• Sideoversikt/Sitemap

 

Hedmarkingene på grensevakt 1644-45

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind II,  i 1948. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene, kun med unntak av en kort innholdsfortegnelse som bringer deg til rett sogn:

Stange sogn, Vang sogn, Nes sogn, Løten sogn, Romedal sogn, Ringsaker sogn

Ved Sverre Mo Skrede.

I den norske professor i Sorø, seinere geheimearkivar i Kjøbenhavn, Gerhard Schønings etterlatte papirer (Schønings Excerpter, Gl. kgl. Samling, 984. folio) finnes i original en mannskapsrulle, datert 21. februar 1644, som for hedmarkinger tør være av betydelig personalhistorisk interesse, og som derfor gjengis her. Men før man studerer den, kan det være på sin plass å sette seg litt inn i opptaket til den krigen det her er tale om, og vi bruker C. O. Munthes grundige redegjørelse for Hannibalsfeiden 1644-45 i Militært Tidsskrift for 1900 som kilde.

I slutten av desember 1643 fikk statholderen over Norge, Hannibal Sehested, melding om at den berømte svenske hærfører i storkrigen i Tyskland (Trettiårskrigen), feltmarskalk Lennart Torstenson, den 12. desember plutselig hadde gjort innfall i Holsten, som da var den danske konges land. Dette var signalet til krig med Sverige, og så måtte sjølsagt også den unge norske hæren settes på krigsfot. Dette var ingen lett sak, for hærordningen var bare snaue tre år gammel, og det manglet enda meget på at den var satt ordentlig ut i livet. Etter den skulle 4 "fulle" gårder stille 1 soldat sammen (under krigen ble det til at 3 gårder skulle greie det); men i tillegg til de regulære troppene hadde man fremdeles det gamle bondeoppbudet eller bondelandevakten. Bestemmelsene om dette oppbudet var blitt innskjerpet i 1642 med pålegg om at mannskapene skulle rulleføres og ordnes i kompanier, og da nå krigen brøt løs, ble bondelandevakten fra alle bygdelagene syd for Dovre og øst for Langfjella stilt under overkommando av landoberst Gunde Lange, som ved siden av seg fikk den velkjente Ullensakerpresten Kjeld Stub.

Alt den 13. januar 1644 ble en norsk leir opprettet på Midtskogen av de regulære tropper; men først den 17. fikk lensmennene påbud om a la budstikka gå om at bondelande­vakten skulle møte til våpenmønstringer og holde seg ferdige til å samles på bestemte steder når lensherren ga ordre til det.

I løpet av de nærmeste ukene samlet de seg da i grense­traktene, hvor de ble fordelt som vakttropper ved overgangene til Sverige, så de regulære troppene kunne frigjøres til det mobile forsvar der og annetsteds. Alt disse troppene hadde gått i gang med anlegg av skanser og forhugninger, og dette arbeidet ble, ved siden av vaktholdet, det viktigste for bondeoppbudet. Ved Arnesæter på Romskogen, mellom Rom­sjøen og Gardtjernet, anla bøndene fra Nes på Romerike under Kjeld Stubs ledelse en forhugning, ved Elverum ble vintervegen forhugd oppe i Hernes, og det samme ble gjort en 1 ½ mils. veg nordøst for Baltebøl, ved Gammelsæter og Nyen, skueplassen for kaptein Dreyers heroiske kamp 164 år seinere, og her var det hedmarkingene lå. Liknende arbeider ble sjølsagt gjort mange andre steder på grensa både norda­fjells og Sørover til Båhuslen.

Snart kom det rykter om at svensk rytteri stod på spran­get til å gjøre innfall over 12-mileskogen (Flisa), og det førte til en betydelig samling av bondelandevakter der borte i slutten av februar, og de hedmarkingene som er oppført i de rullene som er gjengitt nedenfor, var rimeligvis blant de aller første.

Bøndene likte ellers ille denne innkallingen og klagde mange steder høylydt. Spesielt var hedmarkingene forbitret over at de ble postert så langt øst; i gamle dager hadde bonde­landevakten aldri ligget lenger øst enn til Glomma ved Elve­rum, sa de, og lenger øst ville ikke de heller ligge. Ja, en må si at de beint fram gjorde mytteri, og en del av dem for uten videre heim. Men det ser ut til at saken ble ordnet i minnelighet i løpet av mars, for vi hører ikke mer om noe bråk om dette spørsmålet.

