• Sideoversikt/Sitemap

 

Første Tage, Gaardebøxel eller Stedtzmaal for Hedemarken 1636-1660.

Opprinnelig trykket i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind II og III,  i årene 1948 til 1954. Vi gjengir den slik den ble trykket i heftene. Bare med unntak av en kort innholdsfortegnelse til de ulike årene i innledningen.

Avskrevet etter fogedregnskapene i serien Akershus lensregnskaper i Riksarkivet.

Innhold:

1635-1636, 1636-1637, 1637-1638, 1638-1639, 1639-1640, 1640-1641, 1641-1642, 1642-1643, 1643-1644, 1644-1645, 1645-1646, 1646-1650 mangler !, 1651-1652, 1652-1653, 1653-1654, 1654-1655, 1655-1656, 1656-1657, 1657-1658, 1658-1659, 1659-1660, 1660-1661

Indtegt Penndinge vdj første Feste och Gaarde Bøxell beregnit fraa Philippi Jacobj Dagh 1635 till Aarsdagenn jgienn 1636.

Næss Sougnn

annammit aff Mogens Olsønn aff hud i Lunde Ødegaard som er Kirchegoedtz Pendinge 5 dr.

Ringsagger sougn

annammit aff Joenn Halduorsønn aff 1 hud Croenegoedtz i Sueenn som hanns Moeder for hannemb affstoed Penge 10 dr.

Annammit aff Tørckild Korszuigenn aff 2 schind i samme platz som er Croenegoedtz, vdj første feste Pendinge 1 dr. 16 s.

Wang Sougnn

annammit aff Hans Joennson aff 5 huder Croenegoedtz vdj Ihmmiszlund, i første feste Pendinge 50 dr.

Løfften sougnn

annammit aff Erich Ottersønn aff hud Croenegoedtz i Hommerstad Pendinge 5 dr.

Rommedall sougnn

annammit aff Christoffer Erichsønn aff 4 Skind i Klaffstad vdj første feste, och er Cronnegoedtz Pendinge 3 dr. 1 ort 8 s.

Stange sougnn

annammit aff Morten Christoffersønn paa Hammerstad aff nogle huusze vdj Wiig, som Borgemester Lauritz Ruusz i Christiania thill Stange Kirche forærede vdj Stedtzmall Penge 3 dr.

Inndteigtt Penndinnge som wdi første Thage och Gaardbøxell annammit och Oppeborrit ere, bereignit Philippi Jacobi daug 1636 och till Aarsdaugen jgienn Anno 1637.

Næss Sogenn

annammit aff Peder Aszuidsenn aff Ringsagger sogenn, aff 4 Kalffschind Cronnegoedtz vdj Vndsetter ødegaard vdj første fæste gaff Penndinge 3 dr. 1 ort 8 s.

Ringsager Sogenn

annammit aff Bennt Haagensenn aff Næsz vdj første fæste aff 1 huds Rennte vdj Sønnder Hoell, och fiering thunge vdj Balleshoell, som hanns Fader Erich for hannom oploed gaff penndinge 12 dr.

Wanngs Sogenn

annammit aff Olle och Haagenn Knudszen aff 1 hud och 3 schind landschyld aff Stennbergh dieris fader paa boede och døde gaff Penndinge 12 dr.

annamit aff Olle Gutormsen 2 huder Cronnegoeds, som Tharall Lerhus for hannem oploed gaff 20 dr.

annammit aff Bottolff Dystuold aff halffpartenn i forne gaard Dystuold, schylder aarligenn offuer alt 1 hud och 4 schind, huor aff ere forbrutt vnder Høybte Hanns May effter enn thyff ved Naufn Knud Dystuold 11 Kalffschiend, der aff Haffuer for ne Bottolff thagen vdj første fæste 8 schiend gaff penndinge 6 dr. 16 s.

annammit aff Erich paa Bremundquernn, vdj første fæste aff halffparttenn vdj samme gaard, som Olle for hannom oploed, schylder aarligh 1 pund gaff penndinge 10 dr.

annammit aff Niels Thorsoug vdj første fæste aff 2 huder och 3 pund smør, Cronnegoeds vdj samme gaard, dend 3 hud bruger Klocherenn epter beuillingh aff penndinge 40 dr.

annammit aff Guldbrand Inguoldstad aff 3 huder och 3 pund Smør Cronnegoeds, och 1 hud præsteboelens goeds gaff penndinge 60 dr.

Løfftenn Sogenn

annammit aff Peder Thorp vdj første fæste aff 2 huders Rennte vdj samme gaard, Cronnegoeds gaff penndinge 20 dr.

annammit aff Olle Sigstad vdj første fæste aff 3 huder Cronnegoeds ibidem gaff penndinge 30 dr.

annammit aff Laurids Balche aff enn Engetæge, kaldis Balche ødegaard schylder thill Kong May 1 hud gaff penndinge 10 dr.

annammit af Laurids Gulbrandsen aff Vangh Sogenn aff l hud Cronegoeds vdj Jeffnager, huilcken gaard ere gandsche nedrodnit och jordenn vdj vandmegt, ere hannom derfore vnt och bøgt for penndinge 10 dr.

Rommedall Sogenn

annammit aff Siguord Schøyenn vdj første fæste aff 3 huder, Cronnegoeds ibidem och hud Christiania Laugstoels goeds gaff penndinge 40 dr.

Stannge Sogenn

annammit aff Pouell Ollsenn paa Lynggaard, vdj første fæste aff hud vdj enn ødegaard nauffnlig Lillehaagenn, Cronnegoeds gaff penndinge 5 dr.

Innteigtt Penndinnge som wdi Førstetaage och Gaarde Bøxell annammit och oppeborritt er fra Philippj Jacobj daugh 1637 och till Aarsdaugen jgienn Anno 1638.

Næss Prestegieldtt

annammitt aff Mons Olsenn paa Gaarumb aff enn Gaard kaldis Giestuangh, schylder aarligenn thill Kong May 1 hud, thill Næs Kierche 1 hud och thill Bønder 1 hud, vdj første Feste gaff penndinge 45 dr.

annammitt aff Engebret Sennestad vdj første Feste aff halffpartenn vdj samme Gaard, som hanns Moeder for hannem oploed, schylder aarligenn thill Kong May pund biugmell och thill Kierkenn aff enn Ødegaard kaldis Tascherud 24 s. gaff pennge 10 dr. 1 ortt.

annammitt aff Thommes Fugelie vdj Første Feste aff halffpartenn vdj forneffnte Gaard med vnderliggendis ødegaard, schylder aarligen thill Kong May pund Biugmell och 3 schind, som hanns Moeder for hannem oploed, vdloffuett och gaff penndinge 12 dr.

Rinngsager Prestegielldtt

annammitt aff Gulbrand Koldstad vdj Første Feste aff 2 huder Cronnegoeds vdj forneffnte Kolstad och 2 huder Bundegoeds jbidem, som hans Verfader for hannem oploed gaff penndinge 5 dr.

annammitt aff Olle Olsenn vdj Første Bøxell aff enn lidenn Rødningsplads som hanns Fader for hannem oprydet vdj Almindinggen och nu for hannem oploed, och nyligenn satt for 2 schind vdj landschyld thill Kong May at vdgiffue, gaff penndinge 1 dr. 8 s.

annammitt aff Jørgen Michellsenn paa Reffling vdj Første Feste aff Halffpartenn i forneffnte Gaard, som hanns Moeder for hannem oploed, Cronnen enne eyende, schylder 1 hud och 3 pund Smør gaff Penndinge 30 dr.

annammitt aff Olle Elingsenn paa Smestad vdj Første Feste aff halffpartenn i forneffnte Gaard, som hanns Fader for hannem oploed, Cronnen enne eyende, schylder aarlig 1 hud gaff 10 dr.

Wanngs Prestegieldtt

annammitt aff Olle Jonsenn fra Næsz vdj Første bøxell aff Hanumb, schylder aarligenn thill Kong May och Communit 4 huder gaff penndinge 45 dr.

Løfftenn Prestegieldtt

annammitt aff Engebret Hoeff vdj Første bøxell aff forneffnte Gaard, schylder aarlig 5 huder Cronnegoeds och Bundegoeds gaff 50 dr.

Rommedalls Prestegieldt

annammitt aff Niels Olsen vdj Første Feste aff enn Gaard kaldis Lille Brynne Cronnen enne eyende schylder 3 huder gaff pennge 30 dr.

Stannge Prestegielldt

annammitt aff Joenn Schierdenn vdj Første Feste aff en Odeplads kaldis Roegsuold liggendis thill Ottestad annex, som hand bruger thill enn hestehauge vnder forneffnte sinn Gaard, schylder aarligenn hud gaff Penndinge 5 dr.

Penndinge annammitt wdi første Thage och Gaarde Bøxell, bereignitt fra Philippj et Jacobj daugh Anno 1638 och till Aarsdaugenn jgienn Anno 1639.

Næss Prestegielldtt

annammitt aff Suennd Biørennsenn Koxhus aff forne gaard Koxhus, som hanns Fader for hannom oploed, schylder aarligen thill Kong May 1 pund malt, vdj første Feste gaff penndinge 20 dr.

annammitt aff Jenns Zepsenn(?) paa Myr vdj forste Feste aff 1 hud vdj forne Gaard som Gunild ibidem for hannom oploed Cronnegoeds gaff penndinge 15 dr.

annammitt aff Kortt Halduorsenn fra Ringsager sogenn vdj første Feste aff 7 schind vdj Brestue, Cronnegoeds, som Gunder ibidem for hannom oploed gaff penndinge 6 dr. 1 ortt.

annammitt aff Gulbrannd Loedensen Kierche Ille vdj første Feste aff 9 schiend Næss Kierckegoeds som hanns Fader for hannom oploed gaff penndinge 7 dr.

annammitt aff Laurids Arnnesenn vdj første Feste aff enn ødegaard hanns Fader paaboede och for hannom oplod, schylder aarligenn thill Kong May 4 schiennd gaff penndinge 30 dr. 1 ort 8 s.

annammitt aff Laurids Poulsenn paa Hoeffuind vdj første feste aff halffpartenn ibidem som hanns Moeder Valborg for hannom oploed, schylder aarligen til Kong May hud, och Bundegoeds hud gaff penndinge 10 dr.

