LEX RULLE UDJ HEEDEMARCHENS FOGDERI 1697

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind VI s.85-108. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene. Bare med unntak av en kort innholdsfortegnelse i innledningen.
Innhold:
Stange sogn
Vang sogn
Veldre annex i Ringsaker
 
Ofuer STANGE oc WANG Sogner med Weldre Annex udj Ringsaker Sogn, Dessen Almuer och Befindende MandKjøn Udj Ithuert Læg.
Alt Udj HøyEdle Hr. Oberster Caspar Christopher Brochenhuusis Lif Compagnies Destrict, forfattet Anno 1697. *)
*) Meddelt ved Odd Stensrud.

(Komm.Gen. 1 C.Ruller for Oplandske Nat.Inf.Reg., nr. 500)

Høyedle oc Welbaarne Hr. Obr.st Caspar Christopher Brochenhuusis Lif Compagnies Destricter,

Nembl:

Stange Sogen.
1. Læg
1: Raa Halvuor ej tient
½ : Frisvold Børge
¼ : Sollien Niels
¼ : Wethammer Niels ej tient er = 36 aar
Pouel Gulbrandsen Wethammer, Tieniste Dreng = 19 aar tiener hos Erich Rechstad, beretter at Være Døfhørt.

2.
1: Fochoel Enchen og Christopher
1: Huusebye Arne og Gunder
Diderich Erichsen Fochol T.dreng 33 aar beklager sig at være svag indvortis.
Simmen Gundersen Huusebye søn 17 aar, har ligget Siug i 10 uger og Endnu er siug.

3.
1: Bredsvold Halfuor
½ : SyIlie Olle
½ : Hærchestad Christen
Erich Halfoursen Bredsvold, søn er 18 aar
Olle Arnesen Bredsvold T:dreng er = 21 aar.

4.
1: Nøchelbye Olle og Erich ibm ei tient, behr det Nye Gevær
½ : Nøchelbye Jens
½ : Møchelholmb Erich
Lars Pedersen Nøchelbye T:dreng Anders Rasmussen Møchelholm T:dreng = 20 aar

5.
1: Huuse Tron og Mogens
1: Ousbye Enchen
Amund Halfuorsen Huuse Stifsøn = 16 aar
Anders Olsen Huuse, HuusM: = 30 aar Siger sig at være suag
Christopher Suendsen Ousbye Enkesøn = 20 aar møtte ej = seer iche vel

6.
1: Raa = Jens
½ : Koxvold Olle ej tient = er 34 aar behr det Nye Gevehr
¼ : Løfbache Olle
¼ : Ødegaarden Jens Rytter
Olle Erichsen Løfbache, husMand 28 aar møtte ej

7.
1: Waalle Olle og Axsel ibm, ej tient siger sig suag i beenen
½ : Synsteraa Kield
¼ : Klocherhougen Baard
¼ : Mossebechen Henning
Ingevold Joensen Waalle Tienestedreng

8.
1: Grønstad Erich
½ : Grøtholmb Lars
½ : Waale Gaarden Hans
Gulbrand Larsen Grøtholmb søn = 24 aar, og er frisch

9.
1: Skierden Madz
1: Liøstad Torgal og Tron
Rolf Rolfsen Skierden T:dreng = 32 aar, og er frisch
Michel Kielsen Liøstad T:dreng beretter at være fød paa Lindstad Nordre Rytter Gaard.

10.
1: Skierden Lars
1: Skierden Hans
Olle Hanssen Skierden søn = 17 aar. Olle Christensen Skierden HuusMand = 36 aar møtte ej.

11.
1: Findstad Erich og Michel
½ : Uthuus Seevald
¼ : Spangberg Peder
¼ : Ødegaarden Erich
Jens Larsen Findstad Husmand-søn 22 aar.
Dyre Seevaldsen Uthuus, søn = 19 aar. Har meen paa det Eene Øye.
Niels Sevaldsen Uthuus søn er 16 aar.

12.
1: Goedagger Enchen
½ : Huitberg Pouel og Rasmus ibm. ej tient = 31 aar behr det Nye Gevehr
½ : Raa Torekild
Arne Erichsen Goedagger Tienestedreng 22 = aar møtte ej, er Nogit suag.
Hans Halfuorsen Goedagger. T:dreng = 19 aar, fød paa Totten.

13.
1: Lille Ree Enchen og Hans
1: Saastad Rasmus
Peder Pedersen Raa HusM: 22 aar møtte ej fød i Trundhiembs leen.
Olle Alfsen Lille Ree Enchesøn = 24 aar.
Ifuer Alfsen Lille Ree Enchesøn = 17 aar, Møtte ej.
Halfuor Taraldsen Saastad T:dreng = 21 aar Møtte ej.

14.
1: Frisholmb Enchen
1: Kiemstad Enchen
Tron Lagesen Frisholmb Tienestedreng 30 aar.
Johannes Pedersen Frisholmb T:dreng = 17 aar, møtte ej.
Erich Karlsen Kiemstad Enchesøn 25 aar.
Dyre Carlsen Kiembstad, enchesøn 18 aar.

15.
1: Berrig Arfue
1: Berrig Joen
Ingen i dette læg Angifuet.

16.
1: Ihle Enchen
1: Almb Efuen og Jens
Olle Hansen Almb T:dreng = 19 aar, siger sig Schavanch i dend Eene foed.

17.
1: Hammerstad Tron og Erich ibm ej tient er = 25 aar
1: Hammerstad Joen
Bendix Pedersen Hammerstad T:dreng 16 aar, fød i Trunhiembs leen, liden af vext.
Torsten Gulbrandsen Hammerstad HusM: 22 aar nu tilholder paa Biørsrud-Eier.

18.
1: Regstad Anders
1: Husebye Enchen
Ingen i dette Læg Angifuet.

