Håndverkere på Hedmarken 1793

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind V, Hefte 7 i 1963 og Hefte 9 og 10 i 1965. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene.

Innhold:
Løten
Vang
Stange
Romedal

Håndverkerne i Ringsaker og Nes finnes dessverre ikke i denne fortegnelsen.

 

 

Håndverkere i Løten 1793.

Lensmannens rapport meddelt ved B. A. Søsveen.

 

I følge Deres Velædelheds ordre af 2. d. m. havde jeg efter indkaldelse af Kirkebakken, alle i Sognet værende Haand­verkere forsamlet paa Lunds Ødegård heri Leuthen: Forat for­fatte en nøyagtig Fortægnelse over hvem af Haandværkerne der ere dugelige og paadriver sin Profætion, som blev opgivet føl­gende:

 

Skomagere:   Knud Olsen Kielsrudstad, Lars Omang, Ole Joensen Rustad, Ole Larsen Finstad, Amund Hansen Jønsrud, Peder Olsen Kørildstad.

Alle foranførte har modtaget Bevillinger og for nærværende Tiid driver Haandværket.

Christian Erichsen Morthoff og Ole Hendrichsen Mykie har begge modtaget Bevillinger, men den første har taget tjeneste og den sidste formedels Lediggang er opgivet som Løsgenger. De af Skomagerne som ennu skal have Bevilling er: Torkild Østrehaug og Simen Pedersen Rømmen.

 

Skreddere:    Tron Knudsen Rødningen, Anders Pedersen, Tor­kild Erichsen Bye, Ole Hansen Stabberud, Torald Jensen Grøholdt, har alle modtaget Bevillinge. De som nu mangler er: Anders Erichsen Hougstad­stuen, Lars Pedersen Imset, Erich Arnesen Balche­eie, Ole Pedersen Rømmenstuen, Michel Christen­sen Ekeren, Torkild Larsen Flakstad og Taale Erichsen Morthoff.

 

Snedkere:     Wellum Christensen Norseng, Anders Kaldsveen, Lars Hansen Klette, Anders Olsen Bergseng, og Sledemager Lars Olsen Stor-Løchen, som har sin Broder Mens hos seg som Dreng, men skal være opgivet som Ledigganger. Det synes dog billigt at dette saavel som andre Haandværker bør læres. Alle oven meldte har ikke Bevillinger.

 

Smede:          Ole Trondsen Schramtad har Bevilling, men ikke Halvoer Joensen Schjerve.

 

Murmester:   Anders Hansen Klette har ey heller Bevilling. Her mangler altsaa til disse Haandværkere 16 støcker Bevillinger.

Trosthol d. 14.de Februar 1793.

N. Strøm.

 

Håndverkere i Hedemarksbygdene 1793.

Ved B. A. Søsveen =.

 

 

Vang

rapport fra lensmannen 5/2 1793.

 

Skomagere:

1.   Werner Anstensen, Stor-Ihle, en skikkelig og og duelig arbeider.

2.   Torger Olsen Østre Dobloug, ligesaa.

3.   Lars Knudsen Mourud, ligesaa.

4.   Johannes Erichsen Ahloug, ligesaa.

5.   Lars Anstensen Wolla, er uduelig.

6.   Michel Joensen Strammerud, duelig, har bevilling.

7.   Peder Jensen Løvlien, duelig, men tillige Sygelig.

8.   Børe Halvorsen Opstad-eier, icke udlært, er ung og endnu uduelig.

9.   Lars Erichsen Hoelset, duelig, flittig og skikkelig.

10. Torchel Andersen Nashaug-eier, ung og uduelig.

11.    Nils Olsen Wien, duelig og ferm.

 

Skreddere:    Peder Halvorsen Ahloug, duelig og flink. Ole Johansen Græsbye, ligesaa. Ole                        Joensen Hølstad, ligesaa, har bevilling. Jens Tollefsen Tronhuus, duelig og flittig.                        Joen Gulbrandsen Hougen, udue­lig. Marte Pedersdtr. Spaberg, ferm til skreddering.                      Lars Poulsen Grubhoel, ligesaa. Christopher Nielsen Lille Hubred, ligesaa. Ole                       Thoresen Bierche-eier, ligesaa. Anders Olsen Wien, ligeledes. Niels Karlsen østre                         Imislund, ligesaa. Christian Blok, iligemaade.