Riengsagger Prestegielldtt

annammit aff Christenn Dalbye vdj første feste aff halffpartenn ibidem som hanns Fader Suend Dalbye for hannom oploed, schylder aarligenn med huis forhøyett bleff dete Aar, nembligh pund till Kong May, er saa thill sammen som nu bøges 17 Liszpund gaff penndinge 17 dr.

annammitt aff Olle Henninghsenn, Christopher Vigensenn, Gunder Olsenn och Erlannd Foesumb, for 4 Røedstøder vdj Kong May Almindinger att optage och paaryde, epter Kong May Naadigste forordningh, som sidenn her epter kannd leges for Lanndschyld och visøre, thill Kiendelse eller Feste, utgiffuet enn huer en Rixdaler penndinge 4 dr.

Wanngs Prestegielldtt

annammitt aff Erich Olsenn paa Thued vdj første Feste aff for ne Thued som hanns Moeder for hannom oploed, schylder aarligenn thill Kong May 1 hud och 3 Schiend gaff Penndinge 12 dr.

annammitt aff Olle Christophersenn paa Narmoe vdj første feste aff en Ødegaard, liggendis vnder forne Narmoe, schylder aarligenn thill Høybete Kong May 1 schiend gaff penndinge 1 dr. 1 ort.

annammitt aff Olle Oelsenn paa Ormbsrud vdj første feste aff samme Ødegaard, som hanns Moeder for hannom oploed, schylder aarligenn thill Vanngs Kierche 4 schiennd gaff penndinge 3 dr. 1 ort 8 s.

annammitt aff Oluff Børstad vdj første Fæste aff forne gaard, schylder aarligenn thill Kong May 3 huder, huilkenn gaard hanns Moeder for hannom oploed gaff penndinge 30 dr.

annammitt aff Siguord Arnnsett vdj første Feste aff enn ødegaard nauffnligh Arnnset, som Gulbrannd paaboede och aff døede, schylder aarligenn thill Kong May 1 hud och 2 schiennd gaff penndinge 11 dr. 16 s.

Løfftenn Prestegielldtt

annammitt aff Johannes Olsenn paa Norbye vdj første Feste aff samme lidenn ødegaard, som hanns Moeder for hannom oploed, schylder aarligenn thill Kong May 3 schiend gaff penndinge 2 dr.

annammitt aff Erich Erichsenn paa Thrømbnes vdj første Feste aff enn Ødegaard kaldis Ringnes, schylder aarligen thill Løfftenn Kierche hud gaff penndinge 5 dr.

annammitt aff Christenn Threttebergh aff 1 huds Rente vdj samme gaard, som er stent och reent fra de andre Lodseiger som Sidtzell for hannom oploed, Cronnegoeds gaff penndinge 10 dr.

Rommedals Prestegielldtt

annammitt aff Eyler Sande vdj første feste aff forne gaard Sande, som hanns Stiffader Effuenn ibidem for hannom oploed, schylder aarligenn thill Kong May och bunden 1 pund och 1 hud, gaff penndinge 40 dr.

Penndinge annammit vdi Første thage och Gaarde bøxsell beregnitt fra Philippi et Jacobi Anno 1639 oc til Aarsdagen Anno 1640.

Næss Prestegieldtt

Jacob Ouszdall bøgtte ett pund Maltt aarlige Lanndschyld Cronnegoeds udj bemeltte gaard som hanns Fader ifraa døde, gaff udj Første feste penndinnge 20 dr.

Thorgrim Erichsøn paa Hølstadt, som hanns fader fradøde, schyllder aarligenn thill Konng Maytz fem Hudder, gaff udj Førstefeste Penndinnge 50 dr.

Poffuell Nielszønn aff Wanng Sougnn bøgtte enn Ødegaard kalldis Thanngenisz som Thiøstell Pederszønn for hannom oploedt, schyllder aarligenn thill Konng May en hudt och threj schind gaff vdj Førstefeste Penndinnge 12 dr.

Nielsz Schoemager bygtte enn Ødegaardt kaldis Grøttlie, som Anders Caulum och Thure Møllstads Effterleffuersche for hannom oploed schylder aarligenn thill Kong May en hallf hud, gaff udj Førstefeste Penndinnge 5 dr.

Sølfffast Wenndiszhoelt fraa Ringsagger Sougenn bøgtte thoe hudder och otte schind Croenegoeds vdj Caulum, som Verner for hannomb oploedt gaff udj Førstefeste Penndinge 26 dr. 16 s.

Halgier Alffszønn bøgtte en ødegaard kaldis Knatterud, som hanns fader for hannom oploedt, schylder aarligenn thill Kong May en hud, gaff vdj Førstefeste Penndinge 10 dr.

Annders Knudszønn paa Hellestadt bøgtte otte Schinnds Lanndschyld vdj bemeltte gaardt som hanns Fader till desz vdj Brug hafft haffuer, och fraadøede, Croennenn eigende, gaff vdj Førstefeste Penndinge 6 dr. 16 s.

Erich Oellszønn fraa Grøttlj bøgtte halffueparttenn vdj Sanndagger, som Chaare for hannom oploedt, schyllder till Konng May en hud, gaff udj Førstefeste Penndinge 10 dr.

Thord Baldstad bøgtte enn Enngeteige schylder aarligenn thill Nesz Kierche halffanndenn hud, som hanns Fader thillfornne brugtte, gaff vdj Førstefeste Penndinge 15 dr.

Rinngsagger Prestegieldtt.

Guttormb Oudenszønn Nyehuusz bøgtte Ennger, som Joenn paaboede och for hannomb oploedt, schylder aarligenn thill Ringsager Kierche halfftredie hud, gaff udj Førstefeste Penndinge 25 dr.

Her Jenns Christofferszønn bøgtte enn Enngetheige, schylder aarligenn thill Kierchenn jbidem en hudt, gaff udj Førstefeste Penndinge 10 dr.

Wanngs Prestegieldtt.

Kiøstell Biørnnszønn Øster Gieffuennortt bøgtte Westergaarden Gieffuenortt, som Peder paaboede, och før hannom oploed, schyllder aarligenn thill Konng May, threj hudder, gaff vdj Førstefeste Penndinnge 30 dr.

Laurids Rougstadt bøgtte halffannden hud vdj samme Gaard, Croennegoeds, som hanns Moeder brugtte och for hannomb oploedt gaff vdj Førstefeste Penndinge 15 dr.

Erich Aaszuestadt bøgtte forneffnte Gaardt, som hanns Moeder for hannom oploedt, schylder aarligenn thill Konng May thoe hudder, gaff udj Førstefeste Penndinge 20 dr.

Gullbrannd Spaaberrig bøgtte forneffnte Gaardt Spaaberrig, som hanns Fader for hannom oploed, schyllder aarligenn thill Konng Maytz fire hudder, gaff udj Førstefeste Penndinge 40 dr.

Thurre Stannger bøgtte halffuepartten vdj samme gaard, som hanns Moeder paaboede och fraa døde, schyllder aarligenn thill Konng. May. thoe huder och Presteboelszgoeds thoe schind, gaff udj Førstefeste Penndinge 21 dr. 16 s.

Tholluff Thrundhuusz bøgtte en halff hud ibidem som hanns Moeder thill dags brugt haffde och fraadøde, Croenen enne eigennde, gaff udj Førstefeste Penndinge 5 dr.

Mickell Mougennszøn fraa Leene udj Ringsagger Sougnn bøgtte Stoere Deiglum, somb Laurids paaboede och fraadøde, schyllder aarligen thoe punnd Rougmeell, gaff udj Førstefeste Penndinge 40 dr.

Joenn Narmou bøgtte halffanndenn Schinnd udj Vdgaard der unnder beliggenndis Croenne goeds, gaff udj Førstefeste Penndinnge 5 ortt.

Nielsz Pederszønn Gudsaasz bøgtte enn hudt ibidem Kierchegoeds, som hanns Fader for hannom oploedt, gaff udj Førstefeste Penndinnge 10 dr.

Peder och Bottell Dystuold bøgtte siuff Schind Cronnegoeds som bleff paalaugt deris gaardt her effter att udgiffue, Penndinge 5 dr. 1 ort 8 s.

Løfftenn Prestegielldtt.

Oelle Christofferszønn fraa Koldszett bøgtte Queestadt, som Gulbrannd for hannom oploedt schillder aarligenn thill Kong. May. Presteboelitt och bønnder, threj hudder och nj schinnd, gaff udj Førstefeste Penndinge 37 dr.

Johannis Enngelouff bøgtte halffueparten ibidem som hanns Fader fraadøede, och hanns Effterleffuersche for hannomb oploedt, schylder aarligenn thill Kong. May. halfftredie hudder, gaff udj Førstefeste Penndinnge 25 dr.

Thrund Hommerstadt bøgtte en halff hud Croenegoeds jbidem som Erich Ottersøn for hannomb oploed, gaff udj Førstefeste Penndinnge 5 dr.

Oelluff Karudt bøgtte thoe hudder och threj Schinnd ibidem som Ennchenn Martte for hannom oploedt, Croenegoeds och Bunnde goeds, gaff vdj Førstefeste Penndinge 22 dr.

Oelluff Oellszønn Igulstadt bøgtte thoe hudder udj samme gaard, som hanns fader for hannom oploedt Croenenn eenne eigennde gaff udj Førstefeste Penndinge 20 dr.

Mougenns Erichszønn Oudallenn bøgtte halffanndenn Fierinng Rougmeel vdaff ett quernnhuusz och enn halff hud udj bemeltte Aadallenn, som Hanns jbidem for hannom oploed gaff udj Førstefeste Penndinge 12 dr.

Halduor Thorgierszønn Staffsenng bøgtte halffanndenn hud ibidem som hanns Fader for hannom oploedt Croenegoeds, gaff udj Førstefeste Penndinnge 15 dr.

Rommedals Prestegieldtt.

Oelluff Jøszesønn bøgtte enn liden plads udj Hornnemouenn att rydde paa, som her effter kannd settis for Lanndschyld, nor threj eller sex Aar ehre forschinnitt, gaff vdj Kienndellsze Penndinge 1 dr.

Michell Iffuerszønn bøgtte enn lidenn Ødegaard kalldis Lille Thaastj som Oelle Halduorszønn for hannom oploed, Croenegoeds gaff vdj Førstefeste Penndinge 2 dr.

Stannge Prestegieldtt.

Laurids Inngeszønn fraa Gaalaas bøgtte fem hudder udj Ottestadt, som Høg och hanns Vermoeder for hannom oploed, som ehr Kierchegoeds, gaff udj Førstefeste Penndinge 50 dr.

Her Effuert Hiortt, Sougneprest thill Stannger, bøgtte enn Gaardt kaldis Beffuerstadt, schylder aarligenn thill Kierchen och Presteboelett 1 schippund 6 Lispund 3 Kalffschind gaff udj Førstefeste Penndinge 38 dr.