19.
1: Gillund Christen og Christopher ibm, ej tient = 37 aar behr det Nye Gevehr
1: Nødzle Enchen
Ole Christophersen Nødzle T:dreng 24 aar kommer fra Edsvold sogen, møtte ej.

20.
1: Lund Tiøstel
1: Lund Pouel
Jens Tiøstelsen Lund 22 aar. Embret Tiøstelsen Lund 18 aar begge Odelsbunde sønner.
Olle Sevaldsen HuusM: = 32 aar. Knud Olsen Lund HuusM: 23 aar.

21.
1: Gillund Amund og Jens
1: Remmen Erich
Olle Amundsen Gillund, søn - 18 aar og er frisch.

22.
1: Jermstad Halfuor og Erich ibm ej tient er 28 aar møtte ej
½ : Aasterud Amund
¼ : Opsal Erich
¼ : Lille Haugen Lars
Lars Erichsen Opsahl søn = 19 aar Frisch Karl.
Tiøstel Larsen Lille Haugen, søn = 24 aar tiener paa Rabstad i Wang sogn møtte ej.
Suend Larsen lille Haugen søn = 26 aar, Tiener hos Hr. Ritmester Stockmand, møtte ej.
Hans Larsen Lille Haugen, søn = 16 aar, Liden af vexst.

23.
1: Hommerstad Halfuor og Lauge
½ : Hommerstad Erich
½ : Houg Hans og Gulbrand ibm ej tient = 29 aar
Niels Laugesen Hommerstad, søn. = 16 aar.

24.
1: Jermstad Jens
1: Berverstad Mogens ej tient er = 28 aar behr det Ny Gever
Morten Simmensen Jermstad, stefsøn, 16 aar tiener paa Homerstad.
Anders Simmensen Jermstad, stefsøn, 26 aar tiener hos Sognepræsten.

25.
1: Elton Arfue
1: Elton Erich
Haagen Olsen Elton T:dreng 16 aar, liden.
Michel Erichsen Elton søn 20 aar, siunes at Haf schawanck i Øynene.

26.
1: Lundgaard Hans ej tient er = 22 aar
1: Ottestad Christopher ej tient er 38 aar behr det Nye gever
Ingen Angifuet.

27.
1: Biørnstad Richvold
½ : Findstad Olle
¼ : Blaarud Christopher
¼ : Sanderud, bruges af Klocheren paa Wang
Ingen Angifuet.

28.
1: Lille Skielfue Enchen
½ : Hexvold Anders
¼ : Hæste Haugen Christen
¼ : Rodtlien Simmen
Amund Christophersen Lille Skielfue er 27 aar
Niels Christophersen Lille Skielfue = 16 aar, begge Enche sønner.
Peder Andersen Hexvold søn = 22 Frisch Karl.

29.
1: Pædtlund beboes af Hr. Ritmester Stochmand
½ : Lundgaard Henderich
¼ : Gyrud Hemming
¼ : Guberud Hans
Embrit Henderichsen Lundgaard, søn = 17 aar møtte ej.
Olle Hemmingsen Gyrud søn 18 aar møtte ej, tiner hos Monsr Fenderuch Ulderuch.

30.
1: Wien Christen
½ : Hiemblj Østen
½ : Sinderud Niels
Erich Madzen Wien, opsidderens Broder = 28 aar, møtte ei beRetter at hafue Huggets in Eene haand forderfuet.
Olle Erichsen Hiemblj T:dreng 16 aar.
Niels Knudsen fød paa Ottestad Syndre, = 26 aar, tiener nu paa Muslj Rytter Gaard.

31.
1: Ihle Anders
1: Goedagger Joen og Lars
Lars Joensen Goedagger, søn = 16 aar.

32.
1: Atlungstad Johannes og Engel
1: Eltooen Enchen
Lars Madsen Elton T:dreng, hus Mands søn 21 aar, og er frisch.

33.
1: Sollerud Peder
1: Norstad Erieh og Olle snedcker ibm
Joen Pedersen Sollerud søn. Odelsbunde søn 17 aar møtte ej. tiener nu paa Rytter Gaard Ottestad.

34.
1: Løchen Lars og Christopher ibm
1: Kaaterud Joen
Johannes Joensen Kaaterud søn 18 aar tiener i Christiania.

35.
1: Remmen Berger ej tient er 32 aar behr det Nye Gevehr En Odelsbunde
1: Holte Anders
Hans Olsen Remmen T:dreng 18 aar Stam.

36.
1: Togstad Alf
1: Kionnerud Mogens ej tient
Michel Alfsen Togstad søn = 25 aar
Jens Wajulsen Hus.M: = 28 aar møtte ej

37.
1: Fiættre Monsr Fenderueh Ulderueh
½ : Liøstad Tiøstel
½ : Gulkunrud Olle
David Erichsen været HusMand paa Fiættre, men nu paa Stor Huerfuen Ryttergaard er 30 aar.

38.
1: Frang Morten og Knud
¼ : Sørum Peder
¼ : Saxserud Arent
¼ : Gunderud
¼ : Trosvigen Enchen
Halfuor Mortensen Frang søn, 18 aar, tiener paa Ryttergaard Dehlj Enchen møttte ej. Lars Mortensen Frang, søn, 26 aar.
Hans Syfuersen Gunderud huusMands-søn = 24 aar møtte ej, Tiener udj Solløer.
Tille Christophersen Trosvigen = 30 aar. Møtte ej, er fest.

39.
1: Guthuus Stephen og Alf ibm
1: Støer Olle og Lars ibm er 29 aar ej tient behr det Nye Gevehr, og har schawanch i Foden
Olle Stephensen Guthuus, søn 21 aar, tiener udj Christiania.
Thore Helgesen Støer Enchesøn 20 aar.
Peder Olsen Støer, søn = 24 aar, liden af vexst.
Anders Hendrichsen Støer T:dreng hus-M:søn, er = 20 aar.
Frandz Jensen Støer T.dreng = 25 aar Tiener hos fogden.

