Odelsjordeboken av 1615

Odelsjordeboken 1615 ble opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I, hefte 5 og 6 i 1942. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene, bare med en kort innholdsfortegnelse i starten.

Innholdsfortegnelse:

Stange sogn
Vang sogn
Nes sogn
Løten sogn
Romedal sogn
Ringsaker sogn

Takket være imøtekommende forståelse hos ordførerne i Hamar, Stange og Løten ser vi oss i stand til i dette hefte å påbegynne utgivelsen av lokale kildeskrifter. Vi begynner med odelsjordeboken for Hedemarksbygdene av 1615, og meningen er å fortsette med jordebøker og regnskaper efter en viss plan. Vi kan selvfølgelig ikke gjengi samtlige regnskaper for Hedemarken på 1600-tallet, men må ta et skjønnsomt utvalg og derved få et tverrsnitt av forholdene. Sammen med den regnskapsregistratur som Hedmark Historielag har tatt, beroende i Statsarkivet på Hamar, vil disse lister danne det beste grunnlag for lokalt slektshistorisk og rent historisk arbeide i like høi grad.

Denne gang er jordeboken inntatt på bekostning av tidsskriftets øvrige stoff. Dette håper vi skal undgås ved at også de øvrige Hedmarksordførere får forståelsen av hvilken betydning denne offentliggjørelse har . Når det er skjedd, vil vi være i stand til å bringe disse lister som tillegg til tidsskriftet og da i et slikt tempo at det kan bli til nytte for forskningen av idag.

Jordboken og senere skatteregnskapene vil bare ta med Hedmarksbygdene. Dette er en dessverre nødvendig begrensning, hvor ønskelig det enn hadde vært også å kunne ta med tilgrensende strøk som Østerdalen, Solør og Odalen, gjerne også vestsiden av Mjøsa i en viss utstrekning. Da hensikten først og fremst er å komme på spor efter den slekts- og eiendomsmessige sammenheng, er skattebeløpene sløifet og gårdene i stedet betegnet som hel-, halv- og ødegårder på grunnlag av betalt skatt. Fullgårder betalte 1615 1/2 daler i foring, 8 album i vissøre og 4 album i leding. Halvgårder betalt halvparten, henholdsvis 1 ort, 4 album og 2 album.

1) Ringsaker og Vang har senere bevilget bidrag.

ENN RIGTIG JORDBOK OCH ANTEIGNELSE PAA de Odelsbønder, som er Boendis paa Hiedemarchen och Wdj Østerdallenn huis de en huer giffuer till Kong. Maitz eller Norgis Cronne, werre sig Landschyldt, Foring, Wisøer eller Læding. Der hos Rigtig opteignet effter en huer deris Angiffuelse /: och effter strenge paamindelse til dennom :/ huad de der emod deris egen Odell kannd oppeberre, enten Wdj denn Gaard de paaboer. eller Wdj andre store eller små Pladtzer haffuer till Jndhkombst, forfattet in Januario ANNO 1615.

Næs Sognn

Husse 1/1. Cronen 3 Huder. Kield, hanns Odell wdj Siulsrudt 10 schind.
Bye 1/1. Cronen 1 pund Biugmiell 1 pund Malt. Rasmus eiger wdj Busuoldt 1/2 Hud.
Bergh 1/1. Cronen 2 huder. Hogenn eiger i Huebergh 4 schind.
Kiisse 1/1. Cronen 1 hud. Bogenn wdj samme gaardt hanns Odell 1 1/2 hud.
Hieldkieldt 1/2. Peder eiger sielff i samme gaardtt 1 Hud.
Mengishoell 1/2. Oluff eiger i Mengishoel 1 pund Thunge, i Spickedallen 1/2 hud.
Stieenrud 1/2. Marette hindes Odell i Kieni1siord 1 Hud, wdj Opsall 1 1/2 Hud.
Aske 1/1. Christopher wdj Huebergh 4 schind.
Hillestadt 1/2. Jonn 1) hans Odell er i samme gaard 2 Huder 8 schind, wdj Peningsrud ½ Hudt.
Hillestad 1/2. Siffuord 1) eiger i samme gaardt 1 Hudt och 4 schind, wdj Berg ½ hud, och i Melhagen 1 hud.
Huleberg 1/2. Biørnn wdj Gaarder på Thodtenn eiger 1 Hud.
Thexsenn 1/2. Jonn hanns Odel i samme Thexsen er ½ pund Rougmiell.
Skindstad 1/1. Goute eiger i samme gaardt ½ pund Rougmiell.
Sølsbergh 1/1. Hogenn eiger med hans Quindes brødre i Sølsberg 1 pund Biugmiell, wdj Skindstad ½ pund Rougmiell, i Smebye 1 fiering Rougmiell.
Helstadt 1/2. Jonn eiger hans Odell i samme Heldstad 1 Hud.
Giestuang 1/1. Seffren hans Odel i Giestuang 15 lispund Malt, wdj Gaaserud ½ hud och i Bøuald 4 schind.
Ousdall 1/1. Gunor wdj Smeby 15 lispund tunge och i Aaursliden ½ Hud.
Liidt 1/1. Suenndt hanns Odell i Voldt eiger 1 Hud 8 schind.
Balishoell 1/2. Erich hans Odell i samme Balishoell 9 schind.
Liidt 1/2. Karll eiger i Siørby 1 hud 2 schind och wdj Nes ½ hud ½ schindt.
Kampteenn en ødegaard. Cronen huer 3 Aar 7 album. Suenndt hans Odell wdj Børstad 4 schindt.
Klungsett 1/2. Knud hanns Odell wdj Hougenn 1 Hud.