Det er ikke meningen her å gjøre rede for krigen, og den kom nå heller ikke til å føre med seg store operasjoner i de traktene som ligger i Hedmark fylke; det viktigste hendte nordafjells og i Båhuslen. Fra Magnor ble det nok gjort et par skarpe innfall i Sverige, og svenskene gjorde gjengjeld; men ellers forløp felttoget på de kantene mest som vakthold og slikt som vi er vant til å kalle patruljevirksomhet. Krigen endte, som kjent, med den forsmedelige freden på Brømse bro 13. august 1645, og førte bl.a. med seg at Jemtland og Herjedalen ble svenske landskaper etter den dagen.

Når vi nå kommer til mannskapsrullene, må det gjøres opp­merksom på at vi gjengir navnene bokstavrett slik som de står i originalen; men lokalkjente folk vil lett bli klar over hvilke gårder det er tale om. Ved første rode i Romedal mangler merknad om hvem som var rodemester. Endelig må det bemerkes at rullen for Stange foreligger in duplo, og ved enkelte navn er det derfor satt til en parentes som har tilleg­get i gjenparten (b:).

Mandtals Rulle, paa Alle dennem, Som fra Hedmarcken hid til Baltebøll ere ankammen den 21. februarij 1644.

Stange Sogen.
Raszmus Stored
Rodm.Niels Stored
Erick Stored
Oluff Lillered
Alf Lillered
Joenn Lillered
Pofuel Raae
Anders Raae
Jngvald Løeken
Peder Haug
Jffuer (b: dyre) Saastad
 
Johannes (b: dyre) Saastad
Rodm.Suend Saastad
Knud Jlle
Haldvord Jle
Erick Jle
Trunnd Frang
Thore Hemsta
Trond Frang
Siøne Hemsta
Jens Hemstad
Bottolff (b: fra) Alm
 
Oluff (b: fra) Alm
Rodm.Siøne Reckstad
Oluff (b: fra) Alm
Ahrne Reckstad
Bottolff (b: paa) Veen
Torgrim (b: paa) Veen
Oluff Gilund
Engelbret Gilund
Ernst Gilund
Niels Huseby (b. fra Eric Huuseby)
Suend Huseby (b. fra Eric Huuseby)
 
Ahrne Huszeby
Rodm.Oluff Støur
Gunder Elthun
Joen Elthun
Kield Elthun
Niels Elthun
Anders Guthuus
Oluff Guthuus
Lauridtz Kemstad
Erich Øffregaard
Amund Beffuerstad
 
Thiøstel Bridtzvold
Lauridtz Fockoll
Rodm.Lambret Lalum
Suend Trugelsøn (fra Remmen)
Suend Hagensøn (fra Remmen)
Suend Pedersøm (fra Remmen)
Effuind Lund
Helge Lund
Simen Jerumstad
Oluff Jerumstad
Lauridtz Humerstad
 
Rodm.Jens Hummerstad
Raszmus Langered
Christopher Nesten
Oluff Lilleskelffue
Kield Store Skelffue
Amund Lilleskelffue
Engelbret Skerden
Oluff Hosmestad
Christopher Vebling­stad
Engelbret Ryen
Noch Engelbret Ryen
 
Rodm.Dyre Biørnstad
Joen Rønne
Helge Findstad
Christopher Liostad
Thiøstel Liostad
Joen Lindstad
Rolph Friszholm
Madtz Vahle
Biørn Ouszbye
Oluff Holte
Haldvord Nøtle
 
Engelbret (b: Joenssøn) Skerden
Erich Rønne
Haldvord Myckleby
Ahrnold Berg
Rodm.Engelbret Grønstad
Siøne Grønstad
Ørian Hosmestad
Oluff Guttestad
Joen Veblen
Lauridtz Ottestad
Lasze Ottestad
 
Chresten Søndre Vie
Kield Dellin
Hogen Dellin
Michel Dellin
Peder Dellin
Rodm.Kield Nøttelstad
Peder Ringenes
Niels Atlungstad
Mogens Atlungstad
Erick Kionerud
Erich Fiettre
 