40.
½ : Refsahl Peder, Christen og Olle ej tient er 23 aar u-giftt
¼ : Maasisøe Peder og Olle
½ : Brender Anders
¼ : Walberg Peder
Amund Pedersen Mosiøn, søn, 22 aar Møtte ej tiener paa Hof Postgaard.
Knud Pedersen Mosiøn søn 16 aar.

41.
½ : Soelberg Hans og Niels
¼ : Oustad Simmen
½ : Temmen Erich
½ : Eegeberg Christen
Erich Christophersen Soelberg, T:dreng 18 aar, Møtte ej.
Erich Simmensen Oustad Odelsbunde søn = 18 aar Møtte ej.
Otter Guttormsen Oustad HuusM:søn, 30 aar Møtte ej, er nu HusM: paa Hoeberg Ryttergaard.
Erich Lennertsen Temmen T.dreng 19 aar Møtte ej.

42.
1: Rønne Olle og Jacob ibm ej tient er 33 aar U-Giftt
½ : Toederud Gulbrand
¼ : Harstad Rasmus
¼ : Sveen Alf
Anders Olsen Toederud, T:dreng 18 aar tiener nu paa Arstad Postgaard fød i Christiania.

43.
1: Ryen Mogens og Jens
1: Øfer Gaard, præstens Aufelsgaard
Peder Ottersen Ryen T:dreng 26 aar, Møtte ej tiener nu paa Nordvie gaard.
Ouden Pedersen Ryen HusMand 30 aar behr det Nye Gewehr.

44.
½ : Houg Richwold og Christopher
¼ : Søerholte Gulbrand
¼ : Was Aassen Berger og Jens
¼ : Dillerud Simmen ej tient er 36 aar er Odels bunde, behr det Nye Gewehr
¼ : Skaberud Madz
¼ : Jønsrud Embret
¼ : Skawen Knud
Joen Halstensen Houg 26 aar og er Huus Mand.
Peder Halstensen Houg, Huus Mands søn = 24 aar møtte ej.
Olle Rasmussen Haug er 36 aar Møtte ej. Tienner paa Weestad Ryttergaard.
Halfuor Madzsen Skaberud = søn = 34 aar, og er frisch.

45.
¼ : Tord Ødegaarden Olle
¼ : Ousbye Olle ej tient = 32 aar behr det Nye gewehr
¼ : Rudsten Anders
¼ : Kongsparten Olle
¼ : Helset Jeppe og Ifuer
¼ : Rambset og Olle ej tient er 32 aar og er Odelsbunde
¼ : Helset Øfre Hemming og Niels ibm, ej tient er 35 aar, behr det nye Gewehr
⅛ : Skougsrud, Niels ej tient er 35 aar møtte ej
⅛ : Skrepperud Olle
Christen Axelsen Torpdegaarden Hus-Mand = 16 aar, Møtte ej Liden af wexst. Anders Berentsen Rudsten T:dreng = 16 aar.
Olle Halfuorsen Helset T:dreng 32 aar tiener nu paa Lindstad Ryttergaard.
Olle Hemmingsen Helset, søn 21 aar, beRetter at være svag indvortis.

46.
1: Grimmerud Anders
½ : Langere Berger
½ : Kiefuerud Alf
Lars Andersen Grimmerud søn 22 aar, er fød paa Ryttergaard Hosmestad.

47.
1: Gutstad Enchen
1: Gutstad Christen
Arfue Olsen Gutstad Enchesøn er 29 aar. Peder Syfuersen Gutstad T:dreng = 20 aar frisch karl.

Efterschrefne er ej udj Lægerne.
⅛ : Suartnæs, Christen ej tient er 35 aar, Møtte ej.
⅛ : Suenscherud, Morten ej tient er 27 aar, Møtte ej.
⅛ : Skougsand OIle ej tient = 30 aar møtte ej.
Erich Skougsand ej tient = 24 aar Møtte ej.
1: Øde Liøstad Tron Halfuorsen Liøstad = 21 aar Tiener hos fogden.
⅛ : Bersiøen Olle
⅛ : Knuchen Olle.
⅛ : Spitallen Johannis.
⅛ : Spitalen.
⅛ : Biørnsrud.
⅛ : Halstenrud.
¼ : Aasgaard Hans
¼ : Berget Embrit.
¼ : Fiættre bæchen.
¼ : Aschimb Anders.


Post Bønder Gaarder.
1: Arstad Mogens og Michel
Michel Mogensen Arstad søn 20 aar møtte ej.
Amund Friderichsen Arstad T:dreng 20 aar Møtte ej.
Gundbiørn Christophersen Arstad Husm: 28 aar Møtte ej.
Tron Embritsen Arstad HusM. 24 aar Møtte ej.

1: Rønne Christopher
Carl Embritsen Rønne Stifsøn er 24 aar.
Andor Embritsen Rønne 22 aar.

½ : Hof Simmen, Bent og Erich
Olle Bentsen Hoff søn 16 aar.

¼ : Kors Ødegaarden
Anders Johansen Kors Ødegaarden T.dreng 20 aar.
Søren Joensen Kors Ødegaarden HusM. 30 aar.

¼ : Hæstnæs Jens
Olle Jensen Hæstæes Gift = 30 aar.
Hendrich Jensen Hæstnæs - 24 aar begge postbundens sønner.

¼ : Hæstnæs Thore
Olle Thoresen Hæstnæs, søn er 18 aar.

¼ : Øfre Morstue
Niels Pouelsen Morstue Stef søn er 18 aar.
Olle Olsen Øfre Morstue er 30 aar tiener hos fogden.

Dette Saaledis Efter dend Høye øfrigheds ordre af os underschrefne at være for Rettet, at Enhver Lexmand med sine sønner, tieneste drenger och Huus-mender Exammineriet, oc for os som forindført Angifuet.

Aasterud Tingstue
dend 4 Junj Anno 1697.
                                                   N. P. Mülller.