1) NB: dise tuende er bege boendis paa Hillestad

Ringsaker Sognn

Godennaas 1/1. Cronen ½ Hud. Gunder, eget Odell wdj Staff 1 Hud, i Brodstad 2 huder.
Bergh 1/1. Cronen 9 schind. O/uff hans Odel i samme gaardt 2 Huder, Hauig Eng 5 schindt, i Madslien ½ hud och wdj Rolj 2 schind.
Kolstadt 1/1. Cronen 2 huder. Peder eiger wdj samme gaard 2 huder.
Fieldstad 1/1. Cronen 4 album. Hogenn hanns Odell i samme Fielstadt 1 hud 10 schind.
Biercke 1/1. Cronen 2 album. Christenn eiger wdj samme Biercke 1 ½ hud, i Skiedager 2 huder, och 1 hud 10 schind i Størengh.
Solbergh 1/1. Cronen 1½ skill. Henndrich hanns Odell i samme Solbergh er 1 hud 4 schind.
Kienne 1/1. Harald, Odell eiger hanndt wdj Lundgaardt 1 hud. Lierr 1/1. Erich eiger i samme gaardt Liire 2 huder.
Staff 1/1. Cronen 4 Kalffschind. Dafinnd hanns Odell eigendis i samme gaard Staff 1 ½ Hudt.
Hoffuin 1/1. Cronen 6 Kalffschind. Knud, Bundes Odell wdj denne gaard er 9 schind och 3 schind i Giloff.
Bogstij 1/2. Cronen 1 Hud. Niels hans eget guods wdj Findstad paa Hernis 1 hud 8 schind, och wdj Hetliid ½ hud.
Farbergh 1/1. Cronen 1 pund Rougmiell. Oluff eiger 15 lispund tunge i Breen, 3 schind i Ballerud och 3 schind i Flasrud.
Hoele 1/2. Cronen 1 ½ hud. Rasmus hanns Odel 9 schind i Nes, 1 schind i lille Kolstadt och 1 schind i Ockelsrud.
Biercke 1/1. Cronen 6 Kalffschind. 7 album huer 3 Aar aff Annerud ødegaard. Siffuord eiger i samme Biercke 1 hud, och 3 schind i Annerud ødegaard der under.
Naruerud 1/2. Arnne hans Odel er i Naruerud 1 ½ hud, Føreng ødegaard ½ hud, och i Fundneffuer 7 schind.
Seugstad 1/1. Lauris eiger med hans Sødschind wdj Kios 4 schindt.
Dellinn 1/2, Cronen 1 Hud. Birgitte hindes Odel 1 Hud i samme Dellin, 9 schind i Rudstad, 10 schind i Biercke,1 hud i Godenaas, ½ hud i Rør ødegaard, ½ hud i Seter, 4 schind i Quisleen, 1 hud i Weniu.
Følckesagger 1/1. Christopher hanns Odel wdj Moe 1 Hud.
Reffling 1/1. Cronen 2 huder 6 pund Smør. Mickell, Bundens eget Odell er wdj Wedenn 1 ½ hud 9 schind i Kios.
Dusgaardt 1/1. Laugmanden i Opslo 2 huder 1 schind. Mickell eiger sielff wdj Haege 3 schind.
Setter 1/2. Christopher hans Odell ½ Hud i Houger, 3 schind i Langsett.
Skarløgenn 1/2. Gunder eiger wdj Rønne 1 schind.
Liidt 1/2. Gunder hans och sine sødskinds Odell i Liidt 1 ½ hud, och i lille Kolstad ½ hud.
Lier 1/2. Gietuold eier wdj Rønne 1 schind.
Daloust 1/2. Peder eiger wdj samme gaard Daloust 1 hud.
Gledstad 1/1. Halduor eiger wdj samme gaardt och Angelset og Hougen ødegaard der wnder liggendis tilsammen 4 huder.
Faraassen 1/2. Narue, er enn Drengh, tilkommer i samme Faraas 1 hud.
Ockelsrud 1/2. Baardt hans Odell er i samme Ockelsrud 1 hud, i Hoffuin ½ hud och i Berg 1 schindt.
Hoele 1/2. Christenn hanns Odell er i samme Hoele 5 schind.
Vluildrud 1/2. Thosteen eiger i samme gaard 9 schind.
Berseng 1/1. Giøe wdj samme gaardt Berseng eiger 2 huder.
Dalby 1/1. Suennd eiger i Dalinn 3 schind.
Vlued 1/2. Jonn Siffuorsen eiger 1 fiering Rougmiell i Smeby, 3 schind i Bollerud och 3 schind i Byrge ødegaard.
Vlued 1/1. Jon og Engbreht eiger bege i samme Vlued som de paaboer 2 huder.
Mellomb 1/1.. Jacob tilkommer hans Odell i samme Mellom ½ hud.
Kienne 1/1. Siffuer eiger hans Odell i samme Kienne 1 ½ hud.
Almb 1/1. Oluff tilkommer paa hans Stibbørns wegne wdj Wee 3 huder.
Lunde 1/2. Jonn eiger hans Odell wdj Skieestad 1 fiering Rougmiell.
Lehnne 1/1. Mogenns hans Odel i samme Leene 1 pund 1 fiering, wdj Skraastad ½ hud.
Hulleberg 1/2. Jonn tilkommer i samme Hulebergh 1 ½ hud.
