr Romedall sogenn. Thunge: 7 ½ schippdt. 7 lpd. Huder: 57 huder 5½ schindt.

Annders Bussuoldt, Simmen Dall, Joen Pedersen Arnneberrig, Oluff Westbrynn, Joenn Embrittssenn Arneberig och Gunndtmunndt Brynn, Laugrettis Menndt wdj Rommedallsogenn, giørre Witterligtt Att forne Odells Mennder och Panntte mender haffuer paa worris Rette Tingstuffue for Konng. Maytts. Fougett Retteligenn Anngiffuitt derris goedzs som forbemelt ehr och icke Annderledis, som dj enn huer faarregaff, dett bekiennder Wii Medt Worris zigenetter her nedenn paa trøcktt.

Næs sogenn

Suennd Sølsberig Medt sinne Medt Arffuinger: __ i samme gaardt Odell 1 pundt.
Karrenn Fossumb: __ i Hueberrig i Wangsogenn Odell ½ pdt.
Christoffer Aasche: __ i forne Hueberrig Odell ½ hudt.
Haagenn Berrig i lige maader: __ i forne Hueberrig Odell ½ hudt.
Siffuer Oussdall med sinne Medt Arffuinnger: __ wdj Smebye paa Toudenn Odell 10 Lphdt. Wdj Odellslidt i Faaberrig i Guldbranndzdallenn Odell ½ hudt.
Poffuell Hoffuin: __ i samme gaardt pannttegoedzs 1 hudt. Wdj Menngishoe1l ibidem medt sinne Medt Arffuinnger Odell 1 pundt meell. Wdj Tos Aassenn paa Toudenn sampt och hanns Medt Arffuinnger Odell 3 skindt.
Olluff Mengishoell: __ wdj Spegedall paa Fuernes Odell 8 skinndt.
Joenn Hillstadt medt sin Hustru: __ i samme gaardt Odell 2 huder 3 skindt.
Rangnill Hillstadt: __ i forne Hillstadt Odell 1 hudt 8 skindt.
Gunnder Liid medt sinne Medt Arffuinnger: __ wdj Wolldt i Wanngsogenn Odell 1 hudt 8 skindt.
Carll Lidt medt sinne Medt Arffuinnger: __ wdj N æss i Trøssell Odell 7 skindt.
Kielld Husse: __ i Siffuerudt i RingxAger sogenn Odell 1 hudt.
Haagen Soelsberig och Gutte Skindstad, Brødre: __ wdj Skindstadt Odell 1 phdt.
Sørrenn Giestwang: __ i samme gaardtt Odell 15 Lispdt. Wdj Beeuolldt Odell 3 skindt. Wdj Gaasserudt Odell ½ Hudt.
Torsten Texom med sine Medt Arffuinnger: __ i Lanndzs Prestegielldt wdj Hadelanndzs fougderie Odell 2 huder.
Biørnn Sterudt Medt sinne Medt Arffuinnger: __ wdj Kiellsrudt Kiøbegoedzs 7 Lisphdt.
Erich Hollstadt: __ i Dellinn ødegaardt Odell ½ hudt.
Haagenn Kisse: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 6 skindt.
Joenn Hellstadt: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Peder Hiellkieldtt: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt.
Errich Ballishol: __ i samme gaardt Odell 8 skindt, panttegoetzs 8½ skindt.
Johann Hulleberrig: __ i Gaarder på Toudenn Odell 4 Lisphdt.

Summarum Aff Næss sogen. Thunge: 5 schipphdt. 6 Ib. Hudelaug 18½ huder 2½ schind.

Undertegnet på samme måte som foran av:
Christoffer Asche, OIluff Ousdall, Rasmus By, Torre Ballstad, Gutte Skinndstadt og Joenn Goll Aas, Laugrettis Menndt wdj Ness sogenn.

Rinngs Agger sogenn

Welb. Fru Margrette Brockennhus och Jomfruen paa Tiernne er Anmodett om deris godz at Angiffue. Giffues til Antsuar dj dett sielff paa slotett eller for Canntzleren, welb, Jens Biellcke, dett att ville Ahngiiffue.