Wangs Hofvit Sogen.
1. Læg
½ : Doblaug Pouel Larsen
¼ : Skielset Pouel
¼ : Biørnerud Tore
¼ : Skarderud Ouden
¼ : Løchset Lars
¼ : Røeset J oen
¼ : Houg Haftor
Haagen Larsen Dobloug T.d. = 17 aar
Olle Nielsen Biørnerud T.dreng HusMands søn 18 aar
Rasmus Oudensen Skarderud Odelsbunde søn = 16 aar, siger at være Døfhørd.

2.
½ : Pinderud Peder
½ : Lille Mørchtued Henderich
½ : Wold Niels
¼ : Hofde Jens
¼ : Præstsætter Haagen og Olle
Niels Jacobsen Pinderud T.dreng er 16 aar
Christen Pedersen Pinderud husMand 25 aar
Jens Efuensen Pinderud hus Mand 30 aar
Niels Erichsen Lille Mørchtued T.dreng 18 aar Møtte ej
Peder Jensen Hofde, søn 17 aar Møtte ej
Kield Jensen Hofde søn 15 aar
Joen Haagensen Præstsætter søn = 19 aar Møtte ej

3.
1: Stor Mørchtued Olle
1: Kaattorp Olle og Embrit
Peder Olsen Kaattorp søn, 18 aar
Erich Olsen Kaattorp søn 15 aar
Jens Andersen Kaattorp T.dreng er = 21 aar
Joen Nielsen Kaattorp hus Mands søn 20.

4.
½ : Gierloug Knud og Enchen
½ : Kiølstad Biørn og Gulbrand
¼ : Holstad Lars
¼ : Møyset Michel
¼ : Grøtholm Lars
¼ : Snatterud Zacharias er 28 aar, ej tient, beer det Nye gevær
Olle Erichsen Gierlaug Enche søn = 18 aar og er frisch.
Erich Pedersen Kiølstad Tienist dreng = 19 aar, og er frisch.

5.
½ : Øxset Enchen
½ : Halset Peder
¼ : Lyndbye Peder
¼ : Lille Kiølstad Niels
¼ : Krogstad Enchen
¼ : Snarud Embrit og Anders
Kield Hansen Øxset, Enche søn har Odelgoedz = 23 aar, er frisch.
Lars Hansen Øxset Enche søn har Odelsgoedz = 29 aar Møtte ej.
Arnold Joensen Halset Stefsøn er 25 aar, og er frisch.
Ifuer Pedersen Halset, søn er = 18 aar.
Anders Pedersen Lyndbye, søn er 21 aar og frisch.
Joen Pedersen Lyndbye søn 16 aar.

6.
1: Dehlj Lars
½ : Grindagger Olle
½ : Mourud Ansteen
Erich Andersen Dehlj T.dreng (?) aar Møtte ej beretter at være fød paa Rytter gaard Biørge i Ringsagger sogen, opvoxset og Stedse tient i Soldatter leig.
Niels Olsen Mourud hus Mand gift er 35 aar.

7.
1: Rud Løch
½ : Stochset Biørn og Niels
½ : Høstbiør Anders Olsen
Arne Olsen Rud T.dreng 24 aar kommer fra Ringsagger sogn.
Jens Jensen Stochset T.dreng 17 aar kommer fra Røraas.
Kraachie Larsen Stochset, T.dreng = 16 aar, Møtte ej, tienner nu paa Mørchtued Suend Christensen Høstbiør T.dreng = 20 aar, møtte ej
Peder Haagensen Høstbiør T.dreng = 16 aar.

8.
½ : Hellerud Olle og Peder
½ : Eigner Carl
1: Sehlj Niels
Gulbrand Olsen Hellerud Stefsøn = 24 aar møtte ej.
Rasmus Olsen Hellerud = 17 aar møtte ej Odelsbunde søn.
Halfuor Olsen Eigner T.dreng gaaen ut til bragnis = 20 aar.
Lars Christophersen Eigner T.dreng = 17 aar.
Lars Nielsen Sehlj søn = 19 aar og er frisch.

9.
1: Joen Gulschegerud ej tient er 30 aar bær det Nye gevær
½ : Hoel Gulbrand
½ : Lille Ingeberg Lars
Haftor Mogens Gulscheggerud T.dreng = 20 aar Møtte ej.
Hans Arnesen Hoel T.dreng = 16 aar liden af vexst.
Peder Jensen Hoel T.dreng = 24 aar og er frisch.

10.
1: Kattombten Asbiørn og Søren
½ : Nyhuus Lars
¼ : Bersuendzrud Olle
¼ : Mangerud Olle
Biørn Larsen Nyhuus T.dreng = 33 aar og er frisch.
Peder Larsen Nyhuus søn = 20 aar, noget liden af vexst.

11.
1: Biørn Dalfarmen
½ : Hoel Enchen
½ : Jes Eng Erich
Hans Biørnsen Dalfarmen, søn = 16 aar.
Olle Olsen Hoel, Enche søn = 23 aar og er frisch.
Halfuor Olsen Hoel, Enche søn = 16 aar møtte ej.
Joen Joensen Jes Eng T.dreng = 25 aar, er lidet Tunghørt.

12.
½ : Ophuus Peder
½ : Rye Knud
½ : Findborud Mathias
¼ : Sylliset Christopher
¼ : Sylleset under Tombter Amund
Olle Arnesen Rye, T.dreng = 16 aar.
Niels Mathissen Findborud, søn = 23 aar og er frisch.
Hans Mathissen Finborud, søn Møtte ej = 19 aar

13.
½ : Graaboel Lars og Erich
¼ : Greften Hans
¼ : Sleberud Peder
¼ : Flengsrud Enchen
¼ : Leerberg Mogens ej tient er = 35 aar
¼ : Arnset Anders
¼ : Suderud Helge
Joen Larsen Graaboel T.dreng = 16 aar møtte ej
Gulbrand Andersen Arnset, søn 17 aar møtte ej
Syfuer Gulbrandsen Arnset Stefsøn = 23 aar møtte ej
Niels Helgesen Suderud søn 16 aar.