Krogsgaard 1/1. Engbrecht eiger hans Odell wdj Mycklebye 1 Sold Kornn.
Hæby 1/2. Niels hanns Odell i samme gaardt Hæby 2 huder.
Wndsett 1/1. Cronen 5 bismerpund Hommell. Henndrich eiger wdj Smeby ½ fiering Rougmiell, 1 hud i Vrdall, 3 schind i Fladsrud og 3 schind i Neperud.
Moe 1/2. Erick eiger i samme gaardt Moe 1 hud.
Lille Ringsager 1/2. Gundmund tilkommer i Hauigs ødegaard 3 schind.
Skapell 1/1. Lauris tilkommer hans Odell i Slemsrud 9 schind.
Nyehuus 1/1. Oudenn eiger i samme Nyehuuss 2 huder.
Seuffde 1/1. Birgitte eiger wdj Seuffde hun paaboer 2 huder.
Seuffde 1/1. Lauris hans eget Odell i samme Seuffde 4 huder och 1 hud i lille Kiendeliidt.
Kragerud 1/2. Oluff hans Odel i Kragerudt 8 schind og 4 schind i Houg ødegaard der vnder.
Hoele 1/2. Oluff eiger i samme Hoele hans Odell 2 huder.
Aarsrudt 1/1. Oluff eiger hans Odell i samme Aarsrud 2 huder 5 schind.
Kiendeliidt 1/1. Sigrij eiger 8 schind i Fieldstad och 4 schind wdj enn Eng vnder Hoffuin.
Jensrud 1/2. Rasmus wdj samme Jensrudt eiger handt 1 hud.
Skyebergh 1/1. Oudenn eiger i Jensrud 1 hud, wdj Wremb 1 ½ hud och 2 schind i Kius ødegaard.
Løckenn 1/1. Elinng eiger wdj Skrambstadt 1 Hudt.
Løckenn 1/1. Niels tilkommer wdj Rønne 1 schind.
Thogstad 1/1. Elinn eiger i samme Thogstad 2½ hud 3 schind, 1 hud i Jensrud ødegaard, 3 schind i Liid, 8 schind i Hoffuin Seterboel, 1 pund Miell i Speren, 1 fiering korn i Skot, 1 spand Smør i Skiørdt, 3 schind i Skierdenn, hindes børn tilkommer i Baabergh 2 huder och 9 schind i lille Liidt.
Amb 1/1. Rasmus tilkommer i Skraastadt 1½ hud.
Bratt 1) 1/1. Cronen 3 huder, 1 fiering Malt aff Wee ødegaard der vnder liggendis. Lauris tilkommer hans Odell wdj Heringstad 3 huder och 3 huder i Wiig.
Kaas 1/1. Erick hans Odel 9 schind wdj Jlsaas och 1 ½ schind i Lundt.
Lille Kolstadt 1/2. Peder eiger 1 hud i same gaard, 1 hud i Hexsum och 2 schind i Siulstad.
Bergoust 1/1. Anders eiger sielff ½ hud i Souckestad och 5 schind i Fundneffuer.
Aslaa 1/1. Thostenn hanns Odell i samme Aslaa er 1 hud.
Fieldstad 1/1. Gurj vdj Buckerudstad 1 hudt, Threteng 1 Hud, i Otersrud ½ hud och 3 schind i Thogstad.
Biercke 1/1. Marette 1 hud i samme Biercke, 3 schind i Hage och 2 schind i Lund.
Byrge 1/1. Marrette eiger 1 hud i Biercke, 3 schind i Kallerud, ½ hud i Kios, 8 schind i Stiensrud.
Byrge 1/1. Niels eiger 2 huder i samme Byrge, 2 huder i Strande och ½ hud i Rør ødegaardt.
Løgenn 1/1. Mogenns tilkommer wdj Hougum 4 schind.
Herbergh 1/1. Andgier eiger i Skieffstad 1 fiering Rougmiell, wdj Seter ødegaard 2½ schind.
Naruerud 1/2. Hogenn 2 huder 9 schind i Lunde, 3 schind i Moe, 3 schind i Querneløcke och 1 Hud i Ømoe.
Bye 1/1. Lauris eiger 1 hud i Olstad och 4 schind i Øxsem(?).
Hualdstad 1/1. Lauris tilkommer med sine Søskind wdj Rolji 10 schind.
Hoell 1/1. Oluff eiger wdj Hoff 1½ schind.
Ødegaarder som intet andett giffuer til Cronenn wdenn Huert tridie Aar 7 album Penge.
Threteng. Rasmus eiger hans Odell wdj Seugaardt 2 schind.
Noerhoell. Lauris eiger i samme Noerhoell 1 hud.
Hougumb. Thostenn wdj samme Hougum er eigendis 1 hud.
Biercke. Siffuord eiger i samme gaard 1 hud.
Biercke. Engelbrecht hans Odell i samme Biercke ½ hud.
Rønneberghoug. Oluff eiger ½ hud i Thyrestrand och 5 schind i Biørge.
Kiuss. Hanns eiger i samme Kius 8 schind.
Hougen. Christopher hanns Odell wdj Oulstad ½ hudt.
Riise, giffuer intet til Cronen. Biørnn eiger wdj Bergh Ødegaardt 3 schind.
Grinne, findes intet noget ti1forn att haffue giffuet til Cronen. Tholloff hanns Odell wdj Ottersrudt ½ hudt.

1) D.v.s. By på Veldre. Eierens navn var Laurits Bratt.