Welb. Find Nielsen til Skapel: __ wdj Skappel 1 phdt. 1 hudt, Kragevig 1 pdt. 2 huder, Hiellmstadt 1 phdt. 1 hudt, Dellin 1 phdt. 1 hudt, Rotterudt 1 phdt. 1 hudt, Staff 2 huder, Første Stolpestadt 1 hudt 9 skindt, 2. Stolpestadt 1½ hudt, 3. Stolpestadt 1 hudt, Lille Bolstadt 1 hudt, Mogens-Lene 1 hudt, Dall 1 hudt, Freng 1 hudt, Hoff 1 hudt, Faraas 1 hudt, Mellumb 1 hudt, Skumzrud 4 schindt. Ehr igen vdtagen aff Suma Sumarum i denne Bogh och Ind Regnet blant Adelens goeds, Och er hart korn 32 t.ne 1 Set.
Hallduord Gledstadt: __ i samme gaardt Odell 2 huder, Wdj Dallost 1 hudt, wdj Moyesett paa Fuernes i Wangsogen 1 hudt, wdj Angulsett 1 Hudt, wdj Hogumb 1½ hudt, wdj Hoffuinsetter 4 skindt.
Lauritzs Bye: __ i Herringstadt i Waagesogenn wdj Guldbranndzsdallenn Odell 4 huder. Wdj Gruffue i Eydzuoldsogenn paa Romme Riige 4½ hudt. Wdj Hammerstadt i Stannge sogenn 2 huder. Wdj Suenuig i Feiringen 1 hudt.
Hanns Wincke: __ i Sambsolldt i Ringx Ager sogen 2 phdt. malt, wdj Eckrenn 2 huder, wdj Hougenn 2 phdt., wdj Nederhoug ½ phdt., wdj Berger 1 phdt., wdj Setter ½ Hudt, wdj Hauig 1½ Hudt, wdj Enngeskouff 1 hudt, wdj Quernnhus 7½ Lisphdt., wdj Kiisse paa Næss 1 Hudt, wdj Mayer ½ Pundt, wdj Siierstadt ½ phdt., Aff enn ødegaardt der Wnnder 1 fr. Rogmeell, wdj Tanndsetter 1 hudt, wdj Errichslidt ½ hudt, wdj Løffuannger 3 woger fisch, wdj Rudt 1½ hudt, wdj Gaarder 1 Hudt, wdj Hageberrig 1 løb Smør 1 hud, wdj Fiessenn ½ løb Smør 1 hudt, wdj Faarestadt 1 hudt.
Herr Olluff Tomesen, Sogne Prest till Rinngs Agger: __ i Skruckerudt ibidem pannttegodzs ½ hudt, wdj Wolberig ibidem pantegoedzs 1 hudt, wdj Steerudt i Ness sogenn Odel 4 huder.
Michell Reffling: __ i Skrastadt wdj Wang Odell 3 skindt, wdj Spegedallen ibidem 1 skindt, wdj Weeom i Øyer prestegielldt i Guldbrandzdallen Odell 1 hudt 4½ skindt, wdj Kiuss i Ringx Agger sogenn panttegodz 2 huder, wdj Sannde ibidem pantegoedzs 1 hudt.
Mogenns Lenne: __ wdj samme gaardt Odell 1 phdt. 1 frg., Noch Odell 11 schindt, panttegoedzs 11 schindt, wdj Bruesteen Ødegaardt i forne Ringxs Agger sogen pantegoedzs 2 huder.
Siffuert Kiende: __ wdj samme gaardt Gifftinngsgoedzs 1½ hudt.
Niells Bersing paa Brottumb: __ i samme gaardt Odell 2 huder.
Errich Schoug: __ i samme gaardt Odell 10 skindt pannttegodzs 5 skindt.
Tolluff Huarberrig: __ i Siggaardt- wdj Byrriegielldt i Snerttingxdallen Odell 1½ hudt, wdj Skraberudt i RingxAgger sogenn pannttegoedzs ½ hudt.
Rassmus Amb: __ i Skrastadt i Wanng sogen Odell 1 hudt 10 skindt, pannttegoedzs 1 hudt.
Olluff Tannde: __ i Skallerudt wdj Wanng sogenn Odell 6 skindt.
Oudenn Nyhus: __ wdj samme gaardt Odell 3 huder, wdj Snerle i Waage prestegielldt wdj Gulldtbrandzdallen Odell ½ hudt.