14.
1: Grøtting Embrit
½ : Lille Ingvoldstad Peder
¼ : Olsrud Knud
¼ : Krafterud Olle og Nielse ej tient, er 22 aar, gammel u-gift
Ingen i dette Læg Angifuet.

15.
1: Jefnord Erich og Mogens
½ : Aaltombten
½ : Ingelsrud Christopher
Lars Erichsen Jefnord søn = 18 aar Møtte ej.
Arne Christophersen Ingelsrud, søn = 22 aar møtte ej, er frisch.
Halfuor Christophersen Ingelsrud, søn, 20 aar møtte ej.
Efuen Christophersen Ingelsrud = 16 aar, liden af vexst.

16.
½ : Wartombten Halfour
½ : Katterud Olle
½ : Kirchebye Lars, Peder og Olle
¼ : Lundbye Jens
Lars Jensen Kirchebye T:dreng 22 aar møtte ej tienner paa Ryttergaard Lund.

17.
1: Rabstad Helge, Corporal
½ : Dals Eng Erich og Lars
½ : Liberrig Knud
Ingebret Jensen Rabstad huusMand Gift 26 aar, er frisch.
Helge Simmensen Liberg T:dreng 26 aar møtte ej.

18.
1: Skraastad Erich ej tient 22 aar er Odelsbunde, og u-gift behr det Nye Gevær
1: Stor Ihle Enchen Gastgiefuer Gaard
Jens Joensen Liberg, T.dreng = 24 aar, er Døchtig Karl, hand har ont I sin taae, tienner til half Tieniste.
Bersuend Cortsen Stor Ihle T.dreng = 24 aar
Peder Olsen Stor Ihle T.dreng = 36 aar
Jørgen Andersen Stor Ihle søn = 16 aar

19.
1: Freberg Tore
1: Blæstad Embrit
Jens Nielsen Freberg T.dreng husM: søm = 19 aar
Lars Biørnsen Freberg T.dreng = 17 aar, begge Frische
Halfuor Embritsen Blæstad søn = 21 aar
Gulbrand Embritsen Blæstad = søn gifuet sig ud til Skibs = 24 aar har nu gammel Suag fader.

20.
1: Imislund, Olle og Peder
1: Gille Enchen
Erich Knudsen Imeslund søn, Tienner Sogne Præsten Hr. Niels Suerdrup = 21 aar
Madz Syfuersen Giille Enche søn = 16 aar
Lars Olsen Giille T.dreng = 19 aar Møtte ej.

21.
1: Vold, Olle og Hans
1: Oug Johannis og Alf
Johannis Hansen Wold, søn = 24 aar Møtte ej
Olle Syfuersen Wold T.dreng = 18 aar
Lars Johanssen Oug søn = 22 aar Møtte ej Frisch karl

22.
1: Hof Juel
½ : Lille Deglomb Olle
½ : Gresbye Hans, ej tient er 34 aar
Erich Erichsen Gresby T.dreng = 22 aar
Mogens Gulbrandsen Gresby T.dreng 18 aar.

23.
½ : Hangen Holen Jens og Enchen
½ : Øfre Queren Søren og Olle
¼ : Solberg Bottel
¼ : Almerud Frandtz
¼ : Steenberg Tiøstel ej tient er = 28 aar
¼ : Tuedte Enchen og Erich ibm ej tient er = 34 aar
Peder Gulbrandsen Hangelhoelen Enchesøn = 32 aar Møtte ej
Lars Gulbrandsen Hangenhoelen Enchesøn = er 17 aar
Lars Larsen Steenberg opsiderens broder = 16 aar Møtte ej var suag.

24.
1: Jefnord Enchen
1: Skillingberg Tommes og Pouel
Erland Hendrichsen Jefnord T.dreng er = 25 aar, har en kroget finger paa dens Venstre Hand
Anders Olsen Jefnord T.dreng er = 19 aar
Olle Christensen Skillingberg T.dreng er = 30 aar, Meen paa det Eene øye
Lars Knudsen Huus Mand paa Skillingberg er 30 aar Møtte ej.

25.
½ : Neder Qvern Aage
¼ : Butteqværn Michel ej tient er = 36 aar
Mogens ibm, ej heller tient = 22 aar frisch Mand
¼ : Myhr Johannis
¼ : Sollerud Olle
¼ : Sør Ihle Jens
¼ : Walsig Olle
¼ : Lier Enchen
Peder Aagesen Nederqværn, søn = 26 aar
Olle Ingebretsen Nederqværen T.dreng = 20 aar, Tienner i Christiania, hos Morten Løeg
Olle Johansen Myhr, søn = 20 aar, og er frisch.

26.
1: Ayer Gulbrand
½ : Lund Enchen
¼ : Præsterud Syfuer og Enchen
¼ : Gammel gaard Peder
Erich Erichsen Lund = 26 aar Møtte ej
Mogens Olsen Præsterud, Enchesøn = 18 aar

27.
1: Deglum Lars ej tient 21 aar
½ : Kottorp Halfuar og Lars
¼ : Fureberget Christen
¼ : Sandwold Erich og Niels
Knud Andersen Deglum T.dreng hus Mands søn = 19 aar og er frisch.

28.
1: Tørud Olle
1: Gaalaas Lars Wernersen
Michel Olsen Tørud T.dreng = 26 aar har meen i beenen af Frost
Efuen Syfuersen Tørud T.dreng = 30 aar og er frisch
Olle Jørgensen Tørud Husmand er = 35 aar
Werner Larsen Gaalaas søn = 20 aar

29.
1: Mogens Lier
½ : Anqvern Enchen
½ : Sørumb Enchen
Lars Joensen Lier T.dreng = 20 aar Møtte ej
Lars Olsen Lier, T.dreng 19 aar Møtte ej
Olle Larsen Anqwærn T.dreng = 25 aar Møtte ej
Anders Ingebretsen Sørumb, Enchesøn = 32 aar møtte ej.