Niels Sollerud
Mogens Nordstad
Haldvord Kaaterud
Olluff Hobber
Rodm.Christopher Ahrre­stad
Mogens Ahrrestad
Oluff Guttestad
Lauridtz Petlund
Noch Lauridtz Petlund
Erick Raae
Suend Frisvold
 
Peder Herckestad
Jens Aasterud
Oluff Ramsett
Rodm.Søffren Themmen
Peder Egeberg
Niels Valdberg
Simen Valdberg
Christen Mosziø
Guldbrand Reffsal
Christopher Haug
Joen Kouszvold
 
Guldbrand Kouszvold
Knudt Vdthuus (b: Skydtzschaffer)
Rodm.Lauridtz Berg
Erich Grøtholm
Oluff Findsta
Hans Lundgaard
Jacob Hegsvold
Gunder Guldkunrud
Oluff Todderud
Jens Klockerhoug (b: ødegrd)
Amund Huideberg
 
Lauridtz Solien
Oluff Rotlien
Trund Rusten
Christen Vaszaasen
Anund Oustby
Trund Aaszgaardt
Rodm.Anund Kongsparten
Guldbrand Guberud (b: Gubberud)
Joen Fietrebecken
Michel Thor Ødegaardt
Knud Solberrig
 
Peder Ousta
Rodm.Oluff Joensrud
Asbiørn. Korsøde­gaardt
Anders Hestnes
Hans Vaale Ødegaardt
Erick Sørholte
Knud Spangeberg
Peder Sueen
Erich Gyrud
Sevald Vesta Øde­gaardt
Ere - 14 Roder
Vdj huer Rode xj Man
Er / 154 Mand
 
 
Vang Sogen.
(Som man ser er gårder i Vang og Furnes blandet sammen.)
 
Oluff Hoff
Knud Hoff
Anders Dellin
Lauridtz Dellin
Rodm.Oluff Dobloug
Erich Golaasz
Christopher Biørge
Haldvord Lund
Mogens Hoffuind
Lauridtz Hoffuind
Siffuord Lier
 
Rodm.Jens Vetten
Christopher Knudsøn Melom
Amund Rud
Biørn Rud
Niels GudsAasz
Hagen Deglum
Oluff Fredberg
Joen Viger
Erich Aloug
Jens Ayer
Erich Kaatorp
 
Knud Spigedal
Mogens Tørrud
Joen Mørcktued
Erich Berrig
Peder Jeffuenord
Kield Store Jle
Rodm.Erich Lille Jle
Jens Jesznes
Anund Jesznes
Diderich Vetten
 
Torckild Sellen
Lauridtz Sellen
Poffuel Trundhuus
Oluff Leerhuus
Thure Stanger
Niels Skraastad
Rodm.Lauridtz Skraastad Sned (!)
Niels Tompte
Knud Flagstad
Lauridtz Skraastad
Haldvord StocksettSkrevet til med annet blekk.
 
Ahrne Flagstad
Lauridtz Hulberg
Haldvord Jmmislund
Hans Jmmislund
Joen Narmo
Lauridtz Naszoug
Oluff Naszoug
Mogens Myer
Rodm.Erich Blystad
Peder Blystad
Peder Hoffsal
 
Jens Opsal
Tosten Kaltompt
Oluff Haarsta
Niels Haarsta
Michel Opsall
Rasmus Gran
Oluff Linholdt
Rodm.Jacob Opstad
Guldbrand Jngvold­stad
Peder Aalstad
Erich Helstad Lens­mand
 
Rodm.Thiøstel Hemerstad
Oluff Skramstad
Vnge Oluff Skramstad
Peder Frogne
Biørn Hannumb
Jngelbret Biercke
Lauridtz Vold
Siffuord Dalfarmen
Asbiørn Farmen
Biørn Hoel
Jørgen Skattum
 
Bent Findsal
Niels Torsoug
Ahrne Disen
Anders Tumelstad
Oluff Agger
Fredrich Agger
Erich Agger
Rodm.Erick Hubred
Oluff Hubred
Christopher Golaasz
Lauridtz Dobloug
 