Olluff Mellumb: __ i samme gaardtt Odell 1½ hudt, wdj Stockestadt paa Touden pannttegodzs ½ hudt.
Niells Høybye: __ i samme gaardt Odell 8 skinndt, wdj Setterlien paa Brottum Odell 1 hudt.
Michell Dusgaardt: __ wdj Staff i Rings Agger sogenn panttegoedzs 1½ hudt, wdj Berger i østerdallen wdj Elffuerumbs sogenn panttegodzs 1½ hudt, wdj Hagenn i Amodt sogenn Odell 3 skindt panttegoedzs 1 hudt 3 skindt.
Errich Moe: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Joenn Biercke Medt hanns søskindt: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt, wdj Kallerudtstadt ødegaardt och medt sine Medt sødschindt 1 hudt.
Maritte Biørge: __ i Lundt wdj Stange sogen Odell 2 skinndt.
Olle Mellum: __ i samme Gaardt Odell 1 hud 3 schindt.
Jenns Biørcke: __ i Biørcke medt hanns medt sødschindt Odell 1 hudt, wdj Kallerudstadt Odell 1 hudt.
Marrit Bjørge: __ i Stensrudt wdj Landt Odell 1 hudt, wdj Kius paa Rin Odell 4 skindt.
Siffuer Biercke: __ i Biercke Odell 1 hudt.
Christoffer Baardsetter: __ i Oustadt i Gudzdall prestegieldt i Guldbrandzsdallenn Odell ½ hudt.
Sigrj Kienndelij: __ i Fiellstadt paa Rinn Odell 8 skindt, wdj Hoffuindzsødegaardt i RingxAgger sogenn Odell ½ hudt.
Haagenn Fiellstadt: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 10 skindt, wdj Buckerudtstadt Odell 1 hudt.
Olluff Aarssrudt medt sinne sødschindt: __ wdj samme gaardt Odell 2 huder 5 schindt, wdj Oxunn i Gudzdall i Guldbranndzsdallenn Odell 4 skindt.
Embrit Børche: __ i samme gaardt Odel ½ Hudt.
Olluff Berrig: __ wdj samme gaardt Odell 2 Huder, wdj Sønnsteby Odell 1 Hudt, wdj Kleffstadt Odell 6 skinndt, wdj Hauigh Odell 5 skindt, wdj Wasslin i Landz prestegielldt Odell 6 skindt, wdj Rolij i Reedallen 2 skindt.
Rønnow Liier: __ wdj samme gaardtt Odell 2 huder, wdj Nørdre Liier 1 hudt, wdj Bischops Aas 6 skindt, wdj Gieffle i Landz prestegielldt Odell 4 skindt, wdj Haagenn Aas paa Rin pantegoedzs 1 hudt.
Olluff Wæ: __ i samme gaardt Odell 3 huder.
Olluff Holle: __ i samme gaardt 2 huder, wdj Skyberrigs Eckrenn medt sinne medt sydchinndt Odell 1 hudt.
Tolluff Narhoell medt hanns Quinde: - i samme gaardt Odell ½ hudt.
Tosten Hougen: __ i samme gaardt 1 hudt.
Olluff Almb: __ i samme gaard ½ hudt, wdj Herberigs ødegaardt paa Brotum medt hans søster Odell ½ hudt, wdj forne Almb pantegodz 3½ skindt.
Peder Freng: __ i samme gaardt Odel 7 skindt.
Joenn Herberrig: __ i Skieffstadt paa Touden Odell 1 frg., panttegodz 1 frg.
Jonn Pedersen Lunde: __ wdj Freng paa Brottumb Odell ½ hudt pannttegodz 3 skindt.
Christen Holle: __ i samme gaardt Odel ½ hudt.
Tosten Wllfuerudt: __ i samme gaardt 9 skindt.
Jon Wllffuen: __ wdj Smeby paa Toudenn Odell 1 frg., wdj Baalerudt paa Byrre Odel 3 skindt, panttegodzs ½ hudt, wdj Rotterudt ibidem 3 skindt, wdj Biørge i Ringeboe sogen 4 skindt, wdj Frenng paa Brottumb 2 skindt.