Wangs Sognn

Otlestadt 1/1. Cronen 1 album, 1 faar huer 3 Aar. Niels eiger i Hoffuin 4 huder, wdj Seugstad 1 pund Rogmiell och ½ pund biugmiell, Liøstad 1 pund Rougmiell, Aatlestad 2½ huder, wdj Aaloff 2 huder, wdj Biølstad 3 schind, wdj Kele 3 schind.
Doffle 1/2. Guldbrannd eiger 2 huder 4 schind i same Doffle, 1 pnnd Biugmiell i Hoell, 4 schind i Golaas, 1½ lispund i Kousuold, 15 lispund tunge i Hillen, 6 lispund Rogmiell i By och 1/2 pund biugmiell i Thranberg.
Doffle 1/2. Anndsteen eiger 4 huder 4 schind i Dofflo, 1 hud i Moerud och 2 schind wdj Golaase. Disse nest forschreffne tuende Mend er bege boendis paa Doffle.
Grinagger 1/2. Oluff hanns Odell i samme gaard Grinagger er ½ pund Roug.
Gilouff 1/2. Arnne 1½ hud 4 schind i samme Giloff, 1½ hud i Blestad, 2 huder i Volberg, ½ hud i Rød, 1½ hud i Bertnes och 1 hud i Østermoug.
Sønnderquernn. Cronen 3 Kalffschind. Oluff hanns Odell wdj Aaset er 5 schind.
Leerhuus 1/1. Cronen 3 huder 1 album. Tharald eiger hanns Odell wdj Hougaassenn 4 schind.
Jesnes 1/1. Cronen 2 huder 3 pund Smør. Jenns hanns Odell wdj Alme 1 hud och ½ hud i Kiusse.
Wiiger 1/2. Eloff eiger 4 schind i Hueberg, hans Moder som er hos hanom eiger 3 schind Horset, 1 hud i Sigle.
Frebergh 1/1. Cronen 3 pund Smør 3 huder. Gunder hanns Odell i Lund paa Furnes 2 schind.
Gieffuenold 1/1. Cronen 3 huder, 1½ hud aff Jelle ødegaard som bruges der vnder. Peder hanns Odell wdj Hulbergh 3 schind.
Riug 1/1. Jenns eiger wdj Hougaas 2 schind.
Gieffuenold 1/1. Cronen 2 huder 1½ pund Smør. Biørnn eiger wdj Dystuoldtt 2 schind.
Liien 1/1. Cronen 3 huder. Lauris eiger wdj samme gaardt Liier ½ hud.
Thorud 1/2. Cronen 2 huder. Peder eiger 1 hud i samme Thorud och 1 hud 3 schind i Weumb.
Hoffuin 1/1. Cronen 2 huder 3 pund Smør. Annders eiger wdj Biercke ½ pund Kornn och 6 lispund Miell i Bye.
Mellomb 1/1. Cronen 6 huder 6 pund Smør. Ingrij eiger 4 schind i Krockerud, 2 schind i Houg, 2 schind i Valberg, ½ hud i Røne, paa hindes Søns wegne opber hun ½ hud i Dall och ½ hud i Offuersliidt.
Myer 1/1. Cronen 2 huder. Erich hanns Odell wdj Onsrud 4 schind.
Myrre 1/2. Cronen 1 hud. Peder hans Odell i samme Myrre 11 schind och wdj Siuckerud ødegaard der vnder brugis 2½ schind.
Stor Jilenn 1/2. Cronen 3 huder 6 pund Smør. Halduor eiger wdj Langsetter øde ½ hud.
Jimislund 1/1. Cronen 3 huder. Jacob eiger wdj Lundt 1½ schind.
Opsall 1/1. Cronen 2 huder. Eling eiger wdj Annerudt 1 schind.
Spabergh 1/1, schind. Cronen 4 huder. Gundmund eiger i Karud 1 schind.
Thorsoug 1/1. Cronen 3 huder 3 pund Smør. Siuffuord tilkommer med sin Sødskind wdj Brynn 2 huder 8 schind.
Stanger 1/1. Cronen 4 huder. Elinn eiger wdj Gulkunnerudt 1 fiering Kornn.
Nasoug 1/1, Cronen 4 huder 6 pund Smør. Halduor hans Odell 1 hud 2 schind wdj Thosoug, 1 hud i Golaas, 2 schind i Skieffstad, 2 schind i GryIling och 3 schind i Sølleset och 6 lispund Biugmiell i Houg.
Golaas 1/2. Hanns eiger i samme Golaas 1 pund Biugmiell 1 Hudt.
Thrundhuuss 1/1. Cronen 3 huder 3 pund Smør. Amund hans Odel i same Thrundhus 1 ½ hud, wdj Myer 4 schind, wdj Hage ½ hud och med hans Sødskind i Sylleset 1 hud.
Grann 1/2. Cronen 2 huder. Rasmus eiger 1½ schind i Setter och 1½ schind i N es.
