Manntallene 1664-1666 for Hedemarken

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind III-V,  i 1951-1970. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene. Bare med unntak av en kort innholdsfortegnelse i innledningen. Ved denne gjennomgangen av kilden er det oppdaget enkelte opplysninger som trolig er feil i forhold til originalkilden. Dette burde selvsagt vært rettet, men vi har ennå ikke hatt kapasitet til å gjøre dette.
 

Innhold:
Ringsaker
Romedal
Løten
Nes
Vang
Stange


Manntallene 1664 -1666 for Hedemarken.

For de som arbeider med ættegransking er manntallene som ble tatt i årene 1664 - 1666 av meget stor interesse og verdi. Det er fra flere hold gjentagende ganger kommet henstilling til redaksjonen av Hedmark slektshistorielags Tidsskrift om å få offentliggjort disse manntallslistene, og en har derfor skaffet seg avskrift og begynner nå med å trykke dette verdifulle kildeskrift. Av omsyn til plassen, ser en seg nødt til i noen grad å nytte forkortelser og sløyfe gjentagelser. Tallene etter navnet på de enkelte personer er alderen som i manntallet er oppgitt på vedkommende, o. = oppsitter, s. = sønn (eller sønner), t. = tjener (eller tjenere), h.= husmann (eller husmenn), hs. = husmannssønn (eller husmannssønner). For gårdenes og personenes navn og teksten for øvrig, er brukt originalens skrivemåte.
Red.

Hædemarchens Proustie.

Ringsagers Præstegield.

Anno 1666 Den 15 Martii.
Fulde gaarder.
1. Røer, Laugmandens Residentz.

2. Samsall, er frigaard effter beretning. Endvold Skachtaffuell ræsiderer paa Samsall.

3. Scappall, er frigaard effter beretning. Fru Maren Skachtaffuell ræsiderer paa Scappall.

4. Ulffuen, er frigaard effter beretning. Ulffuen hører fru Maren Skachtafuel till. H. Anders Ibsøn 30, hs. Hans Søfrensen 14, Peder Søfrensen 11, Søfren Andersøn 3 aar.

5. Thiernegaard, er frigaard. Niels Ibsøn her Gen. Lieut. Velb. Jørgen Bielchis fouget der paa ræsiderer och er 56 år, s. Niels Nielsøn 17, Jacob Nielsøn 13. H. Lauritz Skomager 50. De som tiener paa frigaarden: Froer Christensøn 31, Anders Axelsøn 26, Biørn Koresøn 20, Gunder Guldbrandsøn 13.

6. Sucuhof schylder 4 huder. O. Her Jens Christophersøn Sogneprest til Ringsager bruger 4 huder . H. Peder Andersøn 60, Michel Gulbrandsøn 32, Joen Baardsøn 28, hs. Lartz Pedersøn 30, Anders Pedersøn 28, Peder Michelsøn 3.

7. Refling schylder 6 huder. Øfuerst Leutenant Brochenhus residerer paa Refling.

8. Skredshoell schylder 2 pund. O. Peder 60 bruger 2 pund och er Gen.Leut. Jørgen Bielchis fribonde, s. Oluf Pedersøn 22, Anders Pedersøn 15, Jens Pedersøn 12, Hans Pedersøn 10, t. Stephan Nielsøn 24, Oluf Christensøn soldat 27, Michel Olufsøn 28.

9. Leene schylder 1½ pund och 1 hud, o. Mogens 27 bruger 1½ pund og 1 hud, hans brødre: Oluff Jørgensøn 7, Jørgen Jørgensøn 3, h. Michel Erichsøn 28 och er Rytter till gaarden, t. Eilert Torbensøn 27 och er soldat.

10. Steenberig schylder 4 huder, o. Oluff 35 br. 4 huder, Johans Pofuelsøn stifsøn 7, s. Peder Olufsøn 3, t. Knud Erichsøn 18, Madtz Joensøn 13.

11. Leene schylder 3 fiering och 1½ hud, o. Oluf 66 br. alt, s. Siur Oluffsøn 12, Hans Oluffsøn 10, Anders Oluffsøn 7.

12. Kolsta schylder 5 huder, o. Mogens 65 br. alt, s. Knud Mogensøn 32, Niels Mogensøn 28, h. Jørgen Oudensøn 49, hafuer lenge tient for Soldat.

13. Kolsta schylder 5 huder, o. Guldbrand 80 br. alt, s. Niels Guldbrandsøn 42, Lartz Guldbrandsøn 32, hafuer lenge tient for Soldat, t. Tollof Tollofsen 17.

14. Farbierg schylder 1 schipund Rugmeel 3 huder och 3 schind, o. Morten 42 br. alt. Hans brødre: Oluf Guldbrands. 42, Jens Guldbrands. 32, Michel Guldbrands. 27 och er soldat, Ouden Guldbrandsøn 19.

15. Hoffvin schylder 5½ huder, o. Oluf 32 br. alt.

16. Staff schylder ½ pund, 10 schind och 4 huder, o. Oluff 72 br. alt, s. Siur Olufsøn 30, Erich Olufsøn 28, Johans Olufsøn 21, Harald Olufsøn 15.

17. Kindlie schylder 4 huder och ½ pund, o Karl 45, bruger alt, hans broder Knud Michelsøn 32, s. Michel Karllsøn 4.

18. Berrig schylder 2 pund, o. Oluf 60, br. alt, stifsøn Lartz Christophersøn 32, h. Erland Tronsøn 62, hs. Lartz Erlandsøn 32, Troen Erlandsøn 17, t. Ingebret Lartzøn 16, Christen Olufsøn 16, Tord Pedersøn 21.

19. Berrig schylder 2 pund och ½ hud, o. Elias 61, br. alt, s. Lartz Eliasøn 9, Arne Eliasøn 3, h. Knud Lauridzøn 40, hs. Oluff Knudsøn 5, Axell Knudsøn 3, t. Oluff Lartzøn 51, Lartz Steensøn 51, Erich Poffuelsøn 15.

20. Hualsta schylder 2 pund, o. Peder Leutenant 52, br. alt, s. Peder Pedersøn 11, Arne Pedersøn 3, t. Tore Nielsøn 32, Anders Christensen 22, Torger Pedersøn 28, Erich Pedersøn 22.

21. Varbierg schylder 1 pund och 3 huder, o. Tommes 52, br. alt, h. Michell Ingebretsøn 52, hs. Oluff Michelsøn 2, t. Peder Lauridsøn 42, Lauridz Andersøn 11, Haagen Jacobsøn 7.

22. Flisager schylder 2 pund rugmeel och 1½ hud, o. Oluff 46 br. alt, s. Erich Olufsøn 4, h. Ingebret Torgersøn 27 soldat, t. Amund Lartson 20, Peder Torgersøn 17, Lartz Christensøn 12.

23. Vinju schylder 5 huder, o. Ouden 42 br. alt, s. Michell Oudensøn 4, t. Hans Christensøn 14, Erich Madsøn 11.

24. Baaberg schylder 3 huder 1 fierding rugmeel och 10 schind, o. Oluff 49, br. alt, t. Peder Jensøn 14, Niels Jensøn 15.

25. Løchen schylder 1 pund och ½ hud, o. Jens 61, br. alt, s. Amund Jensøn 22, t. Gunder 10, Johans Amundsøn foster-barn 2.

26. Simensta schylder 2 pund 1 fierding 1½ hud och 2 schind, o. Oluff 70 br. alt, s. Tron Olufsøn 30, Eilert Olufsøn 1, hs. Niels Olufsøn 51, Arne Nielsøn 8, Johans Nielsøn 1, t. Oluff Erichsøn 16.

27. Løchen schylder 4 huder och ½ pund rugmeel, o. Oluff 32 br. alt, s. Niels Lartzøn 8 stifsøn, t. Søren Sørensøn 22 soldat.

28. Togsta schylder 5½ hud oeh 3 schind, o. Haagen 30 br. alt, hans brødre Jens Toresøn 27, Tommes Toresøn 24, h. Siur Pedersøn 40, hs. Peder Siursøn 3, Guldbrand Siursøn 1, h. Suend Torgersøn 34, soldat, hs. Torger Suendsøn 1.

29. Bogstie schylder 3 huder oc 1 fiering rugmeel, o. Oluff 65 br. alt, s. Poffuell Olufsøn 36, Michel 19, Lardtz 8, Oluff 6, Niels 4, Erich 20 uger, h. Oluff Pedersøn 71.

30. Bierche schylder 4 huder, o. Oluff 42, br. alt, s. Peder Olufsøn 6, h. Joen Lartzøn 27, t. Erich Amundsøn 22, Christen Arnesøn 22, rytter.

31. Kaas schylder 4 huder, o. Christen 56, br. alt, s. Christen Christensøn 15, Erich Christensøn 6, Oluf Christensøn 12 uger, t. Anders Andersøn 21.

32. Skerpen schylder 3 huder, o. Hoffuell 47 år, br. alt, t. Samuel Christensøn 19, Jørgen Jensøn 15.

33. Bye schylder 1 pund bygmeell och 3½ huder, o. Oluff 48, br. alt, s. Mogens 12, Oluff 6, Niels 4, Lartz 2, Jørgen 2, h. Erich Jensøn 41, hs. Jens Erichsøn 6, Lars 4, Niels 2, Torchill og Oluf, 14 dage, t. Jens Olufsøn 19.

34. Asla schylder 3½ huder, o. Ingebret 64, br. alt, s. Lars 10, h. Lartz Hemmingsøn 66.

35. Glæsta schylder 6½ huder, o. Peder 52 br. 3 huder och 3 schind, o. Halvard 37, br. 3 huder oc 3 schind, s. Halvard Pedersøn 23 år rytter, s. Lars Nielsøn 8, h. Christen Hansøn 47, hans Fader Hans Stefensøn 113 år hs. Christen Christensøn 8, h. Halvard Halvorsøn 80.

36. Skarløchen schylder 4 huder, o. Lartz 50, br. alt, hans Fader Gunder Lartzøn 86, h. Anders Erichsøn 25, t. Mogens Erichsøn 21 och er soldat, Iffuer 14.

37. Biørre schylder 4 huder och tre fetlinger, o. Erich 52, br. alt, s. Lartz Erichsøn 10, h. Peder Hendrichsøn 62, hs. Henning Pedersøn er 30 och tiener til Daniel Knoph paa Bragnæs, t. Tord Andersøn Rytter 22, Halvard Getvalsøn 52, Christen Greiersøn er bortreist for et år siden.

38. Biørre schylder 6 huder, o. Lartz 40, s. Erich 9, Jens 6, Tord 3, Christen 1, t. Erich Olufsøn 16.

39. Opsall schylder 8 huder, o. Eilert 82, s. Bertell Eilertsøn 31, Samuel Eilertsøn 28, h. Hertvig Jacobsen 60, Erich Hansøn 52, hs. Haagen Erichsøn 9, 1. Frederich Erichsøn 11.

40. Delen schylder 5 huder, o. Johans 41, 1. Iffuer Poffuelsøn 14, h. Joen Tostensøn soldat 32, Jacob Salomonsøn er løbet fra sin hustru, hs. Salomon Jacobsøn 5, Peder Jacobsøn 3,
Oluf Jacobsøn 9, Haagen Jacobsøn 7.

41. Børche schylder 3½ huder, o. Oluff 42, t. Daphin Olufsøn 38, Lartz Erichsøn 17, h. Joen Erichsøn 22.

42. Narrud schylder 3 huder 2 schind, o. Brynnoll 52, s. Arne Brynnelsøn 16, Peder Brynnelsøn 8, h. Gunder 62, hs. Halvord Gundersøn 19.

43. Børche schylder 3 huder, o. Peder Rytter 27, h. Knud Tollofsøn 16, vandfør, t. Siur Joensøn 30, Joen Christensøn 24, Getvall Pedersøn 18, Joen Erichsøn 8.

44. Berrust schylder 1 pund rugmeell och 1 hud, o. Erich 50 bruger ½ pund och ½ hud, Poffuel 31 bruger ½ hud och ½ pund, deris fader Oluf Andersøn 62, s. Peder Erichsøn 12, Oluf Erichsøn 9, h. Oluff Jensøn 52, hs. Anders Oluffsøn 31, Erich Oluffsøn 16, Joen Oluffsøn 22 och er vandfør.

45. Sousta schylder 3 huder, o. Mogens 78 bruger 1½ huder, Lartz 37 bruger 1½ huder, s. Michell Mognsøn 12, Rasmus Mognsøn 5.

46. Souff schylder 4 huder, o. Erich 62, s. Erich Erichsøn 25, Knud Erichsøn 20, Oluff Erichsøn 11, Frederich Erichsøn 7, h. Erich Guldbrandsøn 58, hs. Guldbrand Erichsøn 7, h. Guldbrand Pedersøn 64, hs. Erich Guldbrandsøn 17.

47. Hersug schylder 2 pund Rugmeell och 2 huder, o. Erich 62, s. Michell Erichsøn 28, Joen Erichsøn 26, h. Anders Børresøn 42.

48. Souf schylder 5½ huder, o. Erland 72 bruger 2½ huder och 3 schind, Niels 28 bruger 2½ huder 3 schind, hans fader Madtz Lartzøn 92, s. Siur Erlandsøn Rytter 26, Erich Erlandsøn 20, Pofuel Erlandsøn 16, er dom.

49. Amb schylder 3 pund, o. Hans 52, s. Oluff Hansøn 22, t. Anders Reiersøn 51, Helge Knudsøn 38 og er vandfør, Niels Olufsøn 13.

50. Amb schylder 1 pund rugmeell 1 pund Hummel och 1 hud, o. Erich 98, s. Joen Erichsøn 34 er stum, Christen Erichssøn 28 en dum och døff, t. Michell Joensøn soldat 19.

51. Herset schylder 1½ pund, o. Anders 52, s. Oluff Andersøn 20 och tiener hos laugmanden, Gunder Andersøn 18.

52. Ingeberg schylder 1 pund 3½ huder, o. Frederich 58, s. An-ders Frederichsøn 18, Oluf Frederichsøn 12, h. Gunder Børresøn 51, hs. Michel Gundersøn 5, h. Ifuer som er blind 72, h. Oluf Ifuensøn 31, hs. Lartz Olufsøn 8, Anders Olufsøn 6.

53. Giølsta schylder 3 fiering rugmeell och 1½ huder, o. Lartz 43, hans fader Christen Pedersøn 87, s. Oluf Lartzøn 4, h. Axell Tollofsøn 61, hs. Oluff Joensøn er fostersøn och er 7.

54. Giølsta schylder 1 pund och 1 hud, o. Tolloff 29, t. Ouden Asgutsøn vandfør 17, Joen Asgutsøn beladen med den slemme Siuge 8.

55. Holo schylder 4 huder, o. Capitain Leutenant Erich Nielsøn 42, t. Michel Nielsøn Soldat 32, Lartz finde 31, h. Otter Andersøn 47, hs. Envold 12, Anders 9, Ouden 7, Mogns 6, Jens 14.

56. Dalby schylder 1½ pund 3 fiering, o. Christen 62, t. Anders O1ufsøn 6, Suend Michelsøn 11, Oluf Michelsøn 6.

57. Amb schylden 1 pund 1 hud, o. Jens 62, s. Ture Jensøn 10, Tore 5, Oluff 1, o. Johannes 38 bruger ½ pund och 3 schind, s. Niels Johannissøn 16 uger.

58. Aarsrud schylder 4 huder, o. Michell Olufsøn 32 bruger 2 huder, s. Hallor Michelsøn 1, o. Even 30 bruger 2 huder, s. Oluff Evensøn 2. Udi disse dage kom Erich Olufsøn och fich gaarden Aarsrud, de andre ere husmender nemlig Michel och Even OlufsSønner.

59. Mælum schylder 5 huder, o. Peder 22 en Rytter, t. Ouden Knudsøn 21, h. Joen Lartzøn 79.

60. Nyhuus schylden 4 huder och 9 schind, o. Halvard 42, t. Ouden Biørnsen 38, Johans Biørnsen Rytter 34.

61. Vinju schylder 1 pund, 3 huder, o. Hans 61, s. Oluf Hansøn 28, h. Erich Erichsøn 60, hs. Peder Erichsøn 6, t. Gunder Jensøn 20.

62. Delen schylder 1 pund och 2 huder, o. Joen 59, o. Lartz Joensøn 16 och tiener till Presten, Lartz Joensøn 14, Ouden Joensøn 8, Niels Joensøn 6, h. Tollof Tollofsøn 50.

63. Hielmstad schylden 1 pund 3 huder, o. Knud 62, s. Mogens Knudsøn 15, Oluf Knudsøn 8, Marcus Knudsøn 6.

64. Lillebolsta schylden 4 huder ½ pund, o. Guldbrand 46, s. Oluff Guldbrandsøn 6, h. Peder Lartzøn 61, hs. Niels Pedersøn 3, hs. Siur Jensøn 5, t. Guldbrand Torbensøn 28, Tollof Jensøn 11.

65. Skybierg schylden 2 pund 4 huder, o. Jens 52, t. Søren Christophers, soldat 22, Lartz Gundersøn 13.

66. Fulsen schylder 2 pund, o. Kield 42, Peder O1ufsøn stifsøn 5, h. Johans Diderichsøn soldat 30, t. Oluf Michelsøn 16, Anders Pedersøn 10.

67. Krogvig schylder 1 pund 2 huder, o. Michell 47, s. Gunder Michelsøn 13, Oluff Michelsøn 12, Michel Michelsøn 6, h. Stener Olufsøn 50, hs. Oluf Stenersøn 6.

68. Borsett schylder 5 fieringer, o. Christen 61 bruger 2½ fiering, s. Johans Christensøn 12, Anders Christens. 18, o. Oluff 42 bruger 2½ fiering, hans fader Haagen 80.

69. Fulsen schylder 1 pund, o. Tosten 57, s. Niels Tostensøn 5, h. Joen Joensen 72.

70. Tande schylder 2 pund, o. Lartz bruger 1 pund och er 51, s. Johans Lartzøn 16, Madtz Lartzøn 14, Niels Lartzøn 10, Guldbrand Lartzøn 4, o. Joen bruger 1 pund 41, s. Madtz Joensøn 3.

71. Bierehe schylder 1 pund 3 huder och 3 schind, o. Gunder 49, hans fader Oluff Jensøn 92, t. Lars Kieldson soldat 21, Anders Olufsøn 14.

72. Roli schylder 1 pund 2½ huder 5 schind, o. Oluff bruger ½ pund og 1 hud 5½ schind, s. Lartz Olufsøn 7, o. Tord bruger ½ pund 1 hud och 5½ schind 36, t. Oluff Oluffsøn Rytter 25, Lartz Lartzøn 14, Guldbrand Lartzøn 14.

73. Enger schylden 4½ huder 1½ pund smør och 6 marcher hummell, o. Rasmus 38, t. Lars Finbosøn 32, h. Lartz Olufsøn 40 och er vandfør.

74. Klundby schylder 3 huder, o. Narffue 52, s. Oluff Narfuesøn 16, Guldbrand Narfuesøn 12, Lartz Narfuesøn 10, Lodvig Narfuesøn 8, Evind Narfuesøn 7.

75. Ettensta schylden 6 sold Korn 1 hud och 4 schind, o. Oluff bruger 6 sold Korn 1 hud och 4 schind 71, s. Niels Olufsøn Soldat 28, Tord Oluffsøn 26, Lartz Oluffsøn 14.

76. Skojen schylder 1½ pund bygmiell och 2 schilling, o. Anders 32, t. Amund Olufsøn 38, Erich Lartzøn 10.

77. Lier schylder 3 huder, o. Jens 49, s. Hans Jensøn 19, Daphin Jensøn 12, Tollof Jensøn 4.

78. Berrig schylder 4 huder 9 schind, o. Lartz 65, s. Oluff Lartzøn Rytter 31, Haagen Lartzøn 25, h. Oluff Evensøn 48, hs. Even Olufsøn 8, h. Lartz Olufsøn 52, hs. Oluf Lartzøn 8, Niels Lartzøn 6, Iffuer Lartzøn 2, t. Joen Olufsøn 42, Peder Olufsøn 10.

79. Bye schylder 3 huder och 1 fiering, o. Botolff 37, s. Oluf Botolfsøn 1, h. Lartz Ottersøn Rytter 38, hs. Otter Lartzøn 2. Peder Lartzøn ½, t. Einer Siursøn 15, Rasmus Oluffsøn 9.

80. Bye schylder 3 huder, o. Mogns 32, hans fader Oluf Gundersøn 92.

81. Dusgaard schylder 1 pund 4½ huder 1 schind, o. Erich 61, t. Oluf Olufsøn 31, Knud Lartzøn soldat 42, Lartz Gjertsøn 7, h. Giert Jacobsøn 35, hs. Jacob Giertsøn 1½.

82. Hulbierg schylder 1 pund rugmeell och 3 schind, o. Siur 52, s. Hendrich Siursøn 16, t. Hemming Halvorsøn 14.

83. Østerfielsta schylder 1 pund 1 fiering och 2 huder, o. Michel 37, s. Lartz Michelsøn 4, t. Joen Tofuelsøn 52, h. Joen Olufsøn 52, h. Christopher Ingebretsøn 62, hs. Michel Jørgensøn 29, Jens Jørgensøn 25, Christen Jørgensøn 22.

84. Krogsgaard schylder 1 pund 1 fiering och 1½ huder, o. Michell 36, hans fader Joen Ingebretsøn 90, t. Hans Jensøn 13, Otter Olufsøn 6.

85. Herberg schylder 2½ schipund rugmeell och 2 huder, o. Kield 42, hans brødre Lartz Joensøn 38, Oluf Joensøn 32, Michel Joensøn 26, s. Joen Kieldsøn 8, Lartz Kieldsøn 4, Haagen Kieldsøn ½, h. Jacob Jensen 30, hs. Oluf Toresøn 16, h. Anders Olufsøn 46, hs. Oluf Andersøn 14, t. Guldbrand Halvorsøn 37, Guldbrand Joensøn Soldat 16.

86. schylder 4 huder, o. Hendrich bruger 2 huder 38, hans fader Madtz 85, s. Jens Hendrichsøn 12, Johans 9, Tommes 6, Anders 4, Peder 2, o. Oluff bruger 2 huder 38, hans fader Torben 82, s. Verner Olufsøn 8, Oluf Olufsen 1½.

87. Fielsta schylder 4½ huder och 4 Alb., o. Halvord 56, s. Tøstell Halvordsøn 8, Christen Halvorsøn 3, hs. Johans Andersøn 3.

88. Ondsett schylder 6½, o. Lartz bruger 3 huder och 3 schind 46, s. Henrich Lartzøn 13, Even 7, Joen 3, Jørgen 1, h. Oluff Jacobsøn 52, o. Niels bruger 3 huuder och 3 schind 36, Hendrich Evensøn stifsøn 12, s. Guldbrand Nielsøn 8, Even Nielsøn 6, Mogns Nielsøn 4.

89. Nederfielsta schylder 1 pund och 2 huder, o. Oluff 36, hans fader Joen 72, t. Gunder Joensøn Soldat 24, Oluf Jespersøn 10, h. Torten Joensøn 32, Hendrich Olufsøn 32, hs. Joen Hendrichsøn 4.

90. Ulffuen schylder 2½ huder, o. Anders bruger 2 huder 65, s. Peder Andersøn Soldat 24, Ingebret Andersøn 14, Knud Andersøn 5, Oluff Andersøn 1, h. Oluff Sueen 81, hs. Ingebret Olufsøn Soldat 30, h. Joen Pedersøn 41, hs. Ingebret Johansøn 6, Peder Joensøn 4, o. Poffuel bruger ½ hud 60.

91. Smestad schylder 4 tdr. malt och 7 schind, o. Kield 58, s. Arne Kieldsøn Soldat 22, h. Arne Arnesøn 42.

92. Smestad schylder 3½ huder, o. Oluff 58, hans fader Elling 101, s. Elling Oluffsøn 12, h. Hendrich Corporall 50, Siur Ottersøn 32, Sangvis Pedersøn 42, hs. Siur Sangvisøn 4.

93. Lier schylder 5 huder 4 Alb, o. Hoffuer 55, s. Erich Hoffuersøn Rytter 27, Oluf Hofuersøn 13, Erich Hoffuersøn 11, Frederich Hofuersøn 7, Johan Hofuersøn 3.

94. Ulffuen schylder 2 huder, o. Niels 32, s. Joen Nielsøn soldat 14, Finbo Nielsøn 5, Madtz Nielsøn 3, Christopher Nielsøn 1, h. Christopher Erichsøn 62, hs. Poffuell Christophersøn 16, og tiener i Næs sogn.

95. Berseng schylder 3 huder, o. Jørgen som er Rytter 32, t. Jens Nielsøn 30, vandfør, hs. Peder Hansøn 19.

96. Hundschiøll schylder 1 pund 2 huder och 3 schind, o. Joen 29, Joen Gundersøn stifsøn 9, h. Isach Mathiasøn 47, t. Ouden Olufsøn 20.

97. Mælum schylder ½ schipund 2 huder 3 bismerpund Smør och 12 schilling, o. Guldbrand 29, hans Fader Even 62, hs. Torsten Kieldsøn 34, vandfør.

98. Mælum schylder 1 pund malt 1 hud och 2 skind, o. Einer 40, hans Fader Torger 62, s. Joen Einersøn 5, Oluf Einersøn 4, Torger Einersøn 2, t. Arne Arnesøn 10, hs. Amund Torgersøn 26.

99. Solbierg schylder 2 huder 9 schind och 4 Alb, o. Holvar 74, s. Gunder Halfuorsøn 26, Tollof Halfuorsøn 14, Staffen Halfuorsøn 18, h. Hans Hansøn 46.

100. Kiende schylder 2 hunder och 4 schind, o. Oluff som er Rytter 34, hans fader Asbiørn 75, t. Hendrich Jørgensøn 12.

101. Almb schylder 4 huder 3 schind, o. Erich 50, s. Siur Erichsøn 29, Joen Erichsøn 28, Torben Erichsøn 21.

102. Øfuer Almb schylder 2 huder och 7 schind, o. Erich 31, t. Peder Olufsøn 67, Erich Halstensøn 42.

103. Freng schylder 2 huder 8 Kalvschind och 1 schilling, o. Peder 58, s. Peder Pedersøn 15, Joen Pedersøn 16.

104. Ulffuen schylder 4 huder, o. Siur som er Postmand 52, s. Joen Siursøn 13, Endre Siursøn 9, Gunder Siursøn 5, t. Stephen Tolfsøn 23.

105. Kiende schylder 3 huder och 4 schind, o. Torger 46.

Ringsagers Præstegield.

Halffuegaarder.

1. Jensrud schylder 3 huder, o. Morten 31 år, t. Knud Troensøn 14 år h. Johans Erichsøn 29 år, hs. Rasmus Johansøn 1 år.

2. Øchelsrud schylder 2 huder 1 schind, o. Botolff 42 år t. Oluff Pedersøn 82 år h. Siur Michelsøn, soldat, 28 år h. Oluf Christensøn, soldat, 17 år.

3. Vijg schylder 1 pund bygmeell, o. Amund, t. Hermand 30 år.

4. Lillekolsta schylder 2½ huder, o. Peder 25 år, fostersøn Ouden Torbensøn 6 år.

5. Leene schylder 1 pund 1 fiering ½ hud, o. Laue 34 år, hans fader Peder 64 år s. Christopher Lauesøn 1 år t. Oluf Siursøn 14 år.