Olluff Kraggerudt: __ i samme gaardt Odel 8 skindt, wdj Hougs ødegaardt Odell 4 skindt.
Arne Ammelj: __ i Myckelby paa Hadelandt Odell ½ hudt, wdj Suendsbacke ibidem pantegodzs ½ hudt, wdj Breelj paa Touden 3 skindt.
Engebrit Krogsgaard: __ i Nørdre Settring paa Ringeriige pantegodz ½ Hudt.
Bergette Søuff: __ i samme gaardt Odel 1½ hudt.
Giest Søuff: __ i samme gaardt Odell 5 skindt Kiøbegodzs 6 skindt.
Mattz Stenberg: __ wdj Staff Odell 2 ½ skindt.
Lauritz Berrig: __ i bete gaardt Odell 2½ skindt.
Joenn Westerstaff: __ i samme gaardt Odell 5 skindt panttegodz 4 skindt.
Laurittz Bratt: __ wdj Gruffue i Eydzuold sogen Odell 4½ hudt, wdj Hammerstadt i Stange sogenn 1 phdt. Malt, wdj Suenneby i Feiringen ½ hudt, wdj Texumb paa Næss ½ hudt, wdj Birckenes ødegaardt paa Seell i Guldbranndzdallen Odell 1 hudt.
Peder Jonsenn Kollstadt: __ i samme gaardt Odell 2 huder , wdj lille Kolstadt Odell 1 hudt.
Gunnilld Bogstj: __ wdj Findstadtt paa Hernes i Elffuerumb sogenn Odell 1 hudt 8 skindt, wdj Berrig i Snertingxdallenn Odell ½ hudt.
Gunnder Liid: __ i samme gaardtt Odell 1½ Hudt.
Jonn Hulleberig: __ i samme gaardt 1½ hudt.
Jonn Wlffuenn: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Embrit Wlffuen: __ i samme gaardt 1½ Hudt.
Guttorm Sylli Aasen: - i samme gaardt Odell 1 Hudt.
Tostenn Setter: __ i Lanngsetter i Faaberig sogen wdj Guldbrandzdallen Odell 3 skinndt, wdj Berrig paa Brottum 1 skindt panttegodzs 1 skindt.
Olluff Hougen: __ i samme gaardt ½ hudt.
Narffue Fullsinng: __ wdj Melbye paa Byrrie Odell ½ Hudt.
Peder Skierppenn medt hanns Quinnde: __ i Wiig i Froens prestegielldt i Guldbrandzsdallenn Odell 3 huder.
Hinnrich Wndsett medt hanns Sydschindt: __ wdj Morcking i Reedalen Odell 1 hudt 2 skindt, wdj Smeby paa Toudenn medt hanns Quinnde Odell 1 frg., panntegoedzs ½ phdt., wdj Fladzrud i forne Reedallenn Odell 3 skindt, wdj Nepperudt paa Byrie panttegodzs 3 skinndt.
Oste Farberrig: __ i Breen paa Ringerige Odell 15 Lphdt., wdj Fladzrudt i Reedallen 3 skindt, wdj Bollerudt paa Byrre 3 skindt.
Tolluff Grinnj: __ wdj Ottersrudt i Ringx Agger sogenn Odell ½ hudt.
Christoffer Fylchis Ager: __ wdj Moe i Eydzuold sogenn Odell 14 Lphdt. Malt.
Lauritzs Lauritzsen Bye: __ i Herrinngstadt i Waage sogen i Guldbrandzsdallen Odell 4 huder.
Peder Dalloust: __ wdj Quittle i Ringx Ager sogenn Odell 4 skindt.
Lauritz Hualstadt Medt sinne sødschindt: __ wdj Rolij i Reedallenn Odell 8 skindt, wdj Ophus i Wanng sogen med hanns Quinnde Odell ½ phdt.
Olluff Kiendelj: __ i samme gaardt 1½ Hudt.
Lauritzs Søuff: __ wdj Aass 1 hudt.
Torgier Dellin: __ i samme gaardtt Odell 1 hudt, wdj Ophus i Wang sogenn ½ phdt., wdj Weedom i Øyer prestegielldt i Guldbrandsdallen Odel 1 hudt 3 skindt.
Bergitte Dellinn: __ i Røer ødegaardt Odell ½ Hudt wdj Biørcke Odell 4 skindt.