30.
1: Wetten Olle
1: Øfre Gaallaas Baard
Michel Olsen Wetten, søn = 23 aar, og er frisch
Knud Olsen Wetten, søn = 17 aar møtte ej
Mogens Baardsen Gaallaas søn 22 aar, og er frisch
Gulbrand Jensen Gaalaas husMands søn = 20 aar tienner paa Strammerud
Hans Pedersen Gaallaas T.dr. = 20 aar kommer fra Gulbrandsdahlen er noget Stamb.

31.
1: Hofvi Syfuer
1: Hovju Ouden ej tient = 26 aar har det nye Gevær
Amund Larsen Hofvi T.dreng 21 aar Møtte ej
Søren Larsen Hofvi T.dreng = 20 aar Møtte ej
Gulbrand Michelsen Hofvi T.dreng = 22 aar Møtte ej

32.
1: Jesnæs Lars Knudsen
1: Jesnæs Enchen
Knud Larsen Jesnæs søn 21 aar møtte ej
Hans Larsen Jesnæs søn 16 aar Møtte ej
Johannis Jacobsen Jesnæs T.dreng = 16 aar, kommer fra Gulbrandsdahl
Haagen Joensen Jesnæs T.dreng 20 aar møtte ej, tienner hos Olle Enger paa Næs.

33.
1: Mellem Enchen
1: Jesnæs Lars Olsen
Brynhild Samuelsen Mellem T.dreng er = 26 aar
Arne Samuelsen Mellem T.dreng = 17 aar møtte ej begge Tienne hos Enchen Mellem
Olle Larsen Jesnæs, søn, 17 aar.
34.
1: Lille Ihle Haagen
1: Michel og Haagen Gudszaas
Zacharias Johansen Lille Ihle, søn = 22 år og er Suag.

35.
1: Wiger Niels
1: Alloug Christopher og Halfuor ibm ej tient er 26 aar
Michel Nielsen Wiger søn = 22 aar Bøxlet ½ parten i Gaarden.

36.
1: Biørche Lauridz
1: Sehli Michel
Johannis Olsen Biørke T.dreng = 19 aar møtte ej
Jens Michelsen Sehlj, søn tienner hos Sogne Præsten Hr. Niels Sverdrup er = 25 aar
Olle Michelsen Sehlj, søn 16 aar liden af vexst.

37.
1: Trunhuus Jacob og Guttorm
½ : Wallum Christopher ej tient er 32 aar, og frisch Mand
½ : Kierchebye Torsten
Jens Olsen Trunhuus T.dreng = 32 aar Tienner Orgemesterenz
Jens Biørnsen Wallum Tienistdreng = 16 aar

38.
1: Leerhuus Olle
1: Ingeberg Trompeter Jørgen Friderich,
Ole Bertilsen ibm ej tient er = 28 aar behr det Nye Gevær
Jens Joensen Leerhus T.dreng = 24 aar fød i Ringsagger sogen.

39.
1: Blystad Peder
½ : Opsahl Lars
¼ : Dalbye Olle og Alf
¼ : Meelbye Lars
Olle Larsen Opsahl, søn 21 aar og er frisch
Gudmund Larsen Opsahl søn 17 aar Møtte ej.

40.
1: Narmoe Gulbrand og Helge
½ : Huusse Niels
¼ : Ormsetter
¼ : Marchestad Ture
Amund Gulbrandsen Narmoe søn = 24 aar og er frisch
Peder Gulbrandsen Narmoe, søn = 25 aar møtte ej.

41.
1: Skieset, Erich og Gulbrand
½ : Busterud, Lars ej tient = 19 aar, og er frisch
¼ : Dufset Helge
¼ : Hoxset
Jacob Erichsen Skieset søn 21 aar Møtte ej
Christopher Helgesen Dufset, søn = 19 aar Møtte ej
Niels Helgesen Dufset søn = 16 aar

42.
1: Opsahl, Olle Pedersen
¼ : Lille Aasuestad
¼ : Skaallerud
½ : Aasuedstad Jens
Peder Olsen Opsahl søn = 16 aar Møtte ej beretter at være fød paa Ryttergaard, og i Rytter Rullen inrollered.

43.
1: Gutteberg Michel
1: Farmen Anders
Olle Michelsen Gutteberg søn = 22 aar, er frisch
Hermand Olsen Farmen T.dreng = 17 aar
Embrit Olsen Farmen Hus Mand = 34 aar.

44.
1: Opstad Olle ej tient = 24 aar
½ : Suencherud Christopher, Lars, Syfuer og Erich
¼ : Aas Lars
¼ : Windoll Arne
Olle Oudensen Opstad Hus Mand, søn, 18 aar Møtte ej Beretter at Hafue it Fang
Kield Olsen Aas T.dreng 32 aar møtte ej.

45.
1: Blystad Jacob
½ : Kios Christopher og Olle
½ : Lille Dørum Olle og Jens ei tient er = 30 aar gammel
Gulbrand Jacobsen søn er 24 aar.

46.
1: Hoel Tolluf
½ : Lille Møystad Sergiant Erich Hansen
¼ : Quæche Lars
¼ : Hærset Bendt
Joen Bentsen Hærset 18 aar, Liden af Wexst Odels bunde søn.

47.
1: Hiellumb Lars Gastgiefuer gaard
1: Skattumb Christopher
Olle Bentsen Hiellum T.dreng er = 26 aar
Knud Larsen Hiellum T.dreng 21 kommer fra Romsdalen
Jens Olsen Skattomb T.dreng = 27 aar Møtte ej.

48.
1: Dørumb Olle
½ : Hoxnæs Arne ej tient = 23 aar
¼ : Berrig Gulbrand
¼ : Woldum Peder
Hans Olsen Dørum T.dreng = 26 aar, Møtte ej tienner paa Helstad Ryttergaard berettis at hafue Ont i føderne.