6. Kindli schylder 2 huder, o. Lartz 44 år, s. Oluf 2 år, Tord 1 år t. Michell Olufsøn 26 år, Madtz Baardsøn 12 år.

7. Hoell schylder 2 huder, o. Siur 32 år.

8. Vensoell schylder 2 huder och 1 schind, o. Oluff 40 år, t. Tosten Andersøn 9 år.

9. Roterud schylder 1 pund och ½ hud, o. Oluff 47 år, s. Hågen 15 år, Lartz 11 år Rasmus 8 år, h. Gulbrand Joensøn 52 år.

10. Staff schylder 2 huder, o. Hans 62 år, s. Joen 9 år, Lartz 7 år, h. Halvord Olufsen 44 år, hs. Jens Siuersen 3 år.

11. Oustbye schylder 1 pund, o. Christen 63 år, s. Christen 22 år Peder 11 år, Johans 9 år.

12. Stenseng schylder 1 pund 1 hud, o. Rolff 31 år, s. Ouden 4 år, Joseph 3 år t. Søren 7 år.

13. Enger schylder 2½ hud, o. Amund 39 år s. Torger 4 år, Gutorm 2½ år stifsønner Ouden Gutormsøn 12 år, Tollef Guttormsøn 9 år.

14. Ruud schylder 3 fiering och 1 lispund, o. Guldbrand 49 år s. Lartz 15 år, Oluf 5 år.

15. Løchen schylder 1 pund rugmeell, o. Niels 32 år, stifsønner Torger Lartzøn 15 år Erich Lartzøn 12 år.

10. Angelsett schylder 2 huder, o. Torben 30 år, t. Gulbrand Rasmusøn 11 år.

17. Mællum schylder 2 huder och 4 schind, o. Oluff 42 år bruger 1 hud och 2 schind, o. Christen 28 år bruger 1 hud och 2 schind.

18. Sørlund schylder 1½ hud, o. Erich 42 år s. Halvor 10 år Arne 5 år.

19. Kommersta schylder 1 hud, o. Anders 44 år, t. Hans Andersøn 25 år, h. Michell Christophersøn, vandfør 27 år.

20. Grannerud schylder 2 huder, o. Tore 51 år bruker 1 hud, Niels 23 år bruger 1 hud, hans brødre Amund Olufsøn 12 år og Anders Olufsøn 10 år. Tores sønner: Nils 31 år, Mogens 20 år, Oluf 9 år h. Siur Christophersøn 62 år, Hendrich Pedersøn 34 år, s. Christopher Siursøn 16 år Hans Siursøn 10 år, Niels Siursøn 8 år.

21. Jempteland schylder 1½ huder, o. Siur 27 år bruger 9 schind, o. Rolf 39 år bruger 9 schind, t. Halvard Evensøn, vandfør, 24 år Rolfs stifsøn Ouden Lartzøn 5 år.

22. Helset schylder 2 huder 3 schind, o. Christen 37 år s. Siur
10 uger gammell.

23. Jemptelamd schylder 1½ huder, o. Amund Torsøn 49 år, s. Lartz 10 år, Oluf 8 år, Siur 5 år.

24. Lien schylder 2 huder, o. Hans 42 år br. 1 hud 4 schind, s. Halvord 21 år Anders 12 år Oluf 9 år, o. Anders 36 år bruger 8 schind, h. Rasmus Gundersøn 51 år, h. Niels Gundersøn 52 år, hs. Tommes Rasmusen 14 år. Gulbrand Rasmusen 11 år tiener på Angelset.

25. Houmb schylder 2 huder, o. Torger 38 år, s. Oluf 8 år, Arne
3 år, h. Oluff Erichsøn 52 år.

26. Asla schylder 3 fiering rugmeell, o. Anders 65 år, t. Tore Andersøn 13 år.

27. Grinnj schylder 2 huder, o. Oluff 68 år, s. Tollof 11 år, Jens
8 år, h. Poffuell Erichsøn 25 år.

28. Dalust schylder 2 huder, o. Hans 49 år bruger 1 hud, s. Lartz 17 år, Halvor 14 år, Anders 3 år, h. Anders Jacobsøn 17 år, o. Jens Gundersøn 28 år bruger 1 hud, hans brødre: Hågen 12 år Erich 7 år, b. Joen Pedersøn 81 år.

29. Sueen schylder 1½ huder, o. Hans 49 år, s. Gulbrand 3 år.

30. Lier schylder 2½ huder 3 schind och 3 fetlinger, o. Tiøstell 60 år, hans Broder Niels Getvalsøn 68 år vandfør, Tiøstells sønner: Arne 14 år, Lartz 12 år, Getvall 10 år, Siur 7 år, Jens 5 år, Michell 2 år.

31. Houg schylder 2 huder, o. Ingvold 47 år, s. Jacob 14 år, Poffuell 16 år, Joen 7 år, Hans 4 år.

32. Børche schylder 1½ huder och 8 lispund rugmeell, o. Haagen 50 år s. Anders 7 år, Oluff 3 år h. Torger Madsøn 72 år, hs. Peder Torgersøn 17 år, h. Anders Pedersøn 62 år och bruger et half sold iord, hs. Peder Andersøn 7 år, Tore Andersøn 13 år.

33. Aanderud schylder 1½ huder, o. Anders 44 år, s. Siur 10 år, Arne 9 år.

34. Høyby schylder 1½ huder, o. Oluf 52 år, s. Niels 12 år, Madtz 8 år, h. Joen Pedersøn 80 år, hs. Peder Joensøn 8 år.

35. Dalseng schylder 1½ huder, o. Effvin 37 år bruger 9 schind, s. Einar 4 år, Niels 1 år, o. Erich 39 år bruger 9 schind.

36. Gimse schylder 2 huder, o. Christopher 56 år.

37. Faråsen schylder 2 huder och 2 schind, o. Joen 52 år bruger
7 schind, s. Oluf 20 år o. Gunder 22 år bruger 7 schind, o. Oluf 44 år bruger 1 hud, s. Gunder 4 år.

38. Mælum.

39. Sousta 1 pund Rugmeell och 1 hud, o. Hans 28 år, stifsøn Joen Michelsøn 5 år, Oluf 42 år er iche fuldvittig.

40. Bordal schylder ½ pund, o. Oluff 42 år.

41. Bratbierg schylder 1½ huder, o. Hans 63 år, s. Peder 28 år, t. Peder Olufsøn 9 år.

42. Tørud schylder 1 pund 1 hud, o. Biørn 60 år, bruger ½ pund ½ hud, t. Christopher Lartzøn 6 år, o. Michel 32 år bruger ½ pund ½ hud, s. Tolloff 5 uger gammell.

43. Kragerud schylder 2 huder, o. Oluf 43 år bruger 1 hud, s. Peder 4 år h. Cort Christophersøn 42 år, o. Hans 38 år bruger 1 hud, s. Christopher 3 år.

44. Ulffuilrud schylder 2 huder, o. Mathias 77 år bruger 1 hud, o. Poffuell 32 år bruger 1 hud.

45. Engeschou. schylder 1½ huder, o. Amund 52 år, s. Siur 16 år, Lartz 11 år, Oluff 6 år, Peder 1 år.

46. Steensrud schylder 1½ huder, o. Torgrim 42 år, s. Niels 7 år, stifsøn Oluff Nielsøn 28 år.

47. Holo schylder 2 huder 1 fiering, o. Tollot 62 år, s. Tosten Tollofsøn Rytter 21 år.

48. Holo schylder 2 huder, o. Madtz Christensøn 23 år, brødre: Lars 19 år, Anders 7 år.

49. Marchin schylder 2 huder, o. Jens 48 år bruger 1 hud, o. Lartz 32 år bruger 1 hud, t. Haagen Mognsøn 13 år.

50. Skurhus schylder 2 huder, o. Bersuend 78 år bruger 1 hud, s. Lartz Bersuendsøn 22 år tiener udi Christiania, Jens Bersuendsøn 16 år tiener udi Nansta Sogn, o. Ingebret 26 år bruger 1 hud, s. Oluf 1 år.

51. Skiønsby schylder 2 huder, o. Siur 42 år, s. Oluf 6 år, Torger 4 år, Arne 2 år.

52. Marchin schylder 1 hud 9 schind, o. Mogns 30 år, hans fader Amund 65 år, s. Lartz Mognsøn 5 år, Oluff Mognsøn 10 uger.

53. Steen schylder 1 pund bygmeell 4 huder, o. Jens 56 år, s. Hans Johansøn 27 år, Rasmus Johansøn 23 år, Even Johansøn 20 år, Johans Jensøn 15 år, t. Haagen Joensøn 18 år, Poffuell Olufsøn 14 år, h. Oluf Torbiørnsøn 30 år och er vandfør.

54. Tande schylder ½ pund, o. Tosten 58 år b. Michell Olufsøn 48 år, hs. Oluf 16 år.

55. Lille Ringsager schylder 1 pund, 1 fiering, 2½ huder, o. Morten 61 år, s. Jens 22 år Haagen 20 år, Oluff 16 år, Niels 13, h. Suend Poffue1søn 60 år, Anders Nielsøn 52 år, Niels Gundersøn 25 år och er soldat, hs. Pofuel Suendsøn 10 år, Jens Joensøn 4 år, Gunder Nielsøn 3 år, Peder Dragonsøn er 4 år.

56. Baarset schylder 1 hud, o. Oluff 31 år, s. Peder 4 år, h. Michel Jørgensøn 34 år, hs. Oluf Michelsøn 2 år.

57. Kios schylder 2 huder, o. Oluff 38 år, s. Amund ½ år, t. Niels Nielsøn 12 år.

58. Nederaas schylder 4 huder, o. Oluff 47 år, s. Oluf 8 år.

59. Øffueraas schylder 2 huder, o. Peder 58 år bruger 1 hud, s. Ifuer 3 år, h. Tosten Olufsøn 62 år, hs. Haagen Tostensøn 4 måneder, o. Niels 36 år bruger 1 hud, stifsøn Lartz Suendsøn 11 år.

60. Hafviigh schylder 2 huder, o. Michell 52 år, s. Madtz ½ år, t. Bronnoll Staphensøn 14 år, h. Guldbrand Olufsøn 92 år, hs. Oluf Jensøn 6 år.

61. Houger schylder 2 huder, Enchen bruger alt, s. Arne Erichsøn 5 år, t. Michell Lartzøn soldat 30 år, Lartz Pedersøn 12 år, Joen Joensøn 6 år.

62. Amli schylder 1 ½ huder, o. Michel 40 år, t. Rasmus Guldbrandsøn 47 år, Haagen Sangvisøn 7 år, h. Oluf Joensøn 42 år, hs. Joen Olufsøn 6 år, Erich Olufsøn 1 år.

63. Sylliaasen schylder ½ pund rugmeell, o. Anders 72 år, s. Bertel 11 år, Oluf 9 år.

64. Setter schylder 1 hud 3 schind, o. Oluf 52 år, hans fader Asbiørn 91, s. Peder Olufsøn 3 år t. Arne Sangvisøn 13 år.

65. Lunne schylder 3 huder, o. Joen 42 år, hans fader Simen 88 år t. Joen Sangvisøn 11 år.

66. Lunne schylder 1 schipund bygmeel och 1½ huder, o. Erich 68 år, s. Even 20 år.

67. Amli schylder 2 huder, o. Niels 48 år s. Johans 6 år, Lartz
3 år, fostersøn Oluf Olufsøn 11 år, h. Oluf Andersøn 42 år, hs. Gulbrand Olufsøn 3 år, Anders Olufsøn 5 år.

68. Kios schylder 1½ huder, o. Svend 50 år bruger ½ hud 3 schind, s. Hans 9 år Simen 5 år, Lartz 3 år, h. Joen Jacobsøn 102 år, o. Oluff bruger ½ hud 3 schind 38 år.

69. Høyby 2 huder, o. Christopher 14 (!), s. Niels Nielsøn 5 år.

70. Moe schylder 1 pund, o, Oluf 38 år, hans fader: Tore 81 år, t. Jens Andersøn 12 år, h. Baal Hansøn 62 år, hs. Oluf 2 år, b. Haagen Nielsøn tient for Soldat udi 18 år, 42 år.

71. Trætengen schylder 1½ huder, o. Oluff 72 år, s. Oluff 3 år.

72. Togsta schylder 1 schipund bygmeell ½ hud, o. Oluff 42 år, t. Christen Arnesøn soldat 20 år.

73. Skruckerud schylder 1½ huder, o. Amund 29 år, hans fader Halvord 92 år, s. Joen Halvorsøn 27 år, Oluf Halvorsøn 14 år, Gullich Halvorsøn 19 år.

74. Skoug schylder 2½ huder, o. Peder 48 år, s. Joen 14 år vandfør, Oluf 10 år, Erich 7 år, h. Lartz Michelsøn 62 år, Anders Rolfsøn 40 år hs. Michel Lartzøn 15 år, Ingebret Lartzøn 5 år.

75. Lien schylder 1½ huder, o. Joen 52 år, s. Peder 13 år, Joen 6 år, Niels 3 år, Oluff 1 år.

76. Hugnæs schylder 1 hud 2 schind, o. Peder 57 år, s. Marcus 28 år och bortreist, Niels Pedersøn soldat 27 år, Tollof Pedersøn 14 år, Oluf Pedersøn 19 år, Søren Pedersøn 8 år.

77. Lille Solberg schylder 1½ huder, o. Oluff 65 år, t. Torger Erichsøn 11 år, h. Halvor Olufsøn 33 år, hs. Tord Halvorsøn 5 år, Mads Halvorsøn 3 år.

Ringsagers Præstegield
Ødegaarder.

1. Aas schylder 1 hud, o. Niels sergiant 38 år t. Knud Haagensøn 18 år Ingebret Olufsøn 4 år, h. Niels Pedersøn 40 år.

2. Aanderud, schylder 2 huder, o. Christen 52 år bruger 1 hud, s. Ture 9 år, o. Peder 62 år bruger 1 hud.

3. Fossum, schylder 1½ hud, o. Oluff 52 år bruger 9 schind, s. Rasmus 7 år, Christopher 5 år, Oluf 3 år, Hans 1 år, o. Jens 30 år bruger 9 schind.

4. Ølene schylder 3 fieringer 1 lispund, o. Rasmus 38 år, s. Ouden Christensøn 8 år, h. Oluff Oudensøn 81 år.

5. Houg schylder 1 hud, o. Gunder 47 år.

6. Lunden schylder 1½ huder, o. Christen Trompeter 50 år t. Christopher 20 år.

7. Viig schylder ½ hud, o. Erich 82 år, s. Amund 32 år, Oluf
16 år tiener til laugmandens.

8. Lilleberrig schylder 4 schind, o. Oluff 81 år bruger 2 schind, s. Oluff 10 år, o. Amund 37 år bruger 2 schind, s. Oluff 2 år.

9. Jaren schylder 9 schind, o. Knud 44 år,

10. Rustad schylder 1 hud, o. Erich 29 år, s. Jens 14 uger gammeell, h. Guldbrand 72 år.

11. Lien schylder 1½ huder, o. Rasmus 36 år, hans fader Guldbrand 72 år, s. Asgut Rasmusøn 2 år, Anders Lartzøn 11 år, h. Lartz Monsøn 54 år och er vandfør, hs. Mons Lartzøn 2 år, h. Gumund Olufsøn 22 år, hs. Oluf Samuelsøn 7 uger, Mogens Halvorsøn 7 år.

12. Jensrud schylder 1 hud 2 schind, o. Oluff 34 år, h. Peder Andersøn 61 år, hs. Hans Pedersøn 8 år, Gunder Pedersøn 6 år.

13. Ottersrud schylder 1 hud 2 schind, o. Lartz 32 år, s. Niels ½ år.

14. Røer schylder 1½ huder, o. Amund 60 år, s. Anders 10 år.

15. Kochhynne schylder 1 hud 4 schind, o. Otte, h. Amund Ottersøn 44 år.

16. Oustbye schylder 1 hud, o. Haagen 52 år, s. Greier Siursøn
31 år, Haagen Siursøn 20 år.

17. Aanderud schylder 1 hud 9 schind, o. Niels 55 år, s. Jens 8 år.

18. Houg schylder 1 hud 9 schind, o. Joen, s. Jens 4 år.

19. Rognbergshoug schylder 1 hud 9 schind 3 fetlinger, o. Ingebret 59 år, s. Oluf 17 år tiener til laugmandens, Joen 12 år t. Anders Erichsøn 11 år, h. Jens Siursøn 47 år ocb er vandfør.

20. Stenhoug schylder ½ hud, Gunder 52 år, s. Jens 12 år Anders 7 år, Knud 4 år.

21. Knøsen schylder ½ hud 3 fetlinger, o. Evin 28 år, t. Oluff Lartzøn 15 år.

22. Sørrum schylder 1 hud 3 fetlinger, o. Søren 38 år, s. Siur 2 år.

23. Torsett schylder 2 huder, o. Hallor 35 år, t. Oluf 20 år.

24. Stoerdall schylder 1 hud, o. Jens 52 år bruger ½ hud, o. Find 31 år bruger ½ hud.

25. Lille Faraasen schylder 10 schind og 1 fetling, o. Suend 54 år, s. Biørge 7 år, Oluf 2 år, Frands 14 dager gammell, h. Oluff Nielsøn soldat 22 år.

26. Bratten schylder 1 hud 3 schind, o. Peder 51 år bruger ½ hud 1½ schind, o. Tord Gundersøn 31 år bruger ½ hud 1½ schind, s. Ouden Tordsøn 3 år, Einar Tordsøn ½ år.

27. Lillebratten schylder 4 schind, o. Michell Gundersøn soldat
31 år.

28. Tranberg schylder 2 schind, o. Hans Nie1søns 23 år, s. Lartz 1½ år, h. Erland Erichsøn 50 år.

29. Houli schylder 5 schind, Enchen bruger alt, t. Niels Andersøn 23 år, Tommes Einersøn 9 år.

30. Myr schylder 2 schind, o. Gunder 67 år, t. Peder Christensøn 20 år.

31. Vollum schylder 4 schind, o. Morten 32 år, h. Niels Hansøn soldat 24 år.

32. Molstad schylder 4 schind, o. Ingebret 28 år, hans fader Christopher 62 år, t. Olaf Hansøn 14 år.

33. Tuu schylder 4 schind, o. Anders 59 år, s. Oluff 14 år, h. Siur Jensøn Finde 42 år.

34. Fangberg schylder 4 schind, o. Tosten 32 år, hans fader Tosten 82 år, s. Halvor Tostensøn ½ år gammell, t. Lartz Nielsøn 9 år.

35. Lille Torset schylder 4 schind, o. Oluff 71 år, s. Oluf 11 år, Niels 3 år.

36. Krogstie schylder 2 schind, o. Anders 84 år, s. Tord Andersøn 15 år, Michell Johansøn 4 år.

37. Jemli schylder 4 schind, o. Hans 42 år.

38. Lille Molsta schylder 2 schind, Lartz 55 år, s. Oluff 15 år, vandfør.

39. Høgaasen schylder 1 hud 2 schind, o. Tiøstell 64 år, h. Arnsten Tiøstelsøn 37 år.

40. Pillervig schylder 1 hud, o. Tosten 82 år, s. Ouden 30 år.

41. Hage schylder 1 fiering, o. Lartz 68 år, s. Niels 4 år.

42. Presterud schylder 1½ hud, o. Suend 42 år, s. Oluf 6 år, Ingebret 5 år, Hans ½ år, t. Johans Ingebretsøn soldat 32 år.

43. Helset schylder 1 hud, o. Oluff 49 år, s. Torckill Oluffsøn 2 år, Peder Oluffsøn ½ år, s. Joen Nielsøn 23 år, er bortreist.

44. Siurud schylder ½ pund, o. Ouden 45 år s. Hendrich 26 år, Oluf 26 år er bortreist, Tosten 19 år, Elias 7 år Lartz 5 år, Christopher 11 år, Johannes 9 år.

45. Dumpedall schylder 1 hud, o. Lartz 56 år, t. Peder Erichsøn
6 år, h. Niels Olufsøn 61 år hs. Lartz Nielsøn 22 år.

46. Sneckersueen schylder ½ hud, o. Guldbrand 44 år, s. Jørgen 6 år, Oluff 3 år.

47. Heggenhouen schylder 1½ hud, o. Suend 86 år, s. Madtz 23 år, Erich 12 år, Lartz 9 år, Peder 8 år, Dirich 6 år, Gunder 3 år.

48. Nyhus schylder 1 hud, o. Peder 61 år, hans fader Oluff 101 år, Peders sønner: Jacob 22 år, Amund 12 år, Poffuell 8 år, h. Erich O1uffsøn 52 år.

49. Hobran schylder 1 hud, o. Tommes 42 år bruger ½ hud, s. Johans 11 år, Oluff 8 år, Hans 5 år, Lartz 3 år. o. Lartz 40 år bruger ½ hud, s. Guldbrand 3 år, Erich 5 år.

50. Krogsrud schylder 1 hud, o. Suend 24 år, Jens Oluffsøn stifsøn 6 år, h. Jens Haldvordsøn 81 år.

51. Houmb schylder 1½ hud, o. Oluff 40 år, s. Erich Oluffsøn 6 år.

52. Skruen. schylder 2 pund, o. Peder 54 år, s. Christen 12 år, Hans 9 år, t. Niels Joensøn 6 år.

53. Skynsby schylder 3 fiering, o. Joen bruger 1½ fiering 51 år, s. Tolloff 22 år, Anders 21 år, Peder, o. Niels bruger 1½ fiering 38 år.

54. Soelberig schylder ½ hud, o. Affle 92 år, s. Christen 28 år soldat, Niels 22 år, Morten 17 år, Siur 16 år, Anders 11 år, Lartz 9 år.

55. Narholo, schylder 1 hud, o. Oluff 27 år.

56. Ormsrud schylder 1 hud, o. Niels 82 år, s. Michel, soldat 33 år, h. Stener Oluffsøn 43 år, hs. Arne Stenersøn 7 år.

57. Toftelien schylder ½ hud, o. Tosten 81 år, s. Joen 23 år og er Rytter.

58. Huatum schylder 1 hud 6 schind, o. Guldbrand br. 7½ schind 82 år, o. Lartz br. 10 ½ schind 59 år, s. Hendrich 9 år.

59. Sueumb schylder 4 schind, o. Oluff 46 år, s. Oluff 4 år.

60. Skaffdalen schylder 1 hud, o. Amund 72 år s. Jens 24 år, Gulbrand 16 år, soldat bortreist til Kongens tieniste.

61. Dullerud schylder 1½ hud, o. Rolf Hendrichsøn 27 år, hans fader Jacob 92 år, t. Hallor Hafftorsøn 10 år.

62. Amunrud schylder 4 schind, o. Oluff 46 år, s. Peder 6 år.

63. Sueen schylder 9 schind, o. Lartz 31 år s. Hans 2 år, t. Guldbrand Olufsøn, soldat 22 år.

64. Gaaserud schylder ½ hud, o. Lartz 42 år, s. Oluf 7 år, Oluf Pedersøn 12 år, Guldbrand Pedersøn 9 år, Michell Pedersøn 8 år, Suend Pedersøn 5 år.

65. Bøfre schylder 1 hud, o. Gunnund 52 år, s. Peder 6 år, Einer
4 år, Knud 1 år.

66. Hasselkneppe schylder 1 hud 3 schind, o. Lartz 31 år, s. Gulbrand 1 år Peder 1 år, h. Hans Pedersøn, soldat, 26 år, t. Oluff Staphensøn 12 år.

67. Larrud schylder 1 hud, o. Guldbrand 52 år, s. Oluf Guldbrandsøn 9 år, Amund 6 år, Ingebret 3 år, h. Stafen Olufsøn 62 år, hs. Knud Staphensøn 9 år, Oluf Biørnsøn 70 år.

68. Sueen schylder 1 hud, o. Oluff 32 år s. Ingebret 12 år, Oluf
3 år.

69. Sandby schylder 1 hud, o. Joen 38 år, hans fader Anders 72 år, s. Christen Andersøn 27 år, h. Jens Tøstelsøn 34, hs. Niels Jensøn 1½ år.

70. Lunne schylder 1 hud, o. Johans 42, t. Torger Ifuersøn 47 år Lartz Hansøn 23 år.

71. Kulsueen schylder 3 schind, o. Suend 81 år, s. Erich 14 år, Knud 32 år, hs. Børger Tommesøn 1 år.

72. Tømten schylder 3 schind, o. Joen 26 år, o. Peder Olufsøn 8 år.

73. Stolpsta schylder 1 hud 9 schind, o. Mogns 50 år, s. Tøstell 9 år, Christen 4 år.

74. Stolpsta schylder 1 hud 9 schind, o. Christopher 27 år, s. Peder 2 år t. Christopher Mortensøn 14 år.

75. Stolpsta schylder 1 hud 4 schind, o. Hans 37 år, s. Lartz 7 år Morten 3 år, t. Joen Nielsøn 26 år.

76. Riise schylder ½ hud, o. Hans 32 år.

77. Bucherusta schylder 1 hud, o. Hans bruger ½ hud, 42 år, s. Peder 6 år, Iffuer 1 år, o. Peder bruger ½ hud, 56 år.

78. Aastad, schylder 2½ hud, o. Peder 56 år s. Hans 20 år, Torger 18 år Haagen 15 år.

79. Suertingstad schylder ½ hud, o. Oluf 39 år, s. Michel Olufsøn 5 år, hs. Anders Christensøn 20 år.

80. Skaflien schylder 3 schind, o. Suend 72 år.

81. Mellien schylder 1 hud, o. Jacob 79 år s. Oluf Jacobsøn 8 år.

82. Jøraasen schylder 1 hud, o. Erich 52 år, s. Jens 14 år.

83. Ømoe schylder 1 hud, o. Lartz 42 år.

84. Fossen schylder 3 fiering, o. Finboe 58 år, s. Jørgen 20 år, t. Oluf Lartzøn, soldat, 28 år.

85. Slottet schylder 1 hud, o. Niels 58 år, s. Madtz, soldat, 22 år, b. Guldbrand Christophersøn 38 år, hs. Michel Jensøn 13 år.

86. Seter, schylder 9 schind, o. Kield 42 år, h. Lars 45 år.

87. Quislien schylder 10 schind, o. Ouden bruger 5 schind 42 år, o. Oluf bruger 5 schind 42 år.

88. Sylliaashafuen schylder 1 hud, o. Peder 42 år s. Even 5 år.

89. Byen schylder ½ hud, o. Oluf 52 år, s. Anders 6 år.

90. Qværnen schylder 2 pund bygmeel, 3 schind, o. Pofuell
27 år.

91. Brandbue schylder 3 schind, o. Oluff 62 år.

92. Ellevesetter schylder ½ hud, o. Lartz 40 år.

93. Bruvold schylder 3 ocb 1 pund bygmeel, Enchen bruger alt, s. Jens Haagensen 8 år h. Peder Andersøn 52 år, hs. Anders Pedersøn 20 år Bertmand Cammersøn 20 år t. Gunder Pedersøn 5 år.