Otter Dellin: __ i øffre Gund Aassenn Odell 1 hudt.
Niels Biørge: __ i samme gaardt Odell 2 huder, wdj Røer ødegaardt ½ hudt, wdj Stranndt i Ringebo sogenn i Guldbrandzdallen Odel 2 huder.
Olluff Rønberghouff: __ wdj Tørrudtstadt Odell ½ Hudt.
Anders Bergoust: __ i Sougstadt i Hunddalenn medt hanns Quinnde Odell ½ hudt, wdj Foring i Snerttingxdallenn Odell ½ hudt, wdj N arfuerudt i Ringx Ager sogenn Odell 2 skindt.
Mogens Løckenn Medt hanns brødre: __ wdj Hoffuen i Ellffuerumbs sogenn Odell 4 skindt.
Arne Narffuerudt: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 4 skindt.
Olluff Biørcke: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 9 skindt.
Tosten AsIa: __ i samme gaardt 1 hudt.
Oudenn Skyberrig: __ i Jennsrudtt i Ringx Ager Odell ½ Hudt, panttegodzs ½ Hudt, wdj Kiuffs paa Rin 2 skindt.
Amund Skyberrig: __ i Weeom i Øyer prestegielldt Odell 1 hudt 4 ½ schindt.
Olluff Almb: __ i Setter i Ringx Agger sogenn Odell 3 skindt.
Johann Jensrudt: __ i samme gaardtt Odel ½ hudt, pantegodz ½ hudt.
Knud Hoffuin och hanns Broder: __ i samme Gaardt Odell 9 skindt.
Otter Bye: __ i Ouffstadt i Gudzdall i Guldbrandzdallenn Odell 1 hudt, wdj Øxun ibidem 4 skindt.
Christenn Bierche: __ i samme gaardt Odell 1½ hudt, wdj Togstadt Odell 4 skindt, wdj Skee Agger paa Lumb i Guldbrandzdallenn 2 huder, wdj Kieestadt ibidem 10 skindt, wdj storre ødegaardt i Løufften sogenn Odell 1 hudt.
Hans Boberrig: __ i samme gaardt Odell 2 huder.
Torre Togstadt: __ i samme gaardtt Odell 2 huder, wdj bem.te gaardt Kiøbegodz 5½ skindt, wdj Hoffuingsetter 5 skindt, wdj Faar Aassen i Ringx Agger sogenn pantegodzs 1 hudt.
Guldbrand Togstadtt: __ wdj Lienn i Ringx Agger sogenn Odell 1 Hudt, wdj Iennssrudt Odell 1 hudt, wdj Togstadt Kiøbegodzs 2½ skinndt, wdj Hegneby i Rommedall sogen pannttegoedzs 3 skindt.
Ingeborig Togstadt: __ i Søerlund Odell ½ hudt, wdj Skott paa Eiger Odel 1 frg., wdj Hoffuinsetter 1 skindt.

Summarum offuer Rings Ager sogen. Thunge: 18½ schiphdt. 1½ lb. Smør 1½ løb. Fisch 3 woger. Hudelaug 198½ och 9 schindt.

Beseglet av lagrettesmennene: Oudenn Skyberrig, Christenn Biercke, Mickell Hersoug, Lauridz Huallstadt, Hanns Boberrig och Torgier Dellinn (som avgir en lignende erklæring som foran).

Wanng sogenn

Herr Michell Andersenn Sogne Prest: __ wdj Katterudt 2 huder, wdj Wadz Aassenn ½ pdt. malltt, wdj Huall i Rommedall 15 Lphdt., wdj Ollsrudt 1 fg. Rogmell, wdj Frenning Ødegaardt 1 Hudt, wdj Sørrumb ødegaardt i Ringx Agger sogenn 1 hudt.