Halduor Throszuigenn bøgtte enn lidenn Ode och Rydningsplads kaldis Throszuigenn, som for nogenn thiid sidenn haffuer verett Setter unnder Ottestad och dette aar satt for thoe schinnd Lanndschyld, gaff udj Førstefeste Penndinnge 1 dr. 16 s.

Joenn Synsteraa bøgtte halffueparttenn vdj samme Gaard, som Gulbrand for hannom oploedt schyllder Aarligenn thill Konng. May. och Kierchenn enn halff hud och ett halff Sold Kornn, gaff udj Førstefeste Penndinge 7 dr.

Penndinge Annammidtt wdi Første Thage och Gaardebøxell Bereignit fraa Phillippi Iacobi Daug Anno 1640 och till Aarsdaugen Jgienn Anno 1641.

Næss Prestegielldtt.

Enngelbrett Halduorsønn Sckinndstad bøgte l hud aarlige Lanndsckyld Chroenegoeds vdj bem.te gaard, som hanns Fader for hannomb oploed gaff udj Første feste Penndinnge 15 dr.

Houffuord Gaarum bøegtte for.ne gaardt Gaarumb, sckylder aarligenn thill Kong. Maytz. och Chroenen ett Sckippund Maltt threj bismer pund Smøer och enn hudt sampt Needer Kiisze Ødegaard der vnnder schylder aarligenn enn hudt Croenegoeds och threj schind Kierckegoeds, som hanns Fader for hannomb oeploedt, gaff udj Førstefeste Penndinnge 62 dr.

Mads Haagennszønn Berrig bøgtte thoe hudder aarlige Lanndsckyld Croenegoeds udj for.ne Gaard Berrig som hanns Fader for hannom oploedt, gaff udj Førstefeste Penndinnge 20 dr.

Thoerd Guldbranndszønn bøgtte enn huud udj Konngsrud Croennegoeds som Jenns jbm. fraa døede, gaff udj Første feste Penndinnge 10 dr.

Gulbrannd Madtzønn fraa Næsz bøgte threj Sckinnd udj Aaruold Croenegoeds aarlige Lanndsckyld, som hanns quindis fader Laurids jbm. for hannom oploed, gaff udj Første feste Penndinnge 2 dr.

Joenn Nyehuus bøgte Lieszquernn, som Oelluff Lj hid till daugs brugt haffuer sckyllder aarligenn fire Sckinnd Croenegoeds, gaff udj Første feste Penndinnge 3 dr. 1 ort 8 s.

Bottell Liørsrud bøgte samme lidenn Odeplads, som hannd selff haffde oprydet, och paa nogle Aars thiid beszidet ehr nu sat for Lanndschyld aarligen at udgiffue, nemblig thoe Sckinnd Croenen ehne eigende, gaff udj Første feste Penndinnge 1 dr. 16 s.

Rinngsagger Prestegieldtt.

Peder Oellszønn fraa Brottum bøgtte Gaardenn Frenng, som Peder paa boede och fraadøde, huilckenn hanns Effterleffuersche goeduilligenn for hannomb oploed, sckylder aarligen till Konng. Maytz. och som bønnder ehre eigennde 2 hud och 1 s., gaff udj Første feste Penndinnge 25 dr.

Gunder och Halduor Haagennszønner aff Riin bøgtte enn øedegaard kaldis Synstebye, som deris fader for dennom oploed sckylder aaarligenn till Ringsagger Kiercke 1 hud, gaff udj Første feste Penndinge 10 dr.

Wangs Prestegielldtt.

Erick Oellszønn fraa Ringsagger sougenn bøgtte Gaarden Hellestadt som Amund paaboede och fraa døede, medt underliggende Ødegaard kaldis Sckeelsz Egckre, sckylder aarligenn 5 hudder Croennegoeds och ene eigennde, gaff udj Første feste Penndinnge 55 dr.

Lauridtz Lille Deiglumb bøgtte hud och fierinng, Croenegoeds och Oddelszgoeds udj bem.te Gaard, som hanns broeder Oelluff for hannom oeploed, gaff udj Første feste Penndinnge 7 dr.

Erick Dalbye bøgte hudt udj bem.te Dalbye som Faderenn Oelluff for hannom oploed, och ehr halffuepartten udj Gaarden, som ehre nyeligenn forhøyet, gaff udj Første feste Penndinnge 5 dr.

Peder paa Kiølstadt thoeg enn plads at røede paa effter Kong. May. Forordning, liggende ued Kierckebye kaldis Volde, som hannd paa nogle Aar maa bruge udenn Lanndschylldtt vdj Kienndelsze gaff Penndinge 1 dr.

Hoffuor Aasz bøgtte samme plads Aasz som hannd selff haffde oprydditt, och det Aar laugt for threj Sckinnd Landsckyldt aarligenn her effter att udgiffue, gaff udj Første feste Penndinge 2 dr.

Løfftenn Prestegielldtt.

Oelluff Oellszønn fraa Diiszenn aff Wangs Sougen bøgtte halffueparttenn udj Grindreng som Frannds jbm. for hannomb oploedt sckylder aarligenn till Kong. May. 1 hudt gaff udj første feste Penndinnge 15 dr.

Kield Oellszønn bøgte en liden ødeplads kaldis Ødehoelenn, som for nogle Aar forleedenn haffuer verit opryditt och paa bøgt dette aar sadt for 2 Sckind aarlige Lanndschyld att utgiffue, gaff udj Første Feste Penndinge 1 dr., 16 s.

Rommedals Prestegieldtt.

Wernner Ionnszøn Arnneberrig bøgtte en gaard kaldis Freinng, som Oelle paaboede och fraa døede, saauit hannd brugtte Croengoeds och bundegoeds, aarlige Lanndschyld thoe huder och thoe schind, gaff udj Første feste Penndinnge 21 dr., 16 s.

Effuinn Sannde ehre beuilget itt Røedstødt vdj samme Gaards Eygedeeler att rydde och paa bøgge, som medt thiiden kannd settis for Lanndschyld, gaff udj Kienndellsze Penndinnge 1 dr.

Stange Prestegielldt.

Oelluff Pederszønn paa Guthuusz bøgte halffueparttenn vdj bem.te Gaard, som hans Stiff fader Annders for hannomb oploedt, sckylder aarligen thill Ottestadt Kiercke 1 hudt och 3 Sckind, gaff udj første feste Penndinnge 12 dr.

Pendinge annamidt wdi Førstefeste och Gaardebøxell, bereignitt fra Phillippi Jacobi daug 1641 och til Aarsdagenn igienn Anno 1642.

Neess Prestegielld.

Annammitt aff Cort Halduordszøn Breedstue, vdi Førstefeste aff 7 schind Croenegoeds udj Breedstue, som Gunder ibidem thill desz brugt haffuer, och nu for hannomb opladt, gaff Pendinge 6 dr. 1 ort.

Lauridz Arnneszønn Øffreljenn bøgte 2 Skinnd udj bemte. Gaard, som bleff forhøjet, efftersom hand det meere for nogen thiid siden bøgt haffuer, gaff udj første feste Penndinge 1 dr. 16 s.

Lauridz Oelszønn Wnndszetter bøgtte samme øedegaard, sckylder aarligen till Kong. May. och Croenen huud, huilcken gaard hanns Formand Peder for hannomb oploed, gaff udj Førstefeste Penndinge 5 dr.

Brynild Joennsønn fraa Furnis vdj Wanng sougnn bøgte enn øedegaard kaldis Hougff, som Oelluff paaboede, och for hannom oploedt, schyllder aarligenn till Kong. May och Croenen ett halff Pund Rougmeel, vdj førstefeste gaff Pendinge 10 dr.

Steener Løckenn fraa Ringsagger Sougnn, bøgte halffueparttenn udj enn gaard kaldis Huusze, som Aszgudt paaboer och for hannom oploed, sckyllder aarligenn till Kong. May. och Croenen 1 huud, och till Nees presteboel pund, gaff udj Førstefeste Penndinge 35 dr.

Halduor Goedagger bøgte 2 Liszpund Rougmeel, som hanns moeder fraadøde, och till desz brugt haffuer, efftersom hand det meere udj gaardenn tilforne vdj Førstefeste haffuer annammit, gaff udj Første bøxell Penndinge 2 dr.

Ringsagger Prestegielldtt.

Oudenn Hoelle bøgte enn gaard kaldis Giølstad, som Knud fraadøede, schylder aarligenn til Kong. May. ett Sckippund malt och 1 hud, gaff udj Førstefeste Penndinge 30 dr.

Joenn Nedre Fielstad bøgte en øedeplads kaldis Øedemou, som er enn Enngeteje sckylder aarligenn till Ringsagger Kierche hud, gaff udj Førstefeste Penndinge 5 dr.

Her Jenns Christofferszønn Sougneprest till Rinngsagger bøgte enn Engeteje kaldis Frizli, som Sigphrj Opsall brugte och fraadøede, skylder aarligenn till Ringsagger Kierche och præsteboelit ibidem l huud, gaff udj Førstefeste Penndinge 10 dr.

Peder Pouelszønn paa Veldre bøgte fire Skinnd udj enn gaard kaldis Brattenn, Croenegoeds, som Ouden ibidem for hannom oploed, gaff vdj Førstefeste Pendinge 3 dr. 1 ort 8 s.

Tholluff Knudszøn fraa Ouszdall paa Nees, bøgte en halffgaard kaldis Sueen sckylder aarligen till Konng Maytt och Croenenn 1 huud, som Joenn ibidem paaboede och fraadøede, gaff udj Førstefeste Pendinge 18 dr.

Lauridtz Nielszønn Løckenn bøgte samme gaard, som hanns Moeder Birgitte fraadøede, sckylder aarligenn till Rinngsagger Kierche och presteboelet ibidem 3 huder och proustj goeds Sckippund tunge, gaff udj Førstefeste Penndinge 45 dr.

Oelluff Siguortszønn Lehnne bøgte samme gaard som hanns Fader paaboede och fraadøede, sckylder aarligen till Kong. May. offuer alt med underliggennde øedegaard 3 fiering Rougmeel och 1 huud, gaff udj førstefeste Penndinge 36 dr.

Thidmand Suenndszønn fraa Giembsze bøgte enn liden Røedningsplads, kaldis Lille Brattenn, sckylder aarligenn till Kong. May. 2 schind gaff udj Førstefeste Penndinnge 2 dr.

Gunder Bischopsaaszønn ehrre beuilget et Røedstøed att maa rydde paabøegge och forbedre liggennde udj Alminndingenn dersammesteds, saa dend medt thiidenn kannd settis for Landschyld, effter Hanns Kong. Maytz Naadigste Forordning, derforre vdgaff Pendinge 1 dr.

Wangs Prestegielldt.