94. Suæumb schylder ½ hud, o. Halvor 52 år, o. Christopher 8 år, h. Oluff Olufsøn 61 år.

95. Vælang schylder ½ hud, o. Lartz 77 år.

96. Haagenaasen schylder 1 hud, o. Johans 85 år.

97. Onsumb schylder ½ hud, o. Anders 54 år, hans fader Johans 100 år, s. Oluf Andersøn 15 år, Mogns Andersøn 15 år, Christen Andersøn 2 år, h. Oluf finde er 45 år, Peder finde er 43 år.

98. Biscopsaasen schylder 1 hud, o. Gunder 52 år, h. Gumund Olufsøn 44 år, Peder Olufsøn 41 år.

99. Affset schylder 2 bucher, o. Guldbrand 58 år, s. Arne 17 år.

100. Rud schylder 1 hud, o. Anders 52 år, s. Erich 15 år.

101. Berrig schylder ½ pund rugmeel, o. Joen 40 år, s. Arne 6 år, Tosten 3 år.

102. Berrig schylder 1 hud 2 schind, o. Amund 20 år, s. Erich Stafensøn, soldat, 16 år, Brønnel Stafensøn 14 år, Halvor Stafensøn 13 år, Oluf Stafensøn 8 år, Gulbrand Stafensøn 6 år.

103. Hougen schylder 1 hud, o. Niels 52 år, s. Peder 19 år, vandfør, Erich 12 år, Joen 10 år, Siur 8 år, Oluf 6 år.

104. Setterlien schylder 1 hud, o. Lartz 72 år, s. Erich 20 år, Joen 13 år, h. Niels Lartsøn 22 år.

105. Freng schylder 1 hud, o. Siur 47 år, s. Anders 13 år, Lartz 6 år, Oluf f 4 år, Peder 1 år.

106. Freng schylder 1 hud, o. Jens 62 år, s. Rasmus 25 år, Michel 24 år, Johan 12 år, Niels 8 år.

107. Setter schylder 4 schind, o. Oluff 52 år, s. Oluff 15 år, Troen 8 år.

108. Hala schylder ½ hud, o. Christopher 38 år.

109. Lien schylder 1 hud, o. Halvor 52 år, s. Amund 8 år.

110. Bræche schylder 1 hud, o. Hans 52 år.

111. Korsvig schylder 4 schind, o. Torchill 63 år, s. Chris. 33 år, Guldbrand 29 år, hs. Torbiøn Christensøn 5 år.

112. Hougen schylder 5 schind, o. Knud 47 år, hans fader Christopher 63 år, s. Haagen Knudsøn 9 år, Michel Knudsøn 5 år, Christopher Knudsøn 1 år.

113. Rønningen, schylder 2 schind, o. Erich 32 aar, hans fader Christen 81 aar, s. Pofuel Gundersøn 11 aar.

114. Lien, schylder ½ hud, o. Vardiur 52 aar, h. Halvor Siursøn 32 aar.

115. Moen, schylder 3 schind, o. Joen 91 aar, s. Michel 20 aar.

116. Nøchelaasen, schylder 3 schind, o. Oluff 41 aar, s. Knud, soldat 27 aar, Vardiur 19 aar.

De fødde udi dett aar 1665.
Tord Lartzøn, Erich Olufsøn, Hallor Michelsøn, Oluff Ingebretsøn, Niels Evindsøn, Christopher Knudsøn, Peder Lartzøn, Hans Suendsøn, Guldbrand Lartzøn, Peder Lartzen, Niels Lartzøn, Haagen Kieldsøn, Amund Olufsøn, Peder Olufsøn, Einer Tordsøn, Erich Olufsøn, Halvor Tostensøn, Niels Johansøn, Madtz Michelsøn, Jens Erichsøn, Oluf Christensøn, Oluf Mognsøn, Haagen Tostensøn, Ouden Jørgensøn. Uecte børn: Oluf Samuelsøn, Borger Tommisøn.
Døde i aar 1665.
Niels Christophersøn 81 aar.
Michel Finboesøn 35 aar.
Areld Oudensøn 62 aar.
Knud Pedersøn 71 aar.
Peder Erichsøn 27 aar.
Michel Erichsøn 21 aar.
Bortreiste aar 1665.
Michel Tordsøn, Erich Toresøn.
For Vin och brød att holde Kirckerne, er aflagt ichun tiuffue tønder Korn uden topmaall huilche anammis aarligen paa Kastebuen her ved Ringsakers hofuetkirche; dett er umuligt att holde udi denne vanschelige tid vin och brød till Kircherne her i Ringsagers Sogn, uden att Kirchernis inspectores ville aflegge noget meere saa en fattig mand iche maa stiche i schyld och gield for det som Kircherne self er god for att betale, dett saa i sandhed att være
Vidner
Alf Pedersøn.
Dette att være et rictig forfattet mandtall paa all mandkiøn udi Ringsagers Sogn bekiender Sognepresten her sammestedtz med egen haand och Segll, Actum Anno et die ut supra. NB. Sognepræsten for sinn svagheds schyld, iche sielff dette Mandtal haffer schreffuitt.
 
Jenns Christophersøn.

2den Liste
Mandtall offuer Ringsagger Sogens Mandkiøn och dens Alder
beschreffuen effter Kongelig befalinger udi dett Aar 1664.
Anno 1664 den 26 October effter Kongeligh Maystetz voris Allernaadigste arffherris och Konges Naadigste Befalning, om et Richtig Mandtall offver ald Ringsaggers Sogens Mandkiøn at forfatte, vare wii Effterschreffne Diderich Muus Gudtz Ordtz Tiennere till Ringsagger Meenighed, Naadigste forordnet I Sognepræstens stæd, sampt Lieutenant Manhafftig Peder Hvalstad paa hans hustruis faders Lauridtz Hvalstad medhielper udi Berrigs fierdingen hans vegne, sampt Mogens Holstad och Oluff Staff. Item Hans Viniou medhielper udi Refflings Fierdingen, saa och Erich Soug och Lauridtz Sjiølstad, forsamblede paa Amb och bleff da befunden som følger:
Refflings - Fierdingen.
Søuffstad, o. Mogens 56 aar, Lauridtz 35, h. Steener Olufss. 50.

Hersoug
, o. Erich 60, s. Michel 26, Jon 24, h. Anders Børgess. 40.

Soug
, o. Erich 56, s. Erich 23, Knud 18, h. Erich Guldbrandss. 56, Guldbrand Pedersen 62.

Soug
, o. Erland 70, s. Siffver 24, Erich 22, o. Madts 90, t. Erich Guldbrands. 13.

Amb
, o. Hans 50, s. Oluff 20, h. Michel Tolluffss. 30, Helie Knudss. 36, vanfør, Guldbrand Torbenss. 26.

Amb
, o. Erich 96, s. Jon Erichss. 32, Kand iche tale at forstaa.

Hersætt
, o. Anders 50, s. Oluff 18, Gunder 16.

Ingeberg
, o. Fridrich 56, s. Anders 16, t. Michell Oluffss. 26, h. Oluff Ifverss. 36, Gunder Børgess. 43, Iffver 70, er blind.

Reffling
, o. Siri, En Enche, s. Michel 27, Jens 23, Christen 20, Jørgenssønner.

Giølstad
, o. Lauridtz 40, Christen Pederss. 85, h. Axell Tollufss. 50, hs. Tolluff Axelss. 27, h. Michel Erichss. Rytter 27.

Giølstad
, o. Rasmus 34, Birtte, en Enche, s. Ouden Asgudtss. 14

Holo
, o. Ottr. 46, Capt. Liet. Erich Nielss., h. Simen Siffverss. Soldat 28.

Dalbye
, o. Christen 60, t. Lauridtz Christenss. 14, Svend Michels. 12.

Amb
, o. Jens 60, Johannes er Soldat 36.

Aasserud
, o. Michell 30, Effven 28.
Halffve - gaarder.

Sougstad, o. Guldbrand 80, Hans 26, t. Oluff er iche fuldvittig 40.

Bordall
, o. Oluff 40, h. Oluff Torchildss. 47.

Brattberg
, o. Hans 60, s. Peder Hanss. 26, vanfør.

Tørrud
, o. Biørn 58, t. Oluff 50.

Kroggerud
, o. Oluff 44, Hans 36, h. Kort Christopherss. 40, tient for soldat i 19 aar.

Ulffvilrud
, o. Mathis 75, Poffvel 30.

Engeschouff
, o. Amund 30, s. Siffver Amundss. vanfør 14.

Steensrud
, o. Torgrim 40, s. Oluff Nielsen 28.

Holo
, o. Tolluff 60, s. Tosten Tollufss, er Rytter 19, t. Froer Christensen 36.

Holo
, o. Christen 60, s. Oluff Christenss. er soldat 28.

Ødegaarder.
Haffve, o. Lauridtz 68.

Præsterud
, o. Svend 40, t. Johannes Engelbretss. er soldat 30.

Helsætt
, o. Gudbiør en enche, s. Jon Nielss. 20.

Siurrud
, o. Ouden 60, s. Hendrich 24.

Dumpedall
, o. Lauridtz 46, h. Niels Olss. 50, hs. Laurs Nielss. 20 er soldat.

Snechersveen
, o. Guldbrand 44.

Hegenhouff
, o. Svend 85.

Nyhuus
, o. Peder 56, s. Jacob Pedersøn 20, h. Erich Oluffss. 50, o. Oluff 100.

Ormsrud
, o. Niels 80, s. Michel Nielss. 30 er soldat.

Hoebring
, o. Tomes 40, Lauridtz 38.

Krogsrud
, o. Svend 22, h. Jens Halffvorss. 80.

Houmb
, o. Oluff.

Skruen
, o. Peder 52.

Skiønsby
, o. Jon 50, s. Tolluff Jonss. 30, o. Niels 30.

Solberg
, o. Affle 90.

Narhollo
, o. Oluff 26.
BERGS FIERDING.
Fulde gaarder.
Lenne, o. Birtte en Enche, s. Mogens.

Stenberg
, o. Oluff 33, t Niels Oluffss. 20, Lauridtz Jonsen 13.

Lenne
, o. Oluff 67.

Kindli
, o. Karll 43, t. Knud Nielsen 30.

Kolstad
, o Mogens 62, s. Knud 30 og Niels 26, h. Jørgen Oudensøn 47.

Kolstad
, o. Guldbrand 80, s. Niels 40 og Michel Gulbrandss. 30, t. Tolluff Tolluffss. 12, h. Lauridtz Guldbrandss 28 og Lanridtz Simenss 80.

Farberg
, o. Anne en Enche, s. Oluff 40, Morten 40, Jens 30, Michel 25 og Ouden Guldbrandsønner 14.

Hoffvin
, o. Peder 40, t. Oluff Pederss. 90 og Oluff Tomess. 26.

Staff
, o. Oluff 70, s. Siffver 30, Erich 26, Johannes 16 og Harald Olsønner 13.

Berrig
, o. Oluff 58, t. Engebret Laurss. 14 og Hermand N: 30, h. Elend Smed 60, hs. Lauridtz Elendss. 30.

Berrig
, o. Elias 60, t. Lauridtz Steensen 50, Erich Iffversen 12 og Oluff Lauridtzen 50.

Hvalstad
, o. Lauridtz 96 og Lieutenant Peder Amb 52, t. Tore Nielsen 30, Anders Christenss. 20 og Torgeir Peders. 16.

Qvarberg
, o. Kari, en Enche, s. Tomas Lauridtsen 50 og Peder Lauridtzen, h. Michell Lauridtzen 50.
Halffve Gaarder.
Jensrud, o. Astri en Enche, t. Morten Pederss. 30 og Knud Tronss. 13, h. Johannes Erichss. 28.

Øchelsrud
, o. Botolph 40, t. Michel Jonss. 16, h. Siffver Michelss. 26.

Wiig
, o. Amund 40, t. Jørgen Jørgensen 18.

Lille Kolstad
, o. Peder 23, t. Oluff Christenss. 16.

Lenne
, o. Peder 62 og Lauge 32, t. Oluff Siffverss. 12.

Kindlie
, o. Lauridtz 43, t. Michel Oluffsen 24.

Hoel
, o. Siffver 28.

Winsoell
, o. Oluff 38, t. Christen Oluffsen 14.

Rotterud
, o. Oluff 45, s. Haagen Oluffsen 13.

Staff
, o. Hans 60, h. Gulbrand Jonss. 50 og Halffvor Olsen 42.

Enger
, o. Amund.

Ousbye
, o. Christen 60, s. Christen Christenss 19.

Steens Eng
, o. Rolff 30, h. Torgeir Aasvesøn 100.
Ødegaarder.
Aas, o. Niels Siffverss., Sergeant 36 og Malli, er en Enche, s. Lauridtz Siffverss. 36 og Jon 32, t. Iffver Amunds. 18.

Aanderud
, o. Christen 50 og Reder 60.

Fossum
, o. Oluff 50.

Øelenne
, o. Rasmus 36.

Huog
, o. Gunder 45.

Lunden
, o. Christopher Trompeter

Wiig
, o. Erich 80, s. Amund Erichss, vanfør, 30.

Lilleberg
, o. Oluff 80 og Amund 35.

Dette så Richtig Antegnedt effter de vedkommendes egen foregiffuelse vidner vi med voris egne Hænder och her paatrycte Signetter, Actum Anno, Die et Loco ut supra
Diethericus Musenius.
manu mea.
Laurss Chrestensøn.
Egen Hnd
REDALENS FIERDING.
Fulde Gaarde.
Bierche, o. Oluff Jensen 90 og Gunder Oluffss. 47, t. Lauridtz Kieldsen 19, Anders Ollesen 12 og Anfind Laursen 12.

Rolie
, o. Oluff 46 og Tord 34, t. Oluff Oluffsen 23 og Gulbrand Laursen 12.

Enger
, o. Findboe 80, s. Rasmus 36 og Michel Findboess. 33.

Klundby
, o. Narffve 50, s. Oluff Narffvesen 14.

Ettenstad
, o. Oluff 80, s. Niels 26, Tor 24 og Laurs Olss. 12.

Markiu
, o. Jens 46 og Lauridtz 30.

Markiu
o. Amund 63 og Mogens 28.

Skøye
, o. Anders 28, t. Amund Olsen 36.

Skurshus
, Møtte iche at lade sig anskriffue.

Skiønsby
, o. Siffver 40.

Lier
, o. Jens 47, s. Hans Jensen 17, 1. Lauridtz Findbosøn 30.

Tofftelien
, o. Tosten 64, s. Jon Tostensen 20.

Hvattum
, o. Guldbrand 80 og Lauridtz 57.

Sveumb
, o. Oluff 44.

Skaffdalen
, o. Amund 70, s. Jens 24 og Guldbrand Amundss. 17.

Dullerud
, o. Jacob 90, t. Rolff Hendrichs. 25, h. Oluff Jacobss. 50.

Amundrud
, o. Oluff 44.

Sveen
, o. Lauridtz 29.

Gaasserud
, o. Goro, en Enche med nogle Smaabørn.

Beffre
, o. Gudmund 50.

Hasselknip
, o. Lauridtz 30 og Hans 24, t. Erich Pederss. 28.

Larrud
, Møtte ickke at Lade sig anschriffue.
SKAPPEL FIERDING.
Fulde gaarde.
Tande, o. Jon Madtzen 40 Sargiant og Laurs Madtzen 50, s. Johannes 14 og Madtz Laurss. 12.

Winiou
, o. Hans, s. Oluff 24, h. Erich Erichs. 58.

Mælum
, o. Knud 70, s. Peder Knudss. 28 og Ouden 20, h. Jon 78.

Nyehus
, o. Haldvard 40, Ouden 36 og Johannes 32.

Dælen
, o. Jon 56, s. Lars 15 og Lars 12.

Hielmstad
, o. Knud 62, s. Mons 15, t. Olluff Jacobss. 24.

Lilleboelstad
, o. Guldbrand 45, t. Niels Gunderss. 24 og Halffvor Guldbrandss 20.

Skyberg
, o. Arild 60 og Jens 50, t. Arne 40, h. Peder Laurss. 60.

Fulsen
, o. Kield 40, t. Olle Svendsen 20 og Erich Pedersen 19, h. Johannes Diderichss 48.

Baardsætt
, o. Christen 60 og Olluff 40.

Fulsen
, o. Tosten 54, t. Lauridtz Michelss. 12, h. Jon Jonsen 70.

Krogvig
, o. Michell.
Halffe gaarder.
Steen, o. Jens 55, s. Hans Johanss. 26, t. Haagen Jonss. 17, Oluff Michelss. 15 og Poffvel Olsen 13, h. Birtte, en Enche, hus. Johannes Torbenss. og Olle Torbenss.
Tande, o. Tosten 56, h. Michel Oluffsen 48.
LilleRingsager, o. Morten 60, s. Jens 20, Haagen 18 og Olle Mortenss. 14.
Bordsætt, o. Oluff.
Kios, o. Oluff 36.
Ødegaarder.
Bordsætt, o. Jens 60 og Oluff 32.

Sandbue
, o. Anders 70 og Jon 36, s. Christen 32, h. Michel Jørgensen 32 og Jens Tiøstelsen 32.

Lunde
, o. Johannes 40.

Stolpestad
, som Klocheren paaboer, t. Jon Nielsen 25.

Stolpestad
, o. Mogens 48, t. Niels Pedersen 45, h. Christen Tiøstelsen.

Stolpestad
, o. Christopher 26, t. Jon Oluffsen 26.

Kulsveen
, o. Svend 80, s. Erich 12.

Tømten
, o. Guru, en Enche, h. Oluff Oluffsen 65.
Dette saa Richtig Antegnedt effter de vedkommendes Egenforegiffuelse, vidner vi med voris Egne Hænder och her paatrycte Signetter, Actum Anno, Die et Loco ut supra.
Dietheriens Musenius
manu mea.
Anno 1664, den 2 Novemb: Effter hans Kongl.: Maysttz:
voris Aller Naadigste Arffherris och Kongis Befaling, om et Richtigt Mandtall offver ald Ringsaggers Sogns Mankiøn at forfatte, vare vi Effterschreffne Diderich Muus, Gudtz Ordtz Tienere till, Ringsagger Meenighed, Naadigst forordnet I Sognepræstens Stæd, sampt Michel Farberg och Olle Flidtzagger Medhielper udi Weldre fierdingen; saa och Christen Kos, Oluff Simenstad, Brynild Narud, Halffvor Torsætter, forsamlede paa Bye, och bleff da befunden som følger:
VELDRE FIERDING.
Fulde Gaarde.
Simenstad, o. Oluff 68, s. Niels 30 og Trund 28, t. Oluff Erichsen 12, h. Niels Olsen 50.

Bogstie
, o. Oluff 63, s. Poffvel 30, Erich 26 og Michel 12, h. Oluff 63, s. Poffvel 30, Erich 26 og Michel 12, h. Oluff Pedersen 70.

Baaberg
, o. Oluff 48, 1. Poffvel Hansen 30, Tosten Siffversen 12 og Niels Jensen 12.

Narrud
, o. Brynild 50, s. Arne 12, t. Arne Andersen 16, h. Gunder N: 60, hs. Haldwor 14.

Løchen
, o. Jens 62, s. Amund Jensen 30.

Løchen
, o. Oluff 30, t. Trund Elensen 20.

Togstad
, o. Lisebeth en Enche og Haagen 28, s. Jens 25 og Tomes Toress. 22.

Bierche
, o. Oluff 40, t. Erich Amundss. 20, Tosten N: 20 og Christen Arness. 20, h. Sifffver Pederss. 36.

Kos
, o. Christen 55, s. Christen Christensen 12, t. Lauridtz Erichsen 16.

Skierpen
, o. Hoffvor 45, t. Søffren Christopher. 20 og Jørgen Jensen 12.

Bye
, o. Oluff 46, t. Jens Oluffss. 16.

Flidtzagger
, o. Oluff 44, t. Amund Laursen 18, Tor Pedersen 18 og Peder Torgierss. 15.

Winiou
, o. Ouden 40, t. Anders Andersen 18.

Aslaae
, o. Engelbret 68, h. Lauridtz Hemmingsen 60.

Glædstad
, o. Peder 50 og Halffvor 33, s. Haldvor Pedersen, h. Hans Stæphensen 103 og Christen Hansen 40.

Skarløchen
, o. Gunder 85 og Lauridtz 40, t. Anders Erichsen 20, h. Giertrud, en Enche, hs. Mogens Erichsen 16.

Biørie
, o. Erich 50, t. Tord Andersen 20, Halffvor Ingvolds. 50 og Christen Gregersen 28, h. Peder Henrichsen 60, hs. Hemming Pedersen 28.

Biørie
, o. Lauridtz 38, t. Haagen Siffverss. 14 og Erich Olsen 13.

Børche
, o. Biritte en Enche, s. Peder Jonsen 25, Siffver Jonsen 28 og Jon Christensen 22, t. Jettvold Pederss. 16, h. Anne, en Enche, hs. Jon Erichss. 20.

Berrost
, o. Oluff 60 og Erich 40, t. Jon Oluffsen 20, h. Oluff Jenss. 50, hs. Anders Olss. 29.

Opsall
, o. Eyler 80, s. Berthell 29, og Samuell 26, h. Hertvig Jacobss. 58.

Delen
, o. Johannes 37, h. Johannes Nielsen 60.

Børche
, o. Astri, en Enche og Olle 40, s. Daphin 36.
Halffve gaarder.
Ruud, o. Guldbrand 47, s. Lauridtz 12.

Løchen
, o. Beritte, en Enche, s. Torgier Laurss. 12.

Mælum
, o. Oluff 40 og Christen 26.

Angelsætt
, o. Torben 28, t. Poffvel Erichss. 24, h. Peder Gundderss. 55.

Sørlund
, o. Erich 40, h. Kirsten, en Enche, hs. Jon Laursen 26. Kommerstad, o. Anders 42, t. Johannes Anderss. 23, h. Michel Christophers. 25.

Grannerud
, o. Oluff 50 og Tore 40, s. Niels Olsen 18 og Mogens Toress. 16, h. Siffver Christophersen 60.

Jemtland
, o. Siffver 25, t. Haldvor Evensen 22, h. Hendrik Pedersen 32.

Helsett
, o. Christen 35, t. Laurs Hansen 12.

Jemtland
, o. Amund 40.

Lien
, o. Hans 40 og Rasmus 56, h. Niels Gundersen 50.

Houmb
, o. Torgeir 36, h. Olle Erichsen 50.

Aslaae
, o. Anders 63, t. Jon Jensen 26, h. Erich Jensen 30.

Grinne
, o. Oluff 67.

Dalost
, o. Hans 47 og Jens 26, h. Jon Pedersen 50.

Sveen
, o. Hans 48, h. Erich Hanss. 50.

Lier
, o. Tiøstell 58, s. Arne Tiøstels. 12, h. Niels Jetvoldss. 66.

Houg
, o. Envold 45, s Jacob Envoldss 12.

Børche
, o. Haagen 48, h. Torgier Madtzen 70 og Anders Pedersen 60.

Aanderud
, o. Anders 42.

Høbye
, o. Oluff 50 og Jon 78.

Dalseng
, o. Effven 36 og Erich 36, t. Michel Gundersen 33.

Giemse
, o. Christopher 50.

Mælum
, o. Peder 63 og Lauridtz 46.

Faraasen
, o. Jon 50 og Oluff 42, s. Gunder Jonss. 20 og Olle Jonss. 18.
Ødegaarder.
Jaren, o. Knud 42.

Rudstad
, o. Erich 27, h. Guldbrand Olufsen 84.

Lieen
, o. Guldbrand 70, h. Laurs Mogenss. 52 og Axell Jørgenss. 26

Jensrud
, o. Oluff 32, h. Gudmund Olufsen 20.

Ottersrud
, o. Lauridtz 30.

Røer
, o. Amund 58.

Kockhønne
, o. Otter 70, h. Amund Otterss. 37.

Pillervig
, o. Tosten 80, s. Jon 28 og Ouden Torstenss. 26.

Ousbye
, o. Haagen 48, s. Anders 34 og Gregers Siffverss. 30.

Aanderud
, o. Niels 54.

Houg
, o. Jon 46.

Rongbershoug
, o. Engelbret 58, s. Olle Engebretss. 16, h. Jens Siffverss. 48.

Steenshoug
, o. Gunder 50.

Knøsen
, o. Effven 26.

Sørum
, o. Søren 36, t. Peder Olss. 12.

Torsætter
, o. Halffvor 33, t. Niels Hanssen 22, h. Ansteen Tiøstelss. 34.

Stordall
, o. Jens 50 og Find 28.

Lillefaraas
, o. Svend 52, t. Olle Nilsen 22.

Høyaas
, o. Tiøstell 62, t. Niels Andersen 26, h. Ansteen Tiøstelss. 34.

Bratten
, o. Peder 60 og Tor 30.

LilleBratten
, o. Knud 40.

Tranberg
, o. Eleff 48, h. Hans Nielsen 21.

Houffli
, o. Einer 68.

Myer
, o. Gunder 64.

Wollum
, o. Morten 30, h. Siffver Jensen 40.

Molstad
, o. Christopher 60 og Engebret 20, t. Olle Hansen 12.

Tuu
, o. Anders 67, s. Oluff Andersen 12.

Fangberg
, o. Tosten Tostensen 30 og Tosten Christophersen 80.

Lille Torsætt
o. Oluff 70.

Krogstie
, o. Anders 82, s. Tor Andersen 12, h. Svend Torgiersen 32 og Haldvor Haldvorsen 80.

Jemlie
, o. Hans 50.

Lillebolstad
, o. Lauridtz 54, s. Olle Laurss. 14.

Dette saa Richtig Antegnedt effter de vedkommendes egen foreschriffuelse vidner vi med voris Egne Hænder og her paatrycte Signetter, Actum Anno, Die et Loco ut supra.

Diethericus Musenius
manu mea.

Anno 1664 den 8 November, Effter hans Kongelige Mayst voris Allernaadigste Arffherris og Kongis Naadigste Befalning om et Richtigt Mandtall offver ald Ringsaggers Sogns Mandkiøn at forfatte, vare vi effterschreffne Diderich Muus, Gudtz Ordtz Tienere till Ringsagger Meenighed naadigste forordnedt i Sognepræstens stæd samt Morten Farberg och Even Mælum, Medhielper udi Brøttumss fierdingen sampt Siffver Ulffven och Jon Lien, Saa och Lauridtz Berrig Medhielper udi Ringsfierdingen, och så Hoffvor Lier och Siffver Hulberg, forsamlede på Berrig, och bleff da befunden som følger:

RINGS FIERDINGEN.
Fulde gaarder.
Berrig, o. Lauridtz 63, s. Oluff 29 og Haagen 23, t. Guldbrand Jonss. 14 og Jon Oluffsen 40, h. Lauridtz Olsen 50 og Olle Evensen 46.

Herberg
, o. Kield 42 og Elen, en Enche, s. Lauridtz 36, Olle 32 og Michel Jonss. 24, t. Guldbrand Halvorss. 35, h. Anders Olsen 44.

Bye
, o. Syffver 30, t. Knud Laursen 40, h. Laurs Ottersen 36.

Bye
, o. Oluff 90 og Mogens 30, t. Oluff Oluffsen 29.

Duusgaard
, o. Erich 56, t. Eyner Siffversen 13 og Jacob Tostensen 33, h. Giert Jacobsen 32.