Snedkere:       Jacob Biercke, duelig og skikkelig arbeide. Lars Nielsen Rogstad, ligesaa. Erich Jacobsen Schieset, ligesaa. Embret Nielsen Nyhuus, ligeledes. Peder Monsen Disen, ligeledes, har bevilling. Hans Mortensen Eigner, ligeledes, har bevilling. Ole Andersen Præstehavnen, ligesaa, har bevilling.

Smede:           Christopher Christophersen Lille Dæglum, duelig. Ole Christophersen Lille Gaalaas, ligesaa. Anders Jørgensen Grindager-eier, ligesaa. Peder Østensen Sæhlie, ligesaa. Joen Pedersen, ligele­des. Poul Andersen Stor Winhoel, ligeledes. Ole Andersen Stor Dørum-eier, er endnu i lære.

Knapmagere:  Ole Olsen Berg, en duelig og flink arbeider. Anders Larsen Lille Aasvestad, ligesaa.

Findsahl d. 5te Febr. 1793

 

J. Jocumsen.

 

 

Stange.

Ved udgang af Aaret 1792.

 

Malere:           Ole Christophersen Elton, ugift på Elton, kunde gis bevilling. Hans Olsen Refsahl,                        ugift på Wet­tenødegården, ligesaa.

Slædemager:  Peder N. Oustadeier, gift pladsbruger, faaet bevilling.

Snedkere:       Mogens Saalerud, bruger gaard, duelig om han ønsker bevilling. Amund Holteeier,                        bruker plads, duelig, fooet bevilling. Engebret Sollien, bruger gaard, ligeledes. Ole                        Larsen Moestue, kirkeregnskabsfører, ligeledes. Ole Hansen Snurud, bruger plads,                        mig ubekiendt. Amund Gyhrud, ung karl, er ike i Sognet. Ole Larsen Gyhrud, leedig,                        bør gives bevilling. Johan Jørgensen. Lars Erichsen Kløften, bruger plads, god                        arbeider. Niels Wern­sen Hexvoldeier, dum og leedig, maadelig, døv­stum. Ole                        Johansen Saalerud, bruger Plads, tem­melig god arbeider. Halvor Hommerstad, løs                        og leedig, duelig. Peder Christiansen Lund, løs og leedig, duelig. Svend Frisholm, løs                        og leedig, due­lig, Hans J. Frydenlund, løs og leedig, duelig.

Skoemagere:  Ole Larsen Guthuseie, bruger Plads, god arbeider. Ole E. Hemstadeier, bruker Plads,                        ligesaa. Jacob Røhneeier, bruger Plads, ligesaa. Ole Sinderud­eier, kiender ham ike.                        Peder Nordvieeier, husmand, ligesaa. Ole Refsahleier, husmand, saavidt. Erich                        Olsen Rusten, leedig, ligesaa. Poul Hjerm­stadeier, husmand, god Arbeider. Anders                        & Tiøsstel Lahlum, leedige, flinke. Gunder Ihle, leedig, flink. Christopher N.                        Røhneeier, leedig, flink. Ole N. Bæverstad, leedig, saavidt. Johanes L. Tor-                       ødegaarden, leedig, duer ike. Peder Lindstad­volden, bruker Plads, ferm                        arbeider.

Smede:           Christian Sørlisten, bruker Plads, duer ike meget. Lars Hamerstadeier, bruker Plads,                        ike saa daarlig. Peder Wie, bruger gaard, antagelig. Corporal Hagen (Horgen?),                        bruger gaard, flink smed. Lars Gartsen Stor-Ree-eier, bruger Plads, er ike                        uantagelig. Hans Saxlundeier, bruger Plads, meget duelig. Thore Sveen, bruker                        Gaard, er nok gammel. David Hverven, husmand, ferm til at beslaae Heste. Lars                        Larsen Ihlie, leedig, skal være en konstner. Lars Olsen Houg, leedig, ferm og faaet                        Bevilling.