Thiøstell Hommelstad bøgte Halffuepartenn udj samme gaard, som hans Moeder ibidem for hannom oploed, sckylder aarligenn till Kong. Maytt. Thou Hudder, gaff udj Førstefeste Penndinge 20 dr.

Michell Opsall bøgte et Røestøed liggende udj hanns paaboende gaards till lunder, som iche till desz ehre laugt for Lanndsckyld, ej heller schee kand, vden gaardens største Sckaade, derforre hannom dennd till brugs beuilget under gaardenn ibidem udloffuet och gaff Penndinge 2 dr.

Jenns Lauridtzøn fraa Opstadt bøgte 2 huuder udj Opszall, som er steennt och reennt fraa presteboelenns ejedeeler ibidem Croenen ehnne ejennde, som Oelle Opsall paaboede och fraadøede, gaff udj Førstefeste Penndinge 20 dr.

Kracke Jacobszønn Buttequern bøgte firre schinnd ibidem med desz underliggende bruk udj et lidet Quernnstøed Croenen eehnne ejennde, gaff udj Førstefeste Pendinge 4 dr.

Løfftenn Prestegielld.

Peder fraa Staje vdj Østerdallenn bøgte en gaard kaldis Torp, som een til desz ved Naffnn Peder haffde paaboed och for hanns Armoed oploed, sckylder aarligenn till Croenen 2 huder, gaff vdj Førstefeste Penndinge 20 dr.

Peder Oelszønn fraa Cluge bøgte enn øedegaard kaldis Oppegaardt som hanns fader till desz haffde brugt och besidet, schylder aarligen till Kong. May. otte schinnd, gaff udj Førstefeste Penndinge 8 dr.

Oelle Gundmundszøn Nordbryenn bøgte fire schind udj enn Engeteige kaldis Beszebye, Croenegoeds, gaff udj Førstefeste 4 dr.

Guldbrand Hørsand bøgte en Enngetje kaldis Wlffsetter, som Christen Sannde tilforne brugte, och for hannom oploed, schylder aarligenn til Løfften Kierche huud gaff udj Førstefeste Penndinge 5 dr.

Knud Annderszønn bøgte Thuennde Enngeteiger liggende udj Løfften Sougnn kaldis Beszebye, som sckylder aarligenn till Rommedalls Kierche och Ottestad Annex 2 hudder, som till desz iche kunnde bort bøgis, for des Vdøgtigheds schylld, derforre føris till Jnndteigt paa dennd gunstige høje øffrigheds goede behaug udj Førstefeste, Penndinge 15 dr.

Rommedalls Prestegielldtt.

Anders Jenszonn fra Sckøttren, ehre beuilget enn plads eller Røedstøed kalldis Biørnnstad, som hand her effter maa ryde och paabøgge liggende vdj Kong. May. Alminding ibidem, som med thiden kand settes for Leding och Landschyld, effter Hans Kong. M. Naadigst forordning, vdloffuet och gaff Penndinge 1 dr.

Stange Prestegielldtt.

Lauridtz Pederszønn fraa Kougtuold bøgte enn gaard kaldis Berrig, sekylder aarligenn 4 huud Croenegoedtz, som Christenn ibidem paaboede och fraadøede gaff udj Førstefeste Penndinge 40 dr.

Welbiurdig Jffer Preippe bøgte enn lidenn øedegaard kaldis Halsteensrud, schylder aarligenn til Konng. May. 2 Kalffschind som Christen Berrig brugte och fraadøede, gaff udj Førstefeste Penndinge 1 dr. 16 s.

Pendinge annammitt wdi Første Feste ach Gaarde Bøxell bereignittfra Phillippi Jacobi daugh Anno 1642 och thill aarszdagen igien Anno 1643.

Neess Prestegielldtt.

Annammitt aff Hanns Oudensøn sonid udj Første Feste aff 1 hud Chronnegoeds vdj Syllibech, som Gunder ibidem fraa døde och siden aff hanns effterleffuende Hustrue goedvilligens opladt, gaff Penndinge 12 dr.

Ringsagger Prestegielldtt.

Anders Ollszøn paa Thuff bøgtte thou Kalffschind ibidem Croennegoeds, som hanns Fader goedvilligens (formedelst hanns Høye Alderdomb och Schrøbelighed) for hannomb oploedt och affstoed, gaff Pendinge 2 dr.

Wangs Prestegielldtt.

Nielsz Pederszønn paa Stoehr Jhle, bøgtte forschreffne gaard, huilchen hans Fader tillforne paaboede och fraadøde, schyllder aarligen till Kongel. May. och Chroenen threj Hudder och sex Bismerpund Smør, vdloffuet och gaff Penndinnge 100 dr.

Sigmenn Grøtholmb bøgte 1 Kaiffsckinnds aarlige Renndte Chroennegoeds vdj ehnn Enngeteige kaldis Vdgaard, huilchen aff Arrilds tid heffuer verret brugt vnnder Nahrmou, och nu goeduilligens aff Oelle ibidem for hannomb opladt, vdloffuet och gaff Pendinge 1 dr.

Leufften Prestegielldtt.

Christenn Oelszøn Schredder bøgte en Øeplads kaldis Viffuerstad schyllder aarligenn till Konng. May. thou Kalffschinnd, som Erich ibidem goedvilligenns for hannomb oploedt, gaff Penndinge 2 dr.

Rommedals Prestegielldtt.

Wernner Frening bøgte 1 hud och 2 Kalffschind Chroennegoeds som Siguort ibidem tilforne brugte och goedvilligens affstoed och for hannomb opladt, gaff Penndinge 13 dr.

Haagenn Sigmennszøn fraa Jennszberg bøgte enn ødegaard kaldes Manngerud, schylder aarligen till Kong. May. och Chroenen hud, huilchenn Joenn Røehnne tilforne brugte, och goeduilligens affstoed, gaff Penndinngh 6 dr.

Stange Prestegielldtt.

Oelluff Jennszønn fraa Noerd Sueen, bøgt halffuepartenn vdj ehnn gaard kalldis Linstad, schyllder aarligenn till Konng. May. och Chroennenn 1 hud, som Peder ibidem goeduilligens for hannomb oploedt, gaff Penndinge 12 dr.

Pendinge Annammidt wdi Første Feste Och Gaardebøxell Bereignitt fraa Phillippi Jacobi daug 1643 och til Aarsduugen Jgien Anno 1644.

Næss Prestegielldtt.

Annammit aff Erick Herstad udj Første Feste aff pund tunge och nje Kalffschind Croenegoeds, som hanns Moder for hannom oploedt, vdloffuit och gaff Penndinge 20 dr.

Laurids Helgebye bøgte 2 Kalff Sckinds Rendte Croenegoeds, som hanns Gaard bleff paalagt och forhøyet, vdloffuet och gaff Penndinge 1 dr.

Thorre Kongsrud bøgte hud ibm. Croenegoeds, som hanns gaard bleff forhøjet och paalagt dette Aar, vdloffuidt Penn-dinge 5 dr.

Effuinn och Mickel Lienn bøgte 8 Kalff sckinds Rendte ibm. Croenegoeds, somb derisz gaard bleff palagt och med forhojet dette Aar, vdloffuet som en Kienndelsze Penndinge 7 dr.

Thommis Wold bøgte huud Croenegoeds ibm. som dette aar bleff forhøyedt och paalagt, vdloffuet och gaff som en Kiendelsze Penndinge 5 dr.

Christoffer Gunderszøn Suardtzoel bøgte et Jorde ibm. som er steent och reent, fraa Communens Jorder, och till desz haffuer sckyldet en Rixort, huilckenn dette aar er paalagt att sckylde och vdgiffue Rdl. vdloffuit och gaff Penndinge 5 dr.

Lasze Giøruig bøgte 2 Kalffschind Croenegods ibm. som och dette Aar bleff forhøjet, vdloffuit till Kienndelsze Pennge 1 dr.

Ihb Ennger bøgte udj Første feste huud Croenegoeds ibm. som Gaardens Lanndskyld bleff forhøyett och paalaugtt dette Aar, vdloffuit och gaff Penndinge 5 dr.

Ringsagger Prestegieldt.

Oelluff Nyehuus bøgte 3 Kalff Sckinnd ibm. Croenegoeds, som dette Aar bleff forhøyet och paalaugt, huilcken brug hanns Vehr Fader goeduilligen for hannomb oploedt, vdloffuit och gaff Pennge 3 dr.

Annders Nielszøn Biørge och Tiøstel Lier bøgte et Rødsted, som till detz haffuer verit brugt till ett Setterboel och nu satt for 2 Kalffschind aarligenn, vdloffuit och gaff Pennge 2 dr.

Joenn Lienn bøgte 8 Sckind ibm. Croenegoeds, soxn dette Aar bleff paalagt och forhøyet, deraff vdloffuit och gaff Penndinge 7 dr.

Peder Jaren bøgte 3 Kalffschind Croenegoeds ibm., som dette Aar bleff samme Gaars Landschyld forhøyet och paalagt, vdloffuet och gaff Pennge 2 dr. ,

Laurids Biernszøn bøgte en ødeplads kaldis Suartungstad, sckylder fire Kalff Sckind Croenegoeds, som arne ibm, formedelst hanns store Armod affstoed, vdloffuit och gaff Penndinge 3 dr.

Mads Breke bøgte 2 Kalffschinnd Croenegoeds ibm. som dette Aar bleff paalagt och forhøjet; formedelst nogenn Ejendomb aff Sambeiger Sckouff hannom bleff tillaugt, vdloffuit och gaff Penndinge 2 dr.

Wangs Præstegielldtt.

Laurids Berszuendtzøn Rud bøgte udj Første Feste 3 biszmer pund Smør och 1 huud Croenegoeds vdj Bierche, som Niels ibm. formedelst hans stoere Fattigdom affstoed och for hannomb oploedt vdloffuit och gaff Penndinge 30 dr.

Mougenns Sigurtzøn fraa Ness bøgte enn Gaard kaldis Tørrud, somb Oelluff paaboede och fraa døede sckylder aarligen till Kongel. May. och Bunden fire hudder, vdloffuit och gaff Pennge 60 dr.

Oelluff Joenszøn Almerud bøgte hud ibm. Croenegoeds, som dette Aar gaardens Landschyld bleff tillaugt och forhøyet, hannom aff Faderen beuilgett att bøgge, vdloffuit och gaff Penndinge 5 dr.

Erick Nedrequerner bøgt Schippund tunnge ibm. som hanns Vehr Fader Oeluff paaboede och fraadøde, jtem bøgte hannd huud vdj enn øedegaard der under bruges och dette aar laugt for Lanndskyld, vdloffuet och gaff Penndinge 15 dr.