Hulberrig
, o. Siffver 50, s. Hendrich Siffrss. 14, 1. Peder Lauridtzen 50.

Østerfieldstad
, o. Michell 35, t. Jon Poffvelsen 50, h. Jon Olsen 50, Christopher Graff 60 og Hendrich Olsen 30.

Krogsgaard
, o. Michel 34 og Jon 78.

Wæe
o. Oluff 36,Torbiørn 80, Hendrich 36 og Madtz 83.

Undsætt
, o. Lauridtz 44 og Niels 34.

Fieldstad
, o. Halffvor 54.

Fieldstad
, o. Jon 70 og Olle 34, s. Gunder Jonss. 22, h. Tosten Jonsen 30.

Lier
, o. Hoffvor 56, s. Erich Hoffvorsen 25, t. Rasmus Olsen 36 og Samuel Christensen 12.

Ulffven
, 0. Anders 63 og Poffvel 58, s. Peder Andersen 22 og Engebret Andersen 12, h. Olle Engebretsen, 80, hs. Engelbret Olss. 28.

Ulffven
, o. Niels 30, h. Jon Pederss. 40.

Smedstad
, o. Kield 56, s. Arne Kieldsen 20, h Arne Arnesen 40.

Smedstad
, o. Oluff 56, h. Lauridtz Gundersen 40, Sandris Pedersen 40 og Oluff Andersen 80.
Halffve gaarder.

Nederaas, o. Olle 45, t. Olle Madtzen 36.

Øffveraas
, o. Peder 56 og Niels 34, h. Torsten Olss. 60.

Havig
, o. Michel 50, 1. Erich Stæphensen 13, h. Guldbrand Olss. 90

Houger
, o. Anne, en Enche.

Amblie
, o. Michell 38, h. Olle Jonsen 40.

Trætteng
, o. Olle 70.

Sylliaas
. o. Anders 70.

Setter
, o. Olle 50, t. Ouden Olss. 18.

Lunde
, o. Jon 40 og Simen 86, t. Rasmus Guldbrandsen 45.

Amblie
, o. Niels 46, h. Oluff Anderss. 42.

Kios
, o. Svend 48 og Olle 36, h. Jon Jacobss. 100.

Høybye
, o. Karen, en Enche, t. Christopher Guldbrandss. 14,

Moe
, o. Tor 100 og Olle 36, s. Michell 32 og Erik Torss. 22, h. Gunder Madtzen 63 og Baard Hansen 60, hs. Jon Baardsen 26.

Ødegaarder.
Riise, o. Mari, en Enche, s. Hans Toress. 30, t. Olle Anderss. 12.

Moequærn
, o. Hågen 40.

Bucherudstad
, o. Hans 40 og Peder 43.

Aastad
, o. Peder 54, s. Hans Pedersen 18.

Biscopaas
, o. Gunder 51, h. Gudmund Olsen 43 og Peder Olsen 40.

Svartungstad
, o. Oluff 36.

Skafflien
, o. Svend 70.

Mædlien
, o. Jacob 78.

Jøraasen
, o. Erich 50, s. Peder 25 og Jens Erichss. 12.

Haagenaas
, o. Johannes 83, t. Henning Halffvorsen 12.

Øemoe
, o. Lauridtz 40.

Fossen
, o. Findboe 56.

Slottedt
, o. Niels 56, s. Madtz Nielss. 20.

Præstequærn
, o. Guldbrand 36.

Sætter
, o. Lauridtz 42.

Qvislen
, o. Ouden 44.

Syliaas Haffven
, o. Peder 40.

Byen
, o. Olle 50, h. Christopher Erichss. 60.

Qværnen
, o. Poffvel 25.

Brandbue
, o. Olle 60.

Elleffsetter
, o. Lauridtz 38.

Bruvold
, o. Haagen 60, s. Knud Haagensen 13, h. Peder Andersen 50.

Sveumb
, o. Haldvor 50.

Onsumb
, o. Anders 45, s. Mogens Anderss. 13, t. Torgier Iffversen 48 og Olle Ollesen 43, h. Anders Pederss. 49.

Wælang
, o. Lauridtz 76, s. Michell Laurss. 28.

Affsætt
, o. Guldbrand 56.
BRØTTUM FIERDING.
Fulde Gaarder.
Bergseng, o. Jørgen 30, t. Olle Halffvorsen 12 og Jens Nielsen 28.

Hundskiøl
, o. Jon 27.

Mælum
, o. Effven 60 og Guldbrand Evindsen 27, t. Tosten Kielsen 32 og Amund Torgierss. 24.

Mælum
, o. Eyner 38.

Soelberg
, o. Halffvor 72, s. Gunder 24 og Tolluff Halffvorss. 12, h. Hans Hansen 44.

Kiende
, o. Asbjørn 80, s. Olle Asbjørnss. 32, t. Peder Pedersen 13.

Almb
, o. Erich 70, s. Siffver 33, Erich 30, Jon 27 og Torben 21.

Allmb
, o. Siri, en Enche, t. Erich Halsteensen 40, Peder Nielsen 20 og Peder Olsen 63.

Freng
, o. Peder 56, s. Jon Pedersen 12.

Ulffven
, o. Syffver 50, t. Staffen Tollufs. 12.
Halffve Gaarder.
Togstad, o. Oluff 40, t. Christen 16.

Skrucherud
, o. Halffvor 90, s. Amund 27 og Jon Hallvorss. 24.

Skoug
, o. Peder 46, s. Jon Pedersen 13, h. Lauridtz Michelsen 60.

Kiende
, o. Torgeir 44, t. Lauridtz Gundersen 12.

Lien
, o. Joen 50.

Lillesolberg
, o. Oluff 63, t. Staphen Halffvorsen 13, h. Halffvor Olss. 31.
Ødegaarder.
Hugenes, o. Peder 55, s. Niels Pedersen 25.

Rud
, o. Anders 50.

Berrig
, o. Jon 38, t. Peder Hansen 17.

Berrig
, o. Barbara, en Enche, s. Amund Staphensen 18.

Hougen
, o. Niels 50.

Setterlien
, o. Lauridtz 70, h. Niels Lauridtzen 20.

Freng
, o. Siffver 45.

Freng
, o. Jens 60, s. Rasmus 24 og Michell 22.

Hala
, o. Christopher 36.

Setter
, o. Oluff 50, s. Olle Olsen 12.

Lien
, o. Halffvor 50.

Breche
, o. Hans 50.

Korsvig
, o. Torchild 70, s. Christen 32 og Guldbrand 27.

Hougen
, o. Christopher 80 og Erich 36.

Lien
, o. Vadjoel 50, t. Halffvor Siffvers. 30.

Moen
, o. Joen 106, t. Michell Poffvelsen 18.

Rønning
, o. Christen 80 ag Erich 30.

Svartaas
, o. Knud 45.
Rødningsmænd.
Møchelaas, o. Oluff 40, s. Vadiol Olss. 12, h. Knud Oluffsen 26.
Dette saa Richtig Antegnedt effter de Vedkommendes egen foregiffvelse vidner vi med Egne Hænder och her paatrøcte Zignetter, Actum Anno, Die et loco ut supra.

Diethericus Musenius
manu mea.

Disse effterskreffne ere fattige huusmænd som bor paa Præstegaardens Eyedeler:
Peder Skrædder 60, s. Lauridtz 28 og Anders 25.
Erich Skaraasen 59.
Christen Jyde 50.
Lauridtz Snilsberg 63.
Erich Dumstuen 40.
Haluor Matzøn 26.

Anlangende Præstegaarden, da beretis att Saais til med 28 tdr. Korn, eller och Ringere Ligesom Aaringene ere till, aff huilchen Affuel fødes henved 60 Støchen Fæ, foruden Faar och Giedder, item kand och holdis til Præstegaarden 20 Støcher Hæste, Smaa och Støre. Elles berættis till Præstegaarden ingen Nøttig Skoug att være, vidre end till nødtørffig brænde Ved. Eij hellr er der nogle aff Præstebolens Skoue, som haffr nogen nøttig Tømmerskoug, hourfore iche kand effterseeis nogen Stubbegang.

Præstebolens aarlige Landskylds indkomme er 53 Huder 11 Kalffschind, Biugmeel 3 pund, Rugmeel 1 pund, Smør 1 pund 6 mark Svin 2 støcher. Tienden beløper sig saamme Aar 200 tdr, somme Aar 220, somme Aar 250, somme Aar, naar gode Aar er, henved 300 tdr., alt dermed ligesom det er gott grøde aar till. Dette er Ringsaggers Kalds visse indkomme efter Befalingen. Ellens er der ved Vigens offuergang till de Suensche fra Præstebolens Landskyld bort kommen 12 tdr. Malt. Anlangende Ostetienden, da kan mand iche sætte der om noget vist, men huer Fuldgaard bør dog att giffue ett bismerpund ost, huer Halffgaard ett halfft pund, ødegaard ett fierding pund, som dog neppelig erlangis, uden huor Rett Smuche fine Bønder findis, som vil vise deris præst ære. Nu kand effterregnis udi for berørte Mandtal, huad de burde giffue, dog faar mand det iche. Fornemmelig er der faa som giffuer thou, det er hør eller hamp, som de dog bør. Noch Giffuer heele ach halffue Gaarde huer aarlig ett faar, som kaldis Offuer Soud, effterdi de ellers lidett eller intett offrer, uden de sex fri gaarde her udj Sognett som huer offerdaug giffuer 2 Riksdalr efter gammel Skich.

Præstebolens inventarium Kand Jeg iche sætte, effterdi Johan Gaardmands tiener, Imod revers, daterit Svenhaug den 7 Maij 1662, haffuer efter sin hosbands befaling, till sig tagett Kirkestolerne, huorudi inventarium er antægnett.

For uden de før indførte Mandkiøn aff Bøndergaardene ere endnu disse effterskreffne att anmelde:
1. Laumandens Jens Bangs tienistedrenge:
Joen Erichsen 28, Jens Rasmusøn 27, Hans Pedersøn 23,
Christopher Oluffsøn 22, Knud Hansøn 22, Oluff Knudsøn 21, Oluff Erichsøn 16 aar, noch en Krøbling Bent Andersøn 50 Aar fødis aff almisse.

2. Sognepræstens Her Jens Christophersøns tienistdrenger:
Jens Mogensøn 29, Oluff Oluffsøn 23 og Knud Pedersøn 22 Aar.

3. Capellanens Her Alffs tienistedrænge:
Arne Arnesøn - 28 Aar ungefær tilholder hos Her Alff paa dett hand maa være fri fra udskriffuing, men ald Sommeren igiennem er hand ved Søkanten att tiene pendinger. Mend de som Rett tiene ere: Halffuor Arnesøn 22 og Oluff Torkelsøn 21 Aar ungefer.
Jeg haffuer och en Dreng, Hans Gynter - 18 Aar gammel.

End her for uden er adelens Sædergaarde huis Tienistedrænge iche tægnis Skappelgaard, Ulvengaard, Samsalgaard, Tiernegaard, Skrisolgaard, Reffling, brugis aff Velbiurdig her Oberst Lieutenant Oue Brachenhuus.

Ved Jeg saa intet udeglemt som her Kirke Commisarius Bulichius begierer, men dersom noget kunne feyle, det da maate forstendiges, skall dett efterkommis med ald underdanighed han Kongelige Majestetz befaling till efterlæffuelse.

Actum Anna ac diebus ut supra.

I Sognepræstens Suaghed och effter hans Begiering til Vitterlighed forsegler och underskriffuer I Sognepræstens Stæd Naadigst forordnet

Diethericus Musenius
m. m.

FORTEGNELSE PAA MANDSKABET UDI ROMMEDALS
SOGN, SOM ERE 12 AAR OCH DEROFVER
(1664)

Arneberg, 5 huder, o. Lisbeth Lavritzdtr. bruger Allene, s. Olle Joensøn, Soldat och er Vanfør 27, t. Lavritz Pedersøn 14.

Arneberg, o. Olle Christophersøn 60 bruger 2½ hud og Hendrich Olsøn 31 bruger 2½ hud, s. Elling Olsøn 20 er døv, t. Anders Larsøn 60.

Arneberg, 5 huder, o. Froder Haagensøn 65, s. Haagen 26 og Joen Froersøn 20.

Jensberg, 2½ Pd. 2½ hud, o. Torgier Christopherss. 54 og Sigri Tomesdtr. bruger 3 re 1 hud og 4 schind hver, t. Narffue Hallfvordss. 26 og Peder Lavritzøn 15.

Bretten, Rasmus Siffertsøn 68, s. Siffuer 36, Jørgen 24 og Olle Rasmuss. 20.

Sande, 1½ pd. 1 hud 2 schind, o. Eilert Lauritsøn 62 s. Eilert Ellertss. 15.

Horne, skylder med undenliggende Mølle 4 pund, o. Amund Asbjørnss. 60, t. Anders Olsøn 40 er døv og Amund Hansøn soldat 20, h. Olle Olss. 60 og Anders Husmand 66.

Gullichsrud 1 pund 1 hud, o. Olle Pedersøn 60 bruger ½ pd. ½ hud og Olle Simensøn 50 bruger ½ pd ¼ hud, s. Lavritz Olssøn 16, t. Trun Gulbranss. Soldat 20, Christopher Lauritzøn 16, h. Gulbrand Tronss. 60 og Elling Husmand stedse siug och skribelig 80.

Ousbye 2 pd. 4 skind, o. Aslach Olsøn 50, t. Olle Joenssøn Soldat 24, h. Jens Olss. 65.

Frenning 5 huder 4 skind, o. Halvor Olsøn 25 bruger 2 huder, Gudmund Olsøn 29 bruger 2 huder og Ingeboer Olsdtr, bruger 1 hud 4 skind, h. Knud Gudesøn 70.

Rønne ½ pd 2½ hud 3 skind, o. Sevald Joensøn 38.

Galgum 3 huder 3 skind, o. Olle Toersøn 60, s. Christopher Olssøn 17, h. Knud Joensøn 50.

Rønne 4 huder, o. Peder Lavritsøn 35 og Helge Gulbrandss. 40 bruger 2 huder hver, t. Biørn Gulbrandss. 50.

Galgum 7 huder 4 skind, o. Erich Olsøn 80 bruger 2 huder 2 skind s. Toesten Erichsøn verit Soldat 32. o. Peder Østensøn 44 bruger 1½ hud, Mari Toestensdtr. bruger 1½ hud 2 skind og Ole Erichsøn bruger 2 huder.

Lund 5 huder, o. Thure Christenss. 60 bruger 4 huder og Cristen Thuresøn 25 bruger 1 hud, t. Erich Anderss 30 vanvittig.
Halfuegaarder i samme Fiering.
Steenberg 1½ pd 10 skind, o. Amund Anderss 40.

Galgum 1 pd. ½ pd, o. Dyre Ebbesøn 50, s. Ebbe Dyresøn 12.

Lilleberg 1½ pd 10 fj. oc - skind, o. Peder Siversøn 30, t. Halffvord Torgierss. 40.

Frening 5 fjr., o. Lisbeth Christophersdtr.
Ødegaard.
Hagen 1 hud, o. Lavritz Povelsøn 26.

FIEDSTADS FIERINGS FULDEGAARDER

Skøyen 5 huder, o. Peder Toluffss 38 ehr Lensmand, s. Trund Siversøn 24, t. Cristen Toluffss. 32.

Hørsand 7½, hud o. Hans Gulbrandss. 40 (og Gulbrand Olss 80 bruger intet), s. Olle Gulbrandss. 32 verit Soldat, h. Anders Olsøn 54.

Vestbryn 5½ hud, o. Lavritz Olsøn 46, t. Olle Olsøn 46 verit Soldat og Thure Hansøn Soldat 30.

Norbryn 6 huder 1 pd., o. Olle Gudmundsøn 55, s. Gudmund Olsøn 12, t. Gulbrand Olsøn Soldat 20.

Bryn 4 huder, o. Stephen Gulbrands. 46 bruger 2 huder og Goro Helgesdtr. bruger 2 huder.

Bryn 1 pd 2½ hud, Noch Engeslet 1½ hud, o. Agnis Pedersdtr. bruger 1 pd 1½ hud. Noch bruges
Engeslet 1½ hud og Peder Christopherss. 34 bruger 1 hud, h. Peder Olsøn verit Soldat, Anders Olss. 40 ehr. vanfør og Knud Lochen 80 er vanfør.

Irstad 2 pd. 1½ hud 3 skind, o. Lavritz Erichsøn 26 bruger 1½ pd. 1 hud 9 skind og Johannes Lavritsøn 40 bruger ½ pd. 3 skind.

Melbye 2 pd. 3 huder, o. Jørgen Michels 60, s. Johannes Jørgenss. Rytter 20 og Peder Jørgensen 26 verit Soldat och Dragun.

Skierfwe 2 pd. o. Lavritz Pederss 48 bruger 1 pd og Iffner Jensøn 32 bruger 1 pund.

Guttestad 6 huder o. Henrich Pederss 60 bruger 3 huder, Jens Joenss 100 bruger 1½ hud og Jon Jonss 36 bruger 1½ hud, h. Clement husmand 50, og Biørn Ollsøn 40 verit Soldat och Dragun.

Guttestad 2 pd 2 huder, o. Peder Asbiørnss 40 bruger 1 pd 1 hud og Mogens Asbiørnss. 32 bruger 1 pd 1 hud, h. Anders Pederss. 65.

Løychen 2 pd., o. Anders Erichssen 63 bruger 1 pd. og Magnhild Jensdtr. bruger 1 pd, t. Narve Lavritzøn Soldat 29 og Toesten Lavritzøn Soldat 29.

Harstad 1½ pd. 3 huder, o. Lavritz Lavritzøn 43 bruger 15 lispd. 3 skind, Cristen Lavritzøn 40 bruger 15 bispd. 3 skind og Lavritz Lavritzøn 75 bruger 2½ hud.

Løchen 3 fjr. 2½ hud 3 skind. o. Christopher Tomisøn 50, t. Siffver Lavritz. Soldat 23.
Halfuegaarder.

Herset 1 pd. o. Ragnild Olsdtr. bruger alt.

Østskierfue 2 huder o. Mette Olsdtr. bruger alt s. Lavritz Siffuenss 25, Olle Siverss. Soldat 24 og Povell Siverss. 22, h. Olle Knuds. 20 verit Soldat och Tambur.

Huuse 1 pd. o. Trugels Troenss. 60.

Brunstad, 2 huder o. Joen Halffvordss. 50 s. Halffvor Joenss. 24.

Ødegaarder.

Slagsvold, 1 pd. o. Christopher Pedersøn 60 h. Embret Olss. 40.

Fureset 3 huder o. Olle Anderss. 42, h. Joen husmand 80.

Hechne, ½ pd. o. Christen Biørnss. 40.

Setter, 1 hud, o. Joen Nielss. 60, s. Povell Joenss. 24.

Berrig, 1 hud, o. Jens Pederss. 56.

Wollum, 1 hud, s. Anne Jussedtr s. Peder Nielss. 12.

Hammer, 1 fj. o. Ovden Jussess. 55.

Bachen, ½ hud, o. Lavritz Halffvords. 50, h. Holger Lavritzøn 30, verit Soldat.
VOLDS FIERINGS FULDEGAARDER
Skiøtteren, 4 huder 4 skind 3 pd. Smør o. Engbret Arnesøn 40 bruger 2 hud. 1½ pd. Smør. s. Jens Olsøn 14, t. Haagen Erichss. Soldat 18 og Peder Jenss. 32 verit Soldat og ehr vanfør.

Huuse
, 1 pd. 3 huder 3 skind, o. Lambret Helgesøn 45 bruger ½ pd. 1½ hud 1½ skind, Niels Jenss 61 bruger 1 hud 1½ skind og Jens Nilsøn 27 bruger ½ pd. 1 hud.

Dal
, 2 pd. 1 hud, o. Olle Simenss, 44 bruger 1 pd. ½ hud og Bottell Asbiørnss 36 bruger 1 pd. ½ hud, h. Lavritz Dyress 64 haffuen lenge tient for Soldat.

Dal
. 1 pd. 2½ hud 2 skind o. Ingvold Ingbretss 40 bruger Allene t. Arne Haagenss 12.

Buesvold
, 8½ huder o. Halvord Byrgesøn 60, s. Anders Halffvordss. Rytter 19, t. Povel Jenss 35 verit Soldat og Lavritz Pederss 24 verit Soldat.

Wold
, 2 pd. 1 hud o. Mogens Lavritz 50, t. Matz Sivertzsøn 20 og Amund Jensøn Soldat 20, h. Jens Brøløs 60.

Bryni
3 fjr. 2 huder o. Mogens Olsøn 60 s. Olle Mogensøn 19 bruger 2 huder i gaarden.

Fiedstad
, 1 pd. 3 dispd. 2 huder o. Dyne Ingbretss 56 s. Tiøstel1 Dyress 14 t. Halffvord Ingbretss 60.

Ovstad
, 5 huder 3 pd. smør o. Lavritz Cristensøn 56, t. Børger Jonsøn Soldat 20, h. Gulbrand Pederss 48.

Bryni
3½ hud o. Peder Trunsøn 35, t. Michell Lavritz Soldat 26 og Anders Olsøn Soldat 20.

Bryni
, 5 huder o. Halvord Erichsøn 32, t. Niels Gundersøn 56 lenge verit Soldat og Gulbrand Olsøn 16.

Fiedstad
, 1 pd. 3 lispd. 2 huder o. Axell Olsøn 55, s. Olle Axelsøn Rytter 20 og Ingbret Axelsøn 12.
Halfuegaarder.
Skee, ½ pd. 3 huder o. Gunder Ingbretss 60, s. Ingbret Gundenss 15.

Maagaard
, ½ pd. 1 hud o. Peder Michelsøn 40.

Granberg
, 3 huder o. Inger Gulbrandsdtr., t. Niels Gulbrandss 30 verit Soldat.

Bratvold
, 3 huder o. Gulbrand Pederss. 70, s. Anders Gulbrandss 28 verit Soldat og Lille Anders Gulbrandss 20.

Reensvold
, 1 pd. o. Cristen Povelsøn 45, s. Joen Cristenss 12, t. Erich Olsøn 20.

Svinberg
, 1 pd. 1 hud 3 skind o. Olle Gulbrandsøn 33.
Ødegaarder.
Toppeng, 1 fjr. o. Olle Michelsøn 50.

Moen
, 3 skind o. Lavritz Anderss 60.
VALSET ANNEX HALFVEGAARDER

Tøsti, 1 pd. o. Joen Cristensøn 40, h. Cristen Olsøn 90.

Jølstad
, 2½ hud 2 pd. 6 mark smør, o. Jens Fastesøn 36 bruger 1 hud 3 skind 1 pd. 3 mark smør, Erich Fastesøn Soldat 28 bruker 1 hud 3 skind 1 pd. 3 mark smør og Faste Jensøn 80 bruger intet.

Hval
, 2 huder o. Joen Brynildsøn 50, t. Anders Joenss 30 verit Soldat.

Tompte
, 2 huder o. Cristen Olsøn 50.

Reffsall
, 1 pd. o. Erich Olsøn 50.

Skaaraas
, 2½ hud 3 skind o. Peder Olsøn 50 h. Peder Svenss 40.

Hval
, 3 fjr. o. Seming Ingbretss. 50 h. Olle Strømesøn verit Soldat 60.

Hval
, 5 fjr. o. Erich Lavritzøn 70 h. Seming Nielsøn 60.

Amundrud
, 5 fjr. o. Cristen Erichsøn 60 h. Torchild Toraldss verit Soldat 40.

Mælum
, 3 huder 3 skind o. Peder Halffvordss, 26 bruger 1 hud 1½ skind og Peder Hendrichss. 20 bruger 1 hud 1½ skind h. Hendrich Finde 50.

Setter
, 1 pd. 1 album o. Olle Erichsøn 50, t. Gulbrand Gulbrandss 13 h. Rolff Erichss 80 en vanfør.

Opsall
, 1 pd. o. Halffvord Jonsøn 34.

Ødegaarder och Rønningsplatzer.

Biørnerud, 1 hud o. Anders Børgesøn 63.

Domstad
, 1 hud o. Sign Joensdtr. h. Ovden Cristopherss verit Dragon 40.

Hugaasen
, 1 hud o. Jens Hendrichsøn 40.

Aasen
, 2 huder o. Olle Andersøn 45.

Lund
, 1 hud o. Daniel Andersøn 36.

Klaffstad
, ½ hud o. Anders Haagensøn 26.

Hechneby, ½ hud o. Olle Tronsøn 63.

Skiølset, ½ hud o. Ingvold Simenss 48.

Lie, 1 hud o. Amund Børgess. 80 bruger ½ hud og Torgier Pederss. 30 bruger ½ hud.

Skiølset, 4 skind o. Olle Lavritzøn 55 t. Henrich Iffverss. Soldat 28.

Mangerud, 1 hud o. Helge Pedersøn 19 h. Svend Svendsøn 38.

Filset, 1 hud o. Ingbret Olsøn 50.

Storhoff, ½ hud o. Olle Jensberg det bruger, h. Lavritz Svendss 36.

Bagstach, 1 hud o. Sigri Mortensdtr., s. Anders Mortenss Soldat 20.

Wollungen, 2 huder o. Joen Gulbrandss 50.

Faass, ½ pd. o. Lavritz Andersøn 56, s. Erich Lavritzøn 12.

Sletvold, 1 hud o. Peder Jensøn 46.

Biertingstad, 1 hud o. Lavritz Pedersøn 30.

Hoff, 4 skind o. Peder Jonsøn 32 bruger 2 skind og Simen Jonsøn 28 bruger 2 skind.

Harildstad, 1 hud o. Niels Erlandsøn 50.

Linderud, 1 hud o. Amund Gulbrandss 50, t. Arne Gulbrandss. Soldat 22.

Torsmellum, 1 hud o. Reen Nielsøn 46.

Mulset, ½ hud o. Peder Mogensøn 50.

Lille Tosti, ½ hud o. Olle Michelsøn 36.

Tingstad, 1½ hud. Besiddes aff velb. Jørgen Schacktavell.

Lillevold, 3 skind. Besiddes af Klockeren

Moen, 3 skind o. Simen Olsen 29, h. Cristen Erichss 60.

Klaffstad, 2 skind o. Peder Olsøn 60.

Evindrud, 1 hud bruger Provsten her Even Baardsøn, h. Amund 40.

Torbenrud, ½ hud o. Peder Pederss 42.

Præsterud, ½ hud o. Helge Cristophersøn 50.

Struberud, ½ hud o. Lavritz Andersøn 34.

Ribsrud, 2 skind o. Mogens Olsøn 32.

Kolien, 2 skind o. Christopher Tolufss 40.

Haagenrud, ½ hud o. Henrich Olsøn 36.

Dillerud, 2 skind o. Svend Joensøn ehr skrøbelig.

Hougsrud, 2 alb. o. Iffuer Taraldsøn 36 bruger intet, Biørn Olsøn 30 bruger alt.

Harset, ½ hud o. Joen Erichsøn 36.

Lille Biørnstad, 4 skind o. Olle Bottelsøn 50, h. Gulbrand Gulbrandss 50.

Ellingrud, o. Bent 56.