Giørtlere:         Niels Larsen Svarver, ikke fast opholdstad, lee­dig, ikke daarlig. Christopher T. Schierden, lee­dig, nogenlunde. Christen N. Refsahleier, bruger Plads, brugbar Arbeider. Ole Gregoriussen Øvergaard, gift inderst, bevilling som duelig. Amund Bredsvoldeier, bruger Plads, Fudsker.

Glasmestere:   Lars Erichsen Brende, bruger Gaard, duelig. Børger Egebergseier, bruger Plads, ligeledes.

Sadelmagere:  Ole Andersen Findstad, bruker Gaard, temmelig god. Ole Madsen og Ole Larsen Røhneeier, inderster, saavidt brugbare.

Uhrmagere:     Jens Nielsen Ottestad, gaardbruger, er nok termmelig brugbar.

Skreddere:      Lars Olsen Helset, bruger Plads, faaet Bevilling. Ole Guldbrandsen Oustbye, gift inderst, nok maa­delig. Lars Johansen Wahlbergseier, husmand, god Arbeider. Erich Christophersen Regstad, bru­ger Plads, ligesaa. Børger Larsen Temeneier, bru­ger Plads, maadelig. Ole Pedersen Frangseier, bruger Plads, maadelig. Niels Husebye-eier, bru­ger Plads, arbeider lidet. Jens Nielsen Hamerstad, bruger Plads, god Arbeider. Anders Erichsen Grimerudeier, bruger Plads, god Arbeider. Jens Madsen Ringnes-eier, bruger Plads, god Arbeider. Anders Olsen Todderudeier, bruger Plads, vides ike. Hans Olsen Sinderudeier, vides ike, vides ike. Ole Jørgensen Nordvie-eier, bruger Plads, ike saa dårlig. Ole Pedersen Waale, bruger Plads, Pasabel. Johanes Arntsen Ødegaarden, bruger Plads, ret god nok. Lars Andersen Lillehagen, bruger Plads, bruges meget. Henrik Lahlumseier, bruger Plads, best her i Sognet. Michel Wæstadeier, bru­ger Plads, god Arbeider. Lars Præstevolden, leedig, er nok ike saa dum. Johan Øvergaard, leedig, faaet Bevilling. Ole Rusten, leedig, duelighet kiendes ike. Anders Wahlbergseier, husmand, kan ike regnes. John Hoffseier, leedig, duelighed kiendes ike. Jørgen Maasiøe, leedig, duer efter sigende ike. Ole Axelsen Waaleeier, løsgienger, duer ike. Kield Kieldsen Grønstadeier, dagdriver hos moderen, driver lidet og duer ike til noget.
 

Ahtså 2 mahlere, 1 Slædemager, 15 Snedkere, 11 Smeder, 5 Giøtlere, 2 Glasmestere, 3 Sadelmagere, 1 Uhrmager, 26 Skræd­dere og 14 Skoemagere, tilsammen 80.

De Bevillinger Fogderiet sendte mig 16. Maii 1789 er 47 stk. i Behold og 6 ere udleverede. Naar alle disse Haandværkere skal have Bevillinger, mangler 27 stk.

Grønstad d. 31. December 1792.

Petter Bøe.

 

 

Specification over håndverkere med forklaring i Romedal i 1793.

 

(Hedemark Amts - pakke 52 øverst.)

Grov-Smede:   Sven Galgumseier, behøver bevilling, Intet brug. Anders Sørbrynseier, behøver                         bevilling, har Plads. Engebret Slagsvoldseier, behøver bevilling, har Plads.                         Christopher Løcheneier, behøver bevilling, har Plads. Anders Svænske, behøver                         bevilling, har Plads. Christopher Refsahleier, behøver bevilling, har Plads. Anders                         Thors Mæhlum, behøver bevilling, bruger gaard og bør ei faa, har Gaard. Ole                         Biørnstad, behøver ingen, bruger sin Jord, har Gaard.

Sølv-Smede:   Lars Poulsberg, behøver ingen Bevilling, for­staar ei sin Profesion, har gaard. Ole                        Rødningen, Ligesaa.

Mahlere:         Lars Schie, har Bevilling, bruker Gaard.

Glasmester:    Syver Lille Tøstie, behøver Bevilling, bør ei faa, Gaard.