Erick MorudDe følgende er atter fra Furnes.
Niels Kylstad
Ahrne Gerloff
Hans Øxensett
Marten Øxensett
Lauridtz Deglum
Siffuord Haldset
Peder Kaattorp
Lauridtz Kaatorp
Rodm.Jacob Ahrnequern
Anders Stocksett
 
Erick Lund
Erick Øffrequern
Thosten Vold
Bersuend Sørum
Oluff Hellerud
Erich Nedrequern
Oluff Lille Mørktued
Oluff Hangenhool
Rodm.Jngvald Valum
Anders Egne
Oluff Huuse
 
Oluff Busterud
Lauridtz Rogstad
Peder Nyhuus
Hans Blesta
Joen Findborud
Haldvord Opsal
Johannes Jngelsrud
Narffue Dystvold
Erich Aasuestad
Bottolff Groboel
Rodm.Jacob Hogsnes
 
Peder Vindol
Griim Jngvoldstad
Erich Kallerud
Rodm.Anders Liberg
Oluff Møstad
Suend Ophuus
Harald Hool
Oluff Hoolsett
Peder Duset
Lauridtz Duset
Niels Lickset
 
Ouden Grøtholm
Simen Røstbache
Lauridtz Holsta
Kield Lille Kylsta
Lauridtz Biørnerud
Rodm.Erich Rued
Peder (Rued?)
Christen (Pres)tesetter
Kield Hoffde
Lauridtz (Mouset?)
Krache (!) Buttequern
 
Bersuend Sollerud
Rodm.Oluff Furreberg
Haldvord Staff
Erich Valdsj
Oluff Røset
Anders Suenckerud
Erich Dalby
Peder Giørslj
Oluff Marckesta
Niels Lundby
Hemming Vindall
 
Sigvard Ahrneset
Joen Jilset
Christopher lille Aasuesta
Jens Opsal
Erick Lauger Aaen
Joen Herset
Rodm.Niels Skallerud
Christen Jilseng
Hans Quecke
Mogens Kay
Niels Aalsrud
Engelbret Quecke
Er tilsammen 166 MandSkal være 165.
 
 
Næs Sogen.
Christen Mengshool
Lauridtz Helgeby
Niels Lj
Torgrim Melom
Erich Hersta
Oluff Kise
Joen Kise
Oluff Gestvang
Thore Sterud
Rodm.Lauridtz Sterud
Hagen Aske
 
Hans Aske
Thomes Fuglelj
Joen Hilsta
Villich Gorrum
Aszgut Huse
Lauridtz Berg
Ouden Lien
Erich Lien
Rodm.Johannes Hoffuind
Sølfast Kaufflum
Erich Biørnestad
 
Erich Balleszhool
Oluff Foszum
Mogens Sølsberg
Egner Hool
Erich Kaufflum
Engelbret Ouszdal
Erich Greffsen
Anders Bye
Thore Skelffue
Rodm.Hans Møksta
Lauridtz Sennesta
 
Biørn Hellestad
Tord Kongsrud
Christen Helset
Ouden Sterud
Gudmund Sandvold
Jacob Klungset
Sivord Jle
Niels Hielkield
Oluff Berger
Guldbrand Kionerud
Rodm.Gunder Siurdrud
 
Marten Hulleberg
Oluff Hoffuind
Knud Skerffue
Lauridtz Kogshuus
Marten Tueter
Thore Sandagger
Johannes Myre
Gunder Suartzhool
Jacob Ouszdal
Rodm.Joen Huam
Poffuel Tangenesz
 
Oluff Enger
Erich Purckelsta
Erich Bevold
Loden Kirck Jle
Oluff Torud
Oluff Biørnstad
Peder Skalmerud
Guldbrand Aarvold
Haldvord Konningrud
Rodm.Niels Grøtlien
Lauridtz Vedsett
 
Joen Nyhuus
Haldvord Ødemyer
Marten Kiendelj
Oluff Goserud
Lauridtz Øffrelien
Tolluff Melomb
Lauridtz Nedrelien
Brynild Houg
Lasze Bysetter
Rodm.Holger Knatterud
Niels Duenger
Ouden Buckaldrud
Jib Enger
Er tilsammen 79 Mand
 
 
Løefften Sogen.
 