Blystad 1/1. Simonn eiger hans Odell wdj Setter 1½ schind.
Nyhuus 1/2. Christopher eiger i Suckerud ødegaard ½ hud.
Skrambstad 1/1. Cronen 2 Kalffschind. Halsteenn eiger i Flenxrud 2 schind. Lauris Pedersen en Dreng giffuer aldeeles intet till Cronenn, eiger wdj Flenxrud 2 schind och 1 schind wdj Brunstad.
Agger 1/1. Cronen 4 huder 3 pund Smør. Oluff eiger wdj Annuedrudt 2 huder.
Golaas 1/2. Oluff eiger i samme Golaas 1½ hud och 8 schind i Strømerud.
Lundt 1/2, Knud wdj samme Lundt 9 schind.
Thommelstad 1/1. Jonn eiger wdj Heenn 11 schind. Halduor Nielsen er paa samme gaard boendis forneffnte Thomelstad, giffuer intet til Cronen, eiger hanns Odell wdj Lundt ½ hud.
Dørum 1/1. Biørnn eiger wdj Aatletomb 2 huder.
Houstbiøer 1/1. Anders och Tholoff eiger tilsammen i samme Houstbiør 1 hud 9 schind.
Kiuss 1/2. Mickell eiger sielff i Kiuss 1 Hud.
Nordre Houstbiør 1/2. Annders eiger i samme gaard 5 schind.
Mørckued 1/1. Halduor eiger wdj Jerstad 2 lispund Roug Miell.
Huebergh 1/1. Knud 1 hud 10 schind eigendis i samme Hueberg, 1 hud i Siørby, 3 schind i Hersett och 2 schind i Hoele.
Rudt 1/1. Bersuend eiger wdj samme Rud 1 hud.
Skelingbergh 1/1. Thrund eiger wdj Bye 2 huder 9 schind.
Kotorp 1/2. Thostenn eiger i samme Kotorp 3 schind och 9 schind i Lund .
Eigner 1/2. Elinn 1 hud i Sotestad, 8 schind i Muslij och 2 schind i Oustby.
Busterud 1/2. Suennd tilkommer wdj Lier 1 schind.
Karsett 1/1. Hogenn eiger 1 hud i samme Karset och ½ hud i Søllesett.
Skraastad 1/1. Erick 9 schind i samme gaard och 4 schind i Dorstadt.
Nyhuuss 1/2. Christopher 1½ schind i Lund och 2 lispund Rogmiell i Jerstad .
Haffsall 1/1. Oluff 1 Sold Kornn i Dall, 2 schind i Heckne och ½ hud i Freng.
Opsall 1/2. Guldbrand eiger 1 hud i samme Opsall och ½ hud i Søllesett.
Katompt 1/2. Suenndt eiger i samme gaard ½ hud 3 schind.
Thompten 1/1. Gundmund eiger i samme gaardt 2 huder.
Raffstad 1/1. Erick eiger der i Raffstad 1 hud.
Westre Horstad 1/1. Asbiørn 1 hud i samme gaard, ½ hud i Anset, 3 schind i lille Rudstad och 6 schind i Thorsoug.
Horstad 1/1. Gurunn 1 hud i samme Horstad och ½ hud i Andset.
Grøting 1/1. Engbrecht eiger i Dørum 4 schind.
Dørum 1/1. Biørnn 1 hud eigendis i same Dørum, 1 hud i Sørum och 8 schind i Annerud.
Wold 1/1. Kierstien 3 huder 2 schind i same Vold och ½ hud i Berge.
Kylstad 1/2. Arnne eiger i samme Kylstad 1 hud 8 schind.
Øxenset 1/2. Johannes eiger i samme gaard 7 schind.
Byrge 1/1. Annders 1 hud 3 schind i samme Byrge och ½ hud i Setter ødegaard.
Dalfarmen 1/1. Oluff tilkommer i Huebergh 2 schind.
Graboell. Mogenns giffuer intet till Cronen, dog tilholder hos hans Broder paa samme Graboell boendis. Eiger wdj Alme 1 hud.
Hieldum 1/1. Lauris eiger i Lundt 1 schind.
Dystuold 1/2. Clemennd 11½ schind i samme gaard och 2½ schind i Sucherudt.
Gulskegerud 1/2. Euind 1 hud i samme gaard och 3 schind i Stuberud.
Spigedallen 1/2. Siffuor 1½ hud i samme gaard och 3½ lispund tunge i Smeby.
Moerud 1/2. Narue ½ hud i same Moerud och 1 schind i Doffle.
Hobred 1/1. Cronen 3 huder. Kierstien 1 hud 3 schind i Katompten, 1 hud i Amang och 3 schind i Siglem.
Kylstad 1/2. Knud eiger i Storødegaard 1 hud.
Deglum 1/1. Lauris eiger i Hoele 1/2 hud.