Esckild Huenquern bøgte 3 Kallfschind ibm. som dette Aar bleff forhøyet och Landskyldenn paalaugt vdgiffuit i Kienndelsze Pennge 2 dr.

Jacob Toreszønn Sckeeszet bøgte hud ibm. som dette Aar bleff Gaardens Landschild tillaugt och forhøyet, huilcket hans Moder hannom beuilget att leje, vdloffuett och gaff Penndinge 5 dr.

Kracke Buttequern bøgte udj Første Feste huud som dette Aar bleff paalaugt, aff ett Quernnhuus hannd bruger, aarligen her effter at udgiffuis, loffuit och gaff Pennge 5 dr.

Oelluff Steennberrig bøgte trej Kalffskinnd ibm. Croenegoeds, som dette Aar bleff paalaugt och forhøyet, vdloffuit Penn 2 dr.

Laurids Aasz och Oeluff Sannduol tog huer 1 Kalff Sckinnd udj dee pladtzer dj bruger, som dette Aar bleff forhøyett och paalaugt, vd gaff Penndinge 1 dr.

Rommedals Prestegieldtt.

Peder Helgeszønn bøgte udj Første Feste enn Ødegaard kaldis Mangerud Croenegods schylder aarligen huud, som Haagenn Sigmenszøn for hannom oploedt, gaff Penndinge 6 dr.

Pendinge annammitt wdi Første Feste och Gaardebøxell, bereigntitt fraa Phillippi Jacobi daugt 1644 och till Aarsdaugen igien Anno 1645.

Næss Prestegield.

Annammitt aff Raszmus Mengiszhoel udj første Feste aff 2 Sckippund och 1 hud Chroene och Præsteboelsgoeds vdj Huamb som Niels Erichszøn for hannomb oplod, vdloffuit och gaff

Penndinge 60 dr.

Laurids Hoffuind bøgte 1 huud ibidem Croene och Bundegoeds som hannsz Moder for hannomb goedvilligens oplod, vdloffuit och gaff Penndinge 12 dr.

Ringsagger Præstegield.

Gunder Annderszøn fraa Helgeszet bøgte enn Ødegaard kaldisz Steenhoug som Jnngeborrig ibidem for hannom oplod Cronen ehre eyende, och schylder hud, gaff Pendinge 6 dr.

Laurids och Effuind Henndrickszønner bøgte deris Faders gaard, Wndszet, som hannd formedelst hanns Sckrøbelighed vdj hanns høye alder domb och blindhed for dennom opladet, och dee her effter hannom med sin bedauget hustrue derisz Moder, at føde och oppeholde til derisz dødedaug, sckylder aarligen till Kong. Mayz och Ringsagger Kierche 5 hudder, vdloffuit och gaff Penndinge 70 dr.

Gulbrannd Winiou bøgte en gaard kaldis Sueen som Tolluff ibidem formedelst hans store armod i fraa fløtte schylder aarligenn l huud Cronegods vdloffuet och gaff Penndinge 18 dr.

Oudenn Bratten bøgte 3 Kalffschind som gaardens Landschyld bleff forhøyet och tillagt, deraff vdloffuit och gaff Penndinge 2 dr.

Wangs Præstegieldt.

Amund Christopherszøn fraa Leufftenn sougenn bøgte enn gaard kaldisz Jmiszlund som Gulbrannd ibidem paaboede och fraa døde, skyllder aarligenn 3 hudder Cronegoeds, vdloffuit och gaff Penndinge 35 dr.

Mads Thorszoug bøgte 1 hud och 1 biszmerpund Smør ibidem Cronegoeds som hannsz Stiffaader Nielsz formedelst hanns store armod haffuer affstaaedt och for hannomb opladt, vdloffuit och gaff Penndinge 25 dr.

Amund Lauridtzøn Sørum bøgte et Røsted kaldisz Langtborte, och dette Aar laugt for 2 Kalffschind, der aff vdloffuit Pennding 2 dr.

Jacob Oelszønn Jnguolstad bøgte ett Rødsted udj Konng. Mai Sambeiger, ved bemte Jnguolstad, som hannd maa paabøge och rydde, jnndtill saa lennge det vdj frembtiden kand kiendisz døgtig for Lanndschylds affgifft, til Kienndelsze vdloffuit Penndinge 1 dr.

Erich Thueeds effterleffuersche bøgte threj Kalffschinnd Lanndschyld, som samme plads dette Aar bleff forhøyet och paalaugt, gaff udj Kienndelsze Pendinge 2 dr.

Laurids Lauridtzøn Duffszet bøgte huud chroenegoeds ibidem, som hans fader goduilligen for hannom oplod, gaff Penndinge 6 dr.

Peder Pederszøn fraa Nedrequernn bøgte nj Kalffschinnd Croenegoeds vdj Sollerud som Olluff ibidem for hannom oplod, huoriblandt er en halff huud, dette Aar bleff forhøyet och paalagt, gaff Penndinge 9 dr.

Laurids Finndtzall bøgt enn fierding tunge ibidem Croenegoeds, som samme gaards Landschyld bleff forhøyet och paalagt dette Aar, vdloffuit och gaff Penndinnge 5 dr.

Siguordt Arneszet bøgte 2 Kalfschinnd ibidem Croenegoeds, som dette Aar bleff forhøyet och gaardens Landschiuld tillagt, Vdloffuet och gaff Penndinge 2 dr.

Leufften Præstegieldtt.

Oelluff Grindreng bøgte 1 huud ibidem Croene och bundegoeds, som Frands tillforn brugte och i fraa rømbte vdloffuit Penndinge 18 dr.

Rommedals Præstegieldtt.

Gunder Enngelbretzøn Sckee bøgte 1 huud ibidem Croenegoeds (med dj 3 schind tillaugt gaardens Landschyld udj Forhøyelsze dette Aar) Jttem 1 huud Kierchegoeds och 1 huud Prestebolenns goeds, huilckenn gaard hanns Fader goeduilligen for hannomb oplod, vdloffuit och gaff Penndinge 35 dr.

Eyllert Sande bøgte et Rødsted udj hanns eigen gaards eyger, som hannd tilforne for hanns Stiff Fader oplod at rydde och beszidde, nu effter samme hanns Faders død, laugt det igienn vnnder gaardenns brug, och dette Aar kiendt døgtig for 2 Kalffschinds aarlige Landschyld vdloffuit och gaff Penndinge 2 dr.

Stange Præstegieldtt.

Jenns Gundbiørnnszønn bøgte nie Kalffschinnd udj enn gaard kaldis Waale, somb Erich ibidem formedelst hanns høye alderdomb och blinndheds Sckyld, for hannomb opladet, Croenegods, vdloffuit och gaff Penndinnge 9 dr.

Aszbiørnn Korszøedegaard bøgte en øedeplads kaldisz Throszuigenn, som Halduor ibidem paaboede och ifraa døde, sckylder aarligenn 2 Kalffschind Croenegoeds vdloffuit och gaff Penndinge 2 dr.

Pendinge annammit wdi Første Feste och Gaarde bøgsell beregnit fraa Phillippi Jacobi daug 1645 och til Aarsdaugen igienn Anno 1646.

Næss Præstegielldtt.

Annamit aff Inguald Myrre udj Første Feste aff 1 Huudt Rendte Cronnegoedtz, som hans fader goeduilligen opladt, Pendinge 12 dr.

Arnne och Lauridtz Øffuerlinn bøgt hud ibidem Cronnegoedtz som dj tilfornne haffuer steed vdj første feste, och nu forrhedelst nogen ringe forseelse maatte tage det paa ny, vdloffuit och gaff Pendinge 5 dr.

Ringsagger Præstegielldtt.

Jørgenn Reffling bøgte 1 huud och 3 bismerpund Smør ibidem, sampt hud udj underliggende ødegaard Lille Aarsrud, Cronne och fru Giøruildtz goedtz, som hans moder tilforen brugte, och jfraa døde, vdloffuit och gaff Pending 40 dr.

Wanngs Prcgstegielldtt.

Haagen Bersuendsønn bøgte 1 hud och 3 bismerpund smør udj Birche som hanns broder tilforenn nyligen bøgt haffde och ifra døde Cronnens goedtz vdloffuit och gaff, Pending 30 Rd.

Johannis Hoffuind bøgt 2 huder och 1 bismerpund Smør udj Østre Gieffuenort, som Birgete tilforen brugte och jfra døde, vdloffuit och gaff Pending 40 dr.

Peder Pedersøn Sollerud bøgt ni Kalffschind Cronnegoedtz ibidem, som ehr dend anden Halffuedell udj Gaarden, huilcket Encken tilforen brugte och fraa døde, vdloffuit och gaff Pending 9 dr.

Lauridtz Ansteensønn Doffloug bøgte 2 hunder udj Lieer Cronnegoedtz som Lauridtz Mogensøn formedelst hans høye Alderom affstoed och for hannemb oploed, haffuer vdloffuit och gaff Pending 25 dr.

Niels Muus bøgte 3 hudder och 3 bismerpund Smør, Cronnegodtz vdj Freberig, som ehr dend deputerit Sckriffergaard paa Heedemarcken, och aff Gunder ibidem formedelst hans høye Alderdom opladett, dog saa at hand nyder sin Ophold och Føderaad hans Liffuistiid huoes bem:te Niels Muus, vdloffuit och gaff Pending 60 dr.

Jackob Thorresønn Sckieeset bøgte 1 hud ibidem, Cronnegoedtz, som hans moder hannem beuilget at feste, vdloffuit och gaff Pending 12 dr.

Jacob Torgiersøn Hoxnis bøgte 1 huud Cronnegoedtz ibidem, som han Moder for hannem oplod, vdlouit och gaff Pendinge 12 dr.

Christopher Oelsønn Birche bøgte Halffueparten udj Opstad somb Johanis tillforen paabouede, schylder aarligenn till Kog. Mayt., prestebolit och Communit 1 hud och 3 Kalffschind och 1 graaschind gaff Pending 35 dr.

Peder Dystuold bøgt nj schind Cronnegoedtz och 4 Kalschind bundegodtz ibidem som Bottell Guttersøn tilforen brugte och for hannem oplod, vloffuit och gaff Pendinge 13 Rdr.

Leufftenn Prestegielldtt.

Knud Amundsønn Mortofft bøgte 2 huder Cronnegoedtz udj Berseng, som hanns fader jfradøde och hannem aff hanns moder beuilget at feste, vdloffuit och gaff Pending 24 dr.