Rodm.Steen Berger
Oluff Questad
Jngvold Hougen
Erich Grylling
Helge Ruszeng
Lauridtz Rogsta
Lauridtz Rønne
Knud Krogstj
Christen Tretteberg
Christen Tarsoug
Lauridtz Spanien
 
Oluff Skramsta
Erich Skramsta
Haldvord Seglen
Oluff Karud
Engelbret Grøtholdt
Jens Grimset
Erick Skramstad Vnge
Eilert Skillingsta
Oluff Balche
Rodm.Engelbret Hoff
Gunder Vollingsta .
 
Jacob Sigsta
Rodm.Johannes Onnestad
Ahrnold Dyring
Oluff Berg
Oluff Kiødstad
Peder Skerffue
Peder Kleppe
Gunder Vemstad
Lauridtz Findstad
Eschild Skoden
Kield Rudsta
 
Oluff Rudsta Store
Rodm.Thorger Omang
Engbret Bircke
Ouden By Lensmand
Niels Engelo
Biørn Hogsta
Christen Sande
Erich Toffsoug
Jacob Løcken
Lauridtz Hollingsta
Oluff Findsta
 
Lauridtz Lund
Oluff Berseng
Biørn Jlseng
Helge Myche
Tosten Brandzrud
Rodm.Torger Staffseng
Guldbrand Lille Krogstj
Gunder Kiusz
Lauridtz Halsteens­hoff
Peder Hoffuind
Oluff Skramsta
 
Frands Grindreng
Hendrich Aarszrud
Amund Kolset
Jens Nørseng
Morten Torp
Rodm.Jsaach Hedingstad
Lauridtz Jeffnagger
Erich Staberud
Kield Enge
Peder Trømnes
Jens Benningsta
 
Oluff Trøsthool
Rodm.Knud Bierche
Erich Homersta
Trund ibm.D. e. Homersta
Oluff Solberg
Reer Dotterud
Oluff Aarsrud
Oluff Ringenesz
Christopher Tønset
Peder Herdal
Oluf Lille Benningsta
Johannes Myckelby
Mogens Aadalen
Christen Viberstad
Torckild Liffuen
Erich Haegen
Er tilsammen 82 Mand.
 
 
Rommedal Sogen.
 
Gunder Ahrneberg
Gunder Ahrneberg Vnge
Hans Jensberg
Oluff Jensberg
Rasmus Bretten
Mogens Sande
Oluff Goleszrud
Thiostel Horne
Peder Ouszby
Verner Frening
Lauridtz Rønne
 
Hagen Rønne
Oluff Galgum
Østen Galgum
Erich Lund
Oluff Skoden
Tosten Hørsand
Peder Fiedstad
Rodm.Axel Fiedstad
Dyre Fiedstad
Hans Fiedstad
Lauridtz Oustad
 
Lauridtz Vestbryen
Lauridtz Nørbryen
Hagen Bryen
Jens Bryen
Biørn Jhrstad
Hendrich Guttestad
Rodm.Anders Løchen
Christen Løchen
Lauridtz Harstad
Thorger Steenberg
Amund ibm.D. e. Steenberg.
 
Erich Huse
Peder Dall
Oluff Dal
Jngvold Buuszvold
Haldvord ibm. Lens­mand
Mogens Brynnj
Aszbiørn Brynnj
Oluff Brynnj
Johannes Brynnj
Knud Lilleberg
Rodm.Oluff Hersett
 
Joen Østscherffue
Trugels Huuse
Gunder Skee
Christen Suinberg
Rodm.Guldbrand Bratvold
Peder Reffsal
Amund Skoraasz
Joen Hual
Oluff Melom
Oluff Furuset
Oluff Hecktne
 
Joen Setter
Jeppe Slagsvold
Niels Soldum
Ouden Hammer
Andro Biørnerud
Faste Tingstad
Lauridtz Foz
Amund Linderud
Peder Lille Biørnsta
Anders Domstad
Rodm.Lauridtz Moen
Engbrett Presterud
Er tilsammen 67 Mand
 
 
Ringsager Sogen.
 