49.
1: Spaberg Peder
1: Østre Harstad Stephen
Gulbrand Pedersen Spaberg Stefsøn = 20 aar, Møtte ej var siug
Lars Stephensen Østre Harstad søn = 21 aar, og er frisch.

50.
1: Imislund Joen
½ : Dufset Niels og Olle
½: Windohl Christopher
Tommes Christophersen Windohl søn = 20 aar Møtte ej beretter ar være suag.

51.
1: Kluge Jacob ej tient er 26 aar
½ : Holset Lars
½ : Hoel Erich
Torger Larsen Holset søn = 18 aar tienner paa Homelstad og er frisch.

52.
1: Dystvold Peder
1: Myr Amund
Simmen Larsen Dystvold T.dreng er = 16 aar
Knud Amundsen Myhr søn = 25 aar Møtte ej.

53.
1: Stanger Enchen
1: Nassoug Arne
Jens Olsen Stanger, søn = 24 aar Har bøxslet Noget i Gaarden
Olle Olsen ibm søn = 23 aar Tienner hos Klocheren.

54.
1: Flagstad Michel
1: Flagstad Niels
Halfour Nielsen Flagstad, søn = 23 aar, og er frisch.

55.
1: Imislund Mogens
1: Karset Joen, Alf og Erich ej tient = er 30 aar gammel
Lars Olsen Imislund T.dreng Hus Mands søn = 18 aar
Anders Hansen Imislund HusMand er = 36 aar.

56.
1: Dehlj Suend
1: Hafsal Peder og Haagen ibm ej Tient er = 28 aar
Olle Suendsen Dehlj søn = 18 aar.

57.
1: Opsahl Niels
1: Biørtomten Hans
Peder Nielsen Opsahl søn, er = 21 aar, og er frisch
Anders Stephensen Opsahl T.dreng = 16 aar møtte ej.

58.
1: Tombten Lars
½ : Gran Enchen
½ : Slemsrud, Peder
Erich Efuensen Tombten T.dreng = er 16 aar.

59.
1: Westre Harstad Olle
1: Lindholt Arne
Peder Larsen Westre Harstad T.dreng 16 aar.

60.
1: Ingvoldstad Hans
1: Biørche Olle
Helge Pedersen Ingvoldstad Stefsøn = 17 aar
Erich Oudensen Biørche Tienistdreng, Huus Mands søn = 20 aar
Michel Hansen Biørche Tienist dreng = 16 aar.

61.
1: Hommelstad Enchen og Olle
1: Møystad Rasmus og Enchen
Joen Andersen Hommelstad Tienistdreng = 16 aar kommer fra Røraas

62.
1: Frogner Olle
1: Hannumb Morten og Bottel ibm ej tient er
Hans Mortensen Hannumb, søn = 20 aar, og er fisch

63.
1: Hannumb Jens
1: Torsoug Christopher og Enchen
Olle Jensen Hannomb, T.dreng = 19 aar
Friderich Jensen Torsoug Enchesøn = 16 aar.

64.
1: Findsahl Enchen
1: Wirsrud Biørn
Pouel Olsen Findsahl Enchesøn = 21 aar og er frisch
Olle Hendrichsen Findsahl T.dreng HusM:søn = 22 aar Frisch Karl
Kield Arnesen Wirsrud T.dreng = 16 aar liden af Wexst.

65.
1: Børstad Lars
1: Tommelstad Mogens
Ingen i dette læg angifuet.

66.
1: Kluge Halfour og Helgie
1: Hubred Erich og Olle
Ingen i dette Angifuet.

67.
1: Høstbiør Anders
1: Skramstad Amund
Olle Amundsen Skramstad søn = 16 aar

68.
1: Stor Hubred
½ : Strammerud Jens ej tient = 26 aar Odelsbunde
¼ : Quæche Syfuer
¼: Røsbache Hofuer
I dette leg ingen Angifuet.

69.
1: Skraastad Olle
½ : Wenqvern Arne
¼ : Giørslj Jens
¼ : Jessen Biørn
Erich Olsen Skraastad Ojsidderens Broder 18 aar.


Efterschrefne er ej udj Leggerne.
½ : Rogstad Niels
¼ : Lageraasen Suend og Olle
¼ : Aas Jens
¼ : Langt bort
¼ : Øde Arnset
¼ : Løflj under Imislund
¼ : Kaj
Simmen Gulbrandsen Rogstad T.dreng = 16 aar, Møtte ej.


Post Bønder Gaarder.
1: Berrig Peder og Lars
¼ : Staf Peder og Halfour
Olle Poulsen Berg = søn = 25 aar Møtte ej
Amund Mortensen Berg T.dreng 16 aar Møtte ej.

Bunde LænsMands Gaard.
1: Aalstad Niels
Juel Toresen Aalstad lens-Mandens Broder = 20 aar

Dette er saaledis Efter dens Høye øfrigheds ordre af os underschrefne at være forRettet, oc Enhuer Lexmand med sine sønner, tienistedrenger oc Husmender Examminerit, oc for oss som forind ført angifuet

                                          Testerer

Hiellum Tingstue
Dend 31 May 1697

                                          N.Sverdrup


Veldre Fierding
Udi Ringsagger Sogn som Henhører Til fornefnte Lif Compagniet

1. Læg
1. Simmenstad Peder
1: Bogstj Lars
Biøren Syfuersen Simmenstad T.dreng Hus Mands Søn = 22 aar Møtte ej
Torekild Biørnsen Simmenstad fra Romsdahlen T.dreng = 20 aar Møtte ej
Hallor Olsen Simmenstad T.dreng 18 aar Møtte ej
Olle Kundsen Bogstj T.dreng Husm. søn 20 aar
Ingvold Knudsen Bogstj T.dreng = 18 aar

2.
1: Løchen Tolluf
½ : Løchen Niels
¼ : Sylliaas Haugen Torger
¼ : Byen Joen
Ingen i dette Læg Angifuet.