At denne er en ricktig fortegnelse offer Mandkiønnet udi Rommedal Sogn, saa wit mig er vitterligt oc tiikiendegiffvet, som effter H. Commissarii Titi Buldes (!) Begiening skal lewenis til welfornemme Mand Peter Jessøn udi Christiania, bekiender Jeg.
Romedal den 24. September
Anno 1664.
Niels Christenss
med egen haand.

Folketellingsliste nr. 2

datert 24. april 1666. Her mangler oppgave over tjenere. Derimot er medtatt oppsidderes sønner "som ej i Forige Mandtall ehr indført", likeså med husmannsønner.


ROMEDALS PRESTEGJELD
ROMEDALS HOFUET SOGN

ARNEBERGS FIERING FULDGAAREDER
1. Syndre Arneberg.
2. Østre Arneberg
3. Nordre Arneberg. Olle en husquindes søn der sammesteds ehr. 12 aar.
4. Jensberg s. Hans Olsøn 12.
5. Stenberg o. Tøegier bruger halfdt, og Niels bruger den anden halffvepart, s. Halword Tioegersen 1 og Clemend
6. Bretten o. Rosing ??, s. Jørgen Siwerss 12.
7. Sande o. Eilert s. Christopher Eilersøn 11, h. Lauritz Eilers, hs. Olle Lauritzøn 1½.
8. Horne
9. Gullichsrud o. Olle Pederss bruger halffp. og Olle Simensøn bruger den anden halffvepart, s. Erich Semingsøn 12, Hal-word Olssen 8, Simen Olsøn 4 og Peder Olsøn 3.
10. Ousby o. Aslach, s. Olle Aslachsøn 10, Anders Aslachsøn
5, Cristen Aslachs. 4 og Iffwer Aslachs. 2, h. Jens Olsøn, hans dattersøn Olle Arnes. 8.
11. Frening o. Halwond, husqwinden Benite, hs. Cristen 4.
12. Østre Rønne o. Sewald s. Joen Sewals 9, Gundbiør 5 og Jens 3.
13. Nordre Galgum.
14. Westre Rønne o. Peder bruger halff. og Helge bruger lige.
s. Arne Pedersen 8, Lavritz Pedersen 8, Niels Pedersen 4 og Gulbrand Helgesen 4.
15. Søndre Galgum o. Erich og Peder bruger halff., s. Christopher Peders 11 og Østen Peders 9.
16. Lund.
Halfvegaarder.
17. Stenberg o. Amund, s. Anders Amundsøn 3 og Olle Amunds 1.
18. Galgum o. Dyne, s. Ebbe Dyres. 12, Haagen 9, Mogens 5 og Johans Dyres 1½
19. Lilleberg o. Peder, s. Siwer Pedersøn 24 uger.
20. Frening o. Lisibeth, s. Knud Botels 11 og Arne 7.
21. Hagen Ødegaard.

FIEDSTADS FIERING I HOFUET SOGNET

Fuldegaarder.

22. Skøyen o. Peder, s. "Andersøn Tollow Tøstels ehr 12 aar" h. Simen Olsøn hs. Olle Simensøn 1½.
23. Hørsand o. Gulbrand, s. Stephen Olsøn 11.
24. Westbryn o. Lavritz, hs. Even Iffwersen 11.
25. Norbryn o. Olle, s. Olle Olsøn 1½.
26. Mellumbryn o. Guri, s. Olle Joensen 6.
27. Syndre Bryn o. Agnes h. Peder Tores hs. Jens Peders 6 og Olle Peders 5, h. Holger Lavritzøn hs. Erich Holgers 6 og Hans Holgers 3, h. Anders Løchen hs. Olle Anderss 5.
28. Irstad o. Laritz og Johan, tiænestegutter Olle Lavritzøn 10, Morten Lavritson 9 og Anders Lavritzøn 9.
29. Melby o. Jørgen h. Peder Jørgensen, hs. Michel Peders 4, h. Olle Tromslae hs. Anders Ols 2½.
30. Skierfwe o. Iffuer og Lavritz bruger halfd., s. Olle Ols. 7 og Povel Ifuerss 2, h. Peder Pederss hs. Peder Pederss 9.
31. Østre Guttestad o. Hendrich og Jens, dattersønn Helge Nielss 3.
32. Vestre Guttestad o. Peder, s. Cristian Peders 9 og Lavritz Peders 3.
33 Østre Løyken o. Anders og Magnil, s. Anders Nielss 5 og Jens Nielss 2.
34 Harstad o. Lavritz, s. Lavritz Lavritzøn 6, Erich Lavritzøn 3 og Amund Lavritzøn 1½.
o. Cristen, s. Olle Cristensen 5, Niels Cristens 2 og Niels Cristens 10 uger, h. Gunhild hs. Cristen Cristensen 5.
35. Vestre Løychen o. Cristopher, s. Siver Cristophersøn 11, Niels Cristophersøn 8 og Peder Cristophers 7.
36. Herset
37. Østschiærffwe
38. Huse
39. Brunstad

Øgaarder och Rønnings Platzer.
Tienistebarn.
40. Fureset o. Olle, s. Gulbrand Jons 10.
41. Hechne o. Cristen, s. Jacob Cristens 8, Gudmund 5, Olle 3 og Ingbret Cristens ½.
42. Setter o. Joen, s. Niels Jons 12.
43. Slagsvold o. Cristopher, s. Peder Cristophers 12.
44. Berg o. Jens, s. Lavritz Jenss 5.
45. Wollum o. Ane, s. Lavritz Nielss 10.
46. Hammer
47. Tingstad
48. Bachen

WOLDS FIERING I HOFUET SOGNET

Fuldegaarder.

49. Skotteren o. Olle og Ingbret, s. Olle Olsøn 9 og Gudmund Olsøn 6.
50. Ruse o. Lambret, s. Halvord 9 og Niels Lambretss. 6.
51. Østredal o. Botolf og Olle, s. Gudmund Botolffs 4, Simen Olsøn 12, Halvord Olsøn 7 og Sivert Olsøn 4.
52. Vestredal o. Ingvold, s. Olle Ingvolds 9 og Lavritz Ingvolds 8.
53. Busvold o. Halvord, s. Børge Halvords. 14, Olle Halvordss. 12
54. Wolg o. Mogens, h. Jens Olson, hs. Erich Jensøn 8.
55. Nordre Bryni o. Mogens, s. Peder Mogenss. 10.
56. Østre Fiedstad o. Axel, s. Niels Axels. 7 og Troen Axels. 5.
57. Vestre Fiedstad o. Dyre, s. Ingbret Dyres 11, Toegier Dyres 8 og Johans Dyres 3.
58. Oustad o. Lavritz, s. Cristen Lavritzøn 14 og Troen Lavritsøn 10. h. Gulbrand Peders. hs. Gulbrands. 8 og Peder Gulbrands 6.
59. Mellem-Bryni o. Povel, s. Olle Povelsøn 9 uker.
60. Lille-Bryni o. Peder, s. Troen Pedersøn 3.
61. Syndre-Bryni o. Halvord tjenestegutt Joen Toerss 12.

Halvegaarder.
62. Skee
63. Granberg
64. Maagaard o. Peder, s. Anders Joenss 5.
65. Bratvold o. Gulbrand, s. Cristopher Gulbrandss. 8.
66. Rinsvold o. Cristen, s. Joen Cristens 14.
67. Svinberg o. Olle, s. Ingbrett Olss. 8 og Gulbrand Olss. 4, h. Niels Willumss corporal, hs. Axel Nielss 10, h. Jens Olsøn, hs. Olle Jenss. 4 og Niels Jenss. 10 uger.
Ødegaarder och Rønningsplatzer.
68. Toppen
69. Tofastrud o. Peder h. Brynild dum och stum, hs. Gunder Brynildss 13 og Cristen Brynildss 10.
70. Moer. o. Lavritz
71. Knapholen
72. Lillevold

WALSET ANNEX

Halvegaarder.

73. Offre Tosti o. Joen s. Knud Joenss. 4.
74. Jølstad o. Jens, s. Lavritz Jensøn 11 og Ingbret Jensøn 1½.
75. Øffre Hval
76. Tompte o. Cristen, s. Lavritz Cristensøn 1½.
77. Reffsall o. Erich, s. Joen Erichsøn 1½
78. Skaaraas o. Peder, h. Olle Strømesøn hs. Olle Olsøn 1.
79. Nedre Hval o. Seming, s. Peder Semingss 9 og Olle Semingss 7, h. Amund Narvesøn hs. Narve Amundsøn 1 måned.
80. Mellem Hvall
81. Mælum o. Peder. s. Olle Halvords 7, h. Povell hs. Morton Povelss 7.
82. Amundrud o. Cristen, s. Lavritz Cristens. 7.
83. Setter o. Olle, tienistebarn: Ingbret Joenss. 12.
84. Upsall o. Halvord, s. Joen Halvordss. 4.
85. Biørnerud
86. Dumstad o. Lavritz, s. Knud Lavritsøn 10.
87. Hugaasen o. Jens, s. Erich Jensøn 7.
88. Lille Bjørnstad
89. Aasen o. Olle, h. Arne Lavritsøn, hs. Olle Arness. 9, Michel 6, Olle 3 og Lavritz Arness. 1.
90. Lund o. Daniell, s. Anders Danielss. 6.
91. Klaffstad o. Peder, s. Olle Pederss. 12, Carll Pederss. 6 og Lavritz Pederss. 8.
91. Klavstad o. Anders, s. Lavritz Erichss. 6.
92. Hechneby
93. Nedre Skilset o. Ingvold, s. Simon Ingvoldss. 10.
94. Li o. Amund, s. Arne Amundss. 12.
95. Østre Skilset o. Olle, s. Cristen Olsøn 11.
96. Mangerud o. Helge, h. Svend Svenss., hs. Svend Svenss 9 og Jens Svenss ½.
97. Filset o. Ingbret, s. Simon Ingbretss. 3.
98. Storhoff o. Olle, h. Lavritz Svendsøn, hs. Hans 11, Lavritz 9 og Peder Lavritzøn 5.
99. Bagstach
100. Lillehoff o. Peder, s. Lavritz Olss. 9.
101. Wollungen o. Aase. s. Peder Jonsøn 8, Lavritz Jonsøn 4.
102. Foss
103. Sletvold o. Peder h. Kirsti Nielsdtr., hs. Erich 7.
104. Biertingstad o. Lavritz, s. Niels Lavritsøn 4, Peder Lavritzøn 1½ h. Rolff Erichss., hs. Joen Rolffss. 8.
105. Haraldstad o. Niels, s. Amund Nielsøn 8, Anders Nielsøn 4.
106. Linderud
107. Evenrud o. Gulbrand, s. Erich Gulbrandss. 10.
108. Tors Mælum
109. Torbenrud o. Peder, s. Peder Pederss. 11.
110. Muesæt o. Peder, a Anders Pederss. 10, Johans Pederss. 8, Knud Pederss. 5 og Otto Pederss. 1.
111. Præsterud
112. Hougsrud o. Biørn, s. Olle Biørnss. 8, Ove Biørnss. 5 og Haagen Biørnss. ½.
113. Lille Tosti o. Olle s. Gregers Olsøn 4.
114. Struperud
115. Ribsrud
116. Kulon o. Cristopher, s. Peder Lavritzøn, h. Olle Anderss. hs. Olle Olss. 1.
117. Hogenrud
118. Hariset o. Jon, s. Erich Jonsøn 6.
119. Ellingrud o. Bent, s. Anders Bentsøn ½ og Erich Bentzøn 2.

Anlangende dend høy Kongl. befalning paa Winwærdis Taxt paa hver Kierches at paasætte, da haffuer min sl. Formand hafft effter førig sl. Bispses och Stiftschriffuerens Kiendelse 38 dl. Aarligen till Vin och brød at holde til Hoffuit Sognet och Annexet, som haffuer wærit i det ringeste. Men efftersom samme Rommedals Kirchetiende ehr forlenet bort aff hans Kongl. Mayst. till en aff hans Mayst. tienere wed Naffn Arent Hendrichsøn, haffuer hand saa høyt naaed det med mm Sl. Formand och bleffuet forenet, at hand heller icke alleine skal holde Brød och Vin, men och Lius til begge Kircherne for samme 36 dl., hvilket derved ehr bleffuen i Aar i Enckens Naadens Aar, men ehr for ringe och lidet till denne folchrige Meenighed.
Hvorfor ieg Underdanigst begierer, at det motte forbedris, efftersom Vinen falder diyr, och der hviss Ungdommen til Mangfoldighed tillvoxer, som de hellige Tings Deelactighed behøffver, och meer och meer tiltager Aar effter Andet.
Och kunde det derfor iche ringere meer end 40 dl., som i ringeste och lideligste Maader siunes och behøffues til den hellige Tienestes Forretning foruden Lius till Kircherne at holde.
Hvilcket ieg formoder Underdanigst den gunstige Øffrighed at samticke till den privilegerede Effterretning; jeg forbliffuer till all tieniste Underdanigst beredvillig igien. Och vill saa herved den gunstige Øffrighed Gud troligste befalt.
At dette forskreffuet och optegnet rigtigt ehr, saa vit mig ehr bevist, vidner ieg Underschreffne med Haand och Signet.
Aff Romedal don 24. april 1666.

 

Johan Borchardts. Madfeldt
m. m.


FOLKETELLINGSLISTE NR. 1 FOR LØTEN

datert tingstuen Norderhov 19. september 1664.

LEUTTEN SOGN. FULDE GAARDER

Gierloug 5 huder 1 alb. o. Lauridtz Nielss. 35 og Iffuor Erihss Jo, bruger intet.

Imbset
2 pund, o. Christen Nielsen 28, t. Auffden Olsen 24.

Berger
5 huder 4½ schind, o. Steen Lauridtzøn 62, s. Lauridtz Steensen, Rytter, 20.

Iguldstad
4 huder 4½ schind, o. Olle Olsen 50.

Grylling
4 huder, o. Suend Erichsen 30, t. Niels Erichsenn 12.

Grylling
1 pund 1 hud 9 schind, o. Jens Erichsen 43.

Rougstad
7½ hud 5 sch., o. Haagen Erichsenn 42 bruger 4 huder 5 sch., Olle Mogensen 30 bruger 3½ huder og Mogens Olsen 70 bruger intet, t. Jacob Ollsen 14.

Thretberg
4 huder, o. Peder Mougenss. 36 bruger 2 huder 1½ pd. smør og Olle Semingsen 48 bruger 1 hud.

Rønne
5½ huder, o. Lauridtz Erichss. 42, t. Bendt Olss Soldat 25, h. Jon Rasmusen 60.

Krogstie
3 huder, o. Olle Erichsen 36.

Krogstie
1 pund ½ hud, o. Olle Halfuorss. 44 bruger ½ pund 3 sk. og Siffuor Embretss: 46 bruger ½ pd. 3 sk.

Questad
4 huder, o. Olle Christophers. 60, s. Christopher Ollsen 12, 1. Peder Lauridtzen Rytter 26 og Son Erichsen 40 werit Soldat, h. Gulbrand Erichsen 60.

Hoffuind
4 huder, o. Inguold Gulbrandss. 70 bruger 2 huder og Gulbrand Inguoldss. 25 bruger 2 huder, s. Borger Inguldss. Rytter 22.

Spandien
1½ pund 1 hud 3 pd. smør, o. Olle Christensen 22, t. Gunder Ollss. 17.

Rømmen
8½ hud, o. Anders Nielsen 25, h. Helge Kielss. Rytter 40, Biørn Ollsen Sold. 27 og Lauridtz Axellss. Soldat 25.

Thorsoug
3 huder 1½ sch., o. Jon Michelss. 36, t. Erich Erichss. 14.

Seiglen
5 huder, o. Michel Thomsen 60, s. Thomis Michelss. Soldat 18, Mougens Michelss. 22 og Lauridtz Michelsen 13, h. Embret Erichssen vandfør 70.

Karuud
, 8 huder 1½ pd. smør, o. Olle Harildsen 58, s. Olle Olsen 12.

Grøtholt
3 huder, o. Biørn Kieldss. 25.

Nørdroug
4 huder, o. Lawridtz Thorgierss. 30, h. Peder Olss. 50 og Mougens Olss. 70.

Ween 2 pund, bruger Prouffsten Hr: Effuen Baardss. thil auffls gaard, h. Pouell Jonss. 60.
Nørdroug 2 pund, o. Kield Andersen 34, t. Olle Jonss. Soldat 34.

Grimbset 1 pund 4 huder 1 Soug 1 gang Hesteschou, o. Michel Anderss. 52, t. Gunder Effuinss. 20 og Hans Bottolffss. 19, begge Soldather h. Michel Michelss. Soldat 36.

Schrambstad
4 huder, o. Guldbrand Clemitss. 35.

Schrambstad
5½ huder, o. Erich Anderss. 64, s. Kield Erichsen wandwitthig 20.

Schillingstad
4 huder, o. Olle Morthenss. 40 og Olle Embrettss. 64, bruger intet, h. Biørn Halffuorss. 50.

Balche 2 pund 1½ hud, o. Hafftor Lauridtzøn 52, t. Olle Lauridtzøn 28 Soldat og Otter Thorgiellss. 16.

Hoff
8 lispd. 5 huder 3 schind, o. Embrets Bottolsen 65, t. Erich Guldbrandss. Soldat 26 og Peder Wargalss. 13.

Wallingstad
4 huder, o. Gunder Laurss. 68, s. Seming Gundersen Soldat 22.

Sigstad
4 huder, o. Halffuor Nielss. 72, s. Olle Ollsen Rytter 24 og Erich Ollsen 16, t. Anders Andersun 20, h. Amund Biørnsun 50.

Aannestad
6 huder 3 sch., o. Anders Nielsen 40, s. Lauridtz Gulbrandss. 12, t. Knud Gulbranss. Soldat 20.

Dyring
5 huder, o. Arnold Suendss. 80 bruger 2½ huder og Niels Arnoldss. 34 bruger 2½ huder, s. Jon Arnoldss. 40 weret Soldat, t. Lauridtz Jensun Soldat 20.

Berig
5 huder, o. Olle Gundersen bruger 2½ huder og Arne Gundersen 48 bruger 2½ huder, s. Gunder Olss. Soldat 20.

Schierffue
1 pund, o. Tharan Michelsdtr. bruger ½ pund og Haagen Pederss. bruger ½pund, t. Arne Olsen Soldat 20.

Kleppen
4 huder, o. Lauridtz Lauridtzøn 42, t. Peder Thrundss. Rytter 26 og Jens Thrundss. 12, h. Jacob Nielsen 70.

Wembstad
2 huder 1½ pd. Smør, o. Gunder Thorchildss. 60 bruger ½ hud 1½ pd. Smør og Embret Arnesen 36 bruger 1½ hud.

Findstad
4 huder, o. Lauridz Nielss. 70 bruger 2 huder og Peder Andersen 48 bruger 2 huder.

Storfindstad
4 huder 1 pund, o. Lauridtz Tholuffss. 50.

Kiødstad
1 fjr ½ pund, o. Lauridtz Biørnss. 40 bruger 2½ fjr. og Siffuer Carlsen 50 bruger 2½ fjr.

Hallingstad
3 huder, o. Lauridtz Pederss. 42, s. Hermand Lauridtzøn 1.

Schoin
4½ huder, o. Eschild Thorchildss. 60 bruger 1½ hud og Olle Embretss. 60 bruger 3 huder, s. Embret Ollsen Soldat 20 og Olle Eschildss. 12.

Storudstad
5½ huder 2 schind l½ pd. smør, o. Olle Olss. 38, t. Anders Ollss. 18, h. Berger Ollss. 45.

Bierche
5 fjr., o. Peder Rolffsen 36 bruger 2½ fjr. og Marit Imb. bruger 2½ fjr, t. Hans Ollsen 12.

Rudstad
1 pund, o. Kield Michelss. 53.

Engeloug
7½ huder 4 schind ½ pund, o. Anders Jensen 40, t. Embret Lauridzøn 26 og Hermand Laurids. 12.

Bye
7½ huder 3 sch., o. Thrund Auffdensen 40, t. Jon Jonss. Soldat 22, h. Erich Jenss, 50 weret Soldat.

Gougstad
1 pund 1 hud, o. Alff Olsenn 60, s. Auffden Alffsenn Rytter 25, t. Hendrich Guttormsen 12.

Sande
1 pund 2 huder 3 schind, o. Christen Ollsen Lensmand 50, t. Embret Embretss. 40, Olle Gulbrandss. 25 og Otter Otterss. 12.

Thoffsoug
6 huder, o. Erich Michelsen 46, s. Michell Erichsen Soldat 16, h. Biørn Christopherss. 50.

Aamang
8½ huder, o. Olle Thorgierss. 32, t. Olle Steensen Rytter 28, h. Halffuor Suens. 44.

Løchen
1½ pund, o. Thorgrimb Haagenss. 42.

Halffuegaarder.

Lund 2½ huder, o. Lauridtz Michelss. 45.

Riiseng
3 huder 3 schind, o. Carl Madzen 40.

Mortoff
2 huder, o. Kari Ottesdtr. bruger 1 hud og Niels Amundss. 56 bruger 1 hud.

Bers?eng
o. Knud Amunds: 66, Knud Knuds: Rytter 25 år

Stortorp
2 huder, er udlagt thill offuenbem. Rytter och bruges aff hannem.

Hielseng
1 pund, o. Erich Christopherss. 54 bruger 3 schind og Gunder Erichsen 30 bruger 9 schind.

Bersset
2 huder, bruges aff Olle Questad, h. Biørn Nielsen 80.

Møchie
2 huder, o. Amund Pederss. 60, t. Olle Kieldsen vandfør 36.

Setter
3 huder 2 sch., bruges aff Prousten Hr. Effuen Baardss., h. Asbiørn Laurss. 39.

Brandtzruud
2 huder 1 sch., o. Christen Thorgierss. 26, t. Lauridtz Thorgiersen 17.

Enger
4 huder, o. Olle Johansen 56 bruger 3 huder og Hans 60 bruger 1 hud, s. Michel Olsen Soldat 19, h. Finbou Jensen 100.

Lillerougstad 3 huder 3 sch., o. Lauridtz Ollsen 25, h. Olle Bentsen 60.

Staffseng
3 huder, o. Halffuor Thorgierss, 50, s. Thorgall Halffuors. 12.

Krogstie
2 huder 9 schind, o. Gulbrand Lauridtzøn 48, s. Olle Gulbrandss. 12.

Kios
2 huder 3 sch., o. Thorsten Gunderss. 50, s. Gunder Thorstenss. 12.

Halstenshoff
1 fjr. 2½ hud o. Christen Anderss. 20.

Hougen
2½ hud o. Halffuor Pederss. 36.

Thorp
2 huder o. Christen Mortenss. 30 bruger 1 hud, Morten Olsen 70 bruger 1 hud.

Koldset
1½ hud o. Erich Ollss. 28 t. Lauridtz Ollss. soldat 26.

Grindereng
5 huder, o. Siffuer Ollsen 46, s. Auffden Ollss. 13, leijet Rytter i sin sted, h. Helge Gulbranss., Rytter, 40.

Nørseng
2 huder 3 sch. 1 gang Hesteschou, o. Bottolff Haageness. 44, t. Olle Haagensen 14.

Aarsruud
3 huder 3 sch., o. Olle Hendrichsen 38.

Hønigstad
½ pd. 2 huder, o. Jens Andersen 41, s. Bottolff Jensen 12.

Hønigstad
3 fjr. o. Lauridtz Suendss. 62.

Jeffnager
1½ hud o. Embret Mortenss. 36.

Schrambstad
3 huder o. Olle Kieldsenn 56, s. Kield Ollsen 18.

Fugelset
2 huder o. Tholuff Lauridtzen 70, s. Lauridtz Tholuffss. 18.

Staberud
1 hud 1 album, o. Peder Biørnss 37, h. Olle Anderss. 60.

Roset
1 pund, o. Embret Kieldss. 48.

Enger
3 huder 4 sch., o. Jon Clemitsen 68 bruger 1 hud 8 sch., Niels Jonsen 31 bruger 1 hud 8 sch., s. Embret Jonsen, soldat, 20.

Solberg
3 huder, Olle Ollsen 86 bruger 1½ hud, Olle Ollsen d. y. 42 bruger 1½ hud, s. Effuild Ollsen 36 og Toluft Ollsen vanfør 34.

Thrømnæs
2 huder, o. Olle 39, h. Olle Halffuorss. 50 vanfør.

Wea
2 huder, Christen Ollss. .50, s. Bertel Christenss. 12, t. Eschild Iffuersen soldat 15.

Benningstad
2 huder, o. Jens Iffuerss. 70, s. Peder Jensen 16 og Thorgeir Jensen 12.

Throstholl
3 fjr. 1 hud o. Gunder Jensen 40.

Bierche
1 pund, o. Knud Jensen 50, s. Jørgen Knudtzen 12.

Hommerstad
2 huder, o. Anders Jensen 52, s. Halffuor Olsen soldat 24.

Dalen
2 huder, Matis Matisen Finde 34.

Rochou
1 hud, bruges aff Prousten Her Effuind Baardsen, h. Østen Erichss. 47.

Hommerstad
2 huder, o. Marthe Pedersdtr. 1 hud, Gunder Thrundsen 28 1 hud.

Lilleløchen
1 pund, o. Olle Lauridtsen 36.

Lille Rustad
2½ huder, o. Lauridtz Evenss. 42.

Ødegaarder

Daatterud 1 hud o. Iver Knudtzen 47.

Thomble
2 huder o. Erich Biørnsen 37 (Tomter).

Aarsruud
1 hud bruker Christen Sande, h. Olle Erichss. 60.

Hoele
4 schind o. Embret Christen Sande, h. Olle Erichss. 60.

Ringnes
½ hud o. Olle Lauridtzen 24, h. Siffuer Ollss. 80.

Klette
1 hud o. Maren Madtzdtr.

Ødequestad
2 huder o. Gunder Jonsen 50.

Faaschum
4 schind o. Niels Gulbrandss. 70, h. Anders Pederss. 33.

Norset
4 schind o. Thorsten Erichss. 55.

Øedetorp
1½ hud, bruges aff Lauridtz Røne.

Jønsruud
½ hud, o. Hans Staabel Fendrich.

Murstad 1 hud 2 schind o. Gunder Thorgeirss. 50.

Brewad
2 schind o. Bottolff Jensen 40.

Hestvold
1 hud o. Niels Jonsen 34.

Sueen
½ hud o. Olle Ollsen 52.

Thundset
4 schind o. Christen Ollsen 48, h. Anders Ollsen 60.

Hoellen
1 hud o. Embrett Ollsen 60.

Heggen
½ hud o. Arne Arnesen 38.

Herdall
3 schind o. Lauridtz Arnesen 68.

Lille Benningstad
1 hud 1 schind, brukes av Kolsets besidder.

Oudallen
1 hud 3 fjr. bruker Anders Engeloug, h. Niels Carlss, 60.

Ilsenng
1 hud o. Lauridtz Nielsen 72.

Echre
4 schind o. Peder Lauridtzen 36.

Viberstad
1 hud 2 schind o. Christen Michelss. 54.

Liffuen
1 hud o. Martte Andersdtr. bruger ½ hud s. Jon Thorchildss. 20 og Gudmund Tholuffss. 36 bruger ½ hud.

Hegelund
½ hud o. Marte Biørnsdtr.