Siffuord Vlffuen
Christen Melom
Aszbiørn Kiende
Jens Kiende
Thosten Herberg
Otter By
Hagen Duszgaard
Hans Hulleberg
Rodm.Bord Østrefieldstad
Joen Krogsgaard
Haldvord Fieldstad, J lensmanst.D.e. « i lensmannens tjeneste».
 
Torbern Vea
Jens Vndset (?)
Oluff Øffregaadenaasz
Joen Nedrefieldstad
Joen Storetande
Amund Venio
Samuel Nyhuus
Joen Dellin
Rodm.Haldvord Fulsen
Lauridtz Hielumstad
Torbern Bordsetter
 
Guldbrand Vlffuen
Oluff Skyberrg
Erland Søuff
Knud Søuff
Mogens Amb
Jens Amb
Oluff Reffling
Guldbrand Giølstad
Guldbrand Hole
Rodm.Oluff Jngeberg
Gunder Giølstad
 
Lauridtz Lehne
Rodm.Oluff Lehne
Peder Lehne
Oluff Kiendlj
Erick Kiendlj
Hans Kolstad
Niels Kolstad
Anders Hoffuind
Michel Farreberg
Oluff Staff
Gunder Berg
 
Oluff Berg
Ahrne Hualstad
Oluff Huarberg
Jens Semenstad
Johannes Bogstj
Rodm.Gunder Berost
Johan Dellin
Erick Løcken
Niels Løcken
Guldbrand Løcken
Oluff Togstad
 
Niels Biercke
Joen Skierpen
Peder Kaasz
Oluff By
Rodm.Erick Vinniu
Lauridtz Skarløgen
Engelbret Aszla
Peder Gledsta
Gulick Opsal
Lauridtz Biørge
Einert Biørge
 
Christen Børcke
Torger Børcke
Peder Togsta
Erick Skoug
Rodm.Erick Vlffuen
Poffuel Vlffuen
Jacob Nedre Aasen
Oluff Siølie Aasen
Niels Amblj
Oluff Smedsta
Kield Smedsta
 
Anders Høby
Thore Moe
Christen SuenningMå være Sveinhaug.
Peder Bordsetter
Mads Kiusz
Gunder Lille Rings­agger
Gunder Steen
Kort Krackerud
Rodm.Rasmus Vlffuerud
Bent Steensrud
Gunder Faraasz
 
Gunder Dalseng
Rodm.Guldbrand Rud
Erland Lille Koldsta
Joen Rotterud
Guldbrand Vestrestaff
Peder Steenberg
Rasmus Joensrud
Christen Ouszby
Ouden Steenseng
Hoffuerd Baaberg
Niels Lien
 
Erick Hougum
Oluff Aslo
Hagen Grinj
Lauridtz Dalost
Tolluf Sueen
Thiøstel Lier
Rodm.Jngvald Houg
Peder Børcke
Biørn Anderud
Lauridtz Setterlien
Mads Brecke
 
Oluff Solberg
Knud Hagenaasz
Gunder BiscopsAasz
Erich Houger
Ahrne Suartungstad
Suend Skafflien
Oluff Midlien
Peder Aastad
Siffuord Ødemoe
Anders Foszen
Rodm.Hagen Buckerudstad
 
Siffuord Querne
Oluff Prestequern
Peder Bye
Jens Baardset
Sandris Stolpestad
Erick ibm.
Torger Lund
Jørgen Sueen
Niels Dompedal
Niels Helset
Rodm.Ouden Siffuerud
 
Peder Nyhuus
Siffuord Aasz
Oluff Hegenhoug
Rodm.Peder SkruffuenDenne gården gikk inn under Skjønsby før 1723.
Joen Skønsby
Peder Anderud
Oluff Foszum
Peder Houg
Erick Melomb
Suend Rudstad
Poffuel Angelset
 
Joen Joensrud
Erick Sørlund
Oluff Ottersrud
Anders Kommerstad
Amund Røer
Tosten Pillervig
Peder Bratten
Oluff Jemptland
Rodm.Hans Helset
Christen Steensrud
Christopher Gimse
Christopher Hougen
Engelbret Rønneber­houg
Guldbrand Sørum
Niels Faraasen
 
Er tilsammen 158 Mand
Summarum 707 MandSkal være 705.
Hedmark slektshistorielag © 2003-2011