Joen Christophersønn Knaphellen bøgte en ødegaard kaldis Jlseng som paa nogele Aars tide haffuer ligitt øede och vbrugt, huor aff desmidlertiid ingen schat eller anden Rettighed till Hanns Kog. May. haffuer verit at bekomme, schylder aarligen 1 hud Cronnegoedtz, som hannem paa dend høye Øffrighedtz goede behaug at bøge for Pendinge 6 dr.

Oeluff Jffuersøn Heggen bøgte hud ibidem Cronnegoedtz som hans Moder formedelst hindis store Armod hannem beuilgit at feste, vdloffuit och gaff Pending 6 dr.

Rommedalls Prestegielldtt.

Siguort Oelsøn bøgte en Rødningspladtz kaldis Ribsrud, som dette Aar ehr saadt for Landschyld, her effter at vdgiffuis aarligenn 2 Kalffschind Cronnegodtz, vdloffuit och gaff Pending 2 dr.

Stannge Præstegielldtt.

Gudmund Trundsøn Tonsagger bøgte Halffueparten ibidem som hans Fader goeduilligen for hannem oploed, schyllder aarligenn 1 hud 3 Kalffschind och 1 bismerpund Smør sampt 1 fiering udj vnderligende Øedegaard Mellumb Cronnegoedtz, vdloffuit och gaff Pending 40 dr.

Madtz Agxsellsønn Vaale bøgte nj Kalffschind ibidem Cronnegoedtz, som lianns Moder formedelst hindis storre Armoed hannem beuilget at feste, vdloffuit och gaff Pending 9 dr.

Kield Staphensønn Nøttelstad bøgte enn gaard kaldis Tougstad, schylder aarligenn 3 huud ibidem och udj. underligende ødegaard Biørenstad Cronnegods, som dend Sorenschriffuer Niels Muus for hannemb oploed, vdloffuit och gaff Pending 40 dr.

Siønne Gundbiønsen Hemstad bøgte Halffueparten ibidem som hanns Fader fradøde, och hannemb aff Hanns Moder beuilget at feste, sckylder aarligen 1 schippund 1 fiering biugmalt vdloffuit och gaff Pending 30 Rd.

Pendinge annamidt vdj forste feste och Gaarde Bøxell fra Phillippi Jacoby Daug 1651 thill Aarsdaugen 1652.

Næsz Prestegield.

Annamett aff Peder Olszen vdi første feste aff en liden Rødningszplatz, kaldis Berrigstuen, schiulder aarligen till Ko. Ma. och Cronen 3 schind, vdloffuet och gaff Pendinge 3 rd.

Ringsagger Prestegield.

Annamet att Suend Snedker fra Helsetter vdi første feste aff 3 schind, Croenegodtz, vdi Lille Foraaszenn, som Niels ibidem for hannom goeduilligens oploed, gaff pendinge 3 rd.

Løufften Prestegield.

Poffuell Christofferszen fra Tøndszet bøgte 4 schind ibidem Cronnegoeds, som hans Moeder formedelst høy Alderdomb och schrøbelighed for hannem goedvilligens oploed, gaff Pendinge 4 dr.

Rommedals Prestegield.

Erich Christoffersen bøgt en liden ødegaard, kaldis Klaffstad, schiulder aarligen 4 schind, som hansz Fader for hannem goeduilligens oploed och vdgaff pendinge 4 rd.

Peder Christoffersen Bryn bøgt en hud ibidem Cronegods, som hans fader for hannem goeduilligens oploed gaff pendinge 12 rd.

Stangie Prestegield.

Paa dend gunstige høye øffrigheds goede behaug, er beuilget en finde, nauffnlig Suend, at hugge en Braade paa Moerschouffuen ved Hersøen, der forre till Ko. Ma. och Cronen vdgiffuet pendinge 2 dr.

Jens Olszen fra Liustad bøgt 1 hizd ibidem som hans fader goeduilligens for hannem oploed pendinge 12 dr.

Simen Bendtzen fra Viig bøgt en hud i Houff, som Dorrethe ibidem for hannem goeduilligens haffuer oplatt, gaff Pendinge 12 dr.

Først er till Indtegt at Tage dend v-uisse Første Bøxsell och Stedtzmaahl Bereignet fra Philippi Jacobj daugh 1652, och till Aarsdaugen Anno 1653.

Næss Soggen,

Bøgt Engebret Oelsen Tridieparten aff Cronens Gaard kaldis Caulumb, schylder 1 hud 4 schind som hans Fader for hannem oploed och affstoed, gaff derfor, Penge 15 Rdlr.

Peder Bottelsen haffer fest en ødeplatz kaldis Lyesrud, schylder 3 schind som hans fader for hannem oploed gaff deraff Penge 3 Rdlr.

Ringsager Soggen.

Er beuilget Lauridtz Jensen Hoele och Tolluff Jensen Giølstad gaardebyte med huer andre, saa Tolluff Jensen hereffter schal beholde Hoele Ko. Ma. gaard schylder 2 huder, annahmit derfor Penge 20 Rdlr.

Noch er beuilget Asguth Hoele och Ouden Giølstad gaardebyte med huer andre, saa forne Asguth hereffter schal beholde Giølstad Ko. Ma. och Cronens gaard schylder aarligen 1 schippund tunge och 1 hud, annahmit derfor Penge 30 Mr.

Bøgte jeg Erich Christensen en Ødeplatz kaldis Rødningen Kong. Ma. grund schylder 2 schind gaff derfor Penge 3 Rdlr.

Stedde och feste jeg Hans Gulbrandtzen halffparten aff en Ødegaard kaldis Suen Ko. Ma. och Cronens gaard schylder 9 schind, som hans Moder for hannem oploed, gaff deraff Penge 10 Rdlr.

Bøgte Eigner Torgiersen Halffparten aff en gaard kaldis Mellumb Cronegoetz schylder schippund tunge och 10 schind, som hans fader for hannem oploed, annahmit derfor Penge 22 Rdlr.

Løufften Sogen.

Annahmit aff Oluff Semingsen for jt jorde udj Tretteberg, schylder aarligen till Kong. Maytt. 1 hud, som Christen Semmingsen for hannem oploed, udj første feste Penge 10 Rdlr.

Stedde och feste jeg Erich Jensen halffparten udj en Ødegaard kaldis Jønsrud schylder 3 schind, som Olle Oudensen for hannem oploed, med det førige, gaff derfor Penge 3 Mr.

Bøgte jeg Oluff Erichsen en gaard kaldis Krogstj, schylder 3 huder som Amund j fra døde, gaff j første feste Penge 35 Rdlr.

Annahmit udj første feste aff Peder Lauridtzen for en aff Cronens Ødegaarder schylder aarligen 4 schind, och kaldis Echeren, Penge 4 Rdlr.

Romedals Sogen.

Stedde och feste Suend Suendsen en aff Cronens Ødegaarder kaldis Schiørset, schylder aarligen 4 schind, som hans fader for hannem goeduilligen oploed och affstoed, annahmit derfor Penge 4 Rdlr.

Oppgebaahrit aff Lauridtz Westbryen for 3 huds Landschyld udj Cronens gaard nemblig Westbryen, som hans fader for hannem oploed, tillige med 2 huder hand til forne haffde udj første Bøxsell Penge 40 Rdlr.

Stange Soggen.

Siøne Gundbiørnsen haffuer fest halffparten aff hans Moders paaboende gaard kaldis Hemstad, schylder aarligen 1 schippund 1 fiering, som hannem bleff opladt, gaff udj første Bøxsell Penge 29 Rdlr.

Stedde och feste jeg Christopher och Mogens Halfforsønner en aff Cronens Gaarder nemblig Arestad, med dis vnderliggende Ødegaard, schylder tilsammens 2 schippund tunge och 1 hud, som deris fader for dennem oploed, gaff derfor Penge 90 Rdlr.

Annahmit aff Oluff Arnsen for en aff Cronens Ødegaarder kaldis Moerstuffue, schylder 1 hud, udj første feste Penge 12 Rdlr.

Indtegt Første Bøxell och Stedtzmaahl bereignet fra Philippi Jacobi Daugh 1653 och till Aarsdaugen anno 1654.

Løufften Sogen.

Stedde och feste Oluff Joensen en Ødeplatz kaldis Hoelen Cronens Goetz som Kield tilforne paaboede, och formedelst hand jhielsloeg sin quinde bleff henrettit, gaff forneffnte Oluff Joensen udj første Feste aff 2 schind Penge 2 Rixdr.

Først er till Indtegt at tage dend wuisse Første Bøxell och Stetsmaahl, bereignit fra Philippi Jacobj Daugh 1654 till Aarsdaugen Anno 1655.

Løufften Sougen.

Stedde och feste Haagen Alffsen en ødeplatz kaldis Breuad Cronens goedtz, schylder aarligen 2 schind, som Peder tilforne paabode, och for hannem goeduilligen oploed, gaff udj Første Bøxsell Penge 3 Rixdaler.

Knud Mogensen for 1 Hud udj Røgstad som hans fader for hannem goeduilligen oploed, gaff udj første feste Penge 12 Rixdaler.

Annammit aff Lauridtz Lauridtzen udj første feste for en aff Cronens gaarder kaldis Kleppen, schylder 4 Huder, som Peder tilforne paaboede, och for sin armoeds schyld iche kunde holde gaarden mens bleff framindit och goeduilligen oploed, Penge 40 Rixdaler.

Halffuor Joensen for en Ødegaard kaldis Jhlseng Cronens goedtz schylder 1 Hud, som Enchen for hannem goeduilligen oploed med slig Condition, at hand schal haffue hindis daater till Egte, gaff j første feste Penge 12 Rixdaler.

Stangie Soggen.

Stedde och feste Oluff Gulbrandtzen en Ødegaard kaldis Øffre Moerstuffue schylder 1 Hud, som Oluff Arnsen paa boede och i fra døde, gaff Penge 14 Rixdaler.

Først er till Indtegt at Tage dend vuisse Første Bøxell och Stetsmaal Bereignit fra Philippi Jacobj Daugh 1655 och till Aarsdaugen 1656.

Nees Sougen.

Stedde och feste jeg Hoffuold Reiersen halffueparten udj en aff Cronens gaarder kaldis Foszum schylder schippund hud, som hans fader paaboede och goeduilligen for hannem oploed och affstoed, gaff derfor Penge 20 Rixdaler.

Annahmit aff Gulbrand Senstad udj første Feste for halffparten i forne Senstad Cronens gaard, schylder schippund, som hans Verfader Engebret ibm. goeduilligen oploed, Penge 14 Rixd.

Olle Michelsen for Tridie parten udj Kong. Ma. gaard kaldis Lien, schylder schippund 4 schind, som hans fader Mickell Lien for hannem goeduilligen oploed och affstoed, betalte derfor udj første feste Penge 16 Rixd.