Effterschreffne Ødegaarder giffuer intet andet til Cronen end 7 album Penge huer tridie Aar.
Lier. Jonn hans Odel i samme Liie 1 schind.
Kotorp. Oluff 1½ hud 3 schind i Kotorp, 3 schind i Gaasequern øde, ½ hud i nørdre Kotorp, 2 schind i Pinnerud och 7½ lispund bygmiell i nordre By.
Biørnerud. Biørnn ½ hudt i samme gaardt och ½ hud i Kotorp.
Gierløff. Mickell i samme Gierløff ½ hud.
Bersuendrud. Staffen hanns Odel i Myr 9 schind.

Løfftenn Sognn

Findstad 1/1. Arnne 3 huder 1 schind i samme Findistad, 1½ hud i Setter øde, 6 huder wdj Arneberg, 1 hud i Biertnes och 5 schind i Amundstad.
Thoffsoug 1/1. Mickell tilkommer med hans Sødschind i samme Thoffsoug 5 huder och 1 hud i Findstad.
Lille Rudstad 1/2. Cronen 1 hud. Halduor eiger i lille Findstadt 2 schind.
Thretteberg 1/1. Cronen 1 hud. Gulbrand eiger i samme gaard 4½ schind.
Questad 1/2. Cronen 1 hud. Birgitte ½ hud i samme gaard, ½ hud i store Rudstad och 9 schind i Biercke.
Storre Rogstad 1/1. Cronen 1 hud. Oluff eiger i samme Gaardt 9 schind.
Skramstad 1/1. Cronen 1 hud. Iffuer tilkommer i samme Skrambstadt 1 hud.
Staberud 1/2. Cronen 1 album. Tholoff hans Odell i samme Gaardt 1 hud.
Gierloff 1/2. Cronen 1 album. Knud eiger i Andsett 9 schind.
Riisenng 1/1. Cronen 3 huder. Ouff tilkommer med hanns Sødskind i Grylling 10 schind.
Remenn 1/1. Cronen 3 huder. Kieldt 7 schind i Grindereng, ½ hud i Brandsrud, 4 schind i Setter, 1½ schind i Questad, 9 schind i Sørberg, 1½ hud i Holdstadshoff.
Sigstad 1/1. Cronen 3 huder. Lauris eiger wdj Houg 3 schindt.
Jgulstad 1/1. Cronen 4 huder. Oluff eiger med hans Broder 1 hud i Berger, 1 schind i Sølset, 3 schind i Enge, 1½ schind i Krogsløcke och 4 lispund Rougmiell i Jirstad.
Karud 1/1. Cronen 2 huder. Stienngrim och Ouden deris Odel i samme Karud 8 schindt.
Rønne 1/1. Cronen 1 hud. Skiøtt 2 huder i Rønne, 1 hud i Siørby och 2 schind i Lund.
Grylling 1/1. Cronen 2 album. Oluff 2 huder 3 schind i samme gaard och ½ hud i Vluffuenn.
Hoffuin 1/1. Guldbrand eiger i store Rudstad 9 schindt.
Grimbsett 1/1. Cronen 1 hud. Knud 1½ hud i samme Grimset och 9 schind i store Rougstadt.
Grylling 1/1. Erick wdj samme Gaardt 2½ hud 2 schind.
Rougstad 1/2. Anne 1 hud i samme Gaard och ½ hud i Langset.
Krogstij 1/1. Peder eiger i samme Krogstij 1½ hud.
Krogstij 1/2. Lauris 2 huder i samme gaard och ½ hud i Vollingstadt.
Skiellingstad 1/1. Jonn 4 huder i samme gaard och ½ hud i Arnesett.
Norseng 1/2. Rieordt wdj Skrambstadt 1 hud 9 schindt.
Harald Rougstad er wdj Huus hos Anne Rogstad, hun betaller foring och Visøer. Wdj Hareset øde eiger ½ hud.
Spangenn 1/1. Otter eiger 11 schind i Hoff och ½ hud i Annestad.
Thorshoug 1/1. Mickell eiger i samme Thorshoug 1 hud 5 ½ schind.
Hougen 1/2. Mickell eiger i samme Hougenn 1 hud.
Aarsrud 1/2. Enngbrecht eiger i samme Gaard 3 huder.
Wollingstad 1/1. Lauris eiger med hans medarffuinger i samme Gaard 1 hud.
Annestad 1/1. Gudfast eiger i samme Annestad 1 hud 3 schind.
Siglenn 1/1. Lauris eiger i samme Siglenn 1 hud.
Ennge 1/1. Halduor eiger i samme Enge 3 huder.
Dalenn 1/2. Annders 2 ½ schind i same Dalen och 1 ½ schind i Skieruenn.
Throsthoell 1/2. Niels wdj samme Throsthoell ½ pund Rogmiell, i Nesten ødegaard 6½ schind.
Findstadt 1/1. Niels eiger i samme gaardt 2 huder.
Bennigstad 1/2. Lauris eiger i Throsthoell 2 ½ lispund RogMiell.
Amang 1/1. Lauri eiger i same Amang 1 hud 7 schindt.
Hoff 1/1. Niels 1 hud 2 schind i same Hoff, end tilkommer hand med sine Sødschind 1 hud i Hagen och ½ hud i Sørby.
Holingstad 1/1. Engebrecht eiger wdj Seglenn ½ hud.
Skodenn 1/1. Jenns eiger wdj Gierløff 3 schind.
Bye 1/1. Erick 1 hud 9 schind i samme Bye, 5 lispund Malt i Kogstadt och 1½ lispund i Sandenn.
Mycke 1/2. Seffrenn tilkommer med sine Sødschind i Aarsrud 1 hud.
Bennigstad 1/2. Iffuer eiger i samme gaard 1 hud 7 schind och ½ hud i Hoffuin.

Effterschreffne Ødegaarder giffuer intet andet end 7 album huer 3 Aar.
Enge. Finboe eiger i samme Enge 2 schind.
Brandsrud. Rolff eiger i Hoffuin ½ schind.
Koldset. Christopher eiger i Hoffuin 1 schind.
Hoell. Oluff eiger i Vemmstad 9 schind.
Liuenn. Engbrecht eiger wdj samme Liuenn ½ hud.