Oppegård
1 hud o. Peder Onguoldss 35, t. Olle Jetuoldss. soldat 20, h. Peder Olsenn 70.

Steensaassen
1½ hud o. Hans Michelss. 48 9 schind og Mattis Mattiss. 50 9 schind.

Haugen
½ hud o. Halffuor Erichss. 38.

Mochelbye
7 schind o. Olle Inguoldss. 38 og Anders Ollss. 27 bruker hver 3½ schind, h. Anders Lauridtzøn Soldat 40.

Flagstad
1 hud, o. Suend Ollsen 60.

Rødningsplatser
Hoelen 2 schind, o. Madtz Madtzen 46.

Kuruud
3 schind Daartte.

Korildstad
½ hud, o. Peder Iffuerss. 60.

Alsuold
o. Lauridtz Gundmundss. 40, h. Peder Erichss. 67.

Hæckne
ved Solberg 1 hud, o. Mougens Erichss. 80. Embret Ingvolds. Soldat

Thortteberg
1 hud, o. Peder Andersen 20 bruger ½ hud. Matias Medsen 22, bruger ½ huud
Tingstuen Nørdroug i Leufften Prestegield, den 19 septembr. 1664
Beseglet av Michel Seiglen, Olle Berg, Arne Berg, Lauridtz Hønningstad, Gunder Hommerstad og Peder Biørche.
Actum Anno, Die et Loco ut supra
Even Bordssøn
Egen Haandt
Næss.
Richtig Mandtal offuer ald Mandkiønet som findis udi Næss Præstegield paa Hedemarcken 15. Martz Anno 1666.

ØSTERFIERDINGEN

Fuldegaarder.

1. GolAas, Ellin, s. Jon Laurss: 29 Aar og Erich Laurss: 25 Aar, t. Anders Truelss: 20 Aar og Olle Jonss: 12.

2. Ousdal, Haagen 72, t. Olle Torchilss: 20 og Asgut Baardss. 14.

3. Ousdal, Olle 45, s. Hoffuord 24, Jon 20, Siffuer 16, Morten 10, t. Peder Olss: 12.

4. Hvam, Rasmus 65, s. Olluff 24 og Michel 11, t. Erick Hansen 36 og Erich Olss: 16.

5. Grebsen, Christen Gundersen 42. Hans hustrus brødre studiosi Lauridz Niels: Gram og Madz Gram, t. Tosten 25, Erich Jonss. 24, Peder Olss: 15, Jon Laurss: 11, h. Halffuor Pedrs: 48 (hs. Peder 8, Christopher 4, Lauridtz 2), Olle Jonns: 45 (hs. Jon 8), Peder Halffrss. 60, Lauridtz Støen 63
(hs. Olle 20, vanfør), Thor Støen 42 (hs. Embret 4), Olle Michelss: 45 (hs. Michel 7, Hans 3), Erich Beken 60 (hs. Halffuord 27, soldat, Jacob 20), Torgrim Beken 50 (hs. Thore 9).

6. Bye, Mickell 52, t. Mogens Evinss. 17, h. Siffr Guldbrss: 49, hs. Jens 10, Gunder 8, Laurids 1.

7. Bye, Thord 50, s. Peder 13, Olle 10, Frands 8, t. Erich Olss 25.

8. Skielffue, Erick Olsen 48, s. Olluff 1, t. Hans Einerss. 16, h. Effvin 62 og Christopher 45.

9. Skielffue, Erick Erickss: 50, s. Erich 14, vanfør, h. Erich Sørenss: 28 soldat og Ouden Sørenss: 31.

10. Baldstad, Tord 70, o. Ansteen 42, Marcus 24, Laurs 20 sol-dat og Olle 16, vanfør.

11. Holdstad, Torgrim 46, s. Erick 24, Mogens 20, Olle 8 og Olle Knudss. 8.

12. Mølstad, Hans 50, s. Jon 10, Jens 8, Rasmus 4, h. Knud 30, hs. Jørgen 4 og Tolluff 1.

13. Mølstad, Her Hermand 84, t. Haagen Audenss. 24, Tomis Hanss. 18.

14. Skindstad, Torben 40, s. Anders 8 uger, t. Jacob Michelss. 15, h. Michel 54, Jacob 56, hs. Anders 7.

15. Wold, Lauridz 48, s. Mogens 6, Olle 4, Niels ½, t. Mogens Erichss: 14, h. Tøger Hans: 63, Tomes Vold 60, Brynild schredder 60, hs. Anders 10, Laurs 5.

Halffuegaarder.
16. Syllibech, (ingen bruker), s. Erick 12, h. Gunder Jens: 30, hs. Olle 10, Laurs 4.

17. SandAger, Erick 56, s. Olle 12, Niels 10, Olle 6, hs. Laurs, Nielss. 10.

18. Myre, Envold 60, s. Rasmus 24, Laurs 26, Gunder 4.

19. Svartzoel, Christoph 60, t. Svend Anderss: 12.

20. Ousdal, Jacob 60, s. Olle 20.

21. Huam, Poffuel 47, t. Laurs Olss: 12.

22. Myhr, Jørgen 24, s. Michel 5, Jens 1, t. Laurs Torgrimss: 12.

23. Houg, Kield 37, s. Erich 6, Jens 4, Siffuord 2.

24. Skindstad, Embret 50, s. Jon 8, t. Peder Hanssøn 24, h. Laurs Michels: 24, hs. Peder ½.

25. Neerlien, Lauridtz. 36, t. Tore Lassess: 14.

26. Hilstad, Anders 60, s. Anders 22, Jens 9, Johannias 3, h. Brynnild 40 (hs. Olle 4, Johannis 2) og Mogens Ormss: 36.

27. Giøvig, Lasse 70, s. Anders 16, Olle 10, Haagen 7.
Ødegaarder.
28. Houg, Anders 40, s. Olle 6, Mogens 1½.

29. Knatsrud, Holger 53.

30. Duenger, Niels 60, s. Peder 23, Olle 19, Niels 10, h. Jon Kields 70.

31. Buckalrud, Ouden 60, s. Carl 21 soldat, h. Søffren 60, hs. Lauridtz 8

32. Enger, Oluff 33, t. Christopher Elluffss: 12.

33. Ronnebeck, Olle 60, s. Evin 25 soldat, Jon 12, Anders 5, h. Laurs 60, Jon Hanssønn, hs. Olle Olss: 20, Olle E: 5 Hans ½.

34. Biørnstad, Olle 63, s. Knud Halffrss: 3, t. Laurs Gundmunss: 12.

35. Berrigstuen, Peder 49, s. Olle 16.

36. Godager, Halffr 60, s. Amund 13, Laurs 10, Morten 6.

37. Øffuerlien, Laurs 60, s. Michel 9.

38. Melum, Tolluff 60, s. Erick 35.

MITFIERINGEN

Fuldegaarder.

39. Asche, Hans 56, t. Anders Jonss: 22 soldat, Christopher Oudenss: 12, h. Mogens Larss: 30 soldat.

40. Hilstad, Gulbrand 40, s. Jon 3, Rasmus 1½, Haagen 16 Uger.

41. Gorum, Hoffr 69, 1. Knut Hendrikss: 23 soldat, Peder Anderss: 14, Niels Bentz: 14, Erich Bentz: 24, h. Carl 42.

42. Huuse, Asgut 70, s. Verner 36, t. Hans Embretss: 13.

43. Huuse, Steen 56, s. Laurs 14, Niels 4, t. Haagen Torchilss:25 soldat, h. Olle Penningrud 70.

44. Berrig, Mads 60, s. Haagen 10, Jens 7, t. Gunder Andrss: 20, Laurs Gulbrss: 18.

45. Lij (?) Olluff 70, s. Johans 25 vanf:, t. Peder Mortenss: 18.

46. Lien, Olluff 40, t. Christoph: Halffrss: 24, Laurs Gulbrs: 18.

47. Lien, Jon 33, t. Peder Tomess. 10, Halffr Erichss: 21, Niels Nielss: 10.

48. Kaulum, Christoph. 35, s. Søren 11.

49. Kaulum, Embret 42, s. Olle 7 og Tomis 5, t. Halffr Olss: 30 Udløber, hs. Christoph Gulb: 10, Hoffr Nielss: 5.

50. Biørnstad, Hafftord 41, s. Erich 16, t. Jørgen Jørgenss: 18 Soldat, Morten Andrss: 12.

51. Biørnstad, Froer 31, s. Erich 6, t. Christoph E: 30 løsgenger.

52. Ballisoel, Jon 43, s. Søren 3, Mogens 1, t. Christen Affless: 25 soldat, Siffr Affless: 19, Erich Olss: 13.

53. Fossum, Hoffr 41, s. Reer 6, t. Andrs Michelss: 14.

54. Fossum, Laurs 49, s. Laurs 10, Amund 5, t. Christen Anderss: 4.

55. Sølsberig, Mogens 57.

56. Sølsberig, Thore 33, s. Anders 4, t. Tolluf Jonss: 20, Anders Anderss. 12.

57. Hoell, Karen sl. Laugmands, t. Jon Laurss: 31, Andrs Olss: 18, Tomes 50, Anders E: 20 soldat, Jon Mich: 15, h. Michel Harpstue 60, Niels Øjer 50 (hs. Knud 6, Morten 2), Niels Smid 40 (hs. Olle 10, Evin 6).

58. Kaulum, Christen 37, s. Torger 8, Olle 2, Christoph 16 Uger, t. Ture Vernerss: 31 løsg:.

59. Kaulum, Laurs 35, .s. Christoph 3, t. Svend Gundmundss: 11.

60. Hoffuind, Lauridtz 57, s. Poffuel 14 vanf., Johans 10, Erich 8, Tosten 6, t. Anders Embretss: 30, Olle Biørnss: 60, hs. Laurs 10.

61. Hoffuind, Olluff 60, s. Carl 30, t. Peder Carlss: 6.

62. Kogshuus, Svend 60, a Anders 18 soldat, Rasmus 10, h. Olle Christopherss: 31.
Halffuegaarder.
63. Jile, Jørgen 20 soldat, t. Gunder 37 soldat.

64. Hieltekildt, Niels 55 og Olluff 60, t. Arne Tiøstelss: 16 soldat.

65. Berger, Knud 41, t. Haagen Erich.: 12,

66. Kionerud, Biørn 41, t. Søren Laurss: 12.

67. Ballisoel, Knud 41, s. Olluff 3, Guldbr. 10 Uger, h. Guldbr. Olss: 42, hs. Olluff 1.

68. Texum, Olluff 46, .s. Christen Nielss: 11, h. Bendt 51

69. Huleberg, Christoph 50, t. Anders Laurss: 13.

70. Skierffuen, Erick 32, t. Laurs Pederss: 10.

71. Tvetten, Hoffuord 33, s. Erich 31 soldat, Bottolff 25, h. Gulbr. Mortenss: 28.

72. Hilstad, Jens 51, s. Lauridtz 15, Gunder 12, Haagen 10, Peder 7.
Ødegaarder.
73. Ødermyhr, Hoffuord 37, s. Peder 3, t. Johans Oudenss. 10.

74. Kircke Jile, Halffuord 44, s. Amund 9, Oluff 5, Ouden 3, hs Tosten Arness: 11, Ingv. 6.

75. Tordrud, Olluff 44, s. Søren 9, hs. Olle Johannss: 3.

76. Skalmerud, Peder 60, s. Hendrich 2.

77. Penningrud, Elling 37, s. Niels 3.

78. Aarvold, Guldbrand 60, Olluff 6.

79. Grøtlien, Niels 60.

80. Onsæt, Laurids 60, s. Lauridtz 13, Svend 4.

81. SiffuerRud og 82. KoningRud, Præstebolens och brugis aff for Skat och rettighed til Kongen, besidis iche aff nogen, h. Niels Jonss: 41, hs. Guldbr. 8, Erich 4.

83. Nyehuss, Jon 60, s. Jon Jonsen 15.

84. Deelind, Haagen 30.

85. Kiendli, Tidemand 61, s. Olle 17.

86. Gaaserud, Laurs. 31.

87. Øffren, brugis aff Lauridtz Hoffuind, h. Anders Bachen 64, hs. Olle 12.

NORDFIERRINGEN

Fuldegaarder.

88. Mengsoel, Peder 42, s. Rasmus 7, Lauridtz 3, t. Olle To-mess: 29 soldat, Christen Pederss: 14, h. Embret Skolmester 60.

89. Helgebye, Olle 35, s. Lauris 11, Ouden 10, Johans 8, Erich 6, Poffuel 3.

90. Lij, Guldbrand 49.

91. Lij, Halffr. 41.

92. Meelom, Niels 25, t. Johans Tomess: 11, Niels Michelss: 20 soldat.

93. Helstad, Erich 60, s. Laurs 31 soldat, t. Peder Nielss: 10.

94. Kiise, Haagen H: 31, s. Olluff 4, Laurs 2, t. Halffr Erichss: 17, Christen Arness: 14, h. Sebiørn 31, hs. Jon Seb: 4.

95. Kiise, Haagen 33, t. Olle Tomess: 13, Siffr Pedrss: 31 løsg., Jens Laurss: 9, Peder Mogenss: 51, h. Christoph Sørenss: 27 sold:, Jens Albretss: 36.

96. Kiise, Michell 60, t. Peder Laurss: 11, Laurs Staffnss: 9.

97. Giesvang, Bottolff 41, s. Halffr 6, Christian 5, 1. Morten Affless: 26, Joh. Laurss: 18 soldat, h. Sevald Alffss: 41 soldat, hs. Olle 6, Peder 9.

98. Giestvang, Mads 59, t. Aslach Jonss: 20, Haagen Jenss: 10.

99. Steerud, Tomes 55, s. Olluff 10, Frands 4, t. Laurs Guttormss: 16, Joh. Rytter 29, h. Erich Presterud 36, hs. Joh. Rytters søn ½.

100. Asche, Siffuer 37, s. Jens 16, Olle 4, Verner 2, t. Verner 24 soldat, h. Embret Olss: 33, hs. Jens 6.

101. Asche, Jens 57, s. Niels 14, Christoph 11, Tord 9, Olle 2, t. Olle Siffrss: 22 soldat.

102. Fuleli, Tomes 71, s. Guldbrand 20 vanf., Anders 18 soldat, Michel 7, Olle 5, Erich 3.
Halffuegaarder.

103. Senstad, Guldbrand 34, s. Erich 9, Embret 5, Jon 3, t. Poffuel Christensen 12.

104. Helsetter, Christen 57, t. Olle Arness: 13, Søffren Olss: 6.

105. Hilstad, Peder 57, s. Olle 12, Gulbr: 10, Poffuel 8, Erich 6, Christoph 4, Olluff 3.

106. Kongsrud, Poffuel 35, s. Tord 1½, t. Anders Affless: 13.

107. Steerud, Tosten 31 soldat, t. Peder Sevaldss: 9, h. Laurs Oudensen 36, hs. Peder 12, Olle 9, Laurs 6.

108. Sandvold, Gundmund 60, s. Laurs 10, Jon 4, Mickel 1, h. Siffuer 50, hs. Gunder 5.

109. Klungsætt, Olle 55 och Jacob 41, s. Hans 8, Knud 8.

110. Steerud, Olle 49 och Hans 21, s. Peder 10, Mads 8, Mogens 2, h. Jon Jonss: 47, Olle Torgierss: 28 vanfør, hs. Guldbrand 1.

Ødegaarder.
111. Bredstuen, h. Erich Halffr 60, Olle Kortss: 37, hs. Erich 6, Niels 4, Jens 2.

112. Kieldrud, Michel 51, h. Jon Hanss: 27, Harald Asgutss: 41, hs. Gulbr. 6.

113. Tangnæs, Povel 57, s. Erich 20 soldat.

114. Enger, Moeses 41, s. Laurs 7.

115. Spydbacken, Laurs 57, t. Olle Halffrss: 40 soldat.

116. Purckelstad, brugis aff Moises ut superius, hs. Embret Hanss: 2.

117. Kamptiin, Hans 41, s. Haagen 2.

118. Bevolden, Erich, h. Laurs Alffss: 30, hs. Alff 3, Olle 16 Uger.

119. Liøsrud, Peder 47, h. Gulbr. Løenss: 55.
ØEN HELGE
120. Wien, Peder 62, s. Povel 31 soldat, Erich 29, Anders 23.

121. Eig, Niels 53, t. Niels Pederss: 23, Oluf 1 21, Amund Jenss. 16, Bersvend Olss: 16.

122. Aflangrud, Halffr. 43, s. Jon 11, Niels 9, Jon 7, h. Tore Knudss: 30, hs. Knud 3, Peder ½.

123. Aflangrud, Erich 37, s. Jon 5, Iffuer 3, t. Anders Anderss: 12.

124. Hvall, Erich 61, h. Jens Olss: 33.

125. Hoffuelsrud, Effuin 64, t. Mogens Embretss: 28, Christoph Olss: 12.

126. Grimsrud, Mogens 71, s. Tore Mogenss: 31, t. Laurs Evinss: 12.

127. Mourud, Lauridtz 31.

128. Skaffuang, Olluff 24.

129. Horn, Olluff 35, s. Jens 4, Laurs 2, t. Laurs Anderss: 9, hs. Olle Einerss: 8 Uger.

130. Svennerud, Poffuel 41, t. Claus Jonss: 37, Olle Olss: 28 soldat, Verner Gulbr. 10, h. Tore Pederss: 33 soldat.

131. Sund, Johannes 40, s. Hans 13, t. Anders Embretss: 20.

132. Sund, Steen 38, s. Poffuel 28, Michel 26, Peder 20, Laurs 13, Erich 8, Laurs 6, Peder 4.

133. Staff, Hans 37.

134. Heggen, Jon 61, s. Einer 18, Erich 16, Peder 14, Tosten 10, Effuin 8, Peder 6, Peder Einerss: 2.

135. Escherud, Asgut 61, s. Olle 10, h. Anders And. 42, Laurs Torg. 44, Anders Pedrss: 70, hs. Jens 6, Tosten 6.

136. Løffvigen, Hans 37, s. Olle 1½, t. Siffr Gulbr: 20, h. Erich Jenss: 41, Erich Michelss: 41, hs. Halffr 1½.

137. Kamperud, Peder 52, s. Niels 22 soldat, Jens 10, Olle 15 vanfør, Haagen 9, Laurs 6, Erich 4.

138. Roraasen, Peder 63, s. Erich 11, Laurs 8.

139. Kieldsrud, Jørgen 41, t. Erich 9.

140. Racknerud, Laurs 52.

141. Sollien, Niels 57, t. Tomes Christenss: 20.

142. Field, Iffr 31, s. Erich 1, h. Jacob Field 4.

143, Trosterud, Olle 61, s. Halffr 6, Knud 4, h. Gulbr. Arness: 37.

144. Aasen, Erich 63, s. Laurs 8, Peder 11, h. Erich Torgrim 31, hs. Laurs 3.

145. Myhre, Jørgen 47, s. Peder 10, Laurs 8, Erich 5, h. Jens Arness: 26, Laurs Michelss: 26, hs. Michel 5½.

146. Præsterud, Tosten 53, s. Olluff 16, Torchild 12, Niels 10, Olle 3.

147. Barkerud, Jens 66, s. Olle 16, t. Magnus 8.

148. Danmark, Hans 42, h. Hoffuer Biørnss: 42.

149. Wemundrud, Iffr 61, t. Peder Gulbr. 12.
Huusmænd under Præstegaarden:
Laurs Nielss: 31, Jørgen Jørgenss: 30, hs. Jørgen 1.

Hoffuidzholm, Velbyrd: H: Jørgen, Jon Peders: forualter 60, s. Peder 12, Jørgen 9, Lauge 7, t. Knud Svendss: 30, Børge Jenss: 25, Erich Olss: 21, Erich Field 17, Peder Hanss. 19 soldat, Torchild Siffrss: 24, h. Christen Olss: 53, Peder Christenss: skolemester 49.

Præsten, Her Olluff Jensens lille Søn Hans 1 månet, t. Peder Jenss: 36, Laurs Tomess: 20, Søffren Siffrss: 18, Olluff Eloffsøn 60, Erich Oudenss: 15, Gunder Suendss: 6.

Klocheren Christen Christensen 30, t. Olluff 6.

Fødde fra anno 65 til 66:
Iffuer Fields Erich
Erich Skielffuis Oluff
Siffuer Beckens Laurids
Laurs Wolds Niels
Søren Jensøns Lauris uechte
Christen Kaulums Christopher
Erich Afflangruds Olluff
Johans Asches Rytters Laurs u-ech:
Gulbr. Hilstads Haagen
Olluff Bredstues Tolluf
Laurs Michelss: Peder
Laurids Alffsøns Oluff
12
Døde:  
Guldbrand Berigstuen 60 Aar Huus Mand
Peder Neerlien 80
Erich Skielffvis Søn 10
Olluff HuusM. under Harest: 80
Christoph GolAas 21
Søren ved Giestvang 70
Erich ved Hoell 54
Arne i Backen 90 HuusM.
Laurs GolAas 63
Gunder Kiise 75
Qvartermesters søn 4
Mogens Staff 80
Olluff Bredstue 36
Hans søn Tolluff 6 Uger
Guldbr. fra Bechen 4
Erich Afflangruds Olluff ½

16.
Oluff Jensøn
E. H.
(segl)

Mandtall offuer Vangs Sogn paa Hedemarchen.

Furnæss Fulde Gaarder.
Hoff. Anders Larsøn o 40, Haagen Hagensøn s 15, Syffr. Andersen t 24, Haluor Michelsen h 50.

Deli
. Lars Andersen o 40, Karl Nilsøn t 20.

Doule
. Sissel Nilsdtr. o 30, Poffuel Olufssøn s 14, Larss Lystelsøn t 20, Arne Pedersøn t 20, Oluff Erichsøn t 50, Thosten Schilsæt h 60.

Gaallaass
. Verner Olsøn o 58, Jens Vernersøn o 30, Lars Vernersøn s 20, Michel Gulbrandsøn t 15, Jon Erichsøn t 16, Jens Gulbrandsøn t soldat 24.

Biørie
. Christoffer Pedersøn o 55, Anders Christoffersøns rytter 25, Peder Christoffersøn s 23, Oluff Christoffersøn s 18, Nils Schomager h 80.

Lund
. Peder Knutsøn o 30, Oluff Knutsøn o 36, Oluff Erichsøn t 12.

Hoffuind
. Bent Bentsøn o 60, Jens Poffuelsøn o 33, Oluff Bentsøn s 14, Peder Andersøn t soldat 20, Ingbret Haagensøn h 30.

Schillingbærg
. Poffuel Thrundssøn o 64, Oluf Poffuelsøn s 35, Christen Poffuelsøn s soldat 32, Lars Poffuelsøn s 12.

Høstbiør
. Bersuend Andersøn o 54, Nils Bottelsøn t soldat 20, Christen Thystelsøn t 20.

Lier
. Lars Anstensøn o 48, Anders Krochesøn t 30.

Spichedalen
. Jon Syffuersøn o 76, Peder Jonsøn s 36, Syffuer Jonsøn s 26, Oluff Jonsøn s 20, Hans Thronsøn t rytter 24, Amund Larsøn h 60.

Gulsigerud
. Jon Effuindsøn o 80, Effuer Jonsøn o 30, Syffuer Jonsøn s 13, Nils Nilsøn t 13, Erich Michelsøn h 36.

Thørud
. Mons Syffuersøn o 50, Oluff Monsøn s 16, Syffuer Monsøn s 14.

Mørchtueed
. Oluff Beriersøn o 60, Berier Olsøn s 20, Lars Olsøn s 12, Gulbrand Knutsøn h 36.

Berrig
. Biørn Biørnsen o 80, Pouel Larsøn o 50, Biørn Pedersøn o 32, Thorbiørn Pedersøn t 18, Morten Larsøn h 32.

Gaall Aass
. Bol Knutsøn o 31, Thorbiørn Pedersøn t 40, Haagen Rasmussen t 13, Narffue Michelsøn h 50 Michel Naruesøn hs soldat 20, Lars Hansøn h 50.

Kotorp
. Erich Oluffsøn o 70, Oluff Ericrsøn s 22, Poffuel Erichsøn s 14.

Ajer
. Thollou Jensøn o 100, Peder Thostensøn o 40, Thosten Pedersøn s 12, Nils Thorsøn t 25.

Gievenol
. Johannes Poffuelsøn o 60, Rejer Østensøn o 40, Hans Larsøn o 60, Erich Thystelsøn s 10, Jens Pedersøn t 18, Jacob Sachriesøn t 16.

Storihle
. Nils Pedersøn o 46, Michel Pedersøn t 30, Gunder Pedersøn t Soldat 20, Peder Syffuersøn t Soldat 20, Ingbret Olsøn h 50.

Lille Ile
. Johannes Sachrisøn o 36, Lych Sachrisøn s 30, Thorbiørn Larssøn t 24, Lars Pedersøn h 60.

Jæssnæss
. Oluff Ingisøn o 60, Lars Oluffsøn o 20, Amund Larsøn o 40, Knut Larsøn o 50, Hofful Michelsøn t 12, Amund Jensøn t 16, Jon Nilsøn t 18, Erich Olsøn h 60.

Vætten
. Jens Michelsøn o 52, Christoffer Ornsøn t soldat 30, Jens Haagensøn t 60, Rolff Thorsøn 60.

Mælumb
. Michel Knutsøn o 40, Knut Michelsøn t 16, Nils Andersøn t 12, Oluff Erichsøn h 40.

Rud
. Peder Bersuendsøn o 60, Biørn Bersuendsøn o 50, Oluff Pedersøn t 36.

Guds Aass
. Nils Pedersøn o 50, Erich Pedersøn o 40.

Bierche
. Haagen Bendsiersøn o 40.

Freberg
. Karin Sl. Major Poffuels o 50, Hoffuel Olsøn t 12, Ole Hoffuelsøn h 50.

Deglumb
. Michel Mogensøn o 54, Mons Michelsøn s 16, Jens Larsen t 24, Anders Jensen t 15, Anders Berdsuentsøn t 19.

Arloe
. Oluff Gundersøn o 56, Lars Oluffsen o 20, Peder Gulbrandsøn h 40.

Viger
. Nils Eluffsøn o 40, Thystoll Jensen t 40, Hoffuel Olsen t 12, Ole Hoffuelsen h 50.
Hallfue Gaarder.
Gaall Aass. Lars Pedersen o 40.

Doule
. Lars Gulbrandsen o 80, Poffuel Larsen o 30.

Stramrud
. Erich Mogensøn o 31, Bol Mogensen s 28, Oluff Mogensen s 20, Lars Mogensen s 23.

Grinager
. Peder Olsen o 50, Erich Knutsen o 24, Erich Olsen t 34, Oluff Oluffsen h 60, Peder Olsen h 40.

Murud
. Anstein Erichsen o 20.

Kylstatt
. Haluor Larsen o 24, Poffuel Michelsen o 50, Lars Larsen t 12.

Gierloe
. Arne Michelsen o 50.

Øchsensætt
. Hans Rasmussen o 40, Oluff Poulsen o 50, Oste Johansdtr. o 60, Oluff Mortensen s 20, Lars Rasmussen h 38, Ingebret Jonsen h 32, Jon Olsen h 50.