Ringsager Soggen.

Annammit aff Niels Gulbrantzen udj første Bøxell for halffparten aff Cronens gaard kaldis Vndset, schylder 2 hud, 3 schind, som Effuind fradøde och for:ne Niels Gulbrandtzen schall haffue hans effterlatte Enke till Egte Penge 30 Rixd.

Stedde och feste Rasmus Nielsen en gaard kaldis Boelstad Kong. Ma. grund schylder 3 huder, som hans Vermoder Marte for hannem goeduilligen oploed, och for dis Ringheds schyld bøgte hannem dit for Penge 30 Rixd.

Wang Soggen.

Haffuer ieg paa Øffrighedens gode behaug beuilget Suend och Michel Finde effter beretning, en Rødningsplatz udj Kong. Ma. Alminding kaldis Vollumb, at maa rødde och forberede gaff derfor Penge 3 Rd.

Løufften Soggen.

Annahmit aff Oluff Oluffsen første bøxell for halffparten udi en aff Cronens gaarder kaldis Iguolstad, schylder 2 huder, som hans Moder for hannem goeduilligen oploed Penge 24 Rixd.

Saa och annammit aff Peder Jnguolsen for halffparten udj Oppegaard, schylder hud, som Peder paabode, och nu for for:ne Peder Jnguoldsen oploed, med slig Condition, at han schal haffue hans daater till Egte Penge 6 Rixd.

Romedals Soggen.

Peder Oluffsen bleff bøgt udj første feste en aff Cronens platzer kaldis Øddeklaffstad, som Siguert var aff min formand beuilget och derpaa boede, mens nu formedelst Armoed och platzens Ringheds schyld, goeduilligen oploed, bleff nylig lagt for Landschiuld 2 schind, betalte der for Penge 2 Rixd.

Stedde och feste Engebret Arnesen halffparten udi en aff Kong. Ma. och Cronens gaarder kaldis Schiøtren, schylder aarligen 2 huder och 1 bismerpund Smør, som Zirj Schiøtren formedelst hindis Alderdom och schrøbeligheds schiuld for hannem goeduilligen oploed och affstoed, gaff derfor Penge 36 Rixd.

Jligemaader annahmit aff Oluff Jensen udj første Bøxsell for 1 bismerpund Smør Landschiuld j forne Schiøtren, som hans moder bem:te Zirj for hannem goeduilligen oploed och affstoed, med slig Condition, at hun schall haffue hindis Liffs Ophold hoes hannem, Penge 14 Rixd.

Siguert Lilleberg aff en platz kaldis Tofastrud, hannem tilforne aff min Formand var fest och beuilget, till at rødde, och nu bleff lagt for 2 schind i Landschyld, betalte Penge 2 Rixd.

Disligeste Christopher Kolen, som ochsaa hans paaboende platz aff min formand till at rødde och forbedre var sted och beuilget, och nu lagt for Landschiuld 2 schind, betalte udj bøxell Penge 2 Rixd.

Stange Soggen.

Annammit udi første feste aff Alff Oelsen for en aff Cronens Halue gaarder kaldis Synsteraa, schylder 1 hud 1 Sold Korn och 4 s, som Joen Kieldsen tilforne paabode, och for dis Ringheds schiuld hand iche kunde haffue sin føde deraff, goeduilligen dit opsagde, Penge 20 Rixd.

Først ehr tit Jndtecht att thage den vuisseførste Bøxsel och Stedtzmaahl bereignit fra Philipi Jacobi daug anno 1656 til Aarsdaugen 1657.

Nees Sougen.

Steed och feste jeg Erich Olluffsøn halffparten vdj en Ko. Ma. och Cronens gaard, kaldis Schielfue som hans Fader Olle for hannem friuilligens haffuer affstaæt och oplat, schylder aarlig vdj Landschiuld 1 hud och 18 m. Smør, gaff der aff Penge 24 Rdr.

En Ødegaardtzmand Brynil Houff haffuer oplat hans paaboende Ødegaard Houff schylder schippund tunge for 2 eller 3 personner, forneffnte Brynil sambtøchte, och haffde den første opladelse, erbød goduilligens och gaff aff forneffnte Gaard i første feste Penge 24 Rixdaler.

Annamit aff Erich Tolluffsøn vdj første feste for halparten vdi en Ødegaard kaldis Mellum som hans fader for hannem oploed schylder 6 schind, gaff Penge 6 Rixdaler.

Steed och feste jeg Hans Jensøn halffparten vdj Ko. Ma. gaard kaldis Mølstad, som hans Fader Jens fra døede, schylder schippund, forneffnte Hans Jensøn haffde helfften tilfornne j første feste, betalte Penge 18 Rdr.

Annamit aff Hoffuer Erichsøn for halparten vdj Ko. Ma. och Cronens gaard Biørnstad, som hans fader er fra døed, och hans moeder nu for hannem friuilligens oplat haffuer, schylder schippund 1 schind Penge 14 Rixdaler.

Jligemaader sted och fest Lauridtz Mogensøn en halffgaard kaldis Nederlien schylder 2 huder, som den gamble och til forne paaboendis bunde Peder Nederlien for hannem goduilligens oploed och aff stoed, vdj første feste betalte Penge 24 Rdr.

Ringsager Sougen.

Sted och feste jeg Erich Guldbrandtzøn en liden Jordepladtz, kaldis Lien schylder 5 schind, som hans verfader Christophr affstoed och for hannem oploed, betalte Penge 5 Rixdaler.

Annamit aff Karl Michelsøn for halffparten vdj Kindlj schylder 2 huder, som hans moeder frivilligens for hannem oploed effter som hand haffde den halffue Gaard til fornne i første feste 24 Rixdaler.

Effuen Gundersøn for halffparten vdj en Ko. Ma. halffgaard kaldis Dalseng, schylder aarlig 9 schind som hans moeder Synne for hannem goeduilligens haffuer oplatt, betahlte Penge 9 Rix-daler.

Leufften Sogen.

Stede och feste jeg Madtz Madtzøn en Pladtz keldis Øde Hoellen, som Olle for pladtzens Ringhedtz schiuld for hannem affstoed schylder 2 schind betalte Penge 2 Rixdaler.

Annamit aff Olle Jnguoldson for 3 schind Jordepladtz vdj en Ødegaard kaldis Møchelby som Johanis for hannem oploed och affstoed Penge 3 Rixdaler.

Sted och feste jeg Matias Lauridtzøn en Pladtz kaldis Breuad, schylder 2 schind, som Hagen til fornne brugte och for sin Ringhedtz schyld fra fløtte och laa Øde, gaff der for Penge 2 Rdr.

Oppeboerit aff Olle Jnguldsøn for første feste aff 4 schind vdj Møchelby, som hans fader for hannem affstoed, gaff Penge 4 Rixdaler.

Richert Olluffsøn taget halffparten vdj en Ødegaard kaldis Oppegaard schylder hud, som Peder for hannem oploed, betalte Penge 7 Rixdaler.

Rommedal Sogen.

Sted och feste jeg Hinrich Olluffsøn halffparten vdj Ko. Ma. och Cronens gaard kaldis Arnneberig schylder 2 huder, som hans fader Olle for hannem friuilligens haffuer oplat, betalte Penge 30 Rixdaler.

En ringe Rødnings pladtz Dillerud Suend paa boer, som til forne var beuilget aff forige Ko. Ma. fougit den at op røde, bleff nest forleden Aahr paalagt 2 schind Landschyld gaff der aff Penge 2 Rixdaler.

Jndteigt Første Bøxzell och Stedtzmaall, bereignidt fra Philipj Jacobj Daugh Anno 1657 och ttil Aarsdaugen jgien 1658.

Næsz Sougen.

Steed och fest Lauridtz Biøerensen Steerud, halffpardten vdj Vold Konng. Ma. och Cronens Gaard, schylder aahrlig 1 huud, som Thomas tilforne och hannd hannem med pennge fra mindet gæff der fore vdj første Fæste Penge 20 Rdr.

Annammidt aff Erich Andersen vdj første feste aff ehn Halffgaard kaldis Schierffue schyldes 2 huder som Kahrj Schierue till forne brugte och for hinndis Saugheds schyld for hannem affstoed och oploed, och hannd hinde framindet, och schulle vnderholde hindis liffuis Thied, forneffnte Persohn giffuidt vdj første bøxsell Penge 26 Rdr.

Ringsagger sougen.

Annammidt aff Guldbrand Jonsen vdj føerste feste aff ehnn Konng. Ma. och Cronens Gaarder kaldis Lille Boelstad, schylder aahrlig vdj Lanndschyld 2 huder till Konng. Ma och 1 Huud til Kierchen, som hannd affmindet Rasmus Nielsen med Opladelse Penge Gaff Penge 34 Rdr.

Steed och fæst Hr. Jenns Christoffersen paa Ringsagger ehnn Ødegaards enng kaldis Welang schylder aahrligen vdj Lanndschyld 1 pund Hommell som Børge Suennou till forne brugte och berettis att Hr. Jenns, Børge tilforne brugte vnnder Suennou, och nu for hannem haffuer affstaaid och opladt, giffuidt vdj første feste Penge 10 Rdr.

Steed och fest Oelle Narffuesen halffpardtem vdj ehnn Halffgaard kaldis Dahlseng, som hans Vermoder Syenne for hannem oploed schylder aahrlig vdj Landschyld 9 schinnd gæff Penge 10 Rdr.

Annammidt aff Halffuor Oelsen vdj første feste aff ehnn Ødegaard kaldis Sueen schylder 6 schinnd som hanns fader Oelle Sueen for hannem haffuer affstaaid och opladt gæff Penge 6 Rdr.

Steed och fest Søeffren Jennssen Søerum 3/4 schinnd i jt Setterboel vdj Aldminding kaldis Nyesetter som Guldbrand tillforne brugte och fra døede giffuidt vdj første feste Penge 1 Rdr.

Rommedal sougen.

Annammidt aff Oelle Michelsen aff ehnn Ødegaard Lille Thostj vdj første feste, schylder aarlig vdj Lanndschyld 6 Schind, som harms fader Michell thilfornne brugte och nu for hannem friuilligenns haffuer affstaaid och opladt bethaldte Penge 6 Rdr.

Steed och fest Seuold Joennssen ehnn Konng. Ma. och Cronens Gaard kaldis Rønne, som hannd Her Niels Christennssen fra mindet med stor opladelse pennge, schylder aahrlig schippund Rougmeel 2 huuder 9 schind gæff vdj første feste Penge 40 Rdr.