Laurittzs Michelsenn paa Hammer: __ i Øxensetter 1 Hudt, wdj Pinnerudt 1 hudt, wdj Opsall i Rommedall sogen 2 huder, wdj Faass ibidem 1 Hudt, wdj Waale ødegaardt i Stange sogenn 1 Hudt, wdj Sørby i Trøssell 1 hudt, wdj Nordrug i Leufften sogenn pannttegodz 1 phdt. Rugmell 1 phdt. biugmeell, wdj Grylling i Løufftenn sogenn pannttegoedzs 9 skindt, wdj Sannde i Rommedall 15 Lphdt. B:meell, wdj Frenning ibidem 15 Lphdt. 6 skindt, wdj Brynn ibidem 15 Lphdt. 1 hudt, wdj Flengxrudt ødegaardt 4 skindt, wdj Staff i Wanngsogenn 6 skindt, wdj Olstadt i Gudzdall sogenn i Guldbrandzdallenn 1 Hudt.
Knudt Fredrichsenn: __ i Sannderudt i Stange sogenn pannttegodzs ½ hudt, wdj Røsse paa Touden pannttegodzs ½ phdt., wdj Berrig paa Ringeriige pannttegodzs 7½ Lispdt., wdj Loe ibidem Kiøbegoedzs 6 Lispdt. pannttegoedzs 4 Lispdt., wdj Wollenn i Gudzdall i Guldbranndzsdallenn pannttegodzs ½ Hudt.
Guldbrannd Douffloug: __ wdj Hoell 1 pundt, wdj Bye i Hunddallenn i Wardal ½ pundt.
Niells Ottelstadt: __ i samme gaardt 2½ huder, wdj Hoffuinn i Guldbrandzdalen 4 huder, wdj Ballstadt ødegaardt 3 skinndt, Sougstadt i Ringx Agger sogen 2 huder, wdj Aloug i Wanng sogenn 2 huder, Liøestadt i Rommedall 3 huder, Dellinn paa Rinngerige 3 huder, wdj Lehnne ibidem 2½ huder, Kiellde i Østerdallenn 3 skindt, wdj Rudt i Froen sogen 1½ hudt, I Sundpladzsen i Faaberig ½ hudt.
Carll Wold: __ i samme gaardt 4 Huder, wdj Finnstadt i Løufften sogen 2 huder 1 skindt, I Storre ødegaardt ibidem 1 hudt 7 schindt, wdj Liier i Winnger sogenn ½ hudt, wdj Skandzgaardt der sammestedzs 10 skindt.
Arnne Gilloug: __ i samme gaardt 3 huder 3 skindt, wdj Dellinn ½ pdt. Malltt, wdj Illsett 1½ hudt, wdj Skyeberrig i Ringx Agger sogenn Opgiordett 1 hudt, wdj Waldberrig i Stannge sogenn 1 hudt, wdj Skrambstadt i Løfften sogenn 1 hudt, wdj Sueruold i Solløer 2 Huder, wdj Amundstadt ibidem 1 hudt, wdj Nordby i Nannestad sogenn 1½ pundt, wdj Quernstøe derwnder 1 frg., Trunderlidt ødegaardt ibidem, 1 frg., wdj Sørrumb i Skedzmo sogen, 1 pundt Malt, ½ pdt. Salt, wdj Myesenn i Enneback sogen 15 Lphdt., wdj Røstenn 3 skindt, wdj Waldberrig 4 skinndt.
Arnne lngeberig: __ i samme gaardt 5 huder, wdj Skanndzgaardt i Solløer 3½ huder, wdj Bragenes 2 huder, wdj Annestadt 1 hudt, wdj Beiss (?) Engenn 1 hudt.
Lauritz Liier: __ wdj Grøttholmb Odell 1 frg., wdj Liier Odell ½ hudt pantegodzs ½ hudt.
Peder Torrudt: __ i forne Grøttholmb Odell 1 frg., wdj Torrudt Odell 1 hudt, wdj Weenn i Øyer gielldt i Guldbrandzdallen Odell 1 hudt 1½ skindt, wdj Karudt i Løfftenn sogen 3 skindt.
Errich Doulouff: __ i samme gaardt Odell 3 huder 4 skindt, pannttegodzs 1 hudt 4 skindt, wdj Morrudt Odell 1 hudt, wdj Schelsetter Odell 4 skindt, wdj Saxuolldt pantegodzs 1 hudt.
OIluff Grind Agger: __ i samme gaardt Odell ½ pundt, wdj Løcksett Odell 8 skinndt.
Annders Dellin: __ i Brynn i Rommedall Odell 3 huder.
Jenns Jessnes: __ i Allme i øster dallen Odell ½ hudt, wdj Kiuffs i Wang sogenn ½ hudt.