Høsbiør
. Oluff Andersen o 50, Peder Pedersen t 12.

Hangenhorn
. Michel Poffuelsen o 50, Gulbrand Pedersen o 24, Oluff Andersen t 10, Lars Pedersen t 30.

Græssbye
. Biørn Ingbredsen o 80, Syffuer Jensen o 30, Amund Jensen o 38, Mons Christensen t 12.

Øffuerquærn
. Peder Bottelsøn o 32.

Nerquærn
. Erich Pedersen o 80, Poffuel Olsen o 40, Aage Erichsen o 20 soldat, Oluff Erichsen s 12.

Mørchtueed
. Oluff Pedersen o 40, Peder Jacobsen o 85, Siiver Olsen h 30.

Stochsætt
. Anne Rolffsdtr. o 60, Christen Andersen o 34, Peder Erichsen o 50, Rolff Andersen s 36.

Deglumb
. Lars Olsen o 70, Knut Halvorsen t 22 Soldat.

Halsætt
. Halvor Gulbrandsen o 30, Gundmund Rasmussen t 17, Rasmus Gundmundsen h 60.

Kotorp
. Halvor Thostensen o 46, Nils Olsøn t 32 Soldat, Rasmus Gundmundsen h 60, Hans Andersen h 30.

Arnquærn
. Jens Jensen o 46, Lars Jensen o 38, Sachus Jensen t 16, Biørn Heljesen h 40.

Lund
. Erich Ingvoldsen o 100, Erich Erichsen o 40, Oluff Ingbretsen t 50.

Hollvold
. Nils Haluorsen o 80, Haluor Nilsen s 24 Soldat.

Pinnerud
. Anders Offuensen o 36.

Hellerud
. Oluff Erichsen o 70, Oluff Jensen o 32, Oluff Olsen 5 15.

Sørumb
. Bersuend Amundsen o 80, Ingbret Andersen o 36, Erich Erichsen t 20.

Kirkebye
. Gulbrand Helgesen o 82, Gulbrand Olsen o 36, Lars Larsen t 12.
Ødegaarder.
Scharrud. Thore Syffuersen o 50, Oluff Larsen h 50.

Lychsætt
. Lars Nilsen o 40, Anders Nilsen h 45.

Grøtholmb
. Erich Iffuersen o 60, Haagen Erichsen s 12, Michel Knutsen h 50.

Ryssbach
. Simon Frantzen o 50, Gulbrand Simonsen s 16.

Holstatt
. Lauridtz Iffuersen o 60.

Kylstatt
. Rolff Biørnsen o 36, Oluff Pedersen h 32.

Snarud
. Anders Torgiersen o 45, Oluff Thorgiersen o 49, Lambart Thorgiersen t 54.

Biønnerud
. Thollov Polsøn o 56, Thore Tholovsøn s 12.

Lyndbye
. Anders Pedersøn o 40, Steffen Jensøn t 12, Mons Ingbretsen h 50.

Tuued
. Thørchil Pedersen o 38, Lars Thystelsøn h 30.

Myer
. Johannes Jensen o 24, Michel Jensen s 12.

Steenberg
. Oluff Knutsøn o 96, Lars Olsøn o 25.

Almerud
. Oluff Jonsen o 36.

Hou
. Peder Hafftorsen o 60.

Præstsæter
. Gulich Bufastsen o 60, Haagen Pedersen o 20.

Hoffde
. Oluff Kielsen o 25.

Musætt
. Guro Christensdtr. o 30.

Buttequærn
. Kroche Jacobsen o 60, Oluff Krochesen s 13.

Vollumb
. Peder Johansen o 40, Oluff Jensen h 46.

Sollerud
. Peder Pedersen o 40, Bersuen Olsen h 80, Suend Larsen h 40.

Furberg
. Oluff Haagensen o 80.

Synder Ile
. Thorkil Mortensen o 100, Lars Thorkildsen o 42.

Gammelgaard
. Berger Michelsen o 80, Michel Bergersen o 30.

Staff
. Haluor Andersen o 70, Anders Jacobsen o 50, Anders Haluorsen s 30, Erich Andersen s 16.

Valsie
. Oluff Erichsen o 33, Mons Erichsen s 30, Nils Erichsen s 25 Soldat, Lars Erichsen s 20, Oluff Clemetsen h 60.

Solbærg
. Knut Olsen o 64, Ole Knutsen s 36.

Krogstatt
. Simen Olsen o 68, Michel Eschelsen h 30.

Sandvoll
. Oluff Iffuersen o 70, Houer Simensen h 36, Erich Asgutsen h 28.

Røesætt
. Oluff Olsen o 42.

Snaterud
. Nils Pedersen o 90, Poffuel Olsen o 38 Soldat, Lars Thostensen h 44.

Sandbachen
. Hans Mogensen o 60.

Houer
. Oluff Andersen o 26, Oluff Ifrsen h 55.

Kolsueen
. Erich Thollousen o 30 Soldat.

Langtborte
. Oluff Bottelsen o 40.

Schinderboe
. Haagen Knutsen o 50.

Præsterud
. Ingbret Larsen o 70, Lars Ingbretsen s 24 Soldat. Peder Johansen h 24, Oluff Stensen h 60.
Valunds Fiærdings Fuldgaarder.
Seli. Michel Jensen o 20, Lars Nilsen o 50, Erich Jensen s 22, Nils Larsen s 16 Soldat.

Thrundhuss
. Lars Thollousen o 49, Amund Pedersen o 27, Lars Kieldsen t 56, Arne Suendsen t 23 Soldat.

Leerhuss
. Oluff Guttormsen o 80, Oluff Michelsen o 56, Lars Olsen s 25, Thommes Olsen s 13, Jens Pedersen t 14.

Ingebærg
. Lars Mogensen o 53, Peder Larsen s 13, Halvor Olsen t 22 Soldat, Erich Knutsen h 40.

Guttebærg
. Matz Olsen o 80, Ingbret Christoffersen t 13.

Stange
. Oluff Thuresen o 32, Ole Jensen t 23 Soldat, Thollou Pedersen h 80.

Schraastatt
. Peder Larsen o 80, Erich Pedersen o 40, Lars

Mogensen
o 68, Michel Larsen s 30, Mons Larsen s 26 Soldat. Johannes Larsen s 16, Lars Erichsen t 23 Soldat, Oluff Erichsen t 12, Erich Pedersen h 50.

Thombter
. Oluff Gundersen o 70, Gummund Olsen o 25, Gulbrand Bottelsen t 40, Oluff Narfuesen t 13, Oluff Ingvoldsen h 72, Erich Thollousen h 40.

Emmislund
. Hans Jensen o 60, Amund Christoffersen o 52, Ingbret Polsen o 40, Oluff Hansen s 12, Michel Larsen t 30 Soldat, Ole Knutsen h 40, Peder Olsen h 45, Rolf Eleffsen h 40.

Flachstatt
. Knut Olsen o 40, Oluff Larsen o 90, Lars Olsen o 32, Christoffer Jonsen t 13, Even Nilsen t 26 Soldat, Bjørn Heljesen t 14, Oluff Pedersen h 50.

Væberg
. Jens Gundersen o 40, Jon Jensen t 40, Oluff Guttesen h 60.

Narmoe
. Simen Monsen o 70, Gulbrand Simensen o 30, Jon Olsen h 60.

Schisætt
. Jacob Thorsen o 46, Erich Simensen o 46, Gulbrand Jacobsen s 12, Amund Erichsen s 12, Lars Simensen t 16, Lars Nilsen t 16.

Karsætt
. Biørn Thimendsen o 70, Thorgier Jacobsen o 40, Knut Thostensen t 12, Jon Pedersen h 60, Jon Biørnsen h 23.
Halffue Gaarder.
Valumb. Syffuer Alffsen o 50, Tharal Andersen t 15, Lars Olsen h 36.

Ene
. Erich Olsen o 55, Lars Olsen s 31, Oluff Erichsen s 22, Thommes Erichsen s 18, Hans Erichsen s 19, Suend Andersen h 50.

Holl
. Gulbrand Erichsen o 40, Thosten Amundsen h 60.

Dalseng
. Arne Olsen o 46, Thruls Pedersen o 60, Jens Ingbretsen t 18, Bent Olsen h 80.

Huse
. Nils Olsen o 42, Nils Larsen t 13.

Busterud
. Oluff Suendsen o 80, Oluff Olsen o 28, Offuer Thystilsen t 28 Soldat.

Kirchebye
. Amund Heljesen o 60, Erich Jensen h 50.

Ingebærg
. Oluff Olsen o 60.

Dusætt
. Hans Amundsen o 29, Jens Olsen o 46, Haftor Heljesen o 70, Helie Thollousen t 26 Soldat, Erich Biørnsen t 14.

Ødegaarder.
Giærsen. Biørn Polsen o 36, Oluff Jansen h 60.

Hærsætt
. Jon Jonsen o 52.

Suencherud
. Ingbret Olsen o 52, Oluff Olsen o 44, Thore Olsen o 40, Michel Olsen s 12, Bent Ingbretsen t 40 Soldat.

Veenquærn
. Oluff Eschildsen o 28.

Dalbye
. Narffue Guttesen o 40, Erich Olsen o 48, Gutte Narffuesen s 13.

Meelbye
. Jens Thollumsen o 60, Hemming Ingvoldsen h 90.

Lier
. Peder Jensen o 42, Thollou Pedersen s 14.

Giørslie
. Johannes Polsen o 46, Poll Johansen s 20.

Aass
. Lars Olsen o 36.

Berrigh
. Suend Erichsen o 36.

Syllesætt
. Jon Kieldsen o 90, Jon Jonsen o 45.

Sleperud
. Mons Rasmussen o 36.

Ormsæter
. Oluff Olsen o 62.

Marchestatt
. Anders Olsen o 40.

Upsall
. Jens Arnesen o 80.

Hommelstads Fiærding. Fulde Gaarder.

Nasou. Jul Larsen o 47, Christoffer Heljesen s 23, Matz Henrichsen t 20, Jens Nilsen t 16, Peder Jensen t 19.

Myr
. Amund Pedersen o 100, Erich Amundsen o 51, Amund Thollausen o 36, Jørgen Andersen h 50.

Blystatt
. Simen Erichsen o 96, Simen Simensen o 31, Lars Olsen o 41, Gulbrand Erichsen t 13.

Deli
. Thorgier Pedersen o 66, Mathis Larsen h 36.

Haffsall
. Erich Haluorsen o 24, Peder Haluorsen o 26 Soldat, Christoffer Haluorsen s 18.

Upsall
. Nils Olsen o 45.

Katompten
. Halstein Suendsen o 60, Thosten Larsen o 40, Thjøstøll Halsteinsen s 18, Jørgen Halsteinsen s 16, Asbiørn Halsteinsen s 14, Andru Suendsøn h 80.

Biørtompten
. Ingbret Jansen o 60, Hans Ingbretsen s 20.

Dyst Vold
. Peder Nilsen o 60, Michel Jacobsen t 18, Biørn Haluorsen h 30.

Thombten
. Haagen Andersen o 48, Hellie Haagensen s 16.

Raffstatt
. Bottel Ingbretsen o 70, Ingbret Bottelsen o 26, Erich Bottelsen s 23.

Vestre Horstatt
. Oluff Biørnsen o 80, Anders Olsen s 13.

Grytting
. Grim Olsen o 52, Ingbret Grimsen s 14.

Hegvind Opsall
. Christoffer Michelsen o 40.

Østre Horstatt
. Elin Biørnsdatter o 76, Johannes Olsen s 43, Steffen Olsen s 21.

Gran
. Karin Andersdatter o 60, Anders Rasmussen s 24 Soldat, Gumund Halsteinsen h 34 Soldat.

Lindholt
. Oluff Arnesen o 50.

Spaberg
. Gulbrand Gundmundsen o 68, Gundmund Gulbrandsen s 25, Peder Gulbrandsen s 14.

Offstatt
. Jacob Larsen o 64, Christoffer Olsen o 47, Lars Jacobsen s 16 Soldat, Gunder Jacobsen s 14, Gulbrand Syffrsen t 16.

Ingvolstatt
. Hellie Pedersen o 90, Peder Heljesen o 36, Ingbret Heljesen s 23, Matz Iffuersen h 90.

Olstatt
. Thore Thorkelsen o 26, Lars Polsen t 36, Oluff Olsen t 20, Oluff Mogensen h 50.

Helstatt
. Erich Olsen o 62, Amund Erichsen s 19, Peder Bottelsen t 20.

Dørumb
. Oluff Christoffersen o 46, Biørn Hansen s 19, Ole Lassesen t 20, Nils Pedersen t 20, Biørn Olsen h 60, Nils Arnesen h 50.

Schramstadt
. Oluff Andersen o 60, Gulbrand Olsen s 13, Christoffer Pedersen h 60.

Hommelstadt
. Thystoll Christoffersen o 43, Suend Haluorsen t 40, Oluff Thostensen t 17, Biørn Olsen h 50.
Halffue gaarder.
Rogstadt. Lars Amundsen o 50, Peder Larsen s 18, Jens Larsen s 12.

Nyehuss
. Peder Christoffersen o 60, Lars Pedersen s 20 Soldat, Peder Christoffersen h 80

Blestadt
. Peder Heljesen o 80, Nils Larsen t 20 Soldat, Hans Olsen h 50.

Finboerud
. Nils Oluffsen o 28, Jon Biørnsen h 24.

Kiuss
. Haagen Erichsen o 28, Erich Andrusen t 12, Jens Erichsen t 15.

Upsall
. Lars Erichsen o 70, Peder Larsen t 29.

Ingers Rud
. Arne Biørnsen o 40.

Osuistadt
. Ingvald Alffsen o 48.

Slembsrud
. Narffue Biørnsen o 50.

Oltompten
. Jens Pedersen o 45, Peder Jensen s 13, Oluff Jensen s 12, Haluor Christoffersen h 80.

Vartompten
. Poffuel Haluorsen o 30.

Hochnæss
. Jacob Thorgiersen o 46, Jan Thorgiersen s 40.

Vindoll
. Christoffer Larsen o 30, Guttorm Larsen s 25 Soldat.

Graaeboll
. Maritt Ingbretsdatter o 60, Lars Erichsen o 30, Hans Ingbretsen h 50.

Kallerud
. Halvor Jensen o 40.

Dørumb
. Jon Olsen o 62, Lars Jonsen s 25, Oluff Jonsen h 28.

Lieberrig
. Nils Jonsen o 56, Erich Nilsen s 13.

Ingvolstatt
. Amund Thorsen o 50, Ole Amundsen s 14, Anders Pedersen h 52.
Ødegaarder.
Suterue. Erich Gulbrandsen o 70.

Berdsuendsrue
. Oluff Fienborsen o 49, Jon Andersen t 15.

Mangelrud
. Gunder Olsen o 43, Peder Olsen s 25 Soldat.

Spicherud
. Jens Nilsen o 26, Mons Nilsen s 20, Lars Karlsen h 47, Ole Nilsen h 36.

Græfften
. Haluor Suendsen o 58.

Leerbærg
. Peder Thorgersen o 49.

Vindoll
. Hemming Erichsen o 50.

Arnsætt
. Syffuer Christoffersen o 60.

Flengsrud
. Oluff Østensen o 50.

Osuistatt
. Christoffer Olsen o 52.

Ihldsætt
. Jens Nilsen o 60.

Lageraaen
. Erich Christoffersen o 40.

Aass
. Mogens Hoffuindsen o 40.

Arnsætt
. Poffuel Thystelsen o 70.

Schaarud
. Nils Pedersen o 80, Nils Nilsen o 40.
Schattumbs Fiærdings Fulde Gaarder.
Frogner. Peder Nilsen o 65, Nils Pedersen o 22, Syffuer Olsen h 50.

Hanumb
. Oluff Jensen o 60, Lars Larsen o 29, Michel Larsen s 20, Haluor Thollovsen t 26, Jacob Narffuesen t 19.

Bierche
. Poffuel Olsen o 40, Biørn Olsen s 36, Erich Olsen h 36.

Vohl
. Nils Alffsen o 36, Oluff Larsen o 30.

Møstadt
. Oluff Haluordsen o 30, Johannes Haluordsen s 14.

Dalfarmen
. Morten Olsen o 60, Oluff Matzen t 20, Morten Thrundsen h 50.

Oe
. Nils Syffuersen o 50, Nils Nilsen s 13, Mons Nilsen s 26 Soldat, Oluff Andersen t 26 Soldat, Berger Olsen h 50, Oluff Hendrichsen h 80.

Holl
. Suend Thollousen o 48, Peder Biørnsen o 76, Ingbret Pedersen s 22, Syffuer Pedersen s 16.

Giloe
. Søffuer Nilsen o 50, Oluff Pedersen t 27 Soldat, Lars Hovelsen h 40.

Møestatt
. Ingbor Erichsdatter o 60, Anders Olsen s 16.

Ophuss
. Nils Ellingsen o 50.
Halffue Gaarder.

Holl. Oluff Thorgrimsen o 22, Oluff Haraldsen t 40.

Ildseng
. Hans Nilsen o 80, Anders Nilsen s 25 Soldat, Erich Larsen t 17, Lars Hansen h 50.

Ødegaarder.
Cuæche. Thystøll Iversen o 50, Anders Olsen o 40, Syffuer Hafftorsen s 17.
Vangs Fiærdings Fuldgaarder.
Farmen. Anders Pedersen o 50, Asbiørn Olsen t 60.

Skattum
. Anders Pedersen o.

Findsall
. Ingvold Amundsen o 50, Lars Olsen t 50, Oluff Jæmbt h 50.

Thors Rud
. Nils Nilsen o 68, Matz Syffuersen o 60, Mons Amundsen t 60, Haluor Thuresen t 23 Soldat.

Hubred
. Jørgen Gynter o 50, Peder Nilsen h 56.

Hiellumb
. Capitain Michelett o.

Virsrud
. Gundmund Biørnsen o 46, Thosten Monsen h 26.

Børstadt
. Oluff Thollousen o 51, Suend Erichsen t 20 Soldat, Michel Erichsen h 56.

Kluge
. Jon Arnesen o 60, Arne Pedersen t 14, Thron Arnesen h 32.

Thommelstad
. Mons Thorgiersen o 24, Biørn Ingbretsen t 16.

Hubred
. Oluff Arnesen o 80, Arne Olsen s 22 Soldat, Oluff Pedersen t 14.

Diesen
. Christen Larsen o 72, Lars Larsen o 32, Peder Olsen o 32, Oluff Monsen o 51, Haluor Michelsen t 26 Soldat, Anders Olsen t 16, Erich Michelsen h 32.
Halffue Gaarder.
Rye. Christoffer Hendrichsen o 65, Mathis Erichsen t 20.

Holsætt. Lars Larsen o 24, Pol Poffuelsen t 15.
Ødegaarder.
Orsrud. Nils Jensen o 60, Jon Nilsen s 15, Offuer Olsen h 40.

Krafterud
. Erich Alffsen o 50, Lars Olsen o 45.

Kay
. Mogens Larsen o 40.
Stange Sogenn.
Fulde Gaarder
Storøe. Dyre Rasmuss. o 36, Gulbrand Jenss. t 46 været Soldat, Amun Jeppess. t 22 Rytter, Lauritz Embretss. h 40, Olle Rasmuss. h 60, Ormb Mogenss. h 36.

Lillere
. Olle Alffss. o 63, Alff Olss. o 34, Alff Hanss. o 50, Dyri Olss. s 22.

Løchen
. Ingvold Æmbretss. o 40, Bendix Pederss. s 12.

Raa
. Anders Jenss. o 40, Gunder Suendsche h 80, Olle Hanss. h 30, Thorgier ibm. h 60 Vandfør.

Raa
. Niels Erichss. o 50, Anne Embretzdtr. o.

Soestad
. Iftuer Eschildss. o 60, Dyre Iffuerss. s 12, Michel ibm. t 20.

Sostad
. Marte Embridsdtr. o Sevald Nilss. t 20 er vanfør, Nils Christiansen t 36, Knud Erichss. t 16.

Ile
. Haldvord Guttormss. o 62, Hans Amunss. o 60.

Hammerstad
. Morten Christopherss. o 60, Guro Pedersdtr. a, Joen Mortenss. s 16, Olle Erichss. t 36 været Soldat.

Ile
. Knud Joenss. o 40, Guldbrand Mogenss. t 26, Guttorm Husmand h 30 været Dragun och er qvæst i krigen.

Frang
. Guldbrand Olss. o 60, Morten Thronss. o 26, Halvor Thronss. o 22.

Hembstad
. Anders Olss. o 30, Olle Thronss. t 24 Soldat, Christoffer Siffuerss. h 52 Muurmester.

Hembstad
. Siøne Gundbiørnss. o 47, Olle Erichss. t 26 Soldat, Niels Olss. t 36 været Dragun.

Almb
. Morten Anderss. o 30, Sidzel Pedersdtr. o, Joen Siønesøn t 30 Gundmundss. t 60.

Rechstad
. Anders Alffss. o 32, Arne Anderss. o 28, Mari Olsdtr. o, Karen Halvordtr. o, Anders Thoress. t 12, Lauge Nielss. h 30 lenge tient for Soldat.

Ween
. Hendrich Bottolfss. o 67, Embret Olss. t 18, Embret Anderss. t 18, Hendrich Anderss. t 20, Anders Olss. h 60.

Gilund
. Tiøstell Christofferss. o 60, Christopher Haldvorss. t 19, Olle Embretss. h 36 været Soldat.

Huuseby
. Erich Haldvorss. o 50, Joen Olss. t 20, Joen N. t 12, Hans Christenss. h 32, været Soldat.

Gillun
. Embret Thronss. o 52, Olle Bersuendss. o 53, Bersvend Olss. s 13, Poffuel Lauridss. s 12.

Huuseby
. Arne Amundss. o 40, Barbra Hansdtr. o, Jacob Anderss. t 20 Soldat, Amun Effuindss. t 14, Olle Guldbrandss. t 30 været Soldat.

Hammerstad
. Haldvord Joenss. o 50.

Støuffr
. Hans Christenss. o 27, Jens Christofferss. o 40, Jeppe Botilffss. h 52, Erich Anderss. h 50.

Bridtzvold
. Thøstel Olss. o 51, Erich Madtzøn t 24 Soldat.

Fochoell
. Hafftord Christopherss. o 36, Bottolff Jeppess. t 14.

Elton
. Simen Pederss. o 52, Anders Simenss. s 14.

Elton
. Kield Madtzøn o 52, Rolff Olss. t 40 været Soldat och Dragun.

Elton
. Joen Anderss. o 60, Anders Erichss. t 19.

Guthuus
. Olle Pederss. o 50, Staffen Gundmundss. o 30, Gundmund Jenss. t 22, Soldat.

Kiemstad
. Rasmus Christofferss. o 53.

Offuergaard
. Bruger Sl. Her Christopher Hjortes effterleffuerske, Erich N. h 60.

Lalumb
. Olle Olss. o 53, Haldvord Olss. s 17, Madtz Rasmuss. t 24 Rytter, Knud Joenss. t 25, Jonas Haagenss. h 40 været Soldat, Thorkild Lauritss. h 80.

Vædstad
. Thorgier Halvordss. o 60, Bottolff Thorgierss. s 22 Rytter, Jens Thorgierss. s 19, Sevald Helgess. h 46 været Soldat. Haldvor Thorgierss. o 26, Steen Helgess. h 35 været Dragun, Olle Haraldss. h 70.

Remmen
. Svend Thruelss. o 64, Lauridts Olss. t 17, Gulbrand Kieldtss. h 80.

Grimmerud
. Skriffuergaard.

Remmen
. Suend Pederss. o 70, Peder Suendss. s 36 vandfør, Asbiørn Suendss. s 30.

Lund
. Lauridtz Mortenss. o 24.

Lund
. Iffuer Throndss. o 70, Thrund Iffuerss. s 30 været Soldat, Thiøstel Iffuerss. s 19, Jens Mogenss. h 40 været Soldat.

Hommerstad
. Peder Pederss. o 50, Peder Halfvordss. o 32.

Jerrumstad
. Arne Gundbiørss. o 36, Laurids Asbiørnss. t 16.

Jerrumstad
. Simen Anderss. o 34, Suend Gunderss. t 16 Soldat, Christoffer Muus h 30.
Halffue Gaarder.
Hommerstad. Lauridtz Olss. o 64, Arne Lauridtss. t 12.

Synsteraa
. Joen Kieldtzen o 56, Kield Joenss. s 12, Hans Abrahamss. h 56.

Raae
. Erich Haldvordss. o 63, Asbiørn Espen h 66.

Frisvold
. Lauridtz Embretss. o 36, Morten Embretss. t 20 Soldat.

Syllie
. Ernest Bersuendss. o 44, Haldvord Bottolffss. 60 er Vandfør.

Herchestad
. Iffuer Christenss. o 36 Klocker, Olle Simenss. t 28. Aasterud. Amun Pederss. o 37, Berger Anderss. t 20.

Temmen
. Erich Guldbrandss. o 40, Henning Olss. o 27, Joen Arness. h 40.

Eggeberg
. Olle Hanss. o 55.

Walberg
. Erich Pederss. o 45, Halvord Nielss. o 30.

Mossiø
. Abret Olss. o 50.

Refzal
. Peder Jogersøn o 32, Erich Arnessen o 28.

Houg
. Peder Christofferss. o 50, Rasmus Anderss. o 48.

Langere
. Olle Pederss. o 20, Siffuer Halvordss. t 24 været Soldat, Ouden Saxsess. h 50.

Brende
. Erich Nielss. o 63, Axel Siffuerss. t 30, Peder Rasmuss. t 15.

Hoff
. Simen Bendtss. o 44, Erich Iffuerss. o 26, Dorete ibm. o, Asbiørn Jacobss. h 40, Kield Olsen h 30.

Huidberg
. Joen Søffrensøn o 27,

Houg
. Bruger Mortten Hammerstad.

Møchelholmb
. Bruger Anders Rønne.

Soelberg
. Knud Andersøn o 80, Hans Knudtzøn o 36.

Kongsvold
. Lauridtz Pedersøn o 54.

Udthuus
. Niels Dyresøn o 56, Johannes Nielsøn s 15.

Waalegaard
. Knud Pedersøn o 39.

Findstad
. Hans Lauridtzøn o 50, Torgal Biørnss. t 22 Rytter.

Grøtholm
. Jøran Jørgensdtr. o, Lauridts Erichsøn s 24 Soldat.

Møchelby
. Jens Embretzøn o 41.

Oustad
. Guldbrand Pedersøn o 24, Lauridtz Olsøn h 52.

Liøstad
. Bruger Capitein Jacob Michelet, Jens Olsøn h 28.
Ødegaarder.

Rambsæt. Valdgiord Guldbrandsøn o 44.

Klocherhou
. Christoffer Evensøn o 40.

Sørrum
. Niels Christoffersøn o 28.

Sollien
. Lauridtz Kieldtzøn o 53, Simen AllIsøn t 18.

Wethammer
. Gudbrand Thorkildtzøn o 36, Morten Joenss. h 60.

Rotlien
. Olle Hansøn o 70.

Rusten
. Joen Christensøn o 50.

Helsæt
. Haldvord Arnesøn o 40, Peder Marchussøn h 46.

Wadtz Aasen
. Amund Andersøn o 40, Lauridtz Gundmundsen h 66 Vandfør.