Rommedals Sognn

Vesterbryenn 1/1. Cronen 5 huder 4 schind. Oluff eiger i Karudt 9 schind.
Brynn 1/1. Cronen 1 pund Rogmiell. Peder 1 hud 3 schind i Findstad øde och 3 schind i Huall.
Hørsanndt 1/1. Cronen 1½ hud. Oluff ½ hud i samme gaardt och 4 schind i Karudt.
Nordbryn 1/1. Cronen 1½ hud. Gundmund eiger i Besby ødegaard 8 schind.
Hwsse 1/1. Siffuord i same Huse 1 pund biugmiell och i Maagaard 1 hud.
Arneberg 1/1. Cronen 4 huder 4 schind. Christopher 1 hud ½ schind i Amang och 10 schind i Stranndt.
Arneberg 1/1. Cronen 4 huder 4 schind. Jonn Pedersen tilkommer i Øffre Huall 1 hud. Forneffnte Jon Pedersens Verfader Lambrecht boendis paa samme Arneberg haffuer panteguods wdj Bryne 15 lispund tunge och 1 hudt.
Huall 1/2. Karinn eiger i Nedre Huall 3 schind.
Busuold 1/1. Cronen 1 ½ hud. Annders 4 huder i samme Busuold, 3 huder wdj Kiestad och 3 schind wdj Skierrenn.
Løgenn 1/1. Erick i Fureset ødegaard eiger ½ hud.
Harestad 1/1. Peder eiger i same Harestad 2 huder.
Skierffen 1/1. Jonn eiger i denne Gaard 9 schind.
Melby 1/1. Mickell eiger i denne Gaard Melby 3 huder.
Wold 1/1. Byrge tilkommer i Huall 5 schind.
Brynne 1/1. Helle 9 schind i samme Bryne och 2 huder i Waale.
Brynne 1/1. Botolff wdj samme Brynne eigendis ½ hud.
Skoraass 1/2. Byrge tilkommer ½ hud 3 schind i samme gaard och 1 hud i Liidt ødegaard.
Setter 1/2. Cronen 1 album. Oluff eiger i samme Setter 2 huder.
Arnnebergh 1/1. Jonn eiger i Vasaas ødegaard 1 fiering Malt.
Huall 1/2. Karinn eiger i samme Huall 2 huder.
Øustbye 1/1. Pouell 2½ hud 2 schind i same Østby och 3 huder i Vollingstadt.
Lillebergh 1/2. Gutte eiger i Dyren 1 hudt.
Brettenn 1/1. Siffuor eiger i samme Bretten 1 pund biugmiell 3 schind.
Liid enn ødegaardt giffuer huer 3 Aar 7 album Pennge, Oluff eiger i samme Liid 1 hudt.