Gunnder Hueberrig: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, pannttegoedzs 4 skindt.
Tolluff Børstadt Medt sinne sødskindt, sielff Ottende: __ wdj Kisse paa Nees Odell ½ hudt.
Knudt Lundt: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 2 skinndt, pannttegodzs ½ hudt.
Errich Raffstadtt: __ i samme gaardt Odell 10 skindt, pannttegodz 2 skindt.
Maritte Hollsetter: __ i Arnnsetter Ødegaardt Odell 6 skindt.
Elluff Wigger: __ wdj Hueberrig Odell 4 skinndt, pannttegoedtz 2 skindt.
Knud Mellumb medt sinne sødskinnde, sielff fembte: __ i Rønne i Rommedall Odell ½ Hudt.
Johannis Øxensett: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Gunnder Hueberrig: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, pannttegodzs 4 skinndt.
Ingeri Melumb: __ i Kragerudt i Rinngx Agger sogenn Odell ½ hudt.
Laurittzs Mellum: - i Offuerlie i Guldbrandzsdallenn Odell ½ Hudt, wdj Klomby i Rinngx Agger sogenn Odell ½ Hudt.
Olluff Kaatorp: __ i samme gaardt Odell 9 skindt, panttegodzs 1 hudt, wdj Gaassequernn Odell 3 skindt, wdj Bye i Wardall l½ fg.
Joenn Tommelstad: - i Westergiordt wdj Ire Odell 3 huder.
Siffuer Spegedall: __ i samme gaardtt Odell 1 hudt 10 skindt, wdj Smeby paa Toudenn Odell 3 1/2 Lphdt.
Narffue Morrudt: __ i samme gaardt Odell ½ Hudt.
Mogenns Schreder med hanns sødskinnde: __ i Allme i Aamod sogen Odell 1 hudt.
Trunnd Skieringberrig: __ i Bye i Løufftenn sogenn Odell 3 huder.
Assbiørn Horstad medt sin søster: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt.
Olluff Horstad: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, wdj Arnnsetter Odell 1/2 Hudt.
Embritt Grytting: __ i Dørrumb Odel 4 skindt.
Effuinn Gulscherudt medt sine sødskinnde, sielff fembte: __ i samme gaardt Odell 1 Hudt, wdj Stuberudt paa Touden 3 schindt.
Anders Haavig: __ i Bye i Waardall Odell ½ pundt, wdj Biørcke paa Ringeriige Odell ½ pundt.
Bersuend Rudtt medt sine søschindt: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Mogenns Kiøus: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 5 skindt, wdj Søerby i Trøssell Odell 1 skindt.
Lauritzs Hiellumb: __ i Kaatomptenn Odell ½ hudt, wdj Lundt i Trøssel Odell 1 skinndt.
Tolluff Karset: __ i forne Kaatomptenn Odell ½ Hudt.
Joenn Kaatomptenn: __ i samme gaardt Odell 3 skindt, pannttegodzs 3 skindt.
Niells Sellin: __ i Sørby i Trøssel Odell ½ Hudt.
Ingri Dystuold: __ i samme gaardtt Odell 8½ skindt, wdj Suinnckerudt Odell 2½ skindt, wdj Syllesett Odell 3 skindt.
Poffuell Dystuold: __ i samme gaardt Odell 1½ skindt.
Sifuer Dystuoldt: __ i samme gaardt pannttegodtzs 2½ skindt.
Peder Thrunndhus medt sinne Medt Arffuinnger: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 2 skindt, wdj Sollesett Odell 5 skindt.
Peder Myer: __ i samme gaardt Odell 7 skindt, pannttegodtzs 4 skindt, wdj Suennckerudt Odell 2½ skindt.
Simmen Blystadt Medt sinne sydschinde: __ i Setter i Rommedall Odel 3 schindt.
Biørnn Biørnnerudt: __ i Kaatorp Odell ½ hudt, wdj Rudt i Wang sogenn Odell ½ hudt, wdj Lille Rudsta i Ellffuerumb sogenn Odell 1 skindt.
Torstenn Katorp medt sine sødskinndt: __ i Lundt Odell 9 skindt.