Gytler eller

Knapmagere:  Peder Schaaraashagen, behøver Bevilling, trenger ikke, Gaard. Peder Rifsrud og Peder Ihrstad, læredrenge.

Murmestere:    Christian Bryndsberget, behøver Bevilling, Plads. Anders ibid., behøver Bevilling, løs                         og ledig.

Snekkere:       Johan Sørbrynd, behøver Bevilling, Plads. Hans Øye, har faaet Bev., Plads. Johans Sættersengen, behøver Bev., Plads. Ole Stæffensen, behøver Bev., Plads. Ole Bierkholen, behøver Bev., Phads. Ole Syfersen Dammen, behøver Bev., Plads. Jon Rifsrud, behøver Bev., løs og ledig. Johan Evenrudstuen, behøver Bev., Plads. Niels Jølstadengen, behøver Bev., Plads. Otter Frenning, behøver ikke, er ikke flittig, løs, ledig. Syver Nielsen Biørnrud, behøver ikke, arbeider skjielden, Plads. Engebret, Rifsrud, Jens Dammen og Anders Harilstad, Læredrenge.

Skomagere:    Anders Galgum, behøver Bevilling, løs og ledig. Jens Husestuen, behøver Bevilling, Plads. Erich Gollersrudstuen, behøver Bevilling, Plads. An­ders Gaustadstuen, har Bev., Plads. Ole Brat­voldstuen, har Bev., Plads. Arne Slagsvold, har Bev., Løs. Erich Muusetstuen, behøver Bev., Plads. Dyre Dyresen Tøstie, behøver Bev., Plads. Christian Sveum, har Bev., Løs. Peder Biørnstad, behøver Bev., Løs. Ole Lille Hoffseier, behøver Bev., Plads. Ole Hoff, har Bev., Løs. Ole Sten­berg, behøver ingen, Tiener d.a. Anders Stand­stuen, behøver ingen, arbeider skjilden, Plads. Halvor Wæstbryndstuen, behøver ingen, ei fuld­lærd, Løs. Mads ibid, behøver ingen, for gammel, Plads. Mechel Hørsandeier, behøver ingen, ei fuldlærd, Løs. Ole Slagsvold, behøver ingen, driver intet, Plads. Johans Harstadstuen, behøver ingen, driver intet, Plads. Lars Rensvold, behøver ingen, duer ikke, Løs. Peder Hechnestuen, behøver ingen, for gammel, Plads. Søren Brunstad, behøver ingen, ei fullærd. Otter Oderbækken, driver ingen Profesion, Plads. Peder Holtii, behøver ingen, ei fuldlærd, Løs. Mons Struberud­stuen, duer ikke, arbeider ikke, Løs. Engebret Biørnstadstuen, behøver Bev. er dog gammel, Plads. Jon Tronsrud, Amund Storee og Ole Biørnstad, læredrenge.

Sadelmagere:  Johanes Horneier, har Bev., bruger Plads. Niels Melbystuen, behøver ikke, driver                         intet, bruger Plads.

Skræddere:     Haagen Hornestuen, beh. Bev., bruger Plads. Christopher Organist, har Bev., bruger                        Plads. Rassen, behøver Bev., bruger Plads. Christopher Tomte, har faaet Bev., løs.                       Peder Tøstieier, behø­ver Bev., plads. Ole Sletvoldbakken, behøver Bev., plads.                        Gunmund Snippen, har Bev., løs. Jens Østbyestuen, duer ikke, behøver ikke, plads.                       Dyre Frenningstuen, duer ei mer, for gammel, plads. Niels Dyresen, duer ikke,                        behøver ikke, gev.soldat. Engebret Herset, ikke fuldlærd, løs. Larsen, driver intet,                        behøver ei, underoffiser. Ole Simensen, arbeider stundom, gev.løs. Nils Amundsen,                        duer ikke, løs. Simen Brunstadsagen, driver intet, plads. Ole Mangerudstuen, løs.                         Halvor Evenrudstuen, løs. Hans Sveen, behøver ingen, gev.løs. Chrf. Snippen, driver                         intet, gaard.

Melby, d. 18. Febr. 1793.

Hoff.

 

 
    Tilbake til toppen!
Graphics, photo enhancements and design: EveR Designs © 2003