Jndteigt Første Bøxsell och Stedtzmaal bereignit fra Phillippj Jaccobj Daug 1658 Och Thill Aarsdaugen Jgien Anno 1659.

Næsz Sougen.

Sted och fest Moisz Lauridtzøn ehn ødegaard naffnlig Engie schylder aarligen till Cronen 1 hud som hannsz Værfæder Olle och Værbroder tillforne brugte, och for pladtzensz Ringheds och deris Armod schyld w-opsagt fra fløte, gæff i første feste Pennge 10 Rdr.

Annammit aff Froer Erichsøn Biørensta j første feste aff 1 Schippund Tunge i samme gaard och threj schinnd j Schiøl Knap derunder bruges, dend halffue dehll hannsz Moeder goduilligen oploed, oc Broderen Hoffuor Erichsøn dennd anden halffue part fra døde gaff Pennge 36 Rdr.

Ringszagger Sougen.

Sted och fest Olle Pederszøn jt Styche Engepladtz kaldesz Affset Ødegaard Schylder hud, som hannsz Moeder tillforne brugte, och fra døde, och for deszen Rinnghedtz schyld ichun giffuidt Pennge 5 Rdr.

Einner Thorgiersøn Mellumb tagit udj første feste halffparten udj hannsz Fædersz paaboende gaard, schylder schippund maldt oc aff Wellanng øhdegaard derunder huud, som hansz faeder for sin Siugdomb och schrøbelighedtz schyld oploed giffuit Pennge 20 Rdr.

Steed oc fest Suend Lille Faraasen j samme Pladtz 3 Schind som hannsz Moeder fradøede betaldt Pennge 4 Rdr.

Annammit aff Hannsz Torgiersøn udj første feste aff ehn Ødegaard kaldis Breche, schylder 6 Schind, som Olloug ibm. for hindes Armod schyld affstoed med den Condition hannd hinde med hindesz Born schall haffue till Huuszuerelsze oc hielpe till føde Raad gaff Pennge 6 Rdr.

Olluff Nielsøn tagit udj første bøxsell ehn Pladtz kaldis Suartungstad, schylder 6 schind som dennd paaboende for sin Armod och Alderdomb schyld oploed giffuit derforre Pennge 6 Rdr.

Bygt Toere Gundersøn udj første feste halffparten aff ehn ødegaard kaldesz Norbraten, schylder 7 schind, som Ouden till forne brugte, oc for sin Armod och Saughedtz schyld oploed gaff der forre Pennge 10 Rdr.

Løfften Sougen.

Steed och fest Carell Madtzøn enn halffgaard kaldesz Rieszeng, schylder trej huuder till Ko. M. och til Prestebollit 3 Schind, som Christen fra døde och for:ne Carell Enchen igien egte vill, betalt Pennge 40 Rdr.

Annammit aff Siffuer Grindreng udj første feste aff ehn ødegaardtz pladtz naffnlig Nesten, schylder 2 huder, som Joen for desz Ringhedtz schyld vopsagt fra fløte, och formeddelst det ehr saa meget ringe bygte han det for Penge 20 Rdr.

Rommedal Sougen.

Oppebaarit aff Halffuor Ohlszøn udj første feste aff 2 huuder j Frenning, som hansz Moeder for hannem oploed och hun bruger selff det mehre giffuit Penge 24 Rdr.

Steed och fest Suend Schiørset 6 Schinnd j samme gaard, som hansz formand for Armoed schyld frastoed, giffuit udj første feste Pennge 6 Rdr.

Stange Sougen.

Annammidt aff Amund Ohlszøn i første feste aff Stor Schielffue schylder till Ko. Ma. schippund Tunge 3 bismerpund Smør oc 1 huud, som hansz faeder och Moeder fra døde, och formeddelst hannd kunde beholde gaarden, effterdj hand wahr en vng Karell giffuidt Pennge 70 Rdr.

Steed och fest Olle Mickelsøn dennd gaard Kionneruud, schylder 3 huuder, som alff fra døde, oc bemldte Olle fich Alffsz Quinde igienn till Egte giffuit Penge 50 Rdr.

Jndtegt Første bøxell och Stedsmaall bereignit fra Philipi Jacobj daug 1659 och thill Aarsdaugen igien Anno 1660.

Ness Sougen.

Sted och fest Lauridtz Amundsøn halfparten vdj den gaard Faassumb schylder aarligen thill Cronen schippund huud som hans Moder for sin allderdomb schyld for hannem goduilligen haffuer opladt, med slig Wilkor hand hinde sin Liffs thiid schall vnderholde och forsiunne gaff Penge 24 Rixdaler.

Bortfæstedt thill Michell Erichsøn Bye halffparten i forneffnte Bye, schylder aarligen thill Cronen 1 schippund huilchet Amund, som det thillforn brugte, formedelst des Ringheds schyld, och jmod affmindelse haffuer affstaaen, giffuet Penge 24 Rixdaler.

Annammit i første bøxsell aff Lauridtz Christophersen for halffue parten hand haffuer bekommit i dend gaard Caulumb, schylder aarligen thill Ko. Ma. och Cronen 2 huuder huilchet Rasmus fra døde giffuit Penge 36 Rixdaler.

Ringsagger Sougen.

Bygt Peder Bratten vdj første bøxsell 2 schind vdj bemeldte Bratten, som Ouden fra døde, och det thillige med det meere at beholde, annammit der fore Penge 3 Rixdaler.

Annammit aff Erich Nielsøn for halffue parten vdj en halff gaard kaldis Dælsen, schylder aarligen 9 schind, hand vdj første bøxsell haffuer bekommit, huilchet Olle bleff framindt, och for sin armod Schyld haffuer affstaæd, Penge 10 Rixdaler.

Leufften Sougen.

Bygt vdj første bøxsell thill Halffuor Nielsen Stor Hoff een Ko. Ma. gaarder kaldis Sigstad, schylder aarligen 3 Huuder, som Olle thillforn paaboede, och for sin Armod schyld affstaaed, med slig Wilkor hand med quinde och born schall haffue Huusuerelse och føde Raad hoes bemeldte Halfuor, giffuet vdj første feste, Penge 36 Rixdaler.

Thore Biornsøn Biørset Thaget vdj første bøxsell en part vdj en ødegaard kaldis Stensaasen, schylder aarligen thill Cronen 9 schind, som dend thillforne Paaboende naffnlig Hans Halffuordsøn goduilligen affstoed, med slig Willkor hand schulle thage hans daatter thil Egte, giffuit och annammit, formedelst des meget Ringhed, Pennge 8 Rixdaler.

Sted och fæst Pouel Jonsøn Dahlen en ødegaard kaldis Haugen, schylder aarligen thill Cronen huud, som Erich och quinden fradøede, och Sønnen (formedelst hand jche haffde Meddell thill at fæste Pladtzen) for bemeldte Pouel sin Ret affstanden, giffuet i første fæste Penge 6 Rixdaler.

Olle Mogensøn Stoer Rougstad bekommit vdj første fæste i same gaard 1 huud, som hans broder kort forleden haffde fæstedt, och strax dereffter fradøde, och formedelst slig thillfelde jchun giffuet och annammit Penge 10 Rixdaler.

Rommedal Sougen.

Bygt vdj første fæste thil Peder Thrundsøn en gaard kaldis Lille Brynj, schylder aarligen thil Ko. Ma. 3 huder och thill Magister Rodius hans prebende huud, huilchet hans Moder for sin allerdomb schyld for hannem oplod, och annammit aff hannem derfore Penge 46 Rdr.

Jndtegt Første Bøgsel och Stedtzmaal Bereigned fra Phillippj Jacobi dag 1660 och till Aarsdagen jgen 1661.

Næs Sougen.

Stæd och fæst Hafftor Olson Eigne den Gaard Biørnstad, som Guldbrand tilforne paaboede och fra døde, med Condition hand schal ægte Enchen paa Gaarden var boende, samme Gaard schylder aarlig til Ko. Ma. och Cronen 1 schippund 3 schind annammed derfore Pennge 23 Rdr.

Bøgt Hoffuer Ødemyr bemelte Gaard Ødemyhr, schylder aarlig til Ko. Ma. 2 Huder som hans Moder for hannem affstaaed haffuer betalt derfor Penge 24 Rdr.

Stæd och fæst Lauridtz Biørnsøn halffparten af Vold, Schylder aarlig till Cronen 1 hud, som Thomes til detz haffuer brugt, och for Armod schyld forbemelte Lauritz opgiffuet, med slig vilkor hand hannem med. føde Raad schal forsiun annammit Penge 20 Rdr.

Stæd och fæst Jon Effuindsøn de thou Partter udj dend gaard Bischopslien, schylder aarlig jdt Schippund och otte schind, som hans Fader Effuind thilforne paa bode och fra døde gaff Penge 40 Rdr.

Ringsager Sougen.

Stæd och fæst Erich Jensøn it schind udj Thranneberg, som Erland frastod giffuet Penge 2 Rdlr.

Henstæd til Knud Lauritzøn en Ødegaard kaldes Jahren, schylder aarlig til Cronen 9 schind, som Sønnov til forne paa boede, och for hindes Armod schyld forbemelte Knut affstanden, med slig Condition hun paa Gaarden schal haffue sig Huusverelse och ophold giffuet Penge 9 Rdr.

Bevilged Lauritz Finde och Anders ibidem at hugge en Braatte udi Ko. Ma. Alminding i Messenlien thou Miel fra Brottum Annex, som udi fieldmarken er beliggende, och jngen Gaarde til fortrengsel giffuet for samme beuilgning Penge 6 rdlr.

Leufften Sougen.

Stæd och fæst Embret Morttensøn Thorp en halff gaard kaldes Jeffnagger schylder aarlig til Ko. Ma. och Cronen 1 huud, som Enchen Marte haffuer affstanden med slig vilkor att hand schal ægte hindes daatter, betaldt Penge 18 Rdlr.

Henbøgt til Kield Nielsøn 3 Huder udi den Gaard Rømmen, Ko. Ma. och Cronen tilhørig, huilchet Faderen Niels fradøde Penge 34 Rdr.

Beuilged Pouffl Mathnesøn Finde att ryde udi Alminding syduest och pa Stensaassen, huilchet Peder Hindrichsøn tilforne brukte och siden haffuer frauigt med slig Wilkor, at hand ægter Peders daater, giffuet for samme beuilgning Penge 6 Rdr.

Stange Sougen.

Stæd och fæst Embret Kougsuold en Gaard Berig, schylder aarlig til Cronen 3 hud, som den forige paa boende, nemblig Lauritz imod affmindelse oplod giffuet for gaardens Ringhed schyld Penge 36 Rdr.

Hedmark slektshistorielag © 2003-2011