Errich Skraastadt: __ i samme gaardtt Odell 11 skindt, wdj Dombstadt i Rommedall 4 skindt.
Jenns Sellinn: __ i Ennger i Loufftenn sogenn Odell 7 skindt.
Christoffer Narmoe: __ i Suinnskerudt Odell 6 skindt.
Olluff Busterudt: __ i Liier Odell 1 skinndt.
Joenn Liier: __ i samme gaardt 1 skindt.
Haagen Karsett: __ i samme gaardt Odell 1 hudt, wdj Søllesett Odell ½ Hudt.
Guldbrandt Opsall: __ i samme gaardt Odell ½ hudt, wdj Sølleset Odell ½ hudt.
Jonn Hersett: __ i samme gaardtt Odell ½ hudt.
Aase Nasouv: __ i Goll Aas Odell 4 huder, wdj Houg i Edzuold sogenn 1 fg.
Arnne Kyllstadt medt sinne Medt Arffuinnger: __ i samme gaardt Odell 2 huder 3 schindt.
Godenn Kylstadt: __ i Lille Kyllstadt Odell 9 skinndt, wdj i Krogstj i Løufftenn sogenn 1½ hudt.
Olluff Einne: __ i Sottestadt på Toudenn Odell 1 hudt, wdj Muslii i Stange sogen 8 skindt, wdj Blaarudt Odell 2 skindt, wdj Oustadt Odell 2 skindt, wdj Børge paa Rommerige Odell 3 Lispundt, wdj Kaatompt pantegodz 1 hudt 3 skindt.
Inngeborrig Haffsall: __ i Dall i Rommedall Odel 1 sold Kornn, wdj Frenng i Ringx Ager sogen ½ hudt.
Michell Gierloff: __ i samme gaardtt Odell 1 hudt.
Tolluff Høstbiør: __ i samme gaardt Odell 1 hudt.
Anders Høstbiør: __ i samme gaardt 9 skinndt, wdj Nø(r)dre Skiffstadt i Ellffuerumb sogen Odell ½ hudt.
Olluff Querne med sine med Arffuinger: __ i Aasett i Amodt sogenn Odell 5 skindt.
Olluff Goll Aas: __ i samme gaardt Odell 1 hudt 2 skindt, pantegadz 1 hudt 8 skindt, wdj Strammerudt Odell 1 hudt, wdj Mollungre paa Hadelanndt Odell 1 fg.
Gundmund Tompter: __ i samme gaardt Odell 2 huder, wdj Hersetter Odell 3 skindt, wdj Hueberrig Odell 3 skindt.
Peder Biørge: __ i samme gaardtt Odell 2 huder, pannttegodzs 1 hudt, wdj Bussuolldt Odell 9 skindt.
Biørnn Dørrumb: __ i Olltomptenn Odell 2 huder, wdj Dørrumb Odell 8 skindt, pannttegodz 4 skindt, wdj Aanderudt i Ringx Agger sogenn medt hanns Medt Arffuinnger Odell 1 hudt.
Lauritz Kaatompt: __ i samme gaardt Odell ½ hudt.
Gurre Olluffsdatter: __ i Biercke Odell 1 hud.
Tolluff Myer medt sine Med Arffuinnger: __ i Aarsrudt i Ringx Agger sogenn Odell 4 skindt.
Guldbrand Tompten medt sinne brødre: __wdj Høstbiør Odell 9 skindt.
Jonn Sillesett: __ i samme gaardtt Odell 3 skindt.
Giertrudt Graaboel: __ i forne Sillessett Odell 1 skinndt.

Summarum beløber forne Indkombst aff Wang sogenn Thunge: 27½ schipdt. 8½ lb. 1 sold. Salt ½ pdt. Huder 159½ schind.

Olluff Goll Aas, Lauridzs Liier, Biørnn Dørumb, Peder Biørge, Gundmundt Tompter och Niells Otterstadt, Laugrettis Menndt wdj Wanng sogenn, giørre Witterligtt att forne Odells Mennder och panntte Mennder haffuer paa worris Rette Tingstufffue for Kong. Maytt. fougett Retteligenn Angiffuitt derris goedzs, som forbemelltt er, och icke Annderledis, som dj enn huer foregaff, dett bekiennder Wii med Worris zigenetter her Nedenn paa trøcktt.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011