3.
1: Løchen Olle
½ : Mellem Christen
¼ : Jaren Hans
⅛ : Lille Mølstad
⅛ : Tranberg
Olle Erichsen Løchen T.dreng 17 aar. Olle Christensen Mellem Odelsbundesøn 21 aar Møtte ej
Erland Hansen Tranberg, søn 24 aar.

4.
1: Skierpen Christten ej tient, er 24 aar
½ : Angelset Olle
½ : Mellem Axel
Ingen i dette læg angifuet.

5.
1: Biørche Torbiørn
½ : Jembteland Syfuer og Mogens
⅛ : Lille bratten Niels
⅛ : Houglj Tommes
⅛ : Myr Olle
⅛ : Waldum
Peder Hemmingsen Myhr Odelsbunde søn 16 aar.

6.
1: Kaas Erich
1: Bye Christen
Olle Christensen Bye, søn 19 aar, Møtte ej
Embrit Joensen bye T.dreng 20 aar Møtte ej
Lars Pedersen bye 29 aar T.dreng, er nu paa Ryttergaard Baaberg, Møtte ej.

7.
½ : Jembteland Enchen
½ : Helset Syfuer ej tient er 32 aar behr det Nye gevær
½ : Dalost Enchen, og Olle ibm ej tient 36 aar
¼ : Jønsrud Michel
¼ : Ottersrud Amund
Haagen Jensen Dalost Enchesøn 20 aar, tych synt (!) har Odelsgoedz.

8.
1: Wingiu Ouden
½ : Lien Niels Joensen og Niels Larsen
¼ : Rudstaed Jens og Tord
¼ : Sørlund Arve
Gulbrand Christophersen Wingiu T.dreng 20 aar
Olle Pouelsen Rustaed T.dreng hus Mands søn 18 aar, og er fisch.

9.
1: Asla Lars
½ : Hougum Tommes og Ouden
⅛ : Mølstad Peder og Niels ibm ej tient er 20 aar og er u-Giftt
⅛ : Tue Olle
⅛ : Fangberget Torsten
⅛ : Lille Tordsetter Anders
Embrit Jensen Tue Stefsøn = 19 aar tienner i Rytter-Qvarteer Glæstad
Halfour Torstensen Fangberget søn 20 aar.

10.
1: Skarløchen Torger
½ : Asla Lodvig
¼ : Commerstad Anders
⅛ : Krogsti
⅛ : Jemblj Peder
Gunder Michelsen Skaløchen T.dreng 20 aar Møtte ej
Ouden Rasmussen Skarløchen HusM.søn 23 aar, Møtte ej
Niels Suendsen Jemblj HusM. 22 aar Møtte ej.

11.
1: Biørge Madz
½ : Grinj Tolluf
¼ : Simmenstad Berge
¼ : Lien Johannis
Lars Madzen Biørge Odels bundesøn, 16 aar Møtte ej
Niels Michelsen Biørge T.dreng, 16 aar, Møtte ej
Jacob Olsen Lien T.dreng = 17 aar Møtte ej.

12.
1: Bergost Peder og Amund
¼ : Røer Anders
¼ : Koch hønne Torekild ej tient er 34 aar
½ : Sueen Gulbrand
Olle Dafindsen Bergoust Stefsøn = 22 aar og er frisch
Jens Samuelsen Bergost Huus Mands søn 18 aar Møtte ej
Erich Erichsen Koch hønne søn = 30 aar Møtte ej, og er frisch
Anders Gregersen Sueen søn = 16 aar Møtte ej Tienner paa Opsahl Rytter Qvarter.

13.
1: Biørche Olle
½ : Lier Enchen
¼ : Pillervigen Syfuer
¼ : Ousbye Joen
Joen Olsen Biørche Odels bunde søn 23 aar
Christen Olsen Biørche Odelsbunde søn 17 aar Møtte ej
Niels Tiøstelsen Lier T.dreng = 28 aar Møtte ej
Hans Halfuorsen Lier T.dreng 29 aar
Amund Hendrichsen Pillervigen T.dreng = 26 aar Møtte ej.

14.
1: Dehlj Johannis
½ : Houg Jacob
½ : Biørche Haldor
Ouden Samuelsen Dehlj T.dreng = 20 aar og er frisch
Hans Larsen Dehlj T.dreng = 18 aar fød i Østerdalen
Lars Joensen Dehlj HusM. 31 aar, Møtte ej
Niels Efuensen Houg HusM. Gifft = 33 aar

15.
½ : Dals Eng Lars
½ : Faraasen, Michel ej tient er 30 aar
½ : Aanderud ej tient, Odelsbunde, er 24 aar
½ : Høybye Niels og Madz
Ingen i dette læg Angifuet.

16.
½ : Gimse Peder
¼ : Aanderud Hans
¼ : Hougen, Jocumb ej tient er 28 aar
¼ : Knøssen Embrit
¼ : Steenhougen
¼ : Sørumb Olle
¼ : Stordal Find
Gunder Jensen Hougen Husmand = 28 aar Møtte ej
Niels Nielsen Sørumb, T.dreng = 16 aar, siger sig tung hørt
Embrit Findsen Stordahl søn = 22 aar Klager sig suag.

17.
1: Biørche Olle ej tient 24 aar og er Odelsbunde
½ : Kindlj Olle
½ : Grannerud Olle
Joen Pedersen Biørche opsidderens broder 20 aar Møtte ej
Mogens Hendrichsen Grannerud HusMands søn 19 aar Møtte ej.

Dette Saaledis efter dens Høye øfrigheds ordre af os underskrefne at være forRettet, oc Enhuer Lexmand med sine sønner, tienestedrenger oc HuusMænder Exammineris oc for os som forind ført angivet.
 
                                            Testerer

Ringsagger præstegaard
Dend 28 May 1697

                                            Andersøn


 
 
 
 
 
 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003