Opsal
. Morten Madtzøn o 32, Anders Arnesøn h 50 Er Vandfør.

Oustby
. Amun Pedersøn o 55, Haldvord Erlandss. h 40.

Aschim
. Olle Arnesøn o 47.

Trosvigen
. Jens Rechensøn o 80, Joen Jensøn h 40.

Dillerud
. Suend Olsøn o 54, Iffuer Knudtzøn t 20, Olle Embretss. h 40.

Aasgaard
. Albert Arnesøn o 49.

Kongsparten
. Amun Olsøn o 45, Anders Steffensøn h 40.

Helsæt
. Michel Olsøn o 100, Jens Michelsøn s 24 Soldat, Amun Michelsøn h 36.

Torødegaarden. Thore Olsøn o 48.

Biørsrud
. Haldvord Erichsøn o 32.

Harstad
. Olle Arnesøn o 40, Einer Olsøn h 70.

Spangeberg
. Knud Østensøn o 60.

Schaven
. Peder Saxesøn o 36, Suend Olsøn h 36.

Jensrud
. Siønne Børgesøn o 50, Siffuer Thostensøn o 50.

Kaarsødegaard
. Anbiør Haffuorsdtr. o, Niels Asbiørnsøn s 30.

Schaberud
. Madtz Hansøn o 41.

Hæstnæs
. Olle Andersøn o 38.

Moerstuen
. Olle Guldbrandss. o 50.

Søerholdte
. Lauridtz Nielsøn o 36.

Ødegaard
. Thrun Siffuersøn o 40.

Hæstehagen
. Jens Pedersøn o 47.

Gunderud
. Børger Bendtzøn o 40, Embret Olsøn t 22, Peder Christensøn t 13.

Sveen
. Bruger Olle Atlungstad til Aulffsgaard, Thosten Olsøn h 30 Vandfør.

Ødegaard
. Lauridtz Olsøn o 50.

Gubberud
. Joen Lochsøn o 60.

Løffbache
. Erich Olsøn o 34.

Fietrebech
. Erland Olsøn o 48.

Gyrud
. Erich Andersøn o 60, Laurids Joensøn o 46.

Lillehaugen
. Poffuel Lundgaard Bruger.

Hestnæs
. Hendrich Arnesøn o 90, Arne Hendrichsøn s 33, Jens Hendrichsøn s 32.

Saxrud
. Iffuer Andersøn o 60, Niels Iffuersøn s 20.

Schougsrud
. Joen Poffuelsøn o 38.

Sanderud
. Biørn Pedersøn o 28.

Blaarud
. Peder Oudensøn o 46.

Goedaggers Fierding Fuldegaarder.

Næsten. Christoffer Christofferss. o 40, Olle Hagensøn t 26 Rytter, Arne Erichsøn t 12.

Stoerschielffue
. Amund Olsøn o 32, Lauridtz Olsøn t 17.

Schierden
. Peder Olsøn o 63, Anders Pedersøn s 12, Olle Pedersøn s 12.

Schierden
. Embret Joenzøn o 36.

Hosmestad
. Martte Kieldtsdtr. a, Anders Mogensøn t 26 Soldat, Hans Halffuoresøn t 14.

Weblingstad
. Olle Jacobsøn o 44, Erich Halfvordsøn t 24 værit Soldat.

Biørnstad
. Dyre Thrugelsøn o 58 Lensmand, Carll Erichsøn s 36, Anders Erichssøn s 30, Embret Erichssøn s 26.

Ryen
. Embret Olsøn o 50, Evind Embretsøn o 34.

Lilleschielffue
. Amun Nielsøn o 60, Olle Amundsøn s 18, Soldat, Embret Thomess. h 45.

Rønne
. Niels Nielsøn o 51, Olle Oudensøn t 28, Christopher Gundersøn h 70, Peder Simenss. h 70. Olle Oudensøn o 32.

Findstad
. Peder Lauridtzøn o 40, Siffuer Lauritss. o 37.

Liøstad
. Peder Olssøn o 28, Erich Poffuelsøn h 50 værit Dragun.

Liøstad
. Simen Thronsøn o 41, Michel Olsøn t 18, Jens Christensøn h 32 er Soldat.

Linstad
. Ouden Erichsøn o 26, Erich Helgesøn t 22 været Soldat, Guldbrand Olsøn h 48 været Soldat paa ungeferd 20 aar.

Linstad
. Olle Thransøn o 46, Gundmund Pedersøn t 36 været Soldat, Olle Nielsøn t 12. Erich Halffuersøn h 29 været Soldat.

Frisholmb
. Ralff Siffuersøn o 55, Erich Ralffsøn s 22.

Vaale
. Jens Gundbiørnsen o 60, Helge Axelsøn o 40, Halffuor Jensøn h 60.

Oustbye
. Suend Haagensøn o 46.

Nøttle
. Olle Christoffersøn o 48, Madtz Lauridssøn t 28 Soldat, Erich Suendsøn t 20 værit Soldat.

Rønne
. Andor Asbiørnsen o 60, Embret Carlsøn o 40, Rasmus Andorsøn s 30, Erich Andorsøn s 26 begge været Soldater.

Schierden
. Siffuer Pedersøn o 28, Olle Richertzøn t 44 været Soldat.

Mølchelby
. Hendrich Embretsøn o 46, Madtz Pedersøn t 14, Olle Embretssøn h 40 været Soldat.

Beverstad
. Marte Baardtsdtr. o, Olle Valgiordsøn s 29 værit Soldat, Olle Rasmussøn h 34 Schredder.

Bergh
. Halffuor Arnoldssøn o 83, Jens Halffuorsøn o 30. Tønsagger. Gundmund Thrundsøn o 46, Guldbrand Olsøn t 30 værit Soldat.

Grønstad
. Embret Børgersøn o 56, Erich Embretsøn s 20 Rytter. Huuse. Even Lauridtsøn o 49, Halffuor Knudtzøn o 60, Knud Halffuordsøn s 26 været Soldat.

Holdte
. Olle Embretzøn o 43, bruger alt, Faderen Embret Kieldtzøn 79 bruger intet, Olle Jensøn t 18 Soldat, Lauridtz Gundmundsøn h 40.

Bergh
. Embret Erichsøn o 36, Otter Tharaldsøn t 23 er Rytter, Lauridtz Halffuorsøn t 24.

Goedagger
. Olle Pedersøn o 60, Frandtz Olsøn s 19, Thord Jensøn h 42.

Ottestad Fierding Fuldegaarder.

Ottestad. Kield Steffensøn o 50, Hans Frederichsøn t 36 været Soldat, Olle Nielsøn h 70.

Ottestad
. Hans Andersøn o 54, Anders Suendsøn t 28, Knud Michelsøn 48 værit Dragun.

Vien
. Madtz Andersøn o 25, Bendt Michelsøn o 44, Johannes Andersøn s 21 Værit Soldat, Niels Olsøn t 13.

Huerffven
. Embret Pedersøn o 38.

Muusli
. Halftord Guldbrandsøn o 40, Arne Knudtsøn h 40, Gunder Erichsøn h 32.

Dellen
. Kield Østensøn o 54, Simen Evindsøn o 44.

Dellen
. Staffen Østensøn o 80, Olle Haldvorsøn t 22, Tholluff Mortensøn t 28 værit Soldat, Olle
Tholluffsøn h 40 værit Soldat och Dragun.

Dellen
. Olle Jensøn o 40, Michel Joensøn o 60, Henning Jensøn t 26 Soldat, Olle Hansøn h 40 værit Soldat.

Nøttstad
. Olle Thostensøn o 44, Christopher Joensøn t 24 Rytter, Asbiørn Lauritsøn t 20 Soldat, Lauridtz Christenssøn t 36, Anders Olsøn h 70.

Ringnæs
. Olle Jensøn o 40, Matz Christensøn t 24 Rytter.

Huerffven
. Olle Kieldtzøn o 34, Kield Olsøn o 64 bruger intet, Lauritz Kieldtzøn s 21 Soldat.

Atlungstad
. Olle Alffsøn o 45, Olle Staffensøn o 50, Christen Andersøn t 19, Thore Jensøn t 20, Siffuer Halffvorsøn h 35 er vanfør, Olle Andersøn h 50.

Atlungstad
. Halffvord Jacobsøn o 30, Joen Jacobsøn s 24, Johannes N. h 50.

Fiettre
. Erich Asbiørnsøn o 60, Thiøstel Halvordsøn h 60.

Sollerud
. Anders Joensøn o 60, Poffuel Andersøn s 24 Soldat, Lauridtz Knudtzøn t 50.

Noerdstad
. Mogens Siffuersøn o 50, Lauridtz Ollsøn o 28, Richert Mogensøn s 19 Soldat, Morten Mogensøn s 22.

Kionnerud
. Olle Michelsøn o 30, Guldbrand Alffsøn s 19, Lauridtz Alffsøn s 13, Joen Alffsøn h 35.

Togstad
. Alff Thostensøn o 35, Peder Pedersøn t 30 Soldat, Olle Smed t 30.

Kotterud
. Johannes Joensøn o 50, Joen Johannessøn s 18, Jens Joensøn s 26, Hendrich Christoffersøn t 20 været Soldat, Madtz Joensøn h 30.

Hobbergh
. Joen Pedersøn o 55, Lauridtz Joensøn s 13, Erich Lauridsøn t 26 Soldat, Mogens Lauridsøn h 24 Soldat.

Arstad
. Christopher Halffvordsøn o 60, Joen Joensøn t 20 Soldat, Olle Halvordsøn t 16, Niels Olsøn h 40 Muur Mester. Mogens Halffuorss. o 46, Erich Olsøn t 26 værit Soldat, Olle Thiøstelsøn t 14.

Guttestad
. Olle Richardtsøn o 50, Johannes Joensøn t 22 Soldat, Laurids Bottolffsøn h 50.

Guttestad
. Olle Østensøn o 58, Steen Madtzøn o 56, Madtz Steensøn s 19.

Weblen
. Fendrich Jens Willumsen o, Arent Jensøn o 32.

Hosmestad
. Biørn Ingvoldtsøn o 68, Embret Andersøn o 30, Biørn Joensøn t 15. Ingvold Biørnss. h 29.

Lundgaard
. Gunder Pedersøn o 40.

Petlund
. Jens Christoffersn o 45, Rønnaug Østensdtr. o, Olle Erichsøn t 12, Christen Østensøn t 39.

Nordvie
gaard besiddes af Welb. Fru Anne Kragh.

Saxlund
gaard Paabar Welb. Fru Anne Sl. Hans Bielchis.

Halffue Gaarder.
Lundgaard. Poffuel Olsøn o 70, Niels Olsøn t 25 værit Dragun, Joen Staffenss. h 50 værit Soldat, Olle Joensøn h 70.

Kieffuerud
. Thore Siffuersøn o 38, Gunder Laurss. t 18.

Hexvold
. Anders Pedersøn o 32, Hans Thronsøn t 15.

Guldkundrud
. Hans Joensøn o 50, Joen Hansøn s 12.

Toderud
. Erich Suendsøn o 70, Niels Erichsøn s 32, Hans Erichsøn s 26 Soldat, Suend Erichsøn s 40, Erich Suensche h 70.

Sinderud
. Morten Ingiulsøn o 70, Morten Mortensøn s 13, Hans Helgiesøn h 32, Olle Erichss. h 50.

Jembli
. Haagen Østensøn o 40, Gunder Findtzøn 1 24 Soldat, Olle N. h 50.

Wiigh
. Jocum Worm o 29, Christopher Erichsøn t 20 Soldat.
Rødnings Pladser.
Schreperud. Sevald Iffuirsen o 54.

Sveen
. Olle Nielsøn o 40.

Sveen
. Walgior Jensøn o 32.

Bersiøen
. Olle Siffuertzøn o 60, Olle Ollsøn s 16.

Berget
. Michel Knudtzøn o 36.

Skougsand
. Christen n. o 80.

Søndre Knuchen
. Olle Richertzøn o 50.

Spitdalen
. Olle Tholluffsøn o 36.

Spitdalen
. Daniel Poffuelsøn o 36.

Præstsætter
. Phillip Andersøn o 36.

Svendscherud
. Haldvord N. o 60.

Suartnæs
. Arne Olsøn o 80, Mogens Arnesøn s 28.

Effterschreffne Ere Tilholdende paa Viigs Jern Verch Nemlig Gifftemend: Simen Erlandsøn 40, Arffve N. 32, Guldbrand Michelsøn 50, Knud Pedersøn 60, Peder Knudtzøn 30, Guldbrand Guldbrandsøn 30, Svend Lauridtsøn vandfør 60, Olle N. 50, Olle Lauridtzøn 35, Thorgeir den øngre 26, Thorgeir den Eldre 50, Olle Kulfouget 64, Anders Olsøn 40, Olle Buchu 36, Saxe Nielsøn Soldat 30, Erich Grylling 60, Lauridtz Eschildtzøn 40.

Løese Karle och Drenge: Evin Kulbrender 46, Lauridtz Suendtzøn Soldat 20, Steffen N. 18, Joen Lauridsøn 20.

Rigtig Fortegnelse Offuer det unge Mandkiøn udi Stange Sogn under 12 aar (Det første navn en gardens oppsitter).
Ottestad Fierding.

Kield Ottestad. Ingen.

Hans Ottestad. Husmann Knud Michelsøn. Michel Knudsøn hs 9, Gundmund Knudssøn hs 2½.

Bendt Synder Vie. Uldrich Bentzøn s 6, Matz Bendtzøn s 4.

Halffvord Muuslie. Guldbrand Halffvordsøn s 5.

Embret Lille Huerffven. Madtz Embretsøn s 6, Peder Embretss. s 3.

Kield Delen. Østen Kieldtzøn s 7.

Olle Delen. Jens Ollesøn s 8, Hans Ollesøn s 5, Peder Ollesøn s 2½.

Simen Delen. Alff Simensøn s 4, Even Simensøn s 2.

Staffen Delen. Olle Tholuffsøn h. Joen Ollesøn hs 14 Dage.

Olle Nøtstad. Thosten Olsøn s 7.

Olle Ringnæs. Erich Helliesøn h. Olle Erichsøn hs 5, Hellie Erichsøn hs 10.

Olle Staffensøn Atlungstad. Alff Ollesøn s 8, Erich Ollesøn s 2.

Morten Nielsøn Storhuerffuen. Siffuer Olsøn t 7.

Haldvord Atlungstad. Johannes N. h. Niels Johansøn hs 5.

Erich Fietre. Thiøstel Halvordsøn h. Hans Thiøstelsøn hs 6.

Solrud
. Ingen.

Mogens Nordstad. Niels Tharaldsøn h. Simen Nielsøn hs 8, Hendrich Nielsøn hs 6.

Lauridtz Nordstad. Olle Ollesøn den eldre s. 9, Olle Ollesøn den øngre s 5, Halffvord Ollesøn s 2½.

Olle Kionnerud. Ingen.

Johannes Kaatrud. Amun Olsøn h. Erich Amunsøn hs ½, Matz Joensøn h. Joen Matzøn hs. 3, Isaach Matsøn hs 2.

Joen Hobberg. Peder Joensøn s 11, Hans Joensøn s 7.

Mogens Arestad. Lauritz N. t 10.

Olle Richersøn Gutstad. Richert Ollesøn s 6, Jacob Ollesøn s 1½ .

Olle och Sten Gutstad. Ingen.

Vefflen
, Jens Villumsen, Fendrich. Jacob Jensen s 3, Hans Jensen s 2.

Arent Vefflen. Jens Arentsen s 3.

Biørn Hosmestad. Ingen.

Ingvold Hosmestad. Elleff Ingvoldtzen s 2½

Embret Hosmestad. Anders Embretsøn s 3.

Gunder Lundgaard. Peder Gundersøn s 5. Jens Gundersøn s ½. Olle Christoffersøn h. Thrun Olsøn
hs 6. Olle Bænsøn h. Sifuer Poffuelsøn hs 5.

Jens Petlund. Christoffer Jensøn s 5, Hellie Jensøn s 2, Joen Nielsøn t 10.

Poffvel Lundgaard. Peder Poffuelsen s 2, Olle Poffuelsen s 2 och ere Thuillinger. Joen Staffensøn h. Jens Joensøn hs 8.

Thure Kieffuerud. Alff Thuresøn s 11, Olle Thuresøn s 7,, Siffuer Thuresøn s 5 Uger.

Anders Hexvold. Erich Lauridtzen t 11.

Hans Guldkunrud. Mogens Hansøn s 8, Erich Hansøn s 6.

Svend Thocherud. Christoffer Svendsøn s 3. Erich Svensche h. Erich Erichsen hs 10.

Morten Sinderud. Olle Erichsøn h. Hans Olsøn hs 3. Hans Helgesøn h. Mathias Joensøn hs 10.

Haagen Jembli. Østen Haagensøn s 7. Jens Lauridtzøn t 10.

Biørn Sanderud. Ingen.

Peder Blaarud. Peder Pedersøn s 7, Ouden Pedrsøn s 1½.

Thrun Ødegaard. Jeppe Thrunsøn s 5, Jens Thrunsøn s 1.

Jens Nordsveen. Niels Jensøn s 10, Rasmus Jensøn s 6.

Lauridts Gyrud. Halffvord Lauridtsøn s 3.

Borger Gunderud. Maths och Bendt Borgesønner Thuillinger s 5, Niels Claussøn s 9.

Varffue Løffbache. Erich Varffuesøn s 2.

Valgiord Sveepladsen. Siffuer Valgiordtzøn s 7.

Stange Fierding.
Dyre Storree. Jens Dyresøn s 6, Rasmus Olsøn t, Poffuel Mogensøn h. Mogens Poffuelsøn hs 6, Rasmus Poelsøn hs 8 Dage. Lauritdz Embretseøn h. Olle Lauridtsøn hs ½.

Alff Lillere. Hans Alffsøn s 7, Borger Alffsøn s 5.

Ingvold Løchen. Christian Pedersøn s 10, Hans Pedersøn s 8, Peder Ingvaldtzøn s 3.

Anders Raae. Poffuel Andersøn s 11, Gunder Svensche h. Olle Gundersøn hs 8.

Iffuer Sostad. Eschild Iffuersøn s 4.

Morten Sostad. Haldvord Olsøn s 3, Hendrich Olsøn t 8.

Knud Ile. Olle Marcussøn t 11. Guttorm Guttormsøn h. Knud Guttormsøn hs 4.

Hans Ile. Amun Hansøn s 3, Svend Hansøn s 1.

Morten Hammerstad. Peder Mortensøn s 7.

Olle Hammerstad. Gundbiørn Olsøn s 1.

Anders Hembstad. Christoffer Andersøn s 3½. Niels Olsøn t 8.

Siønne Hembstad. Gundbiørn Siønesøn s 6.

Morten Almb. Erich Joensøn t 6.

Joen Almb. Baard Bottolffsøn s 8, Peder Bottolffsøn s 5.

Anders Rechstad. Olle Siønnesøn s 10, Absalon Embretseøn t 11, Lauge Nielsøn h. Thrun Laugesøn hs 2, Niels Alfsøn h. Olle Nielsøn hs 3.

Arne Rechstad. Anders Arnesøn s 2.

Thiøstel Gilund. Christoffer Thiøstelsøn s 2, Peder Thiøstelsøn s 1. Olle Embretsøn h. Erich Olsøn hs 6, Hallfuor Olsøn hs 4.

Halffvord Frang. Olle Gulbrandtsøn t 8.

Morten Frang. Erich Mortensøn s 2, Olle Mortensøn s 1.

Guldbrand Frang. Erich Gulbrandtzøn s 5. Kaare J. Frangstøen h. Jens Kaaresøn hs 9.

Olle Gilun. Amund Olsen s 10.

Embret Gilun. Jens Embretzøn s 5, Christoffer Thrunsøn t 8.

Amun Amunsøn Huseby. Amund Bentzøn t 11.

Erich Huuseby. Niels Erichsøn s 11, Halffuord Erichsøn s 6. Hans Christensøn h. Christen Hansøn hs ½.

Halffuord Hammerstad. Ingen.

Jens Støffuer. Christoffer Jensøn s 3, Jens Jensøn s 2.

Simen Elton. Gunder s 11, Peder s 9, Hans s 7, Christoffer s 5 och Arffue s 2 Simensønner.

Kield Elton. Madtz Kieldtzøn s 7.

Joen Elton. Anders Joensøn s 7, Olle Nielsøn t 10.

Hendrich Veen. Christoffer s 10 och Erich s 7 Hendrichsønner.

Staffen Guthuus. Gundmund s 1½ och Thore s 3 Uger Staffensønner, Olle Pedersøn t 8.

Rasmus Kiembstad. Christoffer Rasmussen s 2½.

Thiøstel Bridtzvald. Olle Thiøstelsen s 1½, Thomas Johansøn t 10, Jens Gundersøn t 10, Andrias Andersøn t 7.

Lucas Michelsøn Offuergaard. Marchus Pedersøn s 7.

Olle Lalum. Olle Olsøn s 4, Bend N. t 8.

Thorgierd Vestad. Steen Helliesøn h. Hellie Steensøn hs 7, Amun Steensøn hs 5. Sevald Helliesøn h. Guldbrand Sevaldsøn hs 2. Olle Haraldtsøn h. Olle Olsøn hs 5. Erich Kaabberslaer. Magnus Erichsøn hs 2.

Svend Thruelsøn Remmen. Embrets Svendtzøn s 8. Gulbrandt Kieldtzøn h. Bottolf Gulbrandtzøn hs 2

Lauridtz Lund. Lauridtz Andersøn t 7.

Iffuer Lund. Jens Mogensøn h. Guldbrand Mogensøn hs 7.

Peder Hommerstad. Peder Pedersøn s 8.

Peder Haldvordsøn Hommerstad. Hans Olsøn t 7.

Simen Giermstad. Svend Jensøn fostersøn 8.

Joen Sønsteraae. Hans Abrahamsøn h. Abraham Hansøn hs 2, Johannes Hansøn hs 14 Dage.

Erich Raae. Poffuel Danielsøn Fostersøn 6.

Enchen Frisvold. Thrun Lauridtsøn s 4, Siffuer Lauridtsøn s 2.

Valgiord Rambset. Simen og Thrund Valgiordsønner liige gammel s 7. Lauridts Suarffuer h. Peder Lauridtsøn hs 5, Lauridts Lauridtsøn hs 2. Halffuor Erichsøn h. Jens osh Niels Halffueorsønner hs 3, 1.

Iffuer Herchestad. Christoffer Iffuersøn s 7, Anders Jenssøn s 9.

Erich Themmen. Siffuer 6, Guldbrand 5 och Hans 2 s Erichsønner.

Albret Mosiø. Halffuord Muurmester h. Erich 7, Erland 5 och Even 1½ hs Haldvorsønner. Bert Albertzøn h. Christen Berntsøn hs 1½.

Erich Reffsal. Christen 2 och Olle 20 Uger s Erichsønner, Olle Mortensøn t 8.

Rasmus Houg. Niels 9 och Olle 2 s Rasmussønner.

Olle Langere. Ouden Saxesøn h. Saxe Oudensøn hs 6.

Erich Brende. Lauridts Pedersøn t 10.

Simen Hoff. Bendt 10, Asbiørn 8 och Eric ½ s Simensønner.

Erich Hoff. Knud Erichsøn s ½.

Erich Valberg. Peder Erichsøn s 4.

Joen Huidberg. Søffren Joensøn s 3 Maneder.

Christoffer J. Klocherhougen. Christen 10, Valgiord 7, Even 4 och Poffuel 2 s Christoffersønner.

Joen J. Rusten. Arne 7, Olle den Eldre 5, Olle den Øngre 4, Erich 3 och Christen 2 s Joensønner.

Haldvor Heldset. Arne 6 och Olle 1 s Halffvordsønner.

Amun Vadtzaasen Anders Amunsen s 1½ Anders Arnesøn s 8.

Morten Opsal. Madtz 2 och Arne 1 s Mortensønner.

Amun Oustby. Olle Amunsøn s 4½. Anders Arnesøn h. Olle 4 och Erich 2 hs Anderssønner.

Michel Berget. Knud 11, Embret 5 och Olle 1 s Michelsønner.

Olle Aschumb. Anders Olsøn s 9.

Svend Dillerud. Simen Svendtzøn s 4, Mats Rolfsøn t 11. Olle Embretzøn h. Embret 4 och Thrun ½ hs Ollesønner.

Albret Aasgaard. Olle 6, Arne 4 och Hans 2 s Albretsønner. Amun Kongspart. Lauridts 8, Olle 6 och Henning 4 s Amunsønner.

Thord Ødegaard. Olle 5 och Anders 2 s Thordsønner.
Goedaggers Fierding.
Christoffer Næsten. Christoffer Christoffersen s 1.

Amun Storeschielffue. Peder Andersøn t 10.

Olle Holte. Embret Olsøn s ½.

Peder Skierden. Gunder Findzøn h. Find Gundersøn hs 8 Uger.

Embret Skierden. Madtz 11, Joen 9, Anders 6, Christoffer 3 och Niels ½ s Embretsønner.

Anders Hosmestad. Thord Gutormsøn t 9.

Olle Vefflingstad. Lauritdts Christoffersøn t 9. Siffuer Lauridtsøn h. Arne N. hs 10.

Dyre Biørnstad. Peder Ingvoldtsøn hs 6.

Even Ryen. Embret Evensøn s 10 Uger, Olle Olsøn hs 1.

Olle Rønne. Hellie Nilsøn t 6.

Olle Linstad. Jens Erichsøn s 7.

Siffuer Schierden. Peder Christoffensøn t 10. Christopher Andress. t 11.

Rolff Frisholm. Engel Rolffsøn s ½.

Jens Vaale. Olle 6 och Peder 3 s Jenssønner. Halffvord Jenssønn h. Jens Halffvordsøn hs 2.

Hellie Vaale. Axel Hellie søn s ½

Svend Oustby. Gundbiørn Lauridtsøn t 9. Erich Olssøn t 6.

Olle Nøtle. Christoffer Olsøn s 3.

Embret Berg. Varffue Embretszøn s 8.

Gundmund Thønsagger. Thrund 4 och Erich 16 Uger s Gundmundsønner.

Halffvord Huushagen. Anders Jensøn h. Jens Andersøn hs 9.

Olle Goedagger. Olle Thordsøn t 9. Thord Joensøn h. Hendrich Thordsøn hs 5.

Amun Lilleschielffue. Holgierd Andersøn h. Joen Holgierdtzøn hs 5.

Hans Soelberg. Jens 10 och Amun 7 s Hanssønner.

Lauridtz. Erich Embretsøn t 10.

Lauridtz Grotholm. Rasmus Lauridtzøn t 8.

Jens Nøchelby. Hellie 6 och Embret 3 s Jenssønner.

Guldbrand Oustad. Olle Pedersøn t 10. Lauridtz Olsøn h. Olle 8 och Jens 5 hs Lauridtsønner.

Knud Vaaleødegaard. Hans 2½ och Mogens ½ s Knudsønner.

Olle Harstad. Olle Olsøn s 4.

Lauridtz Søerholte. Niels Lauridtzøn s 6.

Olle Syndre Knuchen. Hans 12, Richert 10, Lauridtz 8, Anders 6 och Olle ½ s Ollesønner.
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs 2003