Stange Sognn

Nøttelstad 1/1. Oluff eiger 3 pund biugmiell i same gaard, 2 huder i Hestehaugen, 1 hud i Kierckebeck, 1 hud i Gunerød øde, ½ pund Rogmiel i Sande, 2 huder i Viig, 2 huder i Noes, 1 hud i Norby,1 hud i Rud, ½ pund Miel i Thrundgaardt og 1 fiering Miel i Oustbye.
Lundt 1/1. Cronen 15 lispund Malt. Trund eiger i samme Lund 15 lispund biug Miell.
Findstad 1/1. Siffuor 2 huder i samme Findstad. 1½ hud i Ramset, ½ hud i Lundgaard, ½ hud i Harstad, ½ hud i Brandsrud, 3 schind i Sørberg, 2 schind i Setter och 4 schind i Seter i Elfferum.
Nestenn 1/1. Christopher 3 huder i Nesten, 1½ hud i Skaro, ½ hud i Biertingstadt, 3 schind i Agger och i Hulebergh 1 pund tunge.
Almb 1/1. Baardt 2½ hud 1 lispund tunge och 9 schind wdj Hørsandt, ½ hud i Hørstad och 4 schind i Lundgaars ødegaard.
Regstadt 1/2. Oluff 4½ hud ½ schind i samme Regstad och 2 huder 4½ schind i Horstad øde med Hestenes Setter.
Regstad 1/2. Annders eiger i samme Regstad 2½ hud.
Dise nest forschreffne tuende Mend er bege boendis paa forneffnte Regstad.
NB. hanns tuende Søstere eiger i same Regstad 2½ schind, 1 hud i Smestad, 4½ schind i Hestenes och 3 schind i Harstad.
Storre 1/1. Morttenn 1½ pund tunge i Storre, 1½ pund wdj Gudstad och 2 pund wdj Jmset.
Langryenn 1/2. Cronen ½ pund Rogmiell. Oluff eiger i Vedstad ødegaard 1 ½ lispund tunge.
Liøstad 1/1. Cronen 2 huder. Guldbrand tilkommer i Bryenn ½ hud.
Remenn 1/1. Cronen 3 huder. Throels wdj Brende Panteguods ½ pund 1 fiering biug Miell.
Arrestad 1/1. Cronen 1 pund Malt 1 pund Miell. Halduor eiger i Amanng 8½ schind er och panteguods.
Fietre 1/1. Cronen 2½ hud. Asbiørnn eiger i Thaastad 3 schind och pantegouds Voldsett 3 schind.
Thogstad 1/2. Cronen 2 huder. Annders 2½ hud eiger hans i Musliid och 1 schind i Kousuoldt.
Kieuerud 1/2. Cronen 2 huder. Annders ½ hud i Busuold, ½ hud i Røne och 1 ½ schind i Jirstadt och i forneffnnte Jirstad 2 lispund Rogmiell.
Kieuerud 1/2. Cronen 2 huder. Siffuor eiger i Rønne 2 schind.
Houg 1/1. Cronen ½ pund Malt. Annders tilkommer i Harildswie ½ hud.
Muselij 1/1. Østenn eiger i samme Muselij 11 schind, hans Broder eiger i samme Muselij en Dreng heder Hans 11 schind.
Haaberg 1/1. Cronen 1 hud. Gundbiør eiger 8 schind i Karud och 2½ schind i Thaasteer.
Ringnes 1/1. Staffenn ½ hud i Delinn och 3 schind wdj Herstadt.
Aslungstad 1/1. Gulouff tilkommer i Reffstad 4 schind.
Gulkunerød 1/2. Lauris eiger i samme Gaardt 2½ lispund.
Norstadt 1/1. Lauris hanns Odell i samme Norstad 3 huder.
Lundgaard 1/1. Thrund eiger i Øster Lundgaard 3 schind.
Rønne 1/2. Jost eiger i samme Rønne 1 hud 5 schind.
Rønne 1/2. Otter eiger i samme Rønne 1½ hud.
Dise nest forneffnnte tuennde Mennd er bege boendis paa Rønne, er 1 Gaardt.
Nøtle 1/1. Berger tilkommer wdj Løffbacke 5 ¼ schid.
Lillere, giffuer hans Landskyld med anden Rettighed till Cannsslerenn wdj Norge. Hanns eiger wdj Setter 1 hud. Hannd er formynder for en vng Dreng naffnlig Oluff Alffsenn, tilkommer wdj Gierstad 1 pund tunge och ½ pund i Erppestadt.
Beffuerstad 1/1. Suennd eiger 9 schind i Almb, 7 ½ schind i Horstad, 4½ schind i Setter, 1 schind i Karefiedstad, 1 fiering Malt i Skouog och 2 lispund i Skolerud.
Grønstad 1/2. Borger eiger 1 hud i samme Grønstad och 3 schind i nedre Huall.
Bredsuo/d 1/1. Oluff eiger i Wedstud ødegaard 2½ lispund Malt.
Fockoll 1/1. Jonn eiger i samme Fockoll 1 hud.
Myckleby 1/1. Asbiørnn eiger 15 lispund Malt i samme gaard och 1 fiering biug Miell i Møckhoellm.
Giermestad 1/1. Arnne eiger wdj Løckenn ½ hud.
Waale 1/1. Cronen 1½ hud. Mads eiger i samme Waale 1½ hud och ½ hud i Skaren.
Saastad 1/1. Elinn tilkommer i Weste 2 huder.
Jilenn 1/1. Gutorm eiger i Lundgaard øde 4 schind.
Raae 1/2. Oluff eiger i Dillerud øde 7 schind.
Veenn 1/1. Botolff eiger 1 hud i Vestad, ½ hud wdj Kotorp, 4 schind i Lundgaard og 3 schind i Pinnerud.
Frisuold 1/2. Suennd eiger i Møckleby 1 fiering biugmiell.
Huseby 1/1. Erick 1 hud eiger i Smestad och 4 schind i Spangeberg.
Skielffue 1/1. Botolff eiger i samme Skielffue 3 huder.
Brennde 1/2. Niels eiger i samme Brende 1 schind.
Hussebye 1/1. Halduor eiger i Løfftebacke ¼ schindt.
Kousuold 1/2. Oluff eiger i samme Kousuold ½ hud.
Røiene 1/1. Jens eiger i samme Røiene 8 schind.
Gillundt 1/1. Borild eiger i Byrge 1½ hud.
Hueruen 1/1. Karin eiger i Mellomb 1½ hud.
Saxlund 1/1. Christopher 1 hud eiger i Smebye och 4 schind i Spangebergh.
Dellin, huis hand giffuer aff Delin, opberiis till Nunne Closter. Oluff eiger i Brunstad 4 schind.
Biørnnestad 1/1. Annders eiger 9 schind i Rønne och ½ hud i Huruset ødegaard.

Effterschreffne ødegaarder giffuer huer 3 Aar 7 album til Cronen.
Huidbere. Axel 1 hud i samme gaard och 2 schind i Røne.
Jonsrud. Anders 9 schind i Alme paa Thodten och 2 schind i Oustad.
Oustad. Guldbrand eiger i samme Oustad 1 schindt.

Kiendis ieg Lauris Mickelssenn Konng. Maytz. Foegett offuer Hiedemarckenns och Østerdalens Fougderij, och giør hermed witterligt, at ieg effter min Gunstige Øffrigheds Welb. Mand Enuold Krue till Hiermindsloffgaardt Stadtholder wdj Norge och Høffuigsmand paa Aggershuuss hanns strenge och alffuorlige befaling haffuer denne offuerleffuerede Jordbogh paa Odels Bønderne med flid befattet och ahnteignet, huis de enn huer giffuer til Kong. Maytz. och Norgis Crone, och der till huis de der emodt er eigendis enten wdj storre eller smaa pladtzer paa adschillige steder, Saa wit en huer aff dennom sielff paa Thinget effter høieste formaning haffuer angiffuet och weret bekiendt, Saa ieg med dennom aldielis intet haffuer siett egiennom fingre, Bekreffter ieg med mit Zignet vndertrøcht och egen haand vnderschreffuet.

Aff Aggershuuss den 12 Februarij Anno 1615.
L.S.
Enwold Kruse
Eigen haandt
Lauritz Mickelssenn
Eigen haandt

En kort Forteignelse och Summa paa saa mange Odelsbønder som wdj denne Jorbog findes anteignet oc effter som de sielff haffuer sig tilkiende giffuett.

Næss Sognn........................................... 22
Ringsagger Sognn.................................. 85
Wangs Sognn......................................... 82
Løfftenn Sognn....................................... 50
Rommedals Sognn.................................. 25
Stange Sognn......................................